Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения единого государственного реестра операторов почтовой связи

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Порядок, Решение от 29.11.2016 № 623
действует с 13.01.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

29.11.2016

м. Київ

N 623

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2016 р. за N 1679/29809

Про затвердження Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку

Відповідно до частини шостої статті 8 Закону України "Про поштовий зв'язок", підпункту 30 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, що додається.

2. Суб'єктам господарювання, які надають послуги з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямовані на задоволення потреб користувачів, у двомісячний строк з дня набрання чинності цим рішенням подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку.

3. Департаменту правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку (далі - реєстр) - електронна база даних, що містить інформацію про суб'єктів господарювання, які мають право надавати визначені ними у повідомленні послуги поштового зв'язку;

повідомлення про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку (далі - повідомлення) - повідомлення встановленої форми, зразок якої наведено в додатку 1 до цього Порядку, що надсилається суб'єктом господарювання, який має намір надавати або надає послуги з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямовані на задоволення потреб користувачів.

Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про поштовий зв'язок" та інших нормативно-правових актах у сфері надання послуг поштового зв'язку.

3. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, ведеться реєстр в електронній формі державною мовою за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

4. Адміністратором реєстру є структурний підрозділ НКРЗІ, до функцій якого належить упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, який забезпечує технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в реєстрі, та обслуговування програмного забезпечення реєстру.

5. Розпорядником реєстру є НКРЗІ, що накопичує та узагальнює інформацію про операторів поштового зв'язку, визначає організаційні засади ведення реєстру. Функціонування та інформаційне наповнення реєстру забезпечує визначений Головою НКРЗІ структурний підрозділ НКРЗІ.

6. Реєстр розміщується в систематизованому вигляді на офіційному веб-сайті НКРЗІ та є відкритими і загальнодоступними, крім відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків / серію та номер паспорта фізичних осіб - підприємців.

7. Суб'єкт господарювання, який є оператором поштового зв'язку, здійснює свою діяльність із дотриманням Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року N 270, та направляє до НКРЗІ повідомлення відповідно до цього Порядку.

8. Суб'єкт господарювання забезпечує достовірність відомостей, які містяться у повідомленні.

II. Внесення інформації до реєстру

1. Повідомлення подається до НКРЗІ в паперовій або електронній формі.

У паперовій формі повідомлення надсилається реєстрованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з описом вкладення та з повідомленням про вручення, кур'єрською службою доставки кореспонденції або надається уповноваженою особою суб'єкта господарювання. При поданні повідомлення через уповноважену особу суб'єкта господарювання структурний підрозділ, відповідальний за організацію діловодства в НКРЗІ, робить відмітку про дату його надходження на копії супровідного листа, що повертається уповноваженій особі суб'єкта господарювання.

В електронній формі повідомлення надсилається на адресу post@nkrzi.gov.ua із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

2. Повідомлення реєструються в НКРЗІ в день їх надходження.

Датою надходження повідомлення до НКРЗІ вважається:

для паперової форми: в разі відправлення поштою - дата, зазначена на поштовому штемпелі оператора поштового зв'язку; в разі надання через уповноважену особу - дата реєстрації у структурному підрозділі, відповідальному за організацію діловодства в НКРЗІ;

для електронної форми - дата доставляння засобами електронного зв'язку.

3. Рішення про внесення інформації до реєстру приймається НКРЗІ на підставі повідомлення протягом 10 робочих днів з дня його надходження.

4. У разі якщо повідомлення заповнене з порушенням установленої НКРЗІ форми, суб'єкт господарювання для усунення недоліків інформується про це протягом 10 робочих днів з дати надходження до НКРЗІ повідомлення.

Повідомлення, заповнене з порушенням установленої НКРЗІ форми, не є перешкодою для прийняття НКРЗІ рішення про внесення інформації до реєстру.

5. У разі потреби уточнення, зміни або виключення інформації з реєстру оператор поштового зв'язку подає повідомлення відповідно до цього Порядку.

За ініціативою НКРЗІ може бути внесено інформацію до реєстру на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

6. У реєстрі міститься така інформація про операторів поштового зв'язку:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;

місцезнаходження (місце проживання) оператора поштового зв'язку;

адреса для листування;

контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса (e-mail), адреса веб-сайту;

прізвище, ім'я, по батькові керівника;

перелік послуг поштового зв'язку, які надаються оператором поштового зв'язку;

територія здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;

номер та дата рішення НКРЗІ про внесення інформації до реєстру.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Володін

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку

1. Заявник ____________________________________________________________________________
                               (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

2. Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження (місце проживання) оператора поштового зв'язку _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Адреса для листування _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                         (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,
                                                 вулиця / провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

5. Контактні дані:

телефон __________________, факс __________________, електронна пошта ____________________,
                                (код, номер)                                     (код, номер)
адреса веб-сайту _______________________________________________________________________

6. Прізвище, ім'я, по батькові керівника: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Перелік послуг поштового зв'язку, які має намір надавати або надає суб'єкт господарювання (необхідне позначити знаком "" або ""):

приймання поштових відправлень;

обробка поштових відправлень;

перевезення поштових відправлень;

доставка (вручення) поштових відправлень;

виконання доручень користувачів щодо поштових переказів;

виконання доручень користувачів щодо банківських операцій.

8. Територія здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку

______________________________________________________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район міста, селище, село)

Прошу внести (включити, внести зміни, виключити) інформацію про суб'єкта
(потрібне підкреслити)

господарювання до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку та даю згоду на публікування наведених в цьому повідомленні даних, які будуть оприлюднені відповідно до пункту 1.6 Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 29 листопада 2016 року N 623.

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

даю згоду НКРЗІ на обробку моїх персональних даних при внесенні інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" *.

________________
               (дата)

                                            ____________________
                                                                             (підпис)

Керівник суб'єкта
господарювання
(фізична особа - підприємець)

 
 
_______________
(підпис)

 
 
             _____________________
               (ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Заповнюють лише фізичні особи - підприємці.

У випадку незгоди фізичної особи - підприємця вказані дані вважаються неподаними.

 

Форма єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку

N
з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

Місцезнаходження (місце проживання) оператора поштового зв'язку

Адреса для листування

Контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса (e-mail), адреса веб-сайту

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Перелік послуг поштового зв'язку, що надаються

Територія здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку

Номер та дата рішення НКРЗІ про внесення інформації до реєстру

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос