Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.11.2016 № 1104
действует с 06.01.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.11.2016

м. Київ

N 1104

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2016 р. за N 1583/29713

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 7, 8, 101, 28, 32, 33 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Гордієнко.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Зміни
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

1. У розділі I:

1) пункт 2 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

"фінансова звітність - звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати), яка складається зі:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.";

2) у пункті 4:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.";

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

абзаци п'ятий, шостий викласти в такій редакції:

"Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), з урахуванням раніше наданих ним порук та/або гарантій, не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

Емітент повинен вживати заходів щодо безперервності забезпечення облігацій відповідно до умов проспекту їх емісії, до моменту виконання зобов'язань перед їх власниками у повному обсязі шляхом укладання/переукладання відповідних договорів (отримання гарантії).";

3) абзаци перший, другий підпункту 3 пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами першим - третім;

4) доповнити розділ новим пунктом 16 такого змісту:

"16. Для реєстрації випуску облігацій підприємств та проспекту їх емісії, облігацій міжнародних фінансових організацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, зупинення/відновлення обігу облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).".

2. У пункті 1 глави 2 розділу III:

1) підпункти 6 - 9 викласти в такій редакції:

"6) фінансову звітність у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

7) фінансову звітність у повному обсязі за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності;

8) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, складені відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до реєструвального органу у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);

9) нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне забезпечення; фінансову звітність поручителя/гаранта у повному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми)); фінансову звітність поручителя/гаранта за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, засвідчену підписами та печатками поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фірми); відповідні аудиторські висновки; довідку з переліком раніше наданих порук/гарантій, засвідчену підписом керівника та печаткою поручителя/гаранта (подаються у разі прийняття рішення про розміщення забезпечених облігацій);";

2) підпункт 14 після слів "будівельних робіт" доповнити словами та цифрами "(декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III категорій складності)".

3. У розділі IV:

1) пункти 5, 6 глави 1 викласти в такій редакції:

"5. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) або розпорядження про відмову в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні свідоцтва (тимчасового свідоцтва) направлення відповідного розпорядження емітенту.

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган одночасно з таким розпорядженням направляє емітенту довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів (крім випадку, коли в емітента наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

6. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.";

2) у главі 2:

пункт 1 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"За наслідками погашення (дострокового погашення) Центральний депозитарій цінних паперів засвідчує емітенту звіт про наслідки погашення облігацій (звіт про дострокове погашення облігацій) певного випуску підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій надається емітентом для засвідчення Центральному депозитарію цінних паперів виключно після виконання зобов'язань за облігаціями перед їх власниками в повному обсязі.".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"2) довідку, що містить інформацію стосовно підтвердження факту виконання емітентом зобов'язань перед власниками, зокрема реквізити платіжних документів, актів прийому-передачі тощо;";

3) у главі 4:

підпункти 4, 5 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій емітенту протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;";

підпункт 13 викласти в такій редакції:

"13) після завершення процедури викупу облігацій, пред'явлених для викупу їх власниками, - здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації облігацій;";

у пункті 5:

у підпункті 1 слово та цифри "(додаток 16)" замінити словами та цифрами "та реєстрацію нового випуску (серії) облігацій (додаток 33)";

доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.";

підпункти 4, 5 пункту 7 викласти в такій редакції:

"4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій емітенту протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;".

4. У розділі V:

1) у главі 1:

у пункті 2:

у підпункті 1:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;

абзац шостий підпункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

підпункти 3 - 6 викласти в такій редакції:

"3) у разі отримання реєструвальним органом інформації про визнання юридичної особи - емітента облігацій банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі отримання:

постанови господарського суду про визнання і відкриття ліквідаційної процедури юридичної особи - емітента облігацій (з відміткою про набрання законної сили у разі прийняття відповідної постанови до 19 січня 2013 року) або її копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) запису про рішення суду щодо визнання юридичної особи - емітента облігацій банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

4) у разі отримання реєструвальним органом інформації про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не пов'язано з банкрутством, реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі отримання:

рішення суду щодо припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не пов'язано з його банкрутством, з відміткою про набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або його копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення суду щодо припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не пов'язано з його банкрутством;

5) у разі отримання відомостей про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента облігацій шляхом його ліквідації реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження (якщо реєстрацію випуску облігацій такого емітента не було скасовано раніше) і забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру відомостей про наявність (відсутність) нескасованої реєстрації випуску цінних паперів (з урахуванням наявності в емітента інших випусків цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована);

6) разі отримання реєструвальним органом інформації про емітента облігацій, що припинився шляхом перетворення/приєднання/злиття/поділу, але реєстрація випуску облігацій якого не була скасована в установленому порядку, реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення емітента облігацій підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру, або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про таке припинення.";

пункти 3 - 7 викласти в такій редакції:

"3. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі отриманих документів (інформації, відомостей), визначених пунктом 2 цієї глави, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 17).

Розпорядження про зупинення обігу облігацій містить інформацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на облігації, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску (крім спадкування або правонаступництва облігацій, правочинів, які вчиняються на виконання рішення суду, при викупі облігацій їх емітентом).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на облігації, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску, є дата, що настає на другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій.

На підставі розпорядження про зупинення обігу облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій (у разі прийняття відповідного судового рішення - протягом 10 робочих днів після набрання ним законної сили) емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій (додаток 28);

копію рішення про скасування рішення про припинення юридичної особи - емітента облігацій, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення уповноваженим органом (особою) емітента подається копія такого рішення, оформленого відповідно до законодавства, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента;

у разі прийняття відповідного судового рішення подається копія такого рішення з відміткою про набрання законної сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки - також копія виконавчого документа, засвідчена судом;

у разі прийняття відповідної постанови Правління Національного банку України подається копія такої постанови.

5. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі отриманих документів, визначених пунктом 4 цієї глави, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 17).

На підставі розпорядження про відновлення обігу облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

6. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направлення відповідного розпорядження емітенту.

7. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.";

пункти 8 - 10 виключити.

2) у главі 2:

у пункті 1:

абзаци десятий - дванадцятий підпункту 2 виключити.

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом десятим;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) отримання реєструвальним органом інформації про емітента облігацій, що був:

припинений шляхом ліквідації, але реєстрація випуску облігацій якого не була скасована в установленому порядку;

припинений шляхом перетворення, але реєстрація випуску облігацій якого не була скасована в установленому порядку, при цьому господарське товариство - правонаступник припинено шляхом ліквідації.

При цьому скасування реєстрації випуску облігацій здійснюється у разі, якщо інформація про відповідне припинення юридичної особи - емітента облігацій підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру, або у разі отримання від органів державної статистики відповідної інформації про таке припинення.";

пункт 2 після слів "випуску облігацій" доповнити словами "та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій";

пункти 3, 4 викласти в такій редакції:

"3. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну електронними документами реєструвального органу та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва або розпорядження про відмову в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні свідоцтва направлення відповідного розпорядження емітенту.

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган одночасно з таким розпорядженням направляє емітенту довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів (крім випадку, коли в емітента наявні інші випуски цінних паперів, реєстрація випуску яких не скасована).

4. Реєструвальний орган додатково здійснює опублікування розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій в одному з офіційних друкованих видань реєструвального органу протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного розпорядження.";

після пункту 4 доповнити главу новим пунктом 5 такого змісту:

"5. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати відповідно пунктом 6;

3) у главі 3:

в абзаці шостому пункту 1 слова "юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити;

у підпункті 2 пункту 2 цифри "25" замінити цифрами "10".

5. Розділ VI викласти в такій редакції:

"VI. Порядок дій юридичної особи - емітента облігацій підприємств у разі прийняття рішення про виділ

1. Виділ юридичної особи здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

2. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями емітента облігацій, з якого був здійснений виділ, які згідно з розподільчим балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Емітент облігацій, з якого був здійснений виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної особи, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну відповідальність вони несуть спільно з емітентом облігацій, з якого був здійснений виділ, солідарно.

3. У разі передачі згідно з розподільчим балансом зобов'язань за облігаціями юридичній особі, що утворилася внаслідок виділу (далі - правонаступник), після державної реєстрації правонаступника, здійснюється заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

4. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здійснюється у такому порядку:

1) уповноважена особа правонаступника, утвореного в результаті виділу, протягом 10 робочих днів з дня державної реєстрації такого правонаступника, подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (додаток 33);

копію рішення про затвердження розподільчого балансу (роздільного акта), засвідчену підписом керівника та печаткою правонаступника, утвореного в результаті виділу/емітента;

копію розподільчого балансу (роздільного акта), засвідчену підписом керівника та печаткою правонаступника, утвореного в результаті виділу;

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій емітента;

2) реєструвальний орган за результатами розгляду відповідних документів протягом 10 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу здійснює заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, з якого здійснюється виділ, на свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій правонаступника, утвореного в результаті виділу.

У свідоцтві про реєстрацію випуску облігацій здійснюється запис про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, з якого здійснено виділ.

Повідомлення заявника про прийняте реєструвальним органом рішення про заміну свідоцтва здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

За письмовою заявою заявника, поданою до реєструвального органу до закінчення строку розгляду документів, реєструвальний орган може повернути всі подані документи на доопрацювання;

3) на підставі виданого свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій правонаступник, утворений в результаті виділу, оформлює та депонує глобальний сертифікат в Центральному депозитарії цінних паперів.".

6. У додатках:

1) підпункт 2 пункту 7 додатка 7 викласти в такій редакції:

"

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки)

 

 

порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

";

2) у додатку 8:

підпункти 9, 10 пункту 4 розділу I викласти в такій редакції:

"

9)

фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності

 

10)

фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності

 

";

підпункт 2 пункту 5 розділу II викласти в такій редакції:

"

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки)

 

 

істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

 

фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності

 

 

інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)

 

 

інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями

 

 

порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

";

3) у додатку 10:

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки)

 

 

істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа) (сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання)

 

 

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо

 

 

фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності

 

 

інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)

 

 

інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями

 

 

порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

";

пункти 14, 15 викласти в такій редакції:

"

14)

фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності

 

15)

фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
звіт про зміни у власному капіталі за період;
звіт про рух грошових коштів за період;
примітки до фінансової звітності

 

";

4) додаток 17 викласти в новій редакції, що додається;

5) у додатку 21:

доповнити додаток новими пунктами 6, 7 такого змісту:

"

6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески***

 

7. Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн***

 

";

доповнити додаток новою виноскою такого змісту:

"*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.";

6) у додатку 30:

підпункт 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

"

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки)

 

";

підпункт 2 пункту 5 викласти в такій редакції:

"

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки)

 

 

порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

";

7) доповнити Положення новим додатком 33, що додається.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N _______ - З

м. __________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

на підставі _______ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948, та відповідно до документів, наданих ________________________________
 (найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

або відомостей (інформації) (відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (у тому числі у формі витягу або виписки) / відповідне рішення суду / інформація органів державної статистики), отриманих щодо
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

зупинити обіг облігацій
_____________________________________________________________________________________.
                                                                        (найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на облігації, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску:

"___" ____________ 20__ року.

___________________
               (посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___

 

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску (серії) облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата прийняття рішення про проведення конвертації облігацій

 

___________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

____________

Опрос