Идет загрузка документа (73 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства юстиции Украины по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Приказ от 02.12.2016 № 3447/5
действует с 16.12.2016

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2016

м. Київ

N 3447/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2016 р. за N 1564/29694

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до вимог законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу, протягом шести місяців з дати набрання ним чинності.

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

Н. Севостьянова

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

С. С. Лур'є

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України з питань державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) у розділі I:

в абзаці другому пункту 1 слова "відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" замінити словами "районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції";

у пункті 3:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

в абзаці другому слова "які переселилися з тимчасово окупованої території України" замінити словами "які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї";

в абзаці сьомому пункту 9 слова "державним податковим органам" замінити словами "територіальним органам Державної фіскальної служби України";

2) абзац перший пункту 3 розділу II викласти в такій редакції:

"3. Для державної реєстрації актів цивільного стану подаються документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації, а також паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідка на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.";

3) у розділі III:

у главі 1:

абзац восьмий пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту: "Для розгляду відповідної справи у суді орган державної реєстрації актів цивільного стану на прохання заявника складає письмову відмову у проведенні державної реєстрації народження (додаток 1), у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації.";

пункт 4 доповнити після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Якщо державна реєстрація народження дитини проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження, дані про дату і місце народження дитини зазначають відповідно до рішення суду.".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Державна реєстрація народження на підставі рішення суду про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення суду в день надходження копії такого рішення або будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану в день її пред'явлення заявником.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

підпункт "в" пункту 12:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У разі встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України підставою для внесення відомостей про батька дитини є відповідне рішення суду, яким встановлені такі дані.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відсутності в рішенні суду про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України даних про підстави запису відомостей про батька відповідна графа актового запису не заповнюється. У графі "Для відміток" зазначаються, що відомості про батька внесені згідно з рішенням суду, дата та номер рішення.";

пункт 24 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Державна реєстрація народження на підставі рішення суду про встановлення факту народження проводиться за правилами поновлення актових записів, якщо з дня народження дитини, зазначеного у рішенні суду, минуло більше року.";

доповнити главу після пункту 25 новим пунктом 26 такого змісту:

"26. У разі державної реєстрації народження дитини на підставі рішення суду про встановлення факту народження, надісланого судом, свідоцтво про народження оформлюється та видається особі, яка була заявником у суді, або іншому законному представнику дитини під час звернення цієї особи до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Про особливості проведення такої державної реєстрації народження проставляється відповідна відмітка у графі "Для відміток" актового запису про народження.".

У зв'язку з цим пункти 26 - 34 вважати відповідно пунктами 27 - 35;

пункти 32, 33 виключити.

У зв'язку з цим пункти 34, 35 вважати відповідно пунктами 32, 33;

у главі 2:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред'явити паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника, та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану здійснює перевірку законності перебування іноземця або особи без громадянства на території України шляхом направлення в день подання заяви про державну реєстрацію шлюбу запиту до територіального органу Державної міграційної служби України у разі:

відсутності у іноземця чи особи без громадянства посвідки на постійне чи тимчасове проживання;

відсутності на останній вільній сторінці паспортного документа іноземця, документа, що посвідчує особу без громадянства, або у вкладному талоні відмітки про отримання посвідки, скріпленої печаткою;

якщо посвідка на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства видана територіальними органами чи підрозділами Державної міграційної служби України в Автономній Республіці Крим з 20 лютого 2014 року або на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей з 01 березня 2014 року;

пред'явлення посвідки на постійне або тимчасове проживання іноземця чи особи без громадянства, яка підлягає обміну відповідно до Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 року N 251.

До запиту додаються копії необхідних для перевірки сторінок паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, та їх переклад.";

в абзаці четвертому пункту 16 слова ", а у паспорті (паспортному документі) або свідоцтві про народження (у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту) робиться відмітка про проведену державну реєстрацію" виключити;

у пункті 24:

доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"24. На підставі актового запису про шлюб кожному із подружжя видається свідоцтво про шлюб.".

У зв'язку з цим абзаци перший - третій вважати абзацами другим - четвертим;

абзаци другий та четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

абзац другий після слів "паспорта громадянина України" доповнити словами "у формі книжечки";

у главі 3:

у пункті 3:

після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"У разі зберігання актового запису про шлюб на тимчасово окупованих територіях Донецької або Луганської областей рішення суду про розірвання шлюбу надсилається до відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях, а у разі зберігання такого актового запису на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим - до відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції у Херсонській області.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Якщо особи, шлюб між якими розірвано, заявляють про відсутність в актовому записі про шлюб відмітки про розірвання шлюбу, здійснене в судовому порядку, та пред'являють відповідне рішення суду, відділ державної реєстрації актів цивільного стану перевіряє у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян наявність в актовому записі про шлюб відомостей про розірвання шлюбу.

У разі відсутності відмітки про розірвання шлюбу за рішенням суду в актовому записі про шлюб або актового запису про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян особам роз'яснюється, що відмітку про розірвання шлюбу буде проставлено після одержання відповіді відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису про шлюб. Зазначена перевірка не здійснюється у випадку зберігання запису на тимчасово окупованій території України.

Для одержання відповіді про наявність або відсутність відмітки про розірвання шлюбу за рішенням суду в актовому записі про шлюб відділ державної реєстрації актів цивільного стану в день звернення заявника направляє за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку відповідний запит до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем зберігання актового запису про шлюб.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який одержав запит, не пізніше наступного дня повідомляє про наявність відмітки про розірвання шлюбу із зазначенням дати і номера рішення суду, повного найменування суду, яким ухвалено рішення, або про її відсутність.

Якщо актовий запис про шлюб, в якому відсутня відмітка про розірвання шлюбу, зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника, відділ проставляє її з дотриманням абзацу другого цього пункту із залишенням ксерокопії рішення суду або з дотриманням абзаців третього, четвертого цього пункту направляє рішення суду про розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису про шлюб.

Після проставлення відмітки про розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб відділ державної реєстрації актів цивільного стану у семиденний строк надсилає повідомлення, передбачене абзацом другим цього пункту, до архіву відділу державної реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається другий примірник актового запису про шлюб, та вносить відповідні відомості до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Про проставлену відмітку відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання актового запису про шлюб у той самий день інформує відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.

На прохання заявника для підтвердження наявності відмітки про розірвання шлюбу в актовому записі про шлюб може бути видано витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.";

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Копія рішення суду (витяг з рішення суду), ухваленого на території України, яка на день звернення одного з подружжя є тимчасово окупованою, може не подаватись, якщо у справах відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким проведено відповідну реєстрацію, зберігається така копія, подана другим з подружжя під час державної реєстрації розірвання шлюбу.";

абзац перший пункту 11 після слів "(витяг з рішення суду)" доповнити словами та цифрою "(крім випадку, зазначеного в абзаці третьому пункту 6 цієї глави)";

пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі неподання заявником копії рішення суду (витягу з рішення суду), ухваленого на тимчасово окупованій території України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану перевіряє у справах відділу наявність такої копії (витягу), поданої(го) іншим з подружжя під час державної реєстрації розірвання шлюбу, і у разі її (його) відсутності повертає отримані документи у строк, визначений абзацом першим цього пункту, для вирішення питання відповідно до законодавства.";

пункт 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У разі зберігання актового запису про шлюб на тимчасово окупованій території України таке повідомлення надсилається в порядку, визначеному в абзаці четвертому пункту 3 цієї глави.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

пункти 24, 25 виключити.

У зв'язку з цим пункти 26 - 29 вважати відповідно пунктами 24 - 27;

пункт 24 викласти в такій редакції:

"24. Якщо особа під час державної реєстрації розірвання шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта громадянина України у формі книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при державній реєстрації розірвання шлюбу.";

пункт 14 глави 4 викласти в такій редакції:

"14. Після державної реєстрації зміни імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану на першій сторінці паспорта громадянина України у формі книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною імені.";

у главі 5:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для розгляду справи про встановлення факту смерті у суді відділ державної реєстрації актів цивільного стану на прохання заявника складає письмову відмову у проведенні державної реєстрації смерті (додаток 21), у якій викладає причини неможливості проведення такої реєстрації.";

у пункті 9:

слово "позивачами" замінити словом "заявниками";

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"У разі направлення судом рішення про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення державна реєстрація смерті проводиться без звернення будь-якої особи.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

у пункті 14:

абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Паспорт громадянина України померлого, а також військово-облікові та пільгові документи орган державної реєстрації актів цивільного стану, який реєструє смерть, вилучає для подальшого їх направлення до територіального підрозділу Державної міграційної служби України та районного (міського) військового комісаріату.";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"На першій сторінці паспорта громадянина України у вигляді книжечки, військово-облікових та пільгових документів орган державної реєстрації актів цивільного стану робить відмітку: "Власник помер ___ ____________ ____. Актовий запис про смерть N ___ від ___ ____________ ____".".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

в абзаці третьому слова "територіального підрозділу Державної міграційної служби України за останнім місцем проживання померлих" замінити словами "територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцезнаходженням відділу державної реєстрації актів цивільного стану";

абзац сьомий доповнити новим реченням такого змісту: "У вказаному повідомленні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) померлого, громадянство, дата складання, номер актового запису про смерть, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено цей актовий запис, дата смерті.";

доповнити главу після пункту 14 новим пунктом 15 такого змісту:

"15. Якщо державна реєстрація смерті проводиться на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, надісланого судом, свідоцтво про смерть оформлюється та видається заявнику під час його звернення до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Про особливості проведення такої державної реєстрації смерті проставляється відповідна відмітка у графі "Для відміток" актового запису про смерть.".

У зв'язку з цим пункти 15, 16 вважати відповідно пунктами 16, 17;

в абзаці першому пункту 17 слова "державним податковим інспекціям" замінити словами "територіальним органам Державної фіскальної служби України";

4) у розділі IV:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції та відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України.";

в абзаці п'ятому пункту 2 слова "або у районі проведення антитерористичної операції" виключити;

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Після поновлення актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території, та проставлення відповідної відмітки у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян видача документів про проведення державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється виключно на підставі поновленого актового запису цивільного стану.";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Особам, щодо яких державна реєстрація актів цивільного стану проводилась у дипломатичних представництвах або консульських установах України, видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції, а також відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, якщо такі записи передано на зберігання відділам державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у місті Києві та Київській області";

у пункті 17 слова "Головному територіальному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним територіальним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі";

5) доповнити Правила новим додатком 1, що додається.

У зв'язку з цим додатки 1 - 28 вважати відповідно додатками 2 - 29.

У тексті Правил посилання на додатки 1 - 28 замінити посиланнями відповідно на додатки 2 - 29;

доповнити Правила після додатка 20 новим додатком 21, що додається.

У зв'язку з цим додатки 21 - 29 вважати відповідно додатками 22 - 30.

У тексті Правил посилання на додатки 21 - 29 замінити посиланнями відповідно на додатки 22 - 30;

у додатку 23 слова "назва державного податкового органу" замінити словами "найменування територіального органу Державної фіскальної служби України";

6) у тексті Правил слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у всіх відмінках замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках; у тексті Правил та додатках до них слова "орган внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити словами "територіальний орган Національної поліції України" у відповідних відмінках.

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382:

1) у розділі II:

у главі 2.1:

в абзаці другому пункту 2.1.8 слова "відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій, Луганській областях" замінити словами "відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій, Луганській, Херсонській областях", слова "на території проведення антитерористичної операції" замінити словами "на тимчасово окупованій території відповідних областей, Автономної Республіки Крим";

абзац третій пункту 2.1.11 після слів "без використання Реєстру" доповнити словами ", та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) з подальшим обов'язковим внесенням його до відповідних даних Реєстру";

у главі 2.2:

підпункт "г" пункту 2.2.2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

підпункт "б" пункту 2.2.3 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;

підпункт "б" пункту 2.2.4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим;

підпункт "б" пункту 2.2.5 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

підпункт "б" пункту 2.2.6 після абзацу десятого доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;

підпункт "а" пункту 2.2.7 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

2) у розділі III:

в абзаці п'ятому пункту 3.11 останнє речення виключити;

у пункті 3.12 слова "відділі державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі";

3) у розділі IV:

у пункті 4.4 слова "посадові особи відділів державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" замінити словами "посадові особи районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції", слова "відділів державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі";

абзац третій пункту 4.5 викласти в такій редакції:

"Якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, зміни, передбачені абзацом другим цього пункту, вносяться до Реєстру відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації відповідних головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях. У разі якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, розташованому на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, такі зміни вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.";

у пункті 4.6 слова "Головне територіальне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні територіальні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі", слова ", районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції" виключити;

4) додатки 15 - 19 до Інструкції після абзацу

"громадянство"

доповнити новим абзацом такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);";

5) у тексті Інструкції слова "до органу внутрішніх справ" замінити словами "до територіального органу Національної поліції України", слова "до державних податкових органів" замінити словами "до територіальних органів Державної фіскальної служби України", слова "або у районі проведення антитерористичної операції" виключити.

3. У наказі Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року N 3335/5 "Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1380/18675:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4. Встановити, що начальники відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі відповідають за належну організацію роботи щодо надання, а також ведення обліку платних послуг відповідно до цього Порядку.";

2) у тексті наказу слова "начальник Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальники головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у всіх відмінках замінити словами "начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках.

4. У Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року N 3335/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1380/18675:

1) додаток викласти у новій редакції, що додається;

2) у тексті Порядку слова "відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції" замінити словами "відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції", слова "Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними територіальними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі".

5. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року N 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за N 55/18793:

1) у розділі I:

пункт 1.5 доповнити після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"Документи, складені іноземною мовою, подаються для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

в абзаці другому пункту 1.7 слово "безпосередньо" виключити;

2) у розділі II:

у пункті 2.1:

абзац перший після слів "за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб" доповнити словами "(крім випадків, коли актовий запис про шлюб складено дипломатичним представництвом або консульською установою України)";

абзац восьмий після слів "за місцем зберігання першого примірника актового запису про смерть" доповнити словами "(крім випадків, коли актовий запис про смерть складено дипломатичним представництвом або консульською установою України)";

абзац дев'ятий після слів "за місцем зберігання першого примірника актового запису про народження" доповнити словами "(крім випадків, коли актовий запис про народження складено дипломатичним представництвом або консульською установою України)";

у пункті 2.16:

слова "відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях" замінити словами "відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях", слова "на території проведення антитерористичної операції" замінити словами "на тимчасово окупованій території відповідних областей";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відмітки, зазначені в абзаці другому цього пункту, якщо паперовий носій актового запису цивільного стану зберігається на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.";

в абзаці другому пункту 2.24 слово "безпосередньо" виключити;

3) пункт 3.13 розділу III доповнити новими абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"Про поновлення актового запису цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, відомості якого наявні у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, повідомляються відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації відповідних головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях.

Якщо поновлено актовий запис цивільного стану, що зберігається на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, відомості якого наявні у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, повідомляється відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області.

У разі отримання повідомлення про поновлення актового запису цивільного стану відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій, Луганській та Херсонській областях вносять відповідну відмітку тільки до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.";

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

4) у розділі IV:

в абзаці першому пункту 4.8 слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану відповідного головного територіального управління юстиції" замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного головного територіального управління юстиції"; слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві" замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві";

у пункті 4.12 слова "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану відповідного Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі";

5) у додатках:

у додатку 1 слова "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану ____________________________ управління юстиції" замінити словами

"До ____________________________________________
     (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)";

у додатку 11 слова "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану ____________________________ управління юстиції" замінити словами

"До ____________________________________________
      (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)
від";

у додатку 12 слова "районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного" замінити словами "найменування відділу";

у додатку 13 слова "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
____________________________ управління юстиції" замінити словами
                (найменування відділу)

"До ____________________________________________
      (найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)
від";

6) у тексті Правил слова "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі"; слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" у всіх відмінках замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках; слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану районного, районного в місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції" у всіх відмінках і числах замінити словами "районний, районний у містах, міський (міст обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції" у відповідних відмінках і числах; слова "державна архівна установа" у всіх відмінках замінити словами "державний архів" у відповідних відмінках; слова "у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Печерського районного управління юстиції у місті Києві" замінити словами "у Печерському районному у місті Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у місті Києві".

6. У Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за N 1845/22157:

1) у розділі II:

абзац перший пункту 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. Міністерство юстиції України забезпечує відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції) трирічним запасом бланків свідоцтв.";

абзац перший пункту 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Керівник районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції) одержує бланки свідоцтв у відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції за видатковою накладною з розрахунку не більше тримісячної потреби в них, або відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції надсилає ці бланки свідоцтв спецзв'язком.";

у пункті 2.7:

в абзаці першому підпункту 2.7.1 слова "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі";

в абзаці першому підпункту 2.7.3 після слова "відповідного" доповнити словом "головного", а слова "підрозділу територіального управління юстиції" замінити словами "підрозділу головного територіального управління юстиції, розташованого на відповідній території";

2) у розділі III:

підпункт 3.4.2 пункту 3.4 після слів "у присутності працівника відповідного" доповнити словом "головного";

в абзаці першому пункту 3.6 слова ", районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" виключити;

у пункті 3.10 слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "головного територіального управління юстиції";

3) пункт 4.6 розділу IV після слова "відповідного" доповнити словом "головного";

4) у розділі VII:

у пункті 7.1 слова "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві (далі - відділ Головного територіального управління юстиції у м. Києві)" замінити словами "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (далі - відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві)";

5) у додатках:

назву та текст додатка 2 після слів "від відділу державної реєстрації актів цивільного стану" доповнити словами "управління державної реєстрації";

у додатку 14 слова "відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у м. Києві" замінити словами "відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві";

6) у тексті Порядку слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану територіального управління юстиції" у всіх відмінках замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції" у відповідних відмінках; слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції" у всіх відмінках замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції" у відповідних відмінках; слова "Міністерства внутрішніх справ" замінити словами "Національної поліції України", слова "відділ Головного територіального управління юстиції у місті Києві" у всіх відмінках замінити словами "відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві" у відповідних відмінках, слова "відділ Головного територіального управління юстиції у м. Києві" у всіх відмінках замінити словами "відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві".

7. У тексті Переліку документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року N 2804/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за N 2242/24774, слова ", районне, районне у містах, міське (міст обласного значення), міськрайонне, міжрайонне управління юстиції" у всіх відмінах і числах виключити, слова "відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у всіх відмінках замінити словами "відділи державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках; слова "відділи державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" у всіх відмінках замінити словами "районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції" у відповідних відмінках; слова "Акти про прийняття бланків свідоцтв від відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції" замінити словами "Акти про прийняття бланків свідоцтв від відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції".

8. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року N 1904/5 "Про затвердження Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за N 1448/26225, слова "відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції" замінити словами "відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції".

9. У заголовку, тексті та додатку до Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року N 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за N 1448/26225, слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану головного територіального управління юстиції" у всіх відмінках і числах замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції" у відповідних відмінках і числах.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. М. Ференс

 

Штамп органу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

 

____________________________________
               (прізвище, власне ім'я, по батькові)
____________________________________
                    (місце проживання заявника)

Відмова
у проведенні державної реєстрації народження

_____________________________________________________________________________________
                                                              (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану)
розглянув документи, подані для державної реєстрації народження дитини жіночої/чоловічої статі (необхідне підкреслити), народженої _____________________________________________________
                                                                                                                                   (дата народження дитини)
у ___________________________________________________________________________________:
                                                                     (прізвище, власне ім'я, по батькові матері дитини)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (назва, дата та номер документа, ким видано)

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" державна реєстрація народження проводиться на підставі визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, документів, що підтверджують факт народження. За відсутності документа закладу охорони здоров'я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів цивільного стану є рішення суду про встановлення факту народження.

Аналіз документів, представлених заявником, свідчить, що ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                      (зазначити причину відмови)

Враховуючи викладене, у проведенні державної реєстрації народження на підставі пред'явлених документів відмовити.

Керівник органу державної реєстрації
актів цивільного стану

 
__________________
(підпис)

 
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

Штамп органу державної реєстрації
актів цивільного стану,
вихідний номер та дата

 

____________________________________
                 (прізвище, власне ім'я, по батькові)
____________________________________
                      (місце проживання заявника)

Відмова
у проведенні державної реєстрації смерті

_____________________________________________________________________________________
                                                           (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану)
розглянув документи, подані для державної реєстрації смерті _________________________________
___________________________________________________________________________, який (яка)
                                                               (прізвище, власне ім'я, по батькові померлої особи)
померла _____________________________________________________________________________:
                                                                                               (число, місяць, рік)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                    (назва, дата та номер документа, ким видано)

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" державна реєстрація смерті проводиться на підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою; рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Аналіз документів, представлених заявником, свідчить, що ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                        (зазначити причину відмови)

Враховуючи викладене, у проведенні державної реєстрації смерті на підставі пред'явлених документів відмовити.

Керівник органу державної реєстрації
актів цивільного стану

 
__________________
(підпис)

 
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

РЕЄСТР ОБЛІКУ НАДАНИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

N
з/п

П. І. Б. заявника

Найменування та номер послуги відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року N 1168

Сума сплачених коштів

Дата здійснення платежу, найменування банку, номер квитанції

Підпис заявника

Пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про рік державної реєстрації акту цивільного стану

Пошук запису в метричних книгах, складених іншою, ніж українська, мовою до утворення органів державної реєстрації актів цивільного стану, за відсутності даних про рік складення запису

Видача запрошення із зазначенням дати державної реєстрації шлюбу

Надання правової допомоги, що включає складення заяв (анкет, прохань), у вирішенні питання щодо повторної видачі свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

Організація та проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу та народження (зокрема, обрядів ювілеїв весілля, обрядів заручин) з використанням різноманітних елементів урочистості

Складення за проханням фізичних осіб заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, про внесення змін до актових записів цивільного стану, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану

Доставка та вручення виключно

Надання консультації з питань

відділами державної реєстрації актів цивільного стану не за місцем звернення заявника

компетентними органами іноземних держав

у відділі державної реєстрації актів цивільного стану

за межами відділу державної реєстрації актів цивільного стану

у вихідні та святкові дні

повторно виданих свідоцтв та інших документів про державну реєстрацію актів цивільного стану фізичній особі за місцем її проживання (перебування)

копій документів для службового користування органів державної реєстрації актів цивільного стану працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника до інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану

документів до уповноважених органів з метою їх легалізації для подальшого використання в іноземних державах

застосування сімейного та цивільного законодавства

витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

____________

Опрос