Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка мониторинга состояния разработки (реализации) государственных инвестиционных проектов

Министерство экономического развития и торговли Украины
Порядок, Приказ от 25.10.2016 № 1785
действует с 13.12.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2016

м. Київ

N 1785

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2016 р. за N 1508/29638

Про затвердження Порядку моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів

Відповідно до пункту 26 Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями" (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів, що додається.

2. Департаменту залучення інвестицій:

у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

ПОРЯДОК
моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення моніторингу стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів на інвестиційному та експлуатаційному етапах їх упровадження.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

внутрішній моніторинг - моніторинг, який проводиться відповідальним виконавцем/балансоутримувачем державного інвестиційного проекту та головним розпорядником коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) шляхом збору, систематизації та аналізу фактичних даних щодо стану розроблення (реалізації) проекту;

експлуатаційний етап державного інвестиційного проекту - період, під час якого експлуатуються створені (придбані), реконструйовані або технічно переоснащені шляхом державного інвестування основні засоби державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік;

зовнішній моніторинг - моніторинг, що проводиться Мінекономрозвитку шляхом аналізу інформації щодо стану розроблення (реалізації) державних інвестиційних проектів, поданих головними розпорядниками;

інвестиційний етап державного інвестиційного проекту - період, під час якого шляхом державного інвестування створюються (придбаваються), реконструюються або технічно переоснащуються основні засоби державної власності, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік;

моніторинг стану розроблення (реалізації) державного інвестиційного проекту (далі - моніторинг) - комплекс заходів щодо постійного і безперервного аналізу інформації про стан розроблення (реалізації) державного інвестиційного проекту для здійснення контролю відповідності запланованих витрат, результатів, плану реалізації проекту фактичним даним з метою вчасного виявлення відхилень від плану та ефективного управління впровадженням державного інвестиційного проекту.

3. Внутрішній та зовнішній моніторинг проводиться протягом усього життєвого циклу (інвестиційного та експлуатаційного етапів) державного інвестиційного проекту.

4. Внутрішній моніторинг повинен забезпечувати повноту даних, необхідних для подання Мінекономрозвитку інформації відповідно до цього Порядку.

5. Зовнішній моніторинг проводиться Мінекономрозвитку шляхом:

здійснення аналізу інформації, поданої до Мінекономрозвитку головними розпорядниками у строки відповідно до цього Порядку;

здійснення аналізу документів, поданих головним розпорядником;

порівняння даних державного інвестиційного проекту з даними, наведеними в інформації.

6. Для здійснення аналізу поданої інформації Мінекономрозвитку має право залучати представників інших органів виконавчої влади за їх згодою.

II. Порядок, форми та строки надання інформації на інвестиційному етапі державного інвестиційного проекту

1. Відповідальний виконавець/балансоутримувач проводить внутрішній моніторинг з метою контролю за виконанням робіт та заходів підрядними організаціями та іншими юридичними і фізичними особами, залученими до виконання державного інвестиційного проекту. Періодичність та форма подання інформації щодо такого моніторингу визначаються головним розпорядником, але не рідше ніж один раз на місяць.

2. Внутрішній моніторинг також проводиться головним розпорядником на основі інформації щодо проведеного моніторингу відповідального виконавця/балансоутримувача за формою, запропонованою головним розпорядником. У разі виявлення відхилень від плану реалізації державного інвестиційного проекту головний розпорядник повинен забезпечити вжиття заходів щодо забезпечення належної відповідності запланованим показникам проекту.

3. За кожним державним інвестиційним проектом головний розпорядник надає Мінекономрозвитку інформацію про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку за півріччя у термін не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним періодом, та інформацію за рік - до 01 березня року, наступного за звітним. Головний розпорядник оприлюднює інформацію щодо моніторингу державних інвестиційних проектів на своєму офіційному сайті в зазначені терміни.

Мінекономрозвитку може звертатися до головних розпорядників стосовно надання поточної інформації про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту.

4. Планові показники фінансування та виконання заходів повинні відповідати показникам, наведеним у розділі I "Резюме" і розділі III "План реалізації та фінансування та стан його виконання" додатка 1 до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року N 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями", та паспорту бюджетної програми.

Фактичні дані порівнюються Мінекономрозвитку з даними, наведеними в доданих до інформації таких документах:

паспорті бюджетної програми;

річному звіті про виконання паспорта бюджетної програми (під час проведення моніторингу за результатами року);

довідці щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом;

титулі об'єкта;

фотографіях об'єкта та його конструктивних елементів;

інших документах, поданих головним розпорядником для підтвердження фактичних даних.

Інформацію головний розпорядник надсилає до Мінекономрозвитку в паперовому та електронному вигляді.

У паперовому вигляді інформація повинна бути підписана керівником відповідального виконавця/балансоутримувача та уповноваженим керівником структурного підрозділу головного розпорядника.

За своєчасне надання інформації до Мінекономрозвитку, її повноту та достовірність показників відповідає головний розпорядник.

5. Мінекономрозвитку аналізує інформацію та додатки до неї, надані головними розпорядниками, і подає Міжвідомчій комісії з питань державних інвестиційних проектів (далі - Міжвідомча комісія) узагальнену інформацію за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

6. Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів інформує головного розпорядника про прийняте Міжвідомчою комісією рішення та результати моніторингу.

7. На підставі рішення Міжвідомчої комісії Мінекономрозвитку подає Мінфіну пропозиції щодо зміни обсягів видатків на розроблення та/або реалізацію державних інвестиційних проектів з метою перерозподілу державних капітальних вкладень на проекти, які реалізуються у визначені строки.

8. Рішення Міжвідомчої комісії та результати моніторингу розміщуються на офіційному сайті Мінекономрозвитку.

III. Порядок, форми та строки надання інформації на експлуатаційному етапі державного інвестиційного проекту

1. Після завершення інвестиційного етапу державного інвестиційного проекту та введення в експлуатацію передбачених ним об'єктів головний розпорядник надає Мінекономрозвитку до 01 березня року, наступного за звітним, інформацію про стан виконання плану державного інвестиційного проекту за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

2. Зазначена у пункті 1 цього розділу інформація подається головними розпорядниками щороку протягом перших трьох років експлуатації об'єкта після завершення інвестиційного етапу.

3. Інформацію головний розпорядник надсилає до Мінекономрозвитку в паперовому та електронному вигляді.

У паперовому вигляді інформація повинна бути підписана керівником відповідального виконавця/балансоутримувача та уповноваженим керівником структурного підрозділу головного розпорядника.

За своєчасне надання такої інформації до Мінекономрозвитку, її повноту та достовірність відповідає головний розпорядник.

4. Інформація щодо моніторингу використовується Мінекономрозвитку та Міжвідомчою комісією для аналізу ефективності управління державними інвестиційними проектами.

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом
станом на _________________________
(число, місяць, рік)

__________________________________________________________________________
(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника ___________________________________________________________________________________

2. Найменування відповідального виконавця _________________________________________________________________________________

3. Найменування замовника ________________________________________________________________________________________________

4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) ___________________________________________________________

5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах ______ року) (тис. гривень) __________________________________________

6. Назва бюджетної програми _______________________________________________________________________________________________

7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) _______________________________________________

8. Інформація щодо проектної організації _____________________________________________________________________________________

9. Інформація щодо підрядної організації1_____________________________________________________________________________________

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

строки

вартість (тис. гривень)

строки виконання

вартість (тис. гривень)

Відведення земельної ділянки
землевпорядні роботи

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники7

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

строки

вартість (тис. гривень)

строки виконання (номер договору, дата укладення)

вартість (тис. гривень)

1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:

 

 

 

 

 

 

     1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

     1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

     1.3. затвердження проекту

 

 

 

 

 

 

     1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Проведення процедури закупівлі щодо6:

 

 

 

 

 

 

     2.1. будівельних робіт

 

 

 

 

 

 

     2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

     2.3. інших заходів

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо виконання

Назва заходу2

Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом3

Фактичні показники8

Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками4

Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах5

строки

вартість (тис. гривень)

строки виконання

вартість (тис. гривень)

1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

     1.1. коригування

 

 

 

 

 

 

     1.2. експертиза

 

 

 

 

 

 

     1.3. затвердження проекту

 

 

 

 

 

 

     1.4. інше

 

 

 

 

 

 

2. Виконання, усього,
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

     2.1. будівельних робіт;

 

 

 

 

 

 

     2.2. придбання устаткування,
     обладнання, меблів, інвентарю

 

 

 

 

 

 

     2.3. інших:
     2.3.1. утримання служби
      замовника
     2.3.2. авторський нагляд
     2.3.3. технічний нагляд тощо
     (конкретизувати)

 

 

 

 

 

 

3. Разом (1 + 2)

 

 

 

 

 

 

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на ____ рік

У тому числі за місяцями

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касові видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки:  1. Копія паспорта бюджетної програми.

 

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми9.

3. Копія титулу об'єкта на 20__ рік.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 20__ році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

5. Фотографії об'єктів10.

__________________________________
(найменування посади керівника
відповідального
виконавця/балансоутримувача)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)

____________________________________
(найменування посади уповноваженого
керівника структурного підрозділу головного
розпорядника бюджетних коштів)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 У разі наявності декількох підрядних організацій зазначити всі в нових рядках.

2 Якщо реалізація проекту містить більшу кількість заходів, ніж зазначено в таблиці, необхідно додати рядки з назвою заходу.

3 Вартість та строки закупівель чи виконання робіт повинні відповідати розділу III державного інвестиційного проекту.

4 Причинами розбіжностей між плановими (передбаченими державним інвестиційним проектом) і фактичними показниками можуть бути:

1) внутрішні проблеми управління проектом (розбіжності, яких можна було уникнути за умови проведення якісного моніторингу та контролю реалізації проекту відповідальним виконавцем/балансоутримувачем чи головним розпорядником коштів державного бюджету): несвоєчасна підготовка паспорта бюджетної програми, затримки у виконанні робіт у зв'язку з тим, що завчасно не було оголошено процедуру закупівлі, недотримання строків будівництва у зв'язку з незадовільним виконанням робіт підрядником тощо;

2) зовнішні чинники реалізації проекту (розбіжності, які виникли незалежно від відповідального виконавця/балансоутримувача та головного розпорядника коштів державного бюджету і на які вони не мають суттєвого впливу): інфляція, непередбачувані надзвичайні ситуації тощо.

5 Для подолання відставання у реалізації проекту можуть бути вжиті заходи, що здійснюються відповідно до управлінських рішень відповідального виконавця проекту чи головного розпорядника коштів державного бюджету, які були прийняті після виявлення розбіжностей між фактичними і плановими показниками проекту та спрямовані на мінімізацію їх впливу на подальшу реалізацію проекту.

6 У рядках 2.1 - 2.3 надати дані за кожним предметом закупівлі будівельних робіт, устаткування, обладнання тощо, щодо якого замовником укладається договір, додаючи нові рядки з назвами видів робіт, обладнання, а також об'єктів будівництва, черг і пускових комплексів, у рамках яких виконуються роботи чи для яких закуповується обладнання. Будівельні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" та державних будівельних нормах.

7 Фактичними показниками вважаються строки та вартість робіт згідно з договором, що був підписаний у результаті проведення процедури закупівлі.

8 Фактичними показниками вважаються фактичні дані щодо виконаних робіт (згідно з актами про виконання робіт / надання послуг).

9 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми подається разом з інформацією під час проведення моніторингу стану розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту за рік.

10 Фотографії об'єктів будівництва чи реконструкції додаються до кожної інформації за півріччя та рік. Фотографії повинні бути виконані з однакового ракурсу із зазначенням дати на самій фотографії. Фотографії повинні демонструвати виконання тих робіт, дані про які надаються в інформації.

 

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
за результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів у розрізі сфер та головних розпорядників бюджетних коштів

N з/п

Назва державного інвестиційного проекту

КПКВК бюджетної програми

Відповідальний виконавець

Строки розроблення (реалізації) проекту, рік початку і завершення

Загальна вартість проекту, тис. гривень

Профінансовано у попередні роки, тис. гривень

Обсяг фінансування у поточному році, тис. гривень

Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну (кількість місяців з початку року), тис. гривень

Фактичні витрати (за яку кількість місяців), тис. гривень

Відсоток виконання від запланованих витрат, %

Коментар щодо відхилень обсягів та строків

 

Сфера

 

Головний розпорядник бюджетних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання плану державного інвестиційного проекту

_______________________________________________________________________________
(назва державного інвестиційного проекту)

Найменування головного розпорядника _________________________________________________________________________________________

Найменування відповідального виконавця/балансоутримувача ______________________________________________________________________

N з/п

Індикатор

Період
20__ - 20__ роки

Рік після введення в експлуатацію (перший/другий/третій)

кумулятив-
ний плановий показник

кумулятив-
ний фактичний показник

відхилення в абсолютних показниках

відхилення у відносних показниках, %

плановий показник*

фактичний показник

відхилення в абсолютних показниках

відхилення у відносних показниках, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Показники економічної ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чиста приведена вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішня норма дохідності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисконтований період окупності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

індекс прибутковості

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Показники економічного ефекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відношення вигід до витрат (B/C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економічна чиста приведена вартість (ENPV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економічні вигоди

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Економічні індикатори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення експорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зменшення імпорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія енерговитрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія енергоресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія витрат води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

економія витрат на експлуатацію

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Соціальні індикатори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доступ до послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покращення якості послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      відповідність стандартам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      відповідність євростандартам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збереження (втрата) робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створення нових робочих місць

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Екологічні індикатори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

збільшення/зменшення викидів, забруднення

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Індикатори бюджетної ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічні надходження до бюджету:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      додаткові надходження до
      державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      додаткові надходження до
      місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      зменшення обсягу видатків
      державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      зменшення обсягу видатків
      місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічні витрати на експлуатацію (утримання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до початку інвестиційного етапу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами:
      державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      власні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

після інвестиційного етапу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за джерелами:
      державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      власні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Планові показники зазначаються відповідно до розділу II державного інвестиційного проекту.

Додатки: фінансовий звіт відповідального виконавця/балансоутримувача.

__________________________________
(найменування посади керівника відповідального
виконавця/балансоутримувача)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)

____________________________________
(уповноважений керівник структурного підрозділу
головного розпорядника бюджетних коштів)

________________
(підпис)

М. П.

_________________
(ініціали та прізвище)

____________

Опрос