Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 18.10.2016 № 1017
действует с 29.11.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

18.10.2016

м. Київ

N 1017

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2016 р. за N 1460/29590

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2012 року N 371, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 440/20753 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 7 розділу I викласти у такій редакції:

"7. Для реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості товариство подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).";

2) у пункті 1 розділу III:

підпункт 1.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.6 - 1.10 вважати відповідно підпунктами 1.5 - 1.9;

підпункт 1.7 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.8 - 1.9 вважати відповідно підпунктами 1.7 - 1.8;

3) таблицю додатка 1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

Дата опублікування повідомлення про прийняті загальними зборами акціонерів товариства рішення про консолідацію або дроблення акцій та про внесення змін до статуту товариства, пов'язаних з консолідацією або дробленням акцій (щодо номінальної вартості та кількості акцій), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому було опубліковано відповідне повідомлення

 

".

2. Внести до Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року N 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за N 444/22976 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Після реєстрації випуску акцій акціонерного товариства здійснюється внесення змін до системи депозитарного обліку щодо такого випуску шляхом:

оформлення емітентом глобального сертифіката на підставі отриманого свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі та депонування його в Центральному депозитарії цінних паперів;

зарахування Центральним депозитарієм цінних паперів протягом трьох робочих днів з дати отримання глобального сертифіката за розпорядженням емітента на рахунок у цінних паперах емітента вказаної у глобальному сертифікаті кількості акцій;

переказу Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі розпорядження емітента, яке повинно містити усі необхідні реквізити для виконання зазначеної операції, акцій з рахунку у цінних паперах емітента на рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної(их) установи (установ) у Центральному депозитарії цінних паперів для подальшого зарахування прав на ці акції на рахунки в цінних паперах осіб, що придбали зазначені акції;

зарахування депозитарною(ими) установою(ами) прав на акції на рахунок(ки) у цінних паперах особи (осіб), яка(і) придбали зазначені акції, що є безумовною операцією, яка здійснюється за розпорядженням Центрального депозитарію цінних паперів, яке Центральний депозитарій цінних паперів надає депозитарній(им) установі(ам) не пізніше наступного робочого дня з дати переказу цих акцій на рахунок у цінних паперах цієї (цих) депозитарної(их) установи (установ) у Центральному депозитарії цінних паперів.

Право власності на акції виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі.";

2) у підпункті 9.7 пункту 9 слова "депозитарієм про обслуговування емісії" замінити словами "Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків";

3) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Для реєстрації випуску акцій акціонерне товариство подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

3. Пункт 7 розділу I Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2013 року N 520, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 795/23327 (зі змінами), викласти у такій редакції:

"7. Для реєстрації випуску акцій, звіту про результати розміщення (обміну) акцій, зупинення/відновлення обігу акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які відповідно до цього Порядку подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

4. Внести до Положення про порядок реєстрації випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 2014 року N 692, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 року за N 642/25419 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 35 розділу I викласти у такій редакції:

"35. Для реєстрації випуску акцій звіту про результати приватного розміщення акцій, скасування реєстрації випуску акцій заявник подає документи, визначені цим Положенням (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Комісії та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної печатки (печаток).";

2) підпункт 10 пункту 1 розділу II викласти у такій редакції:

"10) документ(и) про майновий стан засновників - фізичних осіб, що підтверджує(ють) їх спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу акціонерного товариства (для фізичних осіб - резидентів - довідка органу доходів і зборів про подання декларації про майновий стан і доходи (податкову декларацію) та відповідна податкова декларація) за період, у якому отримано дохід, який є джерелом здійснення внеску до статутного капіталу товариства;".

5. Пункт 13 Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за N 802/23334 (зі змінами), викласти у такій редакції:

"13. Для заміни свідоцтва (свідоцтв) емітент подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Документи (їх копії), які подаються відповідно до цього Порядку та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Гордієнко.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Опрос