Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку казначейского обслуживания государственного бюджета по расходам

Минфин
Приказ от 04.10.2016 № 867
действует с 15.11.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.10.2016

м. Київ

N 867

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 жовтня 2016 р. за N 1382/29512

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування коштів державного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року N 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за N 130/22662 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Маркарову О. С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

 

Зміни
до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

1. Абзац перший пункту 3.8 розділу III після слів "помісячному плані використання бюджетних коштів," доповнити словами "довідці про зміни до кошторису за власними надходженнями у визначених законодавством випадках,".

2. У розділі V:

1) у пункті 5.2:

в абзаці четвертому слова "Виписка з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками" замінити словами "Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України";

в абзаці п'ятому слова "виписки про відкриття асигнувань" замінити словами "зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України";

2) у пункті 5.4:

в абзаці першому слова "виписку про відкриті асигнування" замінити словами і цифрами "виписку з рахунка (додаток 23)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Розподіл відкритих асигнувань у розрізі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складений на підставі виписки з рахунка та наданий розпорядниками нижчого рівня до органу Казначейства на паперових і електронних носіях, проводиться з урахуванням норм, зазначених у абзацах шостому - десятому пункту 5.2 та пункті 5.3 цього розділу.";

3) абзац другий пункту 5.5 викласти в такій редакції:

"Відповідні Головні управління Казначейства надають зведену виписку з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального фонду Державного бюджету України цим головним розпорядникам наступного робочого дня після зарахування асигнувань за формою згідно з додатком 21 до цього Порядку.".

3. У розділі VI:

1) в абзаці третьому пункту 6.3 слова "Виписка з рахунка відкритих асигнувань" замінити словами "Зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України";

2) в абзаці першому пункту 6.4 слова "виписки з рахунка відкритих асигнувань" замінити словами "зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками спеціального фонду Державного бюджету України".

4. У розділі VIII:

1) у пункті 8.1:

підпункт 8.1.2 викласти в такій редакції:

"8.1.2. Казначейство України отримує від Мінфіну України на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами.

Казначейство України відображає в обліку розпис міжбюджетних трансфертів за їх видами та територіями у розрізі місцевих бюджетів (додатки 25 - 27).

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять витяги з розпису до відома відповідних місцевих фінансових органів та уповноважених органів на рівні місцевих бюджетів.

У разі внесення змін до розпису державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, Казначейство України відображає в обліку такі зміни.

Головні управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства доводять повідомлення про зміни до розпису (додатки 28 - 30) до відповідних місцевих фінансових органів та уповноважених органів на рівні місцевих бюджетів.";

у підпункті 8.1.7:

в абзаці першому слова "виписка з рахунка відкритих асигнувань за узагальненими показниками" замінити словами "зведена виписка з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України";

абзац другий викласти в такій редакції:

"На підставі зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального/спеціального фонду Державного бюджету України (у разі потреби в інформації щодо бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів) головні розпорядники наступного робочого дня після її отримання надають на паперових та електронних носіях Казначейству України розподіли відкритих асигнувань (додаток 22) у розрізі уповноважених органів на рівні відповідних місцевих бюджетів.";

абзац четвертий після слів "у розрізі місцевих бюджетів" доповнити словами ", наданій мережі";

у підпункті 8.1.8:

в абзаці першому слова "виписку про відкриті асигнування" замінити словами і цифрами "виписку з рахунка (додаток 23)";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Згідно з умовами договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування уповноваженого органу Головне управління Казначейства, управління (відділення) Казначейства можуть складати платіжні документи на перерахування сум міжбюджетних трансфертів на рахунки для обліку надходжень місцевих бюджетів.";

2) в абзаці третьому підпункту 8.2.1 пункту 8.2 слово "територіальних" замінити словом "місцевих".

5. Додатки 21, 22 до Порядку викласти в новій редакції (додаються).

6. Доповнити Порядок після додатка 22 новим додатком 23, що додається.

У зв'язку з цим додатки 23 - 38 вважати відповідно додатками 24 - 39.

У тексті Порядку посилання на додатки 23 - 38 замінити посиланнями відповідно на додатки 24 - 39.

7. У додатку 36 до Порядку слово "(грн)" замінити словами "(грн, коп.)".

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

_____________________________
            (код органу Казначейства)

________________________________________________
(найменування органу Казначейства)

ЗВЕДЕНА ВИПИСКА
З РАХУНКІВ ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ ЗА УЗАГАЛЬНЕНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЗАГАЛЬНОГО/СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

____________________
(дата)

Код відомчої класифікації видатків
та кредитування бюджету (КВК): ___________
Найменування головного розпорядника бюджетних коштів: __________________________

                                                                                                   Вхідний залишок: ___________________

(грн)

N рахунка

N операції

Найменування бюджету*

Тип операції

Дата операції

Дата документа

Номер документа

Дебет

Кредит

Код надходжень СФ**

КПКВК

КЕКВ/ККК

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Усього оборотів: _______ _______

                                               Вихідний залишок: _________________________

_________________
  (посада виконавця)

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Заповнюється у разі відкриття асигнувань за міжбюджетними трансфертами.

** Заповнюється у разі надання зведеної виписки з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками за спеціальним фондом (крім міжбюджетних трансфертів).

 

___________________________________________
          (найменування розпорядника бюджетних коштів)

Код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету (КВК): _________

РОЗПОДІЛ
ВІДКРИТИХ АСИГНУВАНЬ

від "___" ____________ 20__ року N __________

Код коштів: ______

(грн)

N з/п

Код території

Код за ЄДРПОУ

Код розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Найменування розпорядника/
одержувача бюджетних коштів

Банківські реквізити

Код надход-
жень СФ*

Код програмної класифікації видатків та кредитування
(КПКВК)

КЕКВ/
ККК

Сума, усього

У тому числі

найменування банку

код банку

номер рахунка

перераху-
вання коштів

оплата рахунків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума, усього, у тому числі щодо Головних управлінь Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, КПКВК та КЕКВ/ККК.

Сума словами: ____________________________________________

Керівник

_________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

____________
* Заповнюється у разі розподілу відкритих асигнувань за спеціальним фондом (крім міжбюджетних трансфертів).

 

______________________
    (найменування бюджету)

_____________________________________________________________________________________
                                        (код та найменування органу Казначейства, у якому обслуговується клієнт)

ВИПИСКА З РАХУНКА
____________
(дата)

Клієнт: ____________________________________
                           (найменування клієнта, код за ЄДРПОУ)

Рахунок: _______________________
                                  (номер рахунка)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету: _______________________________
                                                                                                                                                              (код та найменування КПКВК)

Фонд: ______________________

Дата попереднього руху: __________________

Вхідний залишок: ___________________

(грн, коп.)

КЕКВ/ККК

Вхідний залишок*

Сума

Вихідний залишок*

дебет

кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього оборотів за день

 

 

 

Вихідний залишок: ___________________

Тип операції

МФО

Рахунок

Номер документа

Дата документа

Сума

N з/п

дебет

кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Дата формування: ____________________
                                                       (дата та час)

____________
* Вхідний та вихідний залишки заповнюються в розрізі кодів економічної класифікації видатків і класифікації кредитування бюджету за коштами загального фонду державного бюджету та іншими надходженнями спеціального фонду державного бюджету.

____________

Опрос