Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка признания полученных в иностранных высших учебных заведениях научных степеней

Министерство образования и науки Украины (2)
Порядок, Приказ от 05.08.2016 № 952
действует с 20.09.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.08.2016

м. Київ

N 952

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2016 р. за N 1188/29318

Про затвердження Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

Відповідно до частини третьої статті 64 Закону України "Про освіту", пункту 17 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту", Закону України "Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні", пунктів 37 і 38 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року N 567, та постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року N 1329 "Про деякі питання визнання в Україні дипломів про присудження наукових ступенів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів, що додається.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Спілки ректорів
вищих навчальних закладів України

Л. В. Губерський

 

Порядок
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначаються правові та організаційні основи визнання в Україні документів про наукові ступені (кваліфікаційних документів), які видані громадянам України та іноземцям органами атестації інших держав.

2. Цей Порядок поширюється на:

дипломи доктора наук і доктора філософії, які є документами державного (встановленого) зразка і видані уповноваженими органами атестації інших держав;

документи про присудження наукових ступенів, які є еквівалентними таким документам, що видаються в Україні, а саме:

доктора з галузі наук, кандидата наук, що відповідають кваліфікації доктора філософії;

доктора габілітованого, що відповідає кваліфікації доктора наук.

3. Не потребують визнання документи, які видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захисту дисертацій до 01 вересня 1992 року.

При цьому громадяни України, які є власниками таких документів, мають право на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників.

4. Визнанню не підлягають:

дипломи про наукові ступені, які не є документами державного (встановленого) зразка;

диплом доктора наук без визнання диплома доктора філософії або прирівняного до нього, виданого громадянину України органами атестації іншої держави;

документи, які засвідчують кваліфікацію, що за рівнем не відповідає кваліфікації доктора наук (доктора філософії), на яку претендує особа;

документи, які видані за результатами неправомірно проведеного захисту дисертації іноземним вищим навчальним закладом;

документи, що є неавтентичними;

документи, які не можуть бути співвіднесені з третім освітньо-науковим або науковим рівнями вищої освіти відповідно до законодавства України.

У цьому разі матеріали повертаються заявнику без розгляду.

5. Процедура визнання в Україні здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів проводиться такими суб'єктами:

вищим навчальним закладом або науковою установою;

Міністерством освіти і науки України.

Вчений має право самостійно вибрати суб'єкта проведення процедури визнання здобутого ним в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня з урахуванням положень пункту 1 розділу II та пункту 1 розділу III цього Порядку.

Документи, стосовно визнання яких вчений подав заяву до суб'єкта визнання, повинні бути легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями.

Документи (атестаційна справа), оформлені з порушенням вимог, передбачених пунктом 3 розділу II та пунктами 4, 6 розділу III цього Порядку, повертаються заявнику суб'єктом визнання для доопрацювання.

6. У випадку встановлення на будь-якому етапі проходження документів (атестаційної справи) факту подання недостовірної інформації, зазначеної у поданих для визнання документах про здобуття в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів (крім орфографічних та технічних помилок), суб'єкт визнання приймає рішення про відмову у визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня, а відомості про неавтентичний документ, особу, яка зазначена у ньому як власник, передаються до правоохоронних органів України.

II. Проведення процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів вищим навчальним закладом або науковою установою

1. Вчена рада вищого навчального закладу або наукової установи приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про наукові ступені під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання.

2. Вищий навчальний заклад або наукова установа проводить процедуру визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів:

іноземцями, у тому числі такими, що мають посвідку на постійне проживання в Україні, статус біженця, особи без громадянства, які претендують на продовження навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника цього вищого навчального закладу або наукової установи;

громадянами України, які претендують на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника цього вищого навчального закладу або наукової установи.

У разі наявності у вченого Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь, виданого Міністерством освіти і науки України, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку вищий навчальний заклад або наукова установа не проводить процедуру визнання.

3. Вчений або інша особа, яка представляє його інтереси з питань процедури визнання, подає до вищого навчального закладу або наукової установи документи щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня відповідно до переліку (додаток 2).

4. Для проведення процедури визнання вищий навчальний заклад або наукова установа доручає розглянути дисертацію та атестаційну справу одному з органів:

спеціалізованій вченій раді, що функціонує у цьому вищому навчальному закладі або науковій установі, зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь;

структурному підрозділу, де працюють доктори наук, доктори філософії (кандидати наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, та є штатними працівниками цього вищого навчального закладу або наукової установи.

У разі відсутності у вищому навчальному закладі або науковій установі достатньої кількості докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, відповідний структурний підрозділ проводить розширене засідання із залученням фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ, які є докторами наук, докторами філософії (кандидатами наук) або мають наукові статті, монографії зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь.

Визнання дипломів про наукові ступені, виданих освітніми установами, що входять до академічного рейтингу університетів світу - Academic Ranking of World Universities (ARWU), проводиться без розгляду відповідним органом.

5. Визначений вищим навчальним закладом або науковою установою орган:

встановлює співвіднесення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів з рівнями вищої освіти України;

звертається до відповідних офіційних органів інших держав щодо достовірності та правомірності видачі поданих для визнання документів про присудження наукових ступенів;

проводить співбесіду для визначення професійної підготовленості вченого до роботи за відповідним напрямом;

відстежує наявність публікацій, в яких відображені основні наукові результати дисертації.

6. Рішення щодо визнання приймається Вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) відкритим голосуванням на підставі рекомендації органу і підписується керівником та вченим секретарем відповідної Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи).

7. На підставі рішення Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) про визнання/відмову у визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня видається наказ вищого навчального закладу (наукової установи), який розміщується на його веб-сайті.

8. Наказ вищого навчального закладу або наукової установи про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня підтверджує право особи на продовження навчання та/або працевлаштування у цьому вищому навчальному закладі або науковій установі.

9. На рішення вищого навчального закладу або наукової установи щодо визнання/невизнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня вчений може подати апеляцію до вищого навчального закладу або наукової установи не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття.

10. У разі надходження апеляції вищий навчальний заклад або наукова установа утворює апеляційну комісію із залученням фахівців з відповідної галузі науки.

До складу апеляційної комісії вищий навчальний заклад або наукова установа може залучати фахівців інших вищих навчальних закладів або наукових установ за їх згодою.

11. Апеляційна комісія протягом місяця готує висновок, що підписується всіма членами комісії. На підставі висновку апеляційної комісії вищий навчальний заклад або наукова установа приймає рішення про задоволення/відмову у задоволенні апеляції, про що видається наказ вищого навчального закладу або наукової установи.

У разі задоволення апеляції питання про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня розглядається повторно із залученням фахівців, які не брали участі у розгляді цього питання раніше.

III. Проведення Міністерством освіти і науки України процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів

1. Міністерство освіти і науки України проводить процедуру визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів громадянами України, які на території України претендують на продовження навчання, на посади наукових чи науково-педагогічних працівників та на набуття прав на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників.

2. Міністерство освіти і науки України проводить процедуру визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів відповідно до законодавства України, міжнародних угод та конвенцій, а також цього Порядку.

Наявність міжнародних угод між Україною та державою, уповноваженим органом якої видано документ про присудження наукового ступеня, не скасовує необхідності проведення Міністерством освіти і науки України процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів для набуття прав на державні гарантії, встановлені законодавством України для наукових працівників.

3. Процедура визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів проводиться Міністерством освіти і науки України за особистою заявою вченого, у якій:

вказуються найменування іноземного вищого навчального закладу або наукової установи, в якому (якій) здобуто науковий ступінь, і дата захисту;

зазначається, що до атестаційної справи включено документи з метою визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня з використанням таких категорій персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, освіта, спеціальність, кваліфікація.

4. Вчений або інша особа, яка представляє його інтереси з питань процедури визнання, подає до Міністерства освіти і науки України документи щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня відповідно до переліку (додаток 2).

5. Копії документів, легалізованих в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, засвідчуються в установленому порядку.

Обкладинка атестаційної справи щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня оформлюється згідно з додатком 3 до цього Порядку.

6. До атестаційної справи щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня додаються:

один примірник дисертації (наукових досягнень), переплетений і підписаний вченим на титульному аркуші, у паперовому та електронному вигляді;

автореферат іноземною мовою та його переклад державною мовою, засвідчений підписом вченого. Якщо законодавством держави, у вищому навчальному закладі якої вчений здобув науковий ступінь, не передбачено друкування автореферату, вчений подає паперовий примірник анотації дисертації державною мовою, засвідчений його підписом, та його електронний примірник;

автореферат дисертації (наукових досягнень) доктора філософії (кандидатської дисертації) при визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня доктора наук. Якщо законодавством держави, у вищому навчальному закладі якої вчений здобув науковий ступінь, не передбачено друкування автореферату, вчений подає паперовий примірник анотації цієї дисертації державною мовою, засвідчений його підписом, та його електронний примірник.

7. Для проведення процедури визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів Міністерство освіти і науки України:

встановлює співвіднесення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів з рівнями вищої освіти України;

звертається до відповідних офіційних органів інших держав щодо достовірності та правомірності видачі поданих для визнання документів про присудження наукових ступенів або використовує інформацію, наведену у національних офіційних джерелах (реєстри органів акредитації/забезпечення якості освіти, міністерств освіти, асоціацій агенцій з акредитацій/забезпечення якості освіти, офіційні національні публікації про освітню систему), або у міжнародних офіційних джерелах (веб-сайти визнаних міжнародних організацій, веб-сайти мереж оцінювачів дипломів).

8. Після отримання підтвердження автентичності поданого для визнання диплома про науковий ступінь та правомірності проведення захисту в іноземному вищому навчальному закладі з метою підготовки висновку щодо наукової і практичної цінності дисертації протягом десяти робочих днів дисертація та атестаційна справа надсилаються до вищого навчального закладу або наукової установи, де функціонує спеціалізована вчена рада зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, або працюють доктори наук, доктори філософії (кандидати наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, та є штатними фахівцями цього вищого навчального закладу або наукової установи.

Визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах, що входять до академічного рейтингу університетів світу - Academic Ranking of World Universities (ARWU), наукових ступенів проводиться без підготовки висновку щодо наукової і практичної цінності дисертації.

9. Вищий навчальний заклад або наукова установа розглядає дисертацію вченого, надіслану разом з атестаційною справою для визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня, протягом двох місяців за участю одного з органів:

спеціалізованої вченої ради, що функціонує у цьому вищому навчальному закладі або науковій установі, зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь;

структурного підрозділу цього вищого навчального закладу або наукової установи, де працюють доктори наук, доктори філософії (кандидати наук), які є компетентними вченими зі спеціальності, з якої здобуто науковий ступінь, та є штатними фахівцями цього вищого навчального закладу або наукової установи.

10. Визначений вищим навчальним закладом або науковою установою орган з числа своїх членів створює комісію, доручає їй ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи і подати висновок щодо наукових результатів і практичного значення дисертації із зазначенням щодо відсутності (наявності) академічного плагіату.

11. Засідання органу для визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня може проводитися без участі вченого за його згодою.

У засіданні можуть брати участь інші особи, яких за потреби запрошує орган.

12. Висновок вищого навчального закладу або наукової установи щодо наукових результатів і практичного значення дисертації приймається відкритим голосуванням більшістю присутніх на засіданні членів органу, затверджується керівником вищого навчального закладу або наукової установи, скріплюється печаткою вищого навчального закладу або наукової установи (за її наявності) і разом з дисертацією та атестаційною справою протягом десяти робочих днів надсилається до Міністерства освіти і науки України.

13. На підставі висновку вищого навчального закладу або наукової установи Міністерство освіти і науки України приймає рішення про:

визнання/відмову у визнанні здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня;

видачу/відмову у видачі Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь.

Рішення Міністерства освіти і науки України щодо визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів розміщуються на веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

14. Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь оформлюється за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

15. Інформація про Свідоцтво про визнання документа про науковий ступінь заноситься Міністерством освіти і науки України до Реєстру документів про вищу освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16. Копії визнаного іноземного документа про науковий ступінь та виданого вченому Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь зберігаються в Міністерстві освіти і науки України.

Після прийняття Міністерством освіти і науки України рішення про видачу Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь атестаційна справа щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня передається до архіву Міністерства освіти і науки України, а дисертація (наукові досягнення) повертається(ються) вченому.

17. У разі втрати, знищення або пошкодження Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь видається його дублікат з новим реєстраційним номером.

Для розгляду питання про видачу дубліката Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь до Міністерства освіти і науки України подаються:

особиста заява особи;

довідка органу внутрішніх справ про втрату атестата (за наявності);

копія першої сторінки паспорта або копія документа, що посвідчує особу (в разі необхідності);

копія втраченого, знищеного або пошкодженого Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь (за наявності).

18. На рішення Міністерства освіти і науки України щодо визнання/не визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня вчений може подати апеляцію до Міністерства освіти і науки України не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття або до суду.

19. У разі надходження апеляції утворюється апеляційна комісія із залученням фахівців з відповідної галузі науки.

Головою апеляційної комісії призначається, як правило, член атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. Члени апеляційної комісії призначаються за пропозицією голови.

Апеляційна комісія готує висновок, що підписується всіма членами комісії, для розгляду атестаційною колегією Міністерства освіти і науки України.

У разі задоволення апеляції питання про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня Міністерство освіти і науки України розглядає повторно із залученням іншого вищого навчального закладу або наукової установи та фахівців, які не брали участі у розгляді цього питання раніше.

 

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації
та ліцензування

А. Г. Шевцов

 

Форма

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про визнання документа про науковий ступінь

ВНС N _________

Документ про науковий ступінь

галузь знань

спеціальність

виданий на ім'я

іноземним навчальним закладом (держава)

наказом Міністерства освіти і науки України

від ___ ____________ 20__ року N _______

визнано еквівалентним відповідно до системи вищої освіти України:

ступінь

спеціальність

спеціалізація

Дійсне з оригіналом документів про науковий ступінь та діє безстроково

________________________
(посада керівника)

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

 

Перелік
документів щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня

1. Особиста заява вченого (у довільній формі) про визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня.

2. Копія першої сторінки паспорта або копія документа, що посвідчує особу (в разі необхідності);

3. Копії диплома про науковий ступінь, здобутий в іноземному вищому навчальному закладі, який підлягає визнанню, та його переклад державною мовою, засвідчений нотаріально.

4. Копія документа про зміну імені у разі зміни вченим імені.

 

Обкладинка атестаційної справи
щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня

АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА
щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня

_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________________________________________________________
                                                                                      (науковий ступінь, галузь науки)

________________________________________________________________________________________________
                                                      (держава, найменування іноземного вищого навчального закладу,

____________________________________________________________________________________
                                                                                    в якому здобуто науковий ступінь)

Назва
дисертації ___________________________________________________________________________

 
 
N справи _________________________________
                                            (заповнює МОН)

Рік

Примітка. Якщо подається клопотання вищого навчального закладу, наукової установи або організації, в якій працює вчений, у верхній частині обкладинки атестаційної справи щодо визнання здобутого в іноземному вищому навчальному закладі наукового ступеня наводиться повне найменування вищого навчального закладу, наукової установи або організації, в якій працює вчений.

____________

Опрос