Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы контракта с профессиональными творческими работниками (художественным и артистическим персоналом) государственных и коммунальных заведений культуры

Министерство культуры Украины (2)
Форма, Приказ от 02.08.2016 № 624
действует с 06.09.2016

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2016

м. Київ

N 624

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2016 р. за N 1146/29276

Про затвердження форми контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про культуру", Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства культури України від 23 вересня 2013 року N 888 "Про затвердження форми трудового договору між працівником і керівником закладу культури", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2013 року за N 1735/24267;

наказ Міністерства культури України від 02 червня 2015 року N 363 "Про внесення зміни до Трудового договору між працівником і керівником закладу культури", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2015 року за N 707/27152.

3. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. В. Карандєєва.

 

Міністр

Є. М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

В. Биковець

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В. Іванкевич

 

Форма

КОНТРАКТ
з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури

_______________________
(місце укладання)

 

__________________________________
(дата)

Заклад культури _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (повне найменування)
в особі _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника або уповноваженої особи)
що діє на підставі
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (назва установчого документа, номер та дата його реєстрації)
(далі - Роботодавець), з одного боку, та громадянин(ка)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                    (серія, номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності))
(далі - Працівник), з іншого боку (разом - Сторони), уклали цей Контракт про таке.

Працівник ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
призначається на посаду ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (повна назва посади (за кваліфікацією), найменування закладу культури)
як такий (така), що:

призначений (призначена) на посаду без проведення конкурсу*;

пройшов (пройшла) на заміщення посади за конкурсом.
                                                                   (необхідне підкреслити)

____________
* Відповідно до пункту 3 розділу II Закону України від 28 січня 2016 року N 955-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" (далі - Закон) з працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності Законом укладається контракт строком від одного до трьох років без проведення конкурсу.

I. Загальні положення

1. Цей Контракт є особливою формою трудового договору. На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.

2. Цей Контракт укладений з урахуванням вимог законодавства, колективного договору і є обов'язковим для виконання Сторонами.

3. Цей Контракт є підставою для видання наказу про призначення Працівника на посаду з дати, установленої в цьому Контракті.

4. Під час виконання своїх трудових обов'язків Працівник підпорядковується безпосередньо _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                      (назва посади)

Належне виконання Працівником своїх обов'язків за цим Контрактом контролюється безпосереднім керівником та Роботодавцем.

5. Особливі умови, що визначають характер роботи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                   (ймовірність службових відряджень, виїзду на гастролі, творчих обмінів та інші особливі умови роботи,
                                                                                  що вказані в посадовій інструкції)

6. Умови щодо майнових прав інтелектуальної власності визначаються законодавством.

7. Робота (трудова функція):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються безпосередні трудові функції Працівника залежно від виду закладу культури, в якому він працює (наприклад, відвідування уроків класичного танцю і заняття з репетитором та концертмейстером (артист балету), участь в обговоренні задуму вистав, в яких бере безпосередню участь, володіння елементами внутрішньої і зовнішньої акторської техніки (артист драми) тощо))

II. Умови оплати праці Працівника

1. Оплата праці Працівника здійснюється відповідно до законодавства, колективного договору та цього Контракту.

2. За виконання роботи (трудової функції), передбаченої цим Контрактом, Працівнику встановлюються:

посадовий оклад (ставка заробітної плати, тарифна ставка) у розмірі ___________________ на місяць;
(розмір заробітної плати визначається згідно зі штатним розписом закладу культури, але у розмірі, не нижчому від встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, та з урахуванням забезпечення соціальних гарантій, передбачених законодавством)

надбавка (доплата, матеріальна допомога та інші виплати) відповідно до законодавства та колективного договору _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (види доплат, надбавок тощо)
у розмірі ______________________________________ (у % до посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)).

3. З метою стимулювання роботи та заохочення Працівника (за наявності відповідних коштів) Роботодавець може встановлювати для Працівника додаткові виплати (надбавки, доплати, премії тощо) у порядку та в розмірі, визначених законодавством та колективним договором.

4. Додаткові пільги, гарантії, компенсації тощо:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                         (за необхідності зазначається, які з них надаються за рахунок коштів Роботодавця)

III. Права та обов'язки Сторін

1. Обов'язки Працівника:

сумлінно виконувати свою трудову функцію, що визначена посадовою інструкцією;

виконувати рішення та розпорядження безпосереднього керівника;

постійно вдосконалювати свою майстерність та підвищувати свою кваліфікацію;

дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку закладу культури;

дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;

дбайливо ставитися до майна Роботодавця, в тому числі до того, що перебуває у користуванні Працівника (костюми, реквізит, партитура, ноти, інструменти, обладнання тощо), а також до майна інших працівників закладу культури;

використовувати за призначенням майно Роботодавця (костюми, реквізит, декорації, інструменти, партитури, обладнання тощо);

негайно повідомляти безпосереднього керівника про виникнення ситуації, що становить загрозу життю і здоров'ю людей, збереженню майна Роботодавця;

завчасно _________________________________________________________ письмово повідомити та
                                                                             (термін інформування)
отримати погодження Роботодавця для участі у заходах (виставах, зйомках, конкурсах, фестивалях тощо), що проводяться в робочий час та не належать до виконання його трудової функції;

приходити на репетиції належно підготовленим (відповідно до трудової функції);

виконувати вимоги із збереження та нерозголошення конфіденційної інформації;

за розпорядженням Роботодавця від'їжджати в службові відрядження на території України і за її межами.

2. Працівник має право на:

надання йому роботи, обумовленої цим Контрактом;

зміну умов і розірвання цього Контракту у випадках, передбачених розділом VI цього Контракту;

безпечні і нешкідливі умови праці, що відповідають правилам охорони праці і не призводять до професійних захворювань;

робоче місце, облаштоване відповідно до вимог законодавства про охорону праці;

своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати відповідно до своєї трудової функції у розмірах та порядку, визначених законодавством;

забезпечення соціальними гарантіями;

відпочинок, у тому числі на оплачувану щорічну відпустку, вихідні, неробочі, святкові дні, перерви для відпочинку і харчування відповідно до законодавства;

захист своїх трудових прав, свобод і законних інтересів відповідно до законодавства;

відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у порядку, встановленому законодавством;

обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених законодавством;

інші права, встановлені законодавством.

3. Роботодавець не має права вимагати від Працівника виконання обов'язків (робіт), не обумовлених цим Контрактом.

4. Додаткові обов'язки (понад ті, що передбачені цим Контрактом) та умови їх виконання можуть бути встановлені лише за згодою Сторін та шляхом укладення додаткової угоди до цього Контракту.

5. Обов'язки Роботодавця:

дотримуватися вимог законодавства, умов колективного договору і цього Контракту;

надавати Працівникові роботу відповідно до його спеціальності та кваліфікації згідно з умовами цього Контракту;

забезпечити безпеку праці й умови, що відповідають вимогам щодо охорони та гігієни праці;

забезпечити Працівника засобами, необхідними для виконання ним своїх трудових обов'язків;

своєчасно виплачувати Працівникові в повному розмірі належну заробітну плату, визначену цим Контрактом, у строки та в порядку, встановлені законодавством, колективним договором, генеральною та галузевою угодами;

здійснювати загальнообов'язкове державне соціальне страхування Працівника у порядку, встановленому законодавством;

виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством.

6. Роботодавець має право:

заохочувати Працівника за сумлінну ефективну працю;

змінити умови цього Контракту та розірвати його у випадках, передбачених розділом VI цього Контракту;

вимагати від Працівника виконання ним трудових обов'язків, передбачених цим Контрактом, дбайливого ставлення до майна Роботодавця, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку закладу культури, правил та норм охорони праці;

притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством;

затверджувати інструкції, що уточнюють, деталізують функції та обов'язки Працівника;

інші права, передбачені законодавством.

IV. Робочий час та час відпочинку

1. Початок і закінчення роботи відповідно до законодавства встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

При цьому може встановлюватися підсумований облік робочого часу за обліковий період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

2. Вихідні, святкові та неробочі дні надаються відповідно до вимог законодавства та правил внутрішнього трудового розпорядку
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      (неробочі дні тижня)

3. Працівнику надається згідно із законодавством щорічна оплачувана відпустка тривалістю _____________________ днів. Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначаються графіком відпусток, встановленим у закладі культури.

4. Працівнику надається(ються) додаткова(і) оплачувана(і) відпустка(и) тривалістю _____________________ днів та відпустка без збереження заробітної плати, порядок надання та тривалість яких визначаються законодавством та умовами колективного договору.

V. Відповідальність Сторін

1. У випадку невиконання чи неналежного виконання Працівником своїх обов'язків, передбачених цим Контрактом, порушення трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, наказів закладу культури, а також заподіяння Роботодавцю матеріальної шкоди Працівник несе дисциплінарну, матеріальну відповідальність в порядку, визначеному законодавством.

2. Роботодавець несе відповідальність згідно із законодавством у випадках:

заподіяння Працівникові шкоди внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням ним своїх трудових обов'язків;

затримки виплати заробітної плати;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Роботодавець зобов'язаний відшкодувати Працівникові шкоду, завдану неправомірними діями Роботодавця, згідно із законодавством, у тому числі матеріальну та моральну шкоду, заподіяну Працівникові у разі дострокового розірвання цього Контракту: Працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання Роботодавцем зобов'язань, передбачених цим Контрактом; Роботодавцем - з підстав, не передбачених законодавством та цим Контрактом.

VI. Умови зміни, припинення та розірвання Контракту

1. Зміна та припинення цього Контракту здійснюються в порядку та на підставах, передбачених законодавством та цим Контрактом.

2. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться у письмовій формі шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

3. Підставами припинення цього Контракту є:

згода Сторін;

закінчення строку дії цього Контракту;

призов або вступ Працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за Працівником відповідно до законодавства зберігаються місце роботи, посада;

розірвання цього Контракту у випадках, передбачених законодавством, з ініціативи Працівника до закінчення строку дії цього Контракту, при цьому Працівник зобов'язаний попередити Роботодавця не пізніше ніж за 2 тижні;

розірвання цього Контракту з ініціативи Роботодавця, що здійснюється у разі невиконання або неналежного виконання Працівником зобов'язань, обумовлених цим Контрактом;

переведення Працівника за його згодою на роботу до іншого Роботодавця або перехід на виборну роботу;

відмова Працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною істотних умов праці;

відмова Працівника від переведення у зв'язку з переміщенням Роботодавця в іншу місцевість.

4. Працівник може за своєю ініціативою розірвати цей Контракт до закінчення строку його дії у разі:

невиконання Роботодавцем зобов'язань, обумовлених цим Контрактом;

хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за цим Контрактом;

порушення Роботодавцем законодавства про працю, колективного договору та цього Контракту.

5. Додатковими підставами припинення та розірвання цього Контракту є:

1) ___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________

При розірванні цього Контракту з підстав, не передбачених законодавством, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. У всіх випадках днем звільнення Працівника є останній день його роботи.

7. Спори щодо розірвання цього Контракту вирішуються в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів.

8. Після настання дати закінчення строку дії цього Контракту цей Контракт вважається продовженим на строк, на який він був укладений, якщо жодна зі Сторін за 30 календарних днів до цієї дати письмово не поінформувала іншу Сторону про своє бажання припинити дію цього Контракту.

VII. Строк дії та інші умови Контракту

1. Строк дії цього Контракту з "___" ________________ р. по "___" ________________ р.

2. При вирішенні питань, не передбачених цим Контрактом, Сторони керуються законодавством.

3. Умови цього Контракту є обов'язковими для виконання Сторонами.

4. Спори між Сторонами, що виникають при виконанні умов цього Контракту, вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

5. Додаткові умови _____________________________________________________________________
                                                                                                                    (стажування тощо)

6. Цей Контракт складений у двох автентичних примірниках (один зберігається у Працівника, інший - у Роботодавця), які мають однакову юридичну силу, і вважається дійсним тільки за наявності підписів обох Сторін - Роботодавця і Працівника, засвідчених печаткою Роботодавця.

Додатки до цього Контракту:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (перелік додатків, якщо вони є)

VIII. Адреси та реквізити Сторін

РОБОТОДАВЕЦЬ:
_________________________________________
                  (повне найменування закладу культури)

Місцезнаходження:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Банківські реквізити:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

ПРАЦІВНИК:

Прізвище ________________________________

Ім'я _____________________________________

По батькові ______________________________

Місце проживання ________________________
_________________________________________

IX. Підписи Сторін

РОБОТОДАВЕЦЬ:

_________________________________________
                                               (посада)

_________________________________________
                                         (підпис, П. І. Б.)

М. П.

ПРАЦІВНИК:

_________________________________________
                                          (П. І. Б., підпис)

Примірник цього Контракту отримав

_________________________________________
                                                  (підпис)

 

Директор Департаменту
мистецтв та навчальних закладів

П. М. Білаш

Опрос