Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядков проведения тестирования и четырехуровневого открытого конкурса на занятие должностей в местных прокуратурах

Генеральная прокуратура
Порядок, Перечень, Приказ от 26.07.2016 № 265
Утратил силу

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2016

м. Київ

N 265

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2016 р. за N 1130/29260

Про затвердження Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Генеральної прокуратури України
 від 28 лютого 2019 року N 37)

Відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1697-VII "Про прокуратуру", з метою належної організації тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу для зайняття вакантних посад у місцевих прокуратурах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури;

2) Порядок проведення чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників;

3) Перелік питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 20 липня 2015 року N 98 "Про затвердження Порядків проведення тестування та чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад у місцевих прокуратурах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2015 року за N 928/27373 (зі змінами).

3. Управлінню організаційного забезпечення, управлінню реформ та забезпечення якості роботи Генеральної прокуратури України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

 

ПОРЯДОК
проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови і процедуру проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.

2. На посади прокурорів місцевих прокуратур призначаються особи за результатами успішного проходження ними тестування.

3. Тестування забезпечує умови для об'єктивного і неупередженого з'ясування спроможності кандидатів за своїми професійними та загальними здібностями виконувати службові обов'язки на посадах прокурорів місцевих прокуратур.

4. Особи, визначені підпунктом 1 пункту 51 розділу XIII "Перехідні положення" Закону України "Про прокуратуру", подають документи та можуть претендувати на зайняття вакантної посади в одній із місцевих прокуратур.

5. Не допускаються до тестування особи, які:

не є громадянами України;

не мають вищої юридичної освіти;

не володіють державною мовою;

визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;

мають захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків прокурора;

мають незняту чи непогашену судимість або на яких накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

мають обмеження для призначення на посади прокурорів, встановлені Законом України "Про очищення влади".

6. Тестування проводиться у центрі тестування.

II. Робоча група центру тестування

1. Проведення тестування та формування рейтингу кандидатів забезпечує робоча група центру тестування (далі - робоча група).

2. Робоча група формується у кількісному складі залежно від потреби (але не менше 15 осіб). До її складу входять працівники:

Генеральної прокуратури України;

Національної академії прокуратури України.

3. Робоча група утворюється у складі керівника, заступника керівника, секретаря та членів групи.

Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується наказом Генеральної прокуратури України.

4. Засідання робочої групи проводяться відкрито.

Робоча група є повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні не менше половини її складу.

Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5. Члени робочої групи зобов'язані:

забезпечувати додержання кандидатами, які проходять тестування, порядку його проведення;

вживати заходів щодо недопущення спілкування між особами, які беруть участь у тестуванні, використання ними будь-яких технічних засобів та інших джерел інформації. У разі виявлення таких фактів відсторонювати осіб від подальшого проходження тестування;

вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів та негайно повідомляти про такі випадки на засіданні робочої групи.

III. Організація проведення тестування

1. Оголошення про проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

В оголошенні про проведення тестування зазначаються такі відомості:

підстави для проведення тестування;

посади, на які проводиться тестування;

вимоги до претендентів згідно із законодавством;

перелік необхідних для участі у тестуванні документів та порядок їх подання;

місцезнаходження центру тестування.

2. Структурний підрозділ Генеральної прокуратури України, який відповідає за реформування органів прокуратури, протягом 3 робочих днів після видання Генеральною прокуратурою України наказу про проведення тестування для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури оприлюднює на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України інформацію про його проведення.

3. Тестові завдання затверджуються наказом Генеральної прокуратури України та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України завчасно, але не пізніше ніж за 14 днів до початку проведення тестування.

4. Робоча група опрацьовує заяви, анкети та документи кандидатів, створює реєстр кандидатів для кожної місцевої прокуратури.

5. Групи кандидатів для проходження тестування формуються робочою групою.

6. Робоча група виготовляє відомості для тестування кожної групи кандидатів та завчасно інформує їх про дату, час та місце проведення тестування шляхом оголошення на веб-сайті Генеральної прокуратури України.

7. Перед початком проведення тестування члени робочої групи встановлюють за паспортом особи кандидатів, які прибули для проходження тестування.

8. Особи, які без поважних причин своєчасно не з'явилися на тестування, надалі до проходження тестування не допускаються.

Поважність причини, за умови її документального підтвердження, та надання кандидату додаткової можливості для проходження тестування визначаються робочою групою.

9. Тестування здійснюється з використанням комп'ютерної техніки. Повторне тестування не допускається, крім випадків технічних збоїв, що унеможливлює встановлення результату тестування.

У випадку виникнення технічних збоїв складається акт, який підписується кандидатом та членом робочої групи.

Строк проведення повторного тестування визначається робочою групою.

10. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається відповідний акт, який підписується головою робочої групи та її членом або спостерігачем (за його наявності).

11. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) (додаток 1) та засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері Генеральної прокуратури України.

12. Відомості з результатами тестування передаються на підпис керівнику та секретарю робочої групи.

13. Після складання тесту на знання законодавчої бази (професійний тест) кандидати, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговим списком (додаток 2) із розрахунку п'ять осіб на одну вакантну посаду, переходять на наступний етап - тестування на загальні здібності.

Якщо за набраною кількістю балів п'яте місце у рейтинговому списку займають два і більше кандидатів, всі вони допускаються до наступного етапу тестування.

14. Кожен кандидат після проходження тестування на загальні здібності ознайомлюється з кількістю набраних ним балів. Результат фіксується у відомості про результати тестування загальних здібностей (додаток 3), засвідчується підписами кандидата та члена робочої групи.

15. Максимальна кількість балів, яку може набрати кандидат за результатами проходження двох тестувань, - 200, які враховуються рівними частинами (50 % - тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) та 50 % - тестування на загальні здібності).

16. На підставі відомостей про результати тестування робоча група формує рейтинговий список (додаток 4) по кожній місцевій прокуратурі окремо.

17. Рейтинговий список затверджується на засіданні робочої групи простою більшістю голосів, про що складається відповідний протокол, який підписується керівником та секретарем робочої групи.

18. Рейтинговий список кандидатів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше 10 діб після закінчення відповідного етапу тестування.

IV. Прийом документів та реєстрація кандидатів

1. Строк прийому заяв, анкет кандидатів та інших документів має становити не менше 14 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення тестування.

Прийом документів завершується в день, визначений як кінцевий строк їх подання.

2. Кандидати особисто подають до робочої групи такі документи:

заяву про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора (додаток 5);

анкету кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури (додаток 6), автобіографію та фото;

копію та оригінал паспорта громадянина України;

копію та оригінал довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію та оригінал документа про вищу юридичну освіту з додатками;

належним чином завірену копію трудової книжки (за наявності трудового стажу);

медичну довідку про стан здоров'я за формою N 133/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року N 578 "Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 року за N 1408/21720;

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку згідно з формою N 140/о, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення";

медичну довідку про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів згідно з формою N 122-2/о, наведеною у додатку 3 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 січня 2002 року N 12 "Про затвердження Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 94/6382;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

заяву про надання згоди щодо обробки персональних даних та проведення спеціальної перевірки (додаток 7).

3. Робоча група організовує прийом та перевірку поданих кандидатами документів на відповідність установленим вимогам.

Оригінали паспорта, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків повертаються заявнику.

Про результати перевірки документів та допуск або відмову в допуску до тестування кандидата повідомляє робоча група.

4. Інформація про дату, час та місце проведення тестування завчасно розміщується на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

V. Етапи проведення відбору кандидатів

1. Основними етапами відбору кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури є:

тестування на знання законодавчої бази (професійний тест);

тестування на загальні здібності;

формування рейтингу кандидатів.

2. На всіх етапах відбору кандидатів як спостерігачі запрошуються представники міжнародних та міжурядових організацій, члени консультативних рад при Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах, а також працівники Національної академії прокуратури України.

VI. Тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

1. Основна мета проходження професійного тесту - визначення рівня знань чинного законодавства.

2. Тестування на знання законодавчої бази триває не більше двох годин.

3. Перелік питань для тестування затверджується Генеральним прокурором України. Кожному кандидату електронна система тестування генерує унікальний тест зі 100 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.

4. Кожен кандидат після проходження професійного тесту ознайомлюється зі своїм результатом, що засвідчується підписами його та члена робочої групи.

VII. Тестування на загальні здібності

1. Метою тестування загальних здібностей кандидата є виявлення здатності аналізувати, обробляти та інтерпретувати великі масиви інформації за короткий час, знаходити причинні зв'язки між ними і робити правильні висновки.

2. Перевірка загальних здібностей кандидата передбачає визначення рівня логічних, вербальних та математичних здібностей тощо.

3. Тестування на загальні здібності містить не більше 100 питань, проводиться з використанням комп'ютерної техніки і триває до однієї години.

4. Кожен кандидат після проходження тесту на загальні здібності ознайомлюється зі своїм результатом, що засвідчується підписами його та члена робочої групи.

VIII. Оскарження

1. Рішення щодо недопущення кандидата до процесу тестування може бути предметом оскарження.

2. Скарги з питань відсторонення від тестування робочою групою не розглядаються.

3. Скарга повинна бути обґрунтованою та подаватись у письмовій формі особисто кандидатом секретарю робочої групи не пізніше наступного дня після одержання повідомлення про недопущення до тестування. Скарги, подані не у встановлені строки, до розгляду не приймаються.

Скарги від інших осіб, у тому числі від близьких осіб кандидатів, не приймаються і не розглядаються.

4. Скарга розглядається робочою групою не пізніше наступного дня після її подання. Кандидат може бути присутнім при розгляді його скарги.

Після всебічного розгляду спірних питань, викладених у скарзі, робочою групою простою більшістю голосів ухвалюється рішення, про що складається протокол, який підписується керівником та секретарем робочої групи.

5. Рішення робочої групи можуть бути оскаржені кандидатом до суду в порядку, визначеному законодавством.

IX. Формування рейтингу та призначення кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури

1. Рейтинг кандидата визначається за результатами тесту на знання законодавчої бази (професійний тест) та тесту на загальні здібності.

2. Остаточний рейтинговий список формується робочою групою окремо для кожної місцевої прокуратури за загальним для двох тестів підсумковим балом - від вищого до нижчого.

При однаковому підсумковому балі у декількох кандидатів пріоритет у рейтингу надається кандидату, що набрав більше балів за результатами складання тесту на знання законодавчої бази (професійний тест). У разі отримання однакової кількості балів також і за результатами складання тесту на знання законодавчої бази (професійний тест) пріоритет надається особі, яка має більший стаж роботи в галузі права.

3. У рейтинговому списку зазначаються:

найменування місцевої прокуратури;

прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

результати складання кожного тесту та підсумковий бал кандидата.

4. Робоча група спрямовує рейтинговий список керівнику відповідної регіональної прокуратури не пізніше 10 діб з дня проведення тестування на загальні здібності.

5. Керівник регіональної прокуратури після отримання рейтингового списку кандидатів на посади прокурорів конкретної місцевої прокуратури та заяви кандидата видає наказ про призначення на посаду, враховуючи підсумковий бал кандидата.

Кандидат з вищим балом має пріоритет на вибір вакантної посади для призначення у межах однієї місцевої прокуратури.

6. Призначенню осіб передує проведення спеціальної перевірки у випадках, передбачених законом, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Якщо за результатами спеціальної перевірки будуть виявлені обставини, які перешкоджають призначенню на посаду прокурора, така особа не призначається на посаду, про що вона письмово інформується. Одночасно наступний за рейтинговим списком кандидат інформується про можливість бути призначеним на цю посаду.

 

Заступник Генерального
прокурора України

А. Стрижевська

 

ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ
на знання законодавчої бази
(професійний тест)

від ____________ 2016 року N ___

_____________________________________________________________________________________
(місце тестування)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Серія, N паспорта

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Підпис кандидата

Прізвище і підпис члена робочої групи

Примітки

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Керівник робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Секретар робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

___________________ місцева прокуратура
______________ області

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Примітки

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Керівник робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Секретар робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 

ВІДОМІСТЬ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ
загальних здібностей

від ____________ 2016 року N ___

_____________________________________________________________________________________
(місце тестування)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Серія, N паспорта

Результати тестування загальних здібностей

Підпис кандидата

Прізвище і підпис члена робочої групи

Примітки

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Керівник робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П.І. Б.)

Секретар робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

___________________ місцева прокуратура
______________ області

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Результати тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Результати тестування на загальні здібності

Підсумковий бал

Примітки

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Керівник робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

Секретар робочої групи

___________
(підпис)

___________
(П. І. Б.)

 

 

До робочої групи центру тестування

_________________________________________
(П. І. Б. (повністю) кандидата)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(адреса постійного фактичного
місця проживання кандидата)
_________________________________________
(номери контактних телефонів,
у т. ч. мобільного телефону)
_________________________________________
(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до тестування для зайняття вакантної посади прокурора ___________ місцевої прокуратури ______________ області.

З вимогами щодо несумісності, визначеними статтею 18 Закону України "Про прокуратуру", ознайомлений (ознайомлена).

_____________
(дата)

 

_____________
(підпис)

 

  

АНКЕТА

кандидата на посаду прокурора місцевої прокуратури

  

Місце для фотокартки

3,5 х 4,5 см

До: робочої групи центру тестування

  
  

Від: П. І. Б. (повністю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
  

Будь ласка, заповніть цей бланк у друкованому вигляді або від руки (ручкою) чітким розбірливим почерком.

Ця анкета подається разом із заявою про участь у тестуванні при доборі кандидатів на посаду прокурора згідно зі статтею _______ Закону України "Про прокуратуру".

1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Дата народження:

  
  
  

1.2. Місце народження (населений пункт, країна):

1.3. Громадянство:

  
  
  

1.4. Сімейний стан:

1.5. Паспорт (серія, номер):

  

1.6. Орган, що видав паспорт:

1.7. Дата видачі паспорта:

Д

Д

М

М

Р

Р

Р

Р


 

1.8. Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

2. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

2.1. Адреса за місцем фактичного проживання:

  
  
  

2.2. Адреса за місцем реєстрації:

2.3. Телефон (домашній):

_________________________________________

  

2.4. Телефон (мобільний):

(______) _________________________________

2.5. Адреса електронної пошти:

  

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Чи притягувались Ви до кримінальної відповідальності?

 

 


так

 


ні


3.2. Якщо так, укажіть дату та статтю, згідно з якою Вас було притягнуто до кримінальної відповідальності, а також відомості про зняття або погашення судимості

  

3.3. Чи притягувались Ви до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією?

 

 


так

 


ні


3.4. Якщо так, укажіть дату та статтю, згідно з якою Вас було притягнуто до адміністративної відповідальності

4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ

4.1. Вищий навчальний заклад (вищий навчальний заклад, де була здобута вища освіта, його місцезнаходження, дати вступу та випуску, форма навчання):
  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

4.2. Диплом (номер, дата видачі):

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
  

4.3. Спеціальність за дипломом:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
  

4.4. Кваліфікація за дипломом:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
  

4.5. Мови, якими Ви володієте, та рівень володіння мовами:
  
  

4.6. Інші навички та вміння:

5. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Трудова діяльність, відображена в трудовій книжці (відомості про приймання, переведення/переміщення):

Дата

Найменування установи (підприємства, організації) та місце розташування

Посада

початок

завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

6. СКЛАД СІМ'Ї

П. І. Б. (повністю) члена сім'ї, дата народження

Родинний зв'язок з кандидатом

Місце проживання

Місце роботи, навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДПИС

Підписуючи цю особисто заповнену анкету, підтверджую, що відомості, надані мною вище, є повними та достовірними.

Підпис __________________________        _______________________________________
                                                                                                                                        (ініціали, прізвище)

Дата заповнення ___ ____________           року
 

 

 

До робочої групи центру тестування

_________________________________________
(П. І. Б. (повністю) кандидата)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(адреса постійного фактичного
місця проживання кандидата)
_________________________________________
(номери контактних телефонів,
у т. ч. мобільного телефону)
_________________________________________
(адреса електронної пошти)

ЗАЯВА

З метою оцінки моєї готовності до роботи на посаді прокурора місцевої прокуратури та проведення щодо мене спеціальної перевірки надаю згоду на збирання, зберігання та використання інформації щодо мене.

____________
(дата)

 

____________
(підпис)

____________

Опрос