Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма декларации лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Форма, Решение от 10.06.2016 № 3
редакция действует с 05.09.2017

Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 13 січня 2017 року N 25
,
від 6 липня 2017 року N 271

(У Формі слова "мінімальних заробітних плат, встановлених на" замінено словами "прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на" згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13 січня 2017 року N 25)

1. Форма декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), складається з правил заповнення форми декларації та шістнадцяти розділів, у яких суб'єкт декларування зазначає інформацію про себе, членів своєї сім'ї та об'єкти декларування згідно із Законом України "Про запобігання корупції".

2. На початку декларації розміщується текст такого змісту:

"Правила заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1. Декларація заповнюється та подається особисто суб'єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб'єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми.

Паперова копія декларації не подається.

2. Декларацію заповнюють та подають:

1) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), упродовж періоду, коли такі особи здійснюють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, - щороку у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року декларацію, що охоплює попередній звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно);

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

2) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, до такого припинення повноважень, але не пізніше дня припинення - декларацію, що охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими такими особами. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення;

3) особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у пункті 1, підпунктах "а", "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, - до 00 годин 00 хвилин 01 квітня наступного після такого припинення року декларацію, що охоплює попередній рік (період з 01 січня до 31 грудня включно);

(підпункт 3 пункту 2 у редакції рішення Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

4) особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, та особи, зазначені у пункті 4 частини першої статті 3 Закону, до їх призначення або обрання на посаду - декларацію, що охоплює рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа (партія) подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі, реєстрацію кандидата), якщо інше не передбачено законодавством.

(підпункт 4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі входження до складу конкурсної комісії, утвореної відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідної громадської ради, ради громадського контролю, утвореної при державних органах, - протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідно конкурсної комісії, Громадської ради доброчесності, громадської ради, ради громадського контролю.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з рішенням Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

Особи, зазначені в абзацах четвертому та п'ятому пункту 5 частини першої статті 3 Закону, подають в установленому Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік у разі зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління відповідного громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства - протягом десяти календарних днів після зайняття посади керівника або входження (обрання, призначення) до складу вищого органу управління, інших органів управління громадського об'єднання, іншого непідприємницького товариства.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з рішенням Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

3. Інформація у деклараціях, передбачених у підпунктах 1, 3, 4 пункту 2 цих Правил, зазначається станом на 31 грудня звітного року. У декларації, передбаченій підпунктом 2 пункту 2 цих Правил, інформація зазначається станом на день, що передує дню подання декларації. Це стосується також інформації про членів сім'ї суб'єкта декларування, зареєстрованого місця проживання та місця фактичного проживання.

4. Інформація у декларації подається незалежно від того, знаходиться об'єкт декларування на території України чи за її межами.

5. Якщо в декларації вказується інформація про фізичну особу і така особа не є громадянином України, про таку фізичну особу зазначається така інформація: повне ім'я (українською та англійською мовами); ідентифікаційний номер (або податковий номер чи номер соціального страхування, якщо ідентифікаційний номер не застосовується); місце проживання (повна адреса українською та англійською мовами); дата народження.

Якщо в декларації вказується інформація про юридичну особу і така особа не зареєстрована в Україні, про таку юридичну особу зазначається така інформація: найменування (українською та англійською мовами); місцезнаходження головного офіса (повна адреса українською та англійською мовами); реєстраційний номер (ідентифікаційний код) з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи.

6. По батькові фізичної особи не вказується, якщо в особи його немає.

7. Доходи та видатки суб'єкта декларування відображаються у грошовій одиниці України. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходів / здійснення видатків.

8. Вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що знаходяться у власності суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначається у грошовій одиниці України відповідно до їх останньої грошової оцінки або - якщо така оцінка не проводилася чи її результати не відомі суб'єкту декларування - на момент набуття об'єкта у власність (згідно з документом, на підставі якого було набуто право власності). Інформація про вартість нерухомого майна не зазначається, якщо вона не відома суб'єкту декларування і не повинна була стати відома внаслідок вчинення відповідного правочину.

9. Вартість майна, майнових прав, активів, інших об'єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб'єкта декларування або членів його сім'ї, зазначається у випадку, якщо вона відома суб'єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.

10. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном, зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.

11. У разі відмови члена сім'ї суб'єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації, суб'єкт декларування зобов'язаний зазначити про це в декларації, відобразивши в декларації всю відому йому інформацію про об'єкти декларування стосовно такого члена сім'ї. Відповідно до частини першої статті 50 Закону Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім'ї суб'єкта декларування у випадку, якщо член сім'ї суб'єкта декларування відмовився надати будь-які відомості для заповнення декларації.

12. Під "Іншими правами користування" у декларації розуміються: сервітути, право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), утримання, застава, користування на підставі довіреності, інші права, передбачені законодавством.

13. Відомості щодо фінансових сум (кількості грошей) заокруглюються до гривні.

14. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу не зазначають відомості про місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду.

(Правила доповнено пунктом 14 згідно з рішенням Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

15. Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, зазначають також відомості про назву конкурсної комісії, до складу якої вони входять (входили), або інформацію про те, чи входять (входили) вони до складу Громадської ради доброчесності, громадських рад, рад громадського контролю, утворених при органах державної влади, а особи, зазначені у пункті 5 частини першої статті 3 Закону, - також відомості про назву програми (проекту) технічної або іншої допомоги у сфері запобігання та протидії корупції, назву громадського об'єднання або іншого непідприємницького товариства та його органу управління.

(Правила доповнено пунктом 15 згідно з рішенням Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

16. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої статті 46 Закону, не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, а також у деклараціях, що подаються відповідно до абзаців другого і третього частини третьої статті 45 Закону".

(Правила доповнено пунктом 16 згідно з рішенням Національного
 агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 р. N 271)

3. Суб'єкт декларування повинен підтвердити ознайомлення із правилами заповнення декларації перед початком внесення інформації до розділів декларації шляхом проставлення відповідної відмітки.

4. Декларація складається з таких шістнадцяти розділів:

  

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

  

  
  

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

  

  
  

2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

  

Членами сім'ї суб'єкта декларування є: особи, які перебувають у шлюбі із суб'єктом декларування (чоловік/дружина), незалежно від того, чи вони проживають спільно; діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних - наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб'єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

ЗАПОВНІТЬ ДАНІ ПРО ЧЛЕНА СІМ'Ї

  

  

Примітка. Якщо член сім'ї не є громадянином України, замість податкового номера зазначається ідентифікаційний номер особи (див. Правила заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

3. ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати всі об'єкти нерухомості, що належать йому або членам його сім'ї на праві власності, знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Це включає такі об'єкти нерухомості: земельна ділянка, житловий будинок, квартира, офіс, садовий (дачний) будинок, гараж, інше.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБ'ЄКТА НЕРУХОМОСТІ
  

  

Примітки:

1. Якщо об'єктом нерухомості є земельна ділянка, то у полі "Реєстраційний номер" зазначається кадастровий номер ділянки.

2. Поле "Частка власності" заповнюється, якщо об'єкт нерухомості знаходиться у спільній власності. Якщо об'єкт нерухомості знаходиться у спільній сумісній власності, то в цьому полі слід помітити, що поле не застосовується.

  

Примітка. Зазначені поля для введення інформації використовуються також в інших розділах декларації для зазначення інформації про третіх осіб, які не є суб'єктом декларування або членами його сім'ї.

4. ОБ'ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: 1) об'єкти незавершеного будівництва; 2) об'єкти, не прийняті в експлуатацію; або 3) об'єкти, право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Такі об'єкти декларуються, якщо вони: а) належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України; б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права; або в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

  

  

Примітка. Якщо у підрозділі "Зв'язок із суб'єктом декларування" обрано варіант "Власником є третя особа...", слід заповнити поля з інформацією про власника відповідного об'єкта. Цей варіант є доступним лише в деклараціях суб'єктів декларування, які є службовими особами, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище, або які займають посади, пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції".

5. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО (КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Під рухомим майном розуміються будь-які матеріальні об'єкти, які можуть бути переміщеними без заподіяння їм шкоди (наприклад, ювелірні вироби, персональні або домашні електронні пристрої, одяг, твори мистецтва, антикваріат тощо).

У цьому розділі декларації НЕ декларується таке майно: цінні папери, корпоративні права, готівкові кошти, кошти на рахунках в банку чи інших фінансових установах, дорогоцінні (банківські) метали.

Якщо рухоме майно є одночасно подарунком, то воно декларується як в цьому розділі (у разі перевищення зазначеного порогу декларування), так і в розділі "Доходи, у тому числі подарунки".

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІННОГО РУХОМОГО МАЙНА

  

  

Примітки:

1. Поле "Частка власності" заповнюється, якщо об'єкт знаходиться у спільній власності. Якщо об'єкт знаходиться у спільній сумісній власності, в цьому полі слід помітити, що поле не застосовується.

2. Зазначення даних щодо вартості та дати набуття у власність, володіння або користування цінного рухомого майна, зазначеного у цьому розділі форми, не є обов'язковим, якщо права на таке майно набуті до подання суб'єктом декларування першої декларації відповідно до вимог Закону.

6. ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми незалежно від їх вартості.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІННОГО РУХОМОГО МАЙНА - ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

  

  

7. ЦІННІ ПАПЕРИ

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

  

  

8. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

  

  

9. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКИХ Є СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ'Ї

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" визначений в статті 1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення": "фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права".

Юридичні особи зазначаються в цьому розділі, навіть якщо вони були згадані в попередніх розділах декларації як такі, чиї акції або інші корпоративні права належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) ЯКОЇ Є СУБ'ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕН ЙОГО СІМ'Ї

  

  

Примітки:

1. Поле "Найменування юридичної особи (англійською мовою)" заповнюється, якщо країною реєстрації головного офіса юридичної особи є не Україна.

2. Якщо країною реєстрації головного офіса є Україна, в полі "Ідентифікаційний номер" слід зазначити код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Нематеріальні активи включають: об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (право на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, топографії інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торгову марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), право на використання надр чи інших природних ресурсів, інше.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕМАТЕРІАЛЬНОГО АКТИВУ

  

  

11. ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен зазначити отриманий (нарахований) дохід упродовж звітного періоду.

Доходи включають: заробітну плату (грошове забезпечення), отриману як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами, дохід від зайняття підприємницькою або незалежною професійною діяльністю, дохід від надання майна в оренду, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, спадщину, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Під заробітною платою розуміється основна заробітна плата, а також будь-які заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) особі у зв'язку з відносинами трудового найму.

Подарунки у формі грошових коштів повинні зазначатися, якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Подарунок у формі, іншій ніж грошові кошти (рухоме майно, нерухомість тощо), зазначається, якщо вартість такого подарунку перевищує п'ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Зазначення інформації про подарунок не виключає обов'язок вказати відповідне майно в інших розділах декларації, наприклад, у розділах про цінне рухоме майно, нерухоме майно, цінні папери тощо.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОХОДУ

  

  

12. ГРОШОВІ АКТИВИ

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб'єктом декларування або членом його сім'ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Не підлягають декларуванню наявні грошові активи (у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам) та активи у дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ГРОШОВОГО АКТИВУ

  

  

13. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування чи членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов'язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов'язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб'єкту декларування або члену його сім'ї іншими особами, несплачені податкові зобов'язання, інше.

Інформація зазначається, лише якщо розмір зобов'язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Якщо розмір зобов'язання не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, зазначається лише загальний розмір такого фінансового зобов'язання (наприклад, якщо розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) у звітному році не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, то зазначається лише загальний розмір позики (кредиту)).

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФІНАНСОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  

 

  

14. ВИДАТКИ ТА ПРАВОЧИНИ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

  У суб'єкта декларування  наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб'єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов'язання, які зазначені у розділах 3 - 12 цієї декларації.

Відомості про видатки та правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИДАТКУ

  

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ІНШОГО ПРАВОЧИНУ

  

  

Примітка. Цей розділ не заповнюється кандидатами на посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

15. РОБОТА ЗА СУМІСНИЦТВОМ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

  У суб'єкта декларування наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом.

Зайняття посади чи робота за сумісництвом декларується, якщо її зайняття (виконання} розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості.

Посада чи робота за сумісництвом декларується незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

  

  

16. ЧЛЕНСТВО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА ЇХ ОРГАНАХ

  У суб'єкта декларування наявні об'єкти для декларування в цьому розділі

  У суб'єкта декларування відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі

Суб'єкт декларування повинен задекларувати: входження суб'єкта декларування до керівних, ревізійних (аудиту) чи наглядових органів громадських об'єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об'єднань; членство в таких об'єднаннях (організаціях).

Інформація зазначається, якщо суб'єкт декларування займав зазначену посаду або був членом організації упродовж звітного періоду незалежно від тривалості.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

  

  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В ОРГАНАХ ОРГАНІЗАЦІЇ

  

  

 

В. о. заступника керівника Департаменту -
керівника першого відділу (м. Київ)
Департаменту фінансового контролю
та моніторингу способу життя

В. С. Листушенко

Опрос