Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно урегулирования отдельных вопросов, связанных с прекращением осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 09.06.2016 № 657
действует с 29.07.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.06.2016

м. Київ

N 657

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 липня 2016 р. за N 915/29045

Щодо врегулювання окремих питань, пов'язаних з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Закону України "Про депозитарну систему України", з метою удосконалення питань, пов'язаних з припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (зі змінами), що додаються.

2. Розділ IV Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 562/23094 (зі змінами), доповнити новим пунктом такого змісту:

"8. Особа, що здійснює кліринг, у день отримання від Центрального депозитарію, але не раніше завершення усіх розрахунків за договорами щодо цінних паперів, зобов'язання за якими були допущені до клірингу, інформації про зупинення дії / анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата) або інформації про відкриття в депозитарній установі процедури щодо припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи у зв'язку з ліквідацією її як юридичної особи за постановою господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", забезпечує розблокування зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів (незалежно від місця зберігання цінних паперів) та/або коштів, що заблоковані для забезпечення виконання зобов'язань за укладеними на фондовій біржі правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", на відповідних клірингових рахунках та клірингових субрахунках та припиняє здійснення будь-яких операцій за цими кліринговими рахунками та кліринговими субрахунками.

Списання зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів з відповідних клірингових рахунків та клірингових субрахунків та закриття вказаних клірингових рахунків та клірингових субрахунків здійснюються в порядку, визначеному внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг.".

3. У разі наявності на дату набрання чинності цим рішенням невиплачених юридичною особою, що припинила в установленому законодавством порядку провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, коштів за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, такі кошти мають бути переказані цією особою або Національним банком України на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи.

4. Протягом 30 календарних днів з дня набрання чинності цим рішенням Національному банку України здійснити за відповідним актом приймання-передавання передавання Центральному депозитарію цінних паперів, інформації та документів, визначених Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (зі змінами), які до набрання чинності цим рішенням були передані Національному банку України як уповноваженому на зберігання.

5. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього нормативно-правового акта на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

В. О. Гонтарева

 

 

Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"дата припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, наступна за останнім операційним днем Депозитарної установи, починаючи з якої Депозитарна установа припиняє здійснення депозитарних операцій за рахунками у цінних паперах депонентів та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, крім операцій, пов'язаних із підготовкою інформації та документів, передбачених цим Положенням, а також припиняє здійснення виплати коштів, отриманих за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами;";

в абзаці шостому перше речення викласти в такій редакції:

"депозитарна установа-правонаступник - юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (далі - Ліцензія), що у випадках, встановлених цим Положенням, відповідним договором з Депозитарною установою, забезпечує подальший облік та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, а також забезпечує подальшу виплату коштів, отриманих від Депозитарної установи, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені.";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів, у якому Депозитарній установі відкритий рахунок у цінних паперах, а також який у разі припинення Діяльності депозитарної установи або припинення Депозитарної установи як юридичної особи забезпечує відповідальне зберігання документів, баз даних, копій баз даних у визначених цим Положенням випадках, архівів баз даних Депозитарної установи, інформації щодо тих її депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговувались Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та не були переведені емітентом до нової депозитарної установи у порядку, встановленому законодавством, прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках, забезпечує відповідальне зберігання сум коштів, отриманих від Депозитарної установи, які надійшли до неї за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були виплачені, до їх виплати в установленому законодавством порядку та може надавати інформацію щодо стану таких рахунків на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та сум невиплачених Депозитарною установою коштів після отримання запиту від осіб, що мають право отримувати таку інформацію згідно із законодавством.";

2) доповнити розділ новим пунктом 5 такого змісту:

"5. У разі проведення погашення цінних паперів або виплати доходів за цінними паперами, облік яких належить до компетенції Національного банку України та які обліковуються в Національному банку України на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишився в системі депозитарного обліку Національного банку України після припинення нею депозитарної діяльності депозитарної установи для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку, управління якими здійснює уповноважений на зберігання, Національний банк України повідомляє про відповідну подію уповноваженого на зберігання, переказує кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, що обліковуються на цьому рахунку в цінних паперах, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр) з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів інформації щодо Депозитарної установи, яка була власником такого рахунку в цінних паперах, та загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів, за яким здійснюються виплати.".

У зв'язку з цим пункти 5 - 8 уважати відповідно пунктами 6 - 9;

3) доповнити розділ новими пунктами 9, 10 такого змісту:

"9. Депозитарний договір, укладений між Депозитарною установою і Центральним депозитарієм, Депозитарною установою та Національним банком України, може бути розірваний після передачі баз даних, архівів баз даних та документів, визначених цим Положенням, уповноваженому на зберігання / депозитарній установі-правонаступнику або після закриття Депозитарною установою всіх рахунків в цінних паперах, що обслуговувались Депозитарною установою на підставі відповідних договорів.

10. Депозитарні операції, пов'язані з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, здійснюються Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на рахунку Депозитарної установи відповідно до Правил та/або інших внутрішніх документів Центрального депозитарію / Національного банку України на підставі відповідного розпорядження Національного банку України.".

У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 11.

2. У розділі II:

1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

"У разі прийняття рішення про реорганізацію уповноваженим органом Депозитарної установи - банку, що припиняє свою діяльність у зв'язку з реорганізацією, дата внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису щодо рішення учасників Депозитарної установи - банку про реорганізацію банку відповідно до вимог Законів України "Про банки та банківську діяльність" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" є датою початку припинення діяльності.";

2) пункти 5, 6 викласти в такій редакції:

"5. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи уповноваженим органом Депозитарної установи має бути визначена дата припинення діяльності, до якої мають бути завершені всі її дії щодо закриття рахунків у цінних паперах депонентів цієї Депозитарної установи та власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, а у випадку припинення діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - всі дії щодо припинення обслуговування відповідних ІСІ та/або пенсійних фондів (за наявності таких суб'єктів на обслуговуванні на момент прийняття рішення про припинення діяльності).

Визначена дата припинення діяльності не може бути днем, що наступає раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, крім випадку, якщо рахунки в цінних паперах були закриті раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, тоді датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку у цінних паперах.

6. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, з дати початку припинення діяльності Депозитарна установа припиняє здійснення облікових операцій на рахунках у цінних паперах, за винятком операцій, за якими розпорядження та/або документи, що підтверджують наявність підстав для проведення таких операцій, зареєстровані Депозитарною установою до дати початку припинення діяльності, операцій, пов'язаних з реалізацією Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України, операцій щодо списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах депонента в Депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в обраній ним депозитарній установі, корпоративних операцій емітентів (крім розміщення, викупу та перепродажу викуплених цінних паперів), операцій переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язаних із встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, у тому числі операцій щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі з(без) дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", та безумовних операцій на підставі:

виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження";

розпорядження уповноваженої особи реєструвального органу про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

свідоцтва про право на спадщину;

інших документів, визначених законодавством.

Депозитарна установа до дати припинення діяльності зобов'язана складати та надавати Центральному депозитарію за його розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів, здійснювати виплати коштів за наслідком погашення цінних паперів та виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами.

Датою припинення діяльності вважається день, який наступає не пізніше ніж через 60 календарних днів після дати початку припинення діяльності. Якщо усі рахунки в цінних паперах були закриті раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, датою припинення діяльності може вважатися дата, наступна за датою закриття останнього рахунку у цінних паперах.

Дата припинення діяльності може бути перенесена на більш пізній термін органом ліцензування за його окремим рішенням у разі звернення Депозитарної установи, Центрального депозитарію, Національного банку України та подання документів, що обґрунтовують таке перенесення. Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.

Депозитарна установа до кінця операційного дня, що передує даті припинення діяльності, зобов'язана завершити або відмінити виконання розпоряджень депонентів, які були ініційовані Депозитарною установою в Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України.";

3) у пункті 7 слова "її депонентами" виключити;

4) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Депозитарна установа (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) повинна (повинен) протягом 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності розмістити на офіційному сайті Депозитарної установи повідомлення про початок процедури припинення провадження Діяльності депозитарної установи та повідомити у спосіб, визначений відповідним договором:";

в абзаці п'ятому слова "рекомендованим листом" виключити;

5) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Якщо протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) не всі депоненти закрили свої рахунки у цінних паперах та не всі емітенти перевели на обслуговування до нової депозитарної установи цінні папери власників, що обслуговувались на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, то Депозитарна установа здійснює дії, визначені розділом IV цього Положення.";

6) доповнити новим пунктом такого змісту:

"13. Центральний депозитарій не пізніше наступного робочого дня після отримання від органу ліцензування копії рішення/постанови про анулювання Ліцензії Депозитарної установи та/або набрання ним/нею чинності (крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата) або отримання від Депозитарної установи (ліквідатора) письмового повідомлення про відкриття ліквідаційної процедури направляє відповідне повідомлення про анулювання Ліцензії або про відкриття ліквідаційної процедури особі, що провадить клірингову діяльність, у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм та особою, що провадить клірингову діяльність.

Центральний депозитарій / Національний банк України у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм / Національним банком України та особою, що провадить клірингову діяльність, здійснює безумовні операції щодо розблокування цінних паперів / прав на цінні папери, що заблоковані для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі чи поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", на рахунку у цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії / Національному банку України та на рахунках у цінних паперах депонентів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою, без розпорядження особи, що здійснює кліринг.".

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, яка має Ліцензію (ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності), повинна бути обрана особа, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку.";

2) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

"2. У разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження депозитарної діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи, у тому числі внаслідок припинення Депозитарної установи як юридичної особи шляхом приєднання її до іншої юридичної особи, яка не має Ліцензії, уповноваженим органом Депозитарної установи повинно бути обрано особу, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі / власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку.";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. У разі відкриття ліквідаційної процедури або прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, всі документи, бази даних, архіви баз даних Депозитарної установи, інформація щодо її депонентів, які не закрили рахунки в цінних паперах, та прав на цінні папери, які обліковувалися на їх рахунках станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, та невиплачені Депозитарною установою кошти за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, передаються виключно до уповноваженого на зберігання.".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. У разі припинення Діяльності депозитарної установи в процесі приєднання до юридичної особи, яка має Ліцензію, така особа (депозитарна установа-правонаступник) на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами цієї особи та Депозитарної установи, приймає на подальший облік та обслуговування права на цінні папери власників, рахунки яких не були в установленому порядку закриті у Депозитарній установі, а також зберігання та/або виплату коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені особам, які мають право на отримання цих коштів, відповідно до законодавства.";

абзац третій підпункту 1 пункту 3 замінити новими двома абзацами такого змісту:

"скласти у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, переліки осіб, які мають право на отримання коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та не були нею виплачені, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих осіб, розміру коштів щодо кожної особи та загальної суми коштів за кожним випуском цінних паперів (далі - Переліки осіб, які мають право на отримання коштів).

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;";

пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) переказати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались у Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів та відповідного розпорядження у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.";

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на грошовий рахунок депозитарної установи-правонаступника забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за розпорядженням Депозитарної установи не пізніше трьох робочих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.";

2) у главі 2:

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. Для подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах, Депозитарна установа може обрати іншу депозитарну установу, що має Ліцензію (ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності із зберігання активів ІСІ та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів - за необхідності) (депозитарна установа-правонаступник), на підставі відповідних рішень, прийнятих уповноваженими органами Депозитарної установи та депозитарної установи-правонаступника. Депозитарна установа-правонаступник забезпечує подальший облік та обслуговування прав на цінні папери власників, рахунки яких не були в установленому порядку закриті у Депозитарній установі, а також зберігання та/або виплату коштів, що надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами, та не були нею виплачені особам, які мають право на отримання цих коштів, відповідно до законодавства.";

у підпункті 1 пункту 3 абзац третій замінити новими двома абзацами такого змісту:

"скласти у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, Переліки осіб, які мають право на отримання коштів.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;";

пункт 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) переказати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались в Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів та відповідного розпорядження у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.";

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Переказ коштів, що надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів у Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї глави, на грошовий рахунок депозитарної установи-правонаступника забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів за розпорядженням Депозитарної установи не пізніше трьох робочих днів з дня отримання цих коштів у порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.";

3) у главі 3:

у підпункті 1 пункту 1 абзац третій замінити новими двома абзацами такого змісту:

"скласти у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства Переліки осіб, які мають право на отримання коштів.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки, облікові реєстри та Переліки осіб, які мають право на отримання коштів, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;";

пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"3) перерахувати кошти, що призначені для виплати за цінними паперами, права на які обліковувались у Депозитарній установі, та не були нею виплачені особам, які мають право на їх отримання, у встановленому законодавством порядку, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі не пізніше кінця робочого дня, що передує визначеній уповноваженим на зберігання даті початку передавання/отримання документів та баз даних, визначених цим Положенням, з одночасним наданням Центральному депозитарію цінних паперів відповідного повідомлення щодо загальної суми коштів окремо за кожним випуском цінних паперів відповідно до порядку, визначеного внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів.";

абзац перший пункту 2 доповнити новим реченням такого змісту:

"Орган ліцензування протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає відповідне повідомлення Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.".

5. У розділі V:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 1 слово "нього" замінити словом "неї";

абзац перший підпункту 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

"2) бази даних, архіви баз даних (на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання) та документи, визначені пунктом 1 глави 3 розділу IV цього Положення, та кошти, які надійшли до Депозитарної установи за наслідками погашення цінних паперів та/або виплати доходів (дивідендів) за цінними паперами та нею не виплачені, у разі:";

2) у підпункті 2 пункту 2 глави 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"перевірити відповідність суми коштів, отриманих від Депозитарної установи на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів в Розрахунковому центрі відповідно до підпункту 3 пункту 1 глави 3 розділу IV цього Положення, загальній сумі коштів, інформація щодо яких зазначена в Переліках осіб, які мають право на отримання коштів, та інформації у повідомленні, отриманому від Депозитарної установи відповідно до підпункту 3 пункту 1 глави 3 розділу IV цього Положення;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

3) доповнити пункт 3 глави 3 новим абзацом такого змісту:

"Не пізніше наступного робочого дня після дня підписання уповноваженим на зберігання акта приймання-передавання від Депозитарної установи визначених цим Положенням документів, баз даних, копії баз даних, консолідованого балансу, зокрема консолідованого балансу щодо цінних паперів, обслуговування яких належить до компетенції Національного банку України, уповноважений на зберігання повідомляє про підписання зазначеного акта Національний банк України.".

6. У розділі VI:

1) пункт 1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва, за рішенням суду тощо), або уповноваженої нею особи уповноважений на зберігання надає цій особі інформаційну довідку щодо суми коштів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання в інтересах особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів.

Послуги щодо отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах власника, інформаційної довідки щодо суми коштів, яка зберігається в уповноваженого на зберігання в інтересах особи, зазначеної у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів, а також вчинення всіх дій, визначених цим Положенням, необхідних для переведення належних власнику коштів та/або прав на цінні папери на власний рахунок / переведення прав на цінні папери власників, рахунки яких обслуговуються за договором з емітентом, та належних їм коштів до обраної емітентом депозитарної установи, має право надавати обрана таким власником/емітентом депозитарна установа, якщо це передбачено умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах / договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників.

У такому випадку перелік документів, порядок підтвердження повноважень депозитарної установи, порядок обміну документами між уповноваженим на зберігання та депозитарною установою визначається внутрішніми документами уповноваженого на зберігання.";

2) у пункті 6 цифри "15, 16" замінити цифрами "17, 18";

3) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"7. У разі звернення до уповноваженого на зберігання Національного банку України з метою реалізації Національним банком України передбаченого статтею 73 Закону України "Про Національний банк України" його переважного та безумовного права щодо цінних паперів, які перебувають у заставі як забезпечення вимог Національного банку України та обліковуються на Рахунку, уповноважений на зберігання та Національний банк України вчиняють дії, визначені їх внутрішніми документами, з урахуванням вимог, визначених цим розділом.

8. У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду), або уповноваженої нею особи і така особа не є власником, уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного розпорядження від такої особи у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок, вказаний у розпорядженні.

У разі звернення до уповноваженого на зберігання особи, яка зазначена у Переліку(ах) осіб, які мають право на отримання коштів (або особи, яка отримала ці кошти внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду), або уповноваженої нею особи і така особа є власником, уповноважений на зберігання протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного розпорядження від такої особи у порядку, встановленому його внутрішніми документами, забезпечує переказ коштів зі свого грошового рахунку в Розрахунковому центрі на грошовий рахунок депозитарної установи, в якій відкрито його рахунок в цінних паперах, виключно після переведення такою особою належних їй цінних паперів на власний рахунок у цінних паперах, відкритий у обраній власником депозитарній установі.".

 

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос