Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о регистрации уставов Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук

Минюст
Положение, Приказ от 29.06.2016 № 1787/5
действует с 05.07.2016

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.06.2016

м. Київ

N 1787/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 червня 2016 р. за N 898/29028

Про затвердження Положення про реєстрацію статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою реалізації статей 17 та 18 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про реєстрацію статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, що додається.

2. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. Петренко

 

Положення
про реєстрацію статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

1. Це Положення визначає умови та порядок реєстрації статутів Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (далі - академія наук).

2. Реєстрація статуту академії наук здійснюється Міністерством юстиції України на підставі заяви (додаток 1), до якої додаються оригінали та завірені в установленому законодавством порядку копії:

статуту академії наук;

висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

висновку центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, - у разі реєстрації статуту національної галузевої академії наук.

Якщо документи подаються уповноваженим представником академії наук (крім президента академії наук), додатково подається оригінал (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

3. Реєстрація статуту академії наук здійснюється безоплатно.

4. Документи, що подаються для реєстрації статуту академії наук, повинні відповідати таким вимогам:

документи повинні бути викладені державною мовою;

текст документів повинен бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

заява про реєстрацію статуту академії наук підписується президентом академії наук або особою, що його заміщує;

статут академії наук викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується президентом академії наук або особою, що його заміщує;

внесення змін до статуту академії наук оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

5. Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію статуту академії наук або про відмову в його реєстрації не пізніше місячного строку з дня отримання заяви та документів, передбачених цим Положенням, шляхом видання наказу. Наказ підписується Міністром юстиції України або його заступником відповідно до розподілу повноважень.

6. У разі прийняття рішення про реєстрацію статуту академії наук на титульному аркуші оригіналу статуту академії наук робиться напис, зразок якого наведений у додатку 2 до цього Положення.

7. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації статуту академії наук у наказі зазначається виключний перелік підстав для відмови в реєстрації.

Підставами для відмови в реєстрації статуту академії наук є:

подання документів не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим цим Положенням;

невідповідність статуту академії наук поданим висновкам, передбаченим Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

відсутність позитивних висновків, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

заяву та документи подано особою, яка не має на це повноважень.

8. Заява про реєстрацію статуту академії наук та копії поданих документів долучаються до наказу, прийнятого за результатами розгляду поданих документів, та зберігаються відповідно до чинного законодавства.

9. Копія наказу Міністерства юстиції України, завірена у встановленому законодавством порядку, оригінали статуту академії наук та поданих висновків надсилаються на адресу, зазначену у заяві, протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого наказу.

10. Рішення про відмову в реєстрації статуту академії наук може бути оскаржено в судовому порядку.

11. Зміни до статуту академії наук підлягають реєстрації в порядку, передбаченому для реєстрації статуту академії наук.

12. Скасування реєстрації статуту академії наук здійснюється Міністерством юстиції України на підставі рішення суду шляхом видання наказу про скасування реєстрації статуту академії наук.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

 

ЗАЯВА
про реєстрацію статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Прошу провести реєстрацію статуту ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
                                                                          (найменування відповідної академії наук)

____________________________________________________________________________________,

розробленого відповідно до вимог чинного законодавства України та затвердженого рішенням загальних зборів ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                                                            (дата та номер рішення загальних зборів)

__________
        (дата)

____________________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали та прізвище президента академії наук
або особи, що його заміщує)

 

Напис
про реєстрацію статуту Національної академії наук України та національних галузевих академій наук

Зареєстровано Міністерством юстиції України

наказ від "____" ________________ 20___ року

N _______________________________________

Уповноважена особа органу реєстрації
____________________ _____________________
                  (підпис)                              (ініціали та прізвище)

____________

Опрос