Идет загрузка документа (136 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отбора, направления и зачисления кандидатов на обучение в заведения высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющие подготовку кадров для Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции Украины, и высшее военное учебное заведение Национальной гвардии Украины

МВД
Порядок, Приказ от 15.04.2016 № 315
редакция действует с 05.06.2018

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2016

м. Київ

N 315

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 квітня 2016 р. за N 668/28798

Про затвердження Порядку добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.05.2018 р. N 383)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 28 грудня 2016 року N 1366
,
 від 27 лютого 2017 року N 159
,
від 21 вересня 2017 року N 785
,
від 8 травня 2018 року N 383

Відповідно до Конституції України, статей 13, 15, 44 Закону України "Про вищу освіту", Законів України "Про освіту", "Про Національну поліцію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про Національну гвардію України", підпункту 57 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, пункту 2 розділу I Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року N 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за N 1351/27796, з метою належної організації добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України у 2016 році,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 08.05.2018 р. N 383)

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2015 року N 29 "Про затвердження Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 116/26561.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Національної поліції України
полковник поліції

В. А. Троян

Міністр
освіти і науки України

С. М. Квіт

Перший заступник
Міністра оборони України

І. С. Руснак

 

ПОРЯДОК
добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру добору, направлення і зарахування на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для МВС і Національної поліції України, та вищого військового навчального закладу Національної гвардії України (далі - ЗВО) за державним замовленням.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про Національну поліцію", "Про Національну гвардію України", "Про інформацію" та нормативно-правовими актами МОН і МВС.

2. ЗВО здійснюють підготовку кадрів для МВС, Національної поліції України та Національної гвардії України (далі - замовники) ступенів вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук.

3. Підставою для оголошення прийому до ЗВО для здобуття вищої освіти є ліцензія на провадження освітньої діяльності, видана МОН, та затверджені вченою радою правила прийому до ЗВО (далі - правила прийому).

Правила прийому розробляються відповідно до законодавства України, умов прийому до закладів вищої освіти України, що затверджуються МОН у відповідному році вступу (далі - умови прийому), цього Порядку та після затвердження вченою радою ЗВО оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.

Правила прийому до ад'юнктури (аспірантури) та докторантури ЗВО затверджуються вченою радою як додаток до правил прийому.

4. Строки проведення конкурсного відбору, перелік і форми проведення вступних випробувань до ЗВО зазначаються у правилах прийому.

5. Організацію прийому кандидатів на навчання до ЗВО здійснює приймальна комісія, яка утворюється відповідно до законодавства України, умов прийому та цього Порядку.

Приймальна комісія ЗВО забезпечує виключення зарахованих кандидатів на навчання з конкурсу на інші місця державного замовлення.

6. Контроль за проведенням вступної кампанії до ЗВО здійснює Управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

II. Прийом на навчання

1. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, - для здобуття ступеня бакалавра;

особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня магістра;

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - для здобуття ступеня доктора філософії;

особи, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук), - для здобуття ступеня доктора наук.

2. Кандидати на навчання приймаються на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматися на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматися на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 266.

4. Підготовка фахівців на денній формі навчання за кошти державного бюджету у ЗВО проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який укладається між:

ЗВО, МВС, та особою, яка навчається, - для МВС;

ЗВО, територіальним органом поліції та особою, яка навчається, - для Національної поліції України;

ЗВО та особою, яка зарахована на навчання відповідно до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", - для Національної гвардії України.

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Підготовка кадрів у ЗВО для МВС, Національної поліції України та Національної гвардії України здійснюється за рахунок видатків державного бюджету.

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у ЗВО на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває за кошти державного бюджету вперше.

3. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту у ЗВО за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до законодавства.

5. Особи, які проходять службу в Національній поліції України, Національній гвардії України або структурних підрозділах МВС та направляються до ЗВО на період проведення вступних випробувань (професійно-психологічного відбору - для Національної гвардії України), отримують грошове забезпечення (заробітну плату) у порядку, встановленому чинним законодавством.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного ступеня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України.

Міністерство внутрішніх справ України в установленому порядку доводить до ЗВО обсяги наборів у розрізі спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за державним замовленням у році вступу.

3. Обсяги прийому за державним замовленням до ЗВО формуються та розміщуються відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Персональні дані осіб, які вступають на навчання до ЗВО за державним замовленням для Національної поліції України та Національної гвардії України, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не вносяться.

V. Вимоги до рівня освіти і віку кандидатів на навчання

1. До ЗВО приймаються громадяни України (далі - особи), які постійно проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту.

2. Відповідно до раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) для МВС та Національної поліції України приймаються:

1) на денну форму навчання:

особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 30 років;

особи молодшого і середнього складу поліції, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю "Право";

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра;

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра і стаж роботи на керівній посаді не менше 2 років;

особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук);

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають ступінь доктора філософії (кандидата наук);

2) на заочну форму навчання:

особи молодшого складу поліції, які мають повну загальну середню освіту;

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають повну загальну середню освіту;

особи молодшого і середнього складу поліції, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю "Право";

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю "Право";

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього складу поліції, які мають ступінь бакалавра та стаж роботи на керівній посаді не менше 2 років;

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

особи середнього і вищого складу поліції, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста);

цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, і мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

3. Відповідно до раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) для Національної гвардії України на денну та заочну форми навчання приймаються особи:

з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня бакалавра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту, - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня бакалавра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України віком до 27 років, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - на денну форму навчання для здобуття тактичного рівня освітнього ступеня магістра;

офіцерського складу Національної гвардії України, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, - на денну чи заочну форму навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня освітнього ступеня магістра;

рядового, сержантського і старшинського складу Національної гвардії України, які мають повну загальну середню освіту, - на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра;

офіцерського складу Національної гвардії України, які мають ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), - на заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня магістра.

4. Вік кандидатів на навчання обчислюється станом на 31 грудня року вступу до ЗВО.

VI. Організація добору кандидатів на навчання

1. Добір кандидатів на навчання здійснюється підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління МВС, територіальними органами Національної поліції України, військовими частинами, з'єднаннями, установами Національної гвардії України та військовими комісаріатами (далі - комплектуючі органи).

У разі необхідності ЗВО можуть надавати практичну допомогу комплектуючим органам в організації збору документів, необхідних для подальшого формування особових справ кандидатів на навчання.

2. На етапі добору на навчання комплектуючі органи доводять до відома кандидатів вимоги цього Порядку, проводять з ними роз'яснювальну роботу щодо свідомого обрання спеціальності та спеціалізації підготовки, особливостей умов навчання.

3. Особи, які мають військові або спеціальні звання та виявили бажання навчатися у ЗВО, подають рапорт, інші особи - звертаються з письмовою заявою до комплектуючого органу за місцем постійного проживання.

Комплектуючі органи готують обґрунтовані висновки щодо доцільності направлення зазначених осіб на навчання до ЗВО, які затверджуються їх керівниками, військовими комісарами або їх заступниками.

Військовослужбовці Національної гвардії України, які проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом та відібрані кандидатами на навчання, направляються командирами військових частин на навчальні збори, що проводяться при ЗВО перед складанням вступних випробувань.

Навчальні збори проводяться перед початком вступних випробувань протягом 25 діб.

4. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до ЗВО оформлюються комплектуючими органами, що відбирали їх на навчання, відповідно до вимог Порядку формування та ведення особових справ поліцейських, затвердженого наказом МВС від 12 травня 2016 року N 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за N 828/28958.

5. До особової справи кандидатів на денну форму навчання (для МВС та Національної поліції України) додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності;

анкета кандидата на навчання (додаток 1), заповнена власноруч;

особова картка працівника (для цивільних осіб);

висновок про направлення на навчання (для працівників) (додаток 2);

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб) (додаток 3);

копія(ї) сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

копії екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (кандидатів на навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу);

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 см без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано).

6. До навчальної справи кандидатів на денну форму навчання (для Національної гвардії України) додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності;

автобіографія, написана власноруч;

анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;

висновок про направлення на навчання (для працівників);

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);

копія паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 11);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

копія(ї) сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

копії екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (для кандидатів на навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу);

результати проходження військово-лікарської комісії;

результати проходження професійно-психологічного відбору;

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 см без куточка);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано);

довідка районного (міського) військового комісаріату про приписку до призовної дільниці, копія приписного свідоцтва (для військовозобов'язаних з числа цивільних осіб);

довідка із зазначенням штатно-посадової категорії займаної посади.

7. До навчальної справи кандидатів на заочну форму навчання додаються:

заява (рапорт) кандидата про направлення на навчання із зазначенням структурного навчального підрозділу ЗВО та спеціальності;
 
автобіографія, написана власноруч;

анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;
 
висновок про направлення на навчання (для працівників);

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;

копія(ї) сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

копії екзаменаційних листків єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та/або єдиного вступного іспиту (для кандидатів на навчання, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу);

копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за наявності);

шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 см без куточка);

довідка з результатами професійного психологічного відбору (для військовослужбовців Національної гвардії України);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано);

службова характеристика та витяг з послужного списку (для військовослужбовців Національної гвардії України).

8. Кандидати на вступ до ад'юнктури (аспірантури), докторантури подають документи згідно з переліком:

заява (рапорт) із зазначенням форми навчання, наукової спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу);

автобіографія, написана власноруч;

анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;

висновок про направлення на навчання (для працівників);

висновок про направлення на навчання (для цивільних осіб);

список опублікованих наукових праць і винаходів (кандидати на навчання, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх складання);

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка до нього;

шість фотокарток (без головного убору на матовому папері розміром 3 х 4 см без куточка);

довідка з результатами професійно-психологічного відбору (для військовослужбовців Національної гвардії України);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для осіб, яким його надано);

копія документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора філософії (кандидата наук) - для здобуття наукового ступеня доктора наук;

службова характеристика та витяг з послужного списку (для військовослужбовців Національної гвардії України).

9. Оформлені особові (навчальні) справи кандидатів на навчання надсилаються до відповідних ЗВО не пізніше ніж за десять робочих днів до дати початку конкурсного відбору, визначеної у правилах прийому.

Не допускається формування більше однієї особової (навчальної) справи для одного кандидата на навчання.

10. Кандидати на навчання, які вступають до ЗВО на денну форму, проходять в установленому порядку медичний огляд, який проводиться медичними (військово-лікарськими) комісіями МВС.

У разі виникнення сумнівів щодо висновку про придатність до навчання за медичними показниками за рішенням приймальної комісії ЗВО кандидат направляється на медичну (військово-лікарську) комісію для додаткового обстеження за місцем розміщення ЗВО або до тимчасово створених медичних (військово-лікарських) комісій ЗВО.

11. Для кандидатів на навчання на денну форму для здобуття ступеня бакалавра під час вступу до Національної академії Національної гвардії України також проводиться професійний психологічний відбір та військово-лікарська комісія у порядках, установлених законодавством.

Професійний психологічний відбір оцінюється як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійного психологічного відбору".

Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів. Кандидати на навчання, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлено нервово-психічну нестійкість, а також ті, які набрали менше 50 % максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійного психологічного відбору, і з числа кандидатів для вступу відраховуються та до подальшого складання вступних випробувань не допускаються.

VII. Строки та порядок прийому заяв і документів для участі в конкурсному відборі

1. Строки прийому заяв, проведення творчих конкурсів, співбесід, вступних іспитів, фахових вступних випробувань (у тому числі додаткових), оприлюднення рейтингових списків з повідомленням про отримання чи неотримання кандидатами на навчання права здобувати вищу освіту за державним замовленням, виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення, зарахування кандидатів на навчання на місця державного замовлення та анулювання заяв зарахованих на інші місця державного замовлення, визначаються правилами прийому.

2. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання, крім спеціальностей, визначених МОН у рік вступу, на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому відповідно до законодавства.

3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу, реєстрація електронних кабінетів; складання додаткових фахових вступних випробувань для кандидатів на навчання, які вступають на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки); основна сесія єдиного вступного іспиту та/або єдиного фахового вступного випробування; відповідні вступні іспити у ЗВО тощо визначаються правилами прийому відповідно до законодавства.

4. Ознайомлення кандидатів на навчання з правилами прийому, наявною ліцензією на провадження освітньої діяльності і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також фактом наявності/відсутності підстав для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, показниками конкурсного відбору, вимогами до проведення творчого конкурсу, порядком подання апеляцій підтверджується їх особистим підписом під час реєстрації для участі у конкурсному відборі у ЗВО.

5. Під час реєстрації у ЗВО для участі в конкурсному відборі, проходження творчого конкурсу, професійного психологічного відбору кандидат на навчання пред'являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (єдиного вступного іспиту) - у визначених цим Порядком випадках;

документів, які підтверджують право кандидатів на навчання на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.

VIII. Організація і проведення конкурсу

1. Приймальні комісії ЗВО допускають до участі в конкурсі для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра кандидатів на навчання на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання із загальноосвітніх предметів не нижче встановленої правилами прийому мінімальної кількості балів.

2. Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу, здійснюється за результатами єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю), з інших спеціальностей - у формі вступного іспиту з іноземної мови (єдиного вступного іспиту у формі тесту з іноземної мови) та фахових вступних випробувань.

3. Перелік сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, конкурсних предметів та інші показники конкурсного відбору за спеціальностями визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

4. ЗВО у правилах прийому самостійно визначає мінімальну кількість балів із вступних випробувань, з якими кандидат на навчання допускається до участі у конкурсі.

5. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), та приймає рішення про допуск до участі в конкурсі.

6. Для кандидатів на навчання на денну форму для здобуття ступеня бакалавра (для Національної гвардії України - магістра) проводиться оцінювання рівня фізичної підготовленості у формі вступного іспиту.

Результати вступного іспиту з фізичної підготовленості додаються до конкурсного бала кандидата на навчання, що обчислюється в порядку, визначеному МОН для кожного ступеня вищої освіти окремо.

Вступні іспити з фізичної підготовленості для кандидатів на навчання проводяться згідно з вимогами наказів МВС від 09 лютого 2016 року N 90 "Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за N 306/28436 - для Національної поліції України, та від 13 жовтня 2014 року N 1067 "Про затвердження Інструкції з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2014 року за N 1375/26152 - для Національної гвардії України.

У ЗВО, які здійснюють підготовку кадрів для Національної поліції України, до складу комісій з проведення вступного іспиту з фізичної підготовленості залучаються представники Національної поліції України та громадськості.

7. Особа може вступити до ЗВО для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра (спеціаліста).

Мінімальна кількість балів, необхідних для успішного складання додаткового фахового вступного випробування, визначається правилами прийому.

8. Відповідно до правил прийому особам, які вступають до аспірантури (ад'юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові фахові вступні випробування.

9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на творчі конкурси, співбесіди, вступні іспити, фахові вступні випробування (у тому числі додаткові) у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

10. Апеляції щодо результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія ЗВО, положення та персональний склад якої затверджуються наказом ЗВО.

IX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за вступними іспитами та/або квотою-1.

2. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування на основі повної загальної середньої освіти:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10 - 14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (для МВС);

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення) (для МВС).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб").

3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений ЗВО мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, які у році вступу до ЗВО не брали участі в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, або копії такого документа) (для МВС);

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти) (для МВС);

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня року вступу;

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня року вступу;

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада року, що передує року вступу;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;

поліцейські;

військовослужбовці Національної гвардії України, які проходять військову строкову службу або військову службу за контрактом, - під час вступу до закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку військовослужбовців Національної гвардії України.

4. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти в ЗВО на основі повної загальної середньої освіти також мають:

діти із сімей:

поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, інших утворених відповідно до законів військових (у тому числі добровольчих) формувань, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби;

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (для МВС);

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2 (для МВС);

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли, стали інвалідами I групи чи визнані судом безвісно відсутніми під час виконання службових обов'язків (у тому числі інвалідність яких пов'язана з участю в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), відповідно до Указу Президента України від 17 березня 1998 року N 197 "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків";

особи, яким відповідно до статті 103 Закону України "Про Національну поліцію" надано такі права;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2 і 3 цього розділу і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: "Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб").

Особи, зазначені в цьому пункті, мають право на зарахування за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в межах квоти-1 на місця державного замовлення.

5. Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей, передбачених МОН у рік вступу, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у ЗВО (замість єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту):

особи, які не можуть взяти участі в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837;

особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1708/29838, за кодами 0101 - 0104, 0201 - 0203, 0206, 0301 - 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

кандидати на навчання, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня року вступу.

6. Копії документів, що підтверджують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, спеціальних умов для участі в конкурсі за результатами вступних іспитів під час вступу на здобуття ступеня магістра за спеціальностями, визначеними МОН у рік вступу, кандидат на навчання подає особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені правилами прийому або відповідно до них строки.

Не подані своєчасно документи, що підтверджують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

X. Зарахування на навчання

1. Строки проведення відповідних процедур зарахування кандидатів на навчання на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти визначаються умовами прийому на відповідний рік та правилами прийому.

2. Рейтингові списки кандидатів на навчання формує приймальна комісія ЗВО згідно з цим Порядком.

3. Списки кандидатів на навчання, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією ЗВО у межах обсягів державного замовлення, перевіряються щодо достовірності поданих ними відомостей та дотримання передбачених законодавством вимог щодо формування списків, затверджуються рішенням приймальної комісії ЗВО та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій ЗВО.

4. Списки рекомендованих до зарахування вступників оновлюються після виконання/невиконання кандидатами на навчання вимог для зарахування на навчання відповідно до законодавства з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку.

5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ЗВО. Рекомендованим до зарахування кандидатам на навчання можуть надсилатись повідомлення засобами електронного або мобільного зв'язку відповідно до правил прийому.

6. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією ЗВО рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного правилами прийому, зобов'язані виконати такі вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених правилами прийому, до приймальної комісії ЗВО.

Оригінали документів зберігаються у ЗВО протягом усього навчання.

Особи, які в установлені строки, визначені правилами прийому, не виконали вимог до зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням, крім випадків, передбачених правилами прийому.

7. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації кандидатам на навчання, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення (не подали оригінали документів про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інші документи, передбачені цим Порядком, до приймальної комісії ЗВО), і надає рекомендації кандидатам на навчання, наступним за рейтинговим списком.

8. На підставі рішення приймальної комісії ЗВО видає наказ про зарахування кандидатів на навчання курсантами, слухачами, ад'юнктами, докторантами на здобуття відповідних ступенів вищої освіти бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук відповідного ЗВО (далі - наказ про зарахування), витяг із якого оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у строки, що визначаються правилами прийому.

9. Особи із числа працівників МВС, поліцейських та військовослужбовців, направлених до ЗВО для складання вступних випробувань на денну форму навчання, з посад не звільняються до видання наказу про зарахування.

10. Витяги з наказу про зарахування поліцейських та військовослужбовців курсантами, слухачами, ад'юнктами денної форми навчання, докторантами надсилаються ЗВО до комплектуючих органів.

11. Зарахування на навчання всіх категорій осіб проводиться з дня видання відповідного наказу про зарахування.

Для Національної поліції України та Національної гвардії України зарахування для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання проводиться з дня початку табірного збору.

12. Рішення приймальної комісії ЗВО про зарахування кандидата на навчання може бути скасоване приймальною комісією у разі подання ним недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Зараховані особи можуть бути відраховані із ЗВО за власним бажанням (з подальшим інформуванням комплектуючих органів), у зв'язку із чим таким особам повертаються подані ними до приймальної комісії документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, ураховуючи тих, які не пройшли табірний збір, відраховуються із ЗВО, про що до комплектуючих органів надсилається відповідна інформація.

На звільнені місця відповідно до пунктів 12, 13 цього розділу може проводитися додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього ЗВО за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня.

14. Керівники комплектуючих органів зобов'язані звільнити зі штатних посад поліцейських і військовослужбовців, зарахованих курсантами, слухачами, ад'юнктами денної форми навчання, докторантами, та направити їх на навчання. Підставою для звільнення є витяг із наказу ЗВО про зарахування на навчання.

15. Особам, які не пройшли конкурс щодо зарахування на навчання до ЗВО, на їхнє прохання видається довідка (додаток 4) та довідка про наявність документів кандидата на навчання і їх відповідність цьому Порядку.

 

Директор Департаменту персоналу,
організації освітньої та наукової діяльності
Міністерства внутрішніх справ України

Г. О. Доскевич

 

_____________________________________________________________________________________
         (найменування територіального органу)

АНКЕТА
кандидата на навчання

в (у) ______________________________________________________________
                                       (найменування закладу освіти, спеціальність, спеціалізація)


1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                       (паспортні дані)

2. Число, місяць, рік та місце народження _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Громадянство _______________________________________________________________________

4. Освіта _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (повне найменування закладу освіти, рік вступу до нього та рік його закінчення, одержана спеціальність)

5. Відомості:

1) про закінчення закладів освіти із золотою (срібною) медаллю або дипломом з відзнакою _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) про участь чи перемогу в обласних, всеукраїнських та міжнародних предметних олімпіадах _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (місце проведення олімпіад, рік, з яких предметів)

3) яку іноземну мову вивчав(ла) _________________________________________________________

4) про наявну(і) електронну(і) адресу(и), реєстрацію у соціальних мережах
_____________________________________________________________________________________

6. Відношення до військового обов'язку ___________________________________________________

7. Служба у Збройних Силах України, військове звання _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Служба або робота в правоохоронних органах, спеціальне звання _____________________________________________________________________________________

9. Участь у:

1) бойових діях _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (серія і номер посвідчення, коли і ким видане)

2) ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції _____________________________________________________________________________________
                                                                  (серія, номер і категорія посвідчення, коли і ким видане)

3) антитерористичній операції ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (серія і номер посвідчення (довідки), коли і ким видане)

10. Проживання в зоні радіоактивного забруднення _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (серія, номер і категорія посвідчення, коли і ким видане)

11. Чи є дитиною-сиротою, дитиною працівника Національної поліції України (органів внутрішніх справ), який загинув при виконанні службових обов'язків
_____________________________________________________________________________________

12. Наявність спортивного розряду, з яких видів спорту _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Хто з близьких родичів перебуває(в) на службі в МВС, Національній поліції України (органах внутрішніх справ), Національній гвардії України чи інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові родича, його родинний ступінь, звання та остання посада)

14. Відомості про навчання у спеціалізованих класах, ліцеях юридичного профілю _____________________________________________________________________________________

15. Місце постійного проживання та номер телефону кандидата на навчання _____________________________________________________________________________________

16. Близькі родичі (дружина, чоловік, діти, батьки, вітчим, мачуха, брати, сестри)

Ступінь родинних зв'язків

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата, місце народження

Місце роботи, посада

Місце постійного проживання, номер телефону

 

 

 

 

 


17. Трудова діяльність

Місяць, рік

Місце роботи (навчання, служби у Збройних Силах України)

Посада

призначення
(вступу)

звільнення
(закінчення)

 

 

 

 

 

 


___ ____________ 20__ року
(дата заповнення анкети)

Особистий підпис кандидата ________________

 

Керівник кадрової служби
комплектуючого органу
_________________________________________
_________________________________________

___ ____________ 20__ року

         М. П.

 

 

ВИСНОВОК
про направлення на навчання
(для працівників)

_____________________________________________________________________________________,
(звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада кандидата на навчання)
___________ року народження, освіта _____________________, який (яка) у ______ році закінчив(ла) _____________________________________________________________________________________,
(найменування закладу освіти)
атестат (диплом) ______________________________________________________________________
(серія, номер, ким виданий)

Матеріали, що характеризують кандидата на навчання ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                (стисла характеристика, яка відображає службову та громадську діяльність в органах поліції)

Рекомендація _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування органу)

для вступу у 20__ році на денну (заочну) форму навчання ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування навчального закладу)

від ___ ___________ 20___ року

 

ВИСНОВОК
про направлення на навчання
(для цивільних осіб)

до ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування закладу освіти, спеціальність, спеціалізація)
_____________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я, по батькові кандидата на навчання в родовому відмінку)

1. Довідка про результати попереднього вивчення кандидата
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Результати перевірки кандидата щодо відсутності обмежень (заборон) для проходження служби
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата до вступу до ЗВО на навчання та проходження служби в Національній поліції України або Національній гвардії України _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати психофізіологічного обстеження кандидата ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Висновок за результатами вивчення кандидата _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (мотивований висновок про направлення на навчання із зазначенням ЗВО МВС
                                                                              або про відмову в направленні на навчання)

_______________________________________
                    (начальник органу, підрозділу,
_______________________________________
                           який вивчає кандидата,
_______________________________________
                    спеціальне (військове) звання)

 
 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
 
_______________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20___ року

 

 

______________________________________
(керівник кадрової служби комплектуючого органу,
_____________________________________
                   спеціальне (військове) звання)

 
 
__________
(підпис)

 
 
_______________
(ініціали, прізвище)

___ ____________ 20___ року

 

 

________________________________
              (заступник начальника органу
                  підпорядкованої служби,
________________________________
              спеціальне (військове) звання)

 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
_______________
(ініціали, прізвище)

____ ___________ 20___ року

 

 

 

Штамп ЗВО
___________ 20__ року N ____

ДОВІДКА

Видана громадянину(ці) ________________________________________________________________
                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що він (вона) вступав(ла) до ______________________________________________________
                                                                                                                        (найменування ЗВО)
на ___________________________________________________________________________________
                                                                                                     (спеціальність)
і за підсумками конкурсу отримав(ла) такі результати:

N
з/п

Етапи відбору (конкурс сертифікатів, вступні іспити, професійний психологічний відбір, конкурс фізичних здібностей)

Дата проведення

Результат проходження конкурсу сертифікатів, вступних іспитів, професійного психологічного відбору, конкурсу фізичних здібностей

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 


Громадянин(ка) _______________________________________________________________________
не зарахований(а) до закладу вищої освіти як такий (така), що не пройшов(ла) за конкурсом.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства внутрішніх справ України від 28.12.2016 р. N 1366
,
 від 27.02.2017 р. N 159
,
від 21.09.2017 р. N 785
,
у редакції наказу Міністерства внутрішніх
 справ України від 08.05.2018 р. N 383)

____________

Опрос