Идет загрузка документа (101 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 14 мая 2013 года N 817

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.03.2016 № 271
действует с 22.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.03.2016

м. Київ

N 271

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2016 р. за N 495/28625

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817

Відповідно до статей 3, 4, пункту 1 частини першої, пункту 9 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817 "Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 854/23386 (із змінами), слова ", видачі дубліката та копії ліцензії" виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 854/23386 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції

А. Шевальов

Голова Національного
банку України

В. О. Гонтарева

Голова Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

І. Пашко

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

 

Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1. У заголовку слова ", видачі дубліката та копії ліцензії" виключити.

2. У розділі I:

1) у пункті 1 слова "видачі дубліката та копії ліцензії,", "видачу дубліката та копії ліцензії,", "видачі дубліката та копії ліцензії," виключити;

2) у пункті 2:

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять першим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"опосередковане володіння участю - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами: має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника істотної участі (юридичної особи) у заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність професійного учасника;";

доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п'ятнадцятим такого змісту:

"публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої знаходяться в лістингу іноземної фондової біржі, яка входить до Світової федерації бірж;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять другим;

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"стаж роботи на фондовому ринку - загальний стаж роботи сертифікованого фахівця за будь-яким видом професійної діяльності у професійного учасника фондового ринку, та/або стаж роботи як керівної посадової особи в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісії, та/або стаж роботи сертифікованого фахівця в саморегулівній організації чи об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Інші терміни, які вживаються в цих Порядку та умовах, використовуються у значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Комісії.";

3) в абзаці першому пункту 3 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", слова "на підставі відповідної копії ліцензії" виключити;

4) у пункті 15:

абзаци другий, третій виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Ліцензія, що переоформляється, визнається недійсною.";

5) у пункті 17 слова ", видачу дубліката та копії ліцензії" виключити.

3. У розділі II:

1) у пункті 1:

доповнити абзац перший після слова "надсилається" словом "(надається)";

доповнити абзац третій після слова "осіб" словами ", структуру власності";

в абзаці п'ятому слова "копій документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі іноземців)" виключити;

2) у пункті 2:

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) для всіх ліцензіатів, крім банку, - копія рішення про створення відокремленого підрозділу заявника, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього заявника та копія затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

для банку - копія положення про відокремлений підрозділ банку, затвердженого в установленому порядку, та копія положення про структурні підрозділи цього відокремленого підрозділу, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого в установленому порядку, яке повинно відповідати вимогам Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 16 грудня 2014 року N 1708, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2014 року за N 1650/26427.

Зазначені документи подаються заявником у разі наявності відокремленого підрозділу заявника, що має намір проваджувати відповідні види діяльності.";

у підпункті 7:

доповнити абзац перший після слова "висновок" словами "(звіт незалежного аудитора)";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, уключені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.";

у підпункті 8:

абзаци перший, другий викласти в такій редакції:

"копія декларації про майновий стан та доходи з відміткою контролюючого органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів), засвідчена підписом та печаткою (за наявності) заявника.

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують майновий стан, наявність власних коштів, засвідчені підписом фізичної особи, зокрема інформація у довільній формі про джерела походження власних коштів.";

в абзаці третьому слова "(ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки" замінити словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника,";

у підпункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"для фізичних осіб - іноземців:";

доповнити підпункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

"інформація податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), та копію такої декларації з відміткою цього органу про її отримання (надається за ту кількість років, яка є необхідною для підтвердження достатності власних коштів);

письмове запевнення про неможливість подання інформації податкового органу країни про суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкові декларації (декларації про доходи), якщо законодавством країни проживання фізичної особи - іноземця не передбачено її отримання.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова "за останній звітний період, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки" замінити словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;";

у підпункті 10:

абзац перший викласти в такій редакції:

"10) копія аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви на видачу ліцензії з питань:";

абзац третій викласти в такій редакції:

"наявності власних коштів у розмірі, достатньому для набуття або збільшення істотної участі у заявника;";

доповнити абзац шостий після слова "заявника" словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;";

у підпункті 11:

абзац перший викласти у такій редакції:

"11) аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого власника за останній звітний рік (у разі наявності) та за звітний період, що передує даті подання заяви.";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

доповнити абзац другий після слова "заявника" словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника;";

підпункт 15 викласти в такій редакції:

"15) копії фінансової звітності за рік та квартал, що передує даті подання документів, а саме копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення; засвідчені заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

У разі якщо після закінчення останнього звітного періоду пройшло більше місяця до дати подання документів, така звітність має бути доповнена стислим звітом про фінансовий стан; стислим звітом про сукупні доходи; стислим звітом про зміни у власному капіталі; стислим звітом про рух грошових коштів; вибірковими окремими пояснювальними примітками, складеними на останній календарний день місяця, який передує цій даті.

Якщо в поточному році відбулися зміни у статутному капіталі заявника (ліцензіата) для забезпечення виконання вимог стосовно відповідності статутного капіталу, заявник (ліцензіат) подає копії зазначеної фінансової звітності за квартал та за потреби має право подати ці документи на дату, якій передує дата подання заяви на отримання ліцензії;";

абзац другий підпункту 16 після слів "капіталі заявника" доповнити словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника";

абзац другий підпункту 17 після слів "капіталі заявника" доповнити словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника";

абзац перший підпункту 24 викласти в такій редакції:

"24) довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (додаток 12);";

підпункт 25 викласти в такій редакції:

"25) засвідчені підписом керівника та печаткою (за наявності) заявника копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру) та/або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за місцезнаходженням, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням плану цього приміщення (із зазначенням його розміру)).

Подається щодо заявника, його відокремленого підрозділу та спеціалізованого структурного підрозділу;";

підпункт 27 викласти в такій редакції:

"27) довідка про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку (додаток 13);";

у підпункті 32:

абзац перший викласти в такій редакції:

"32) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копія платіжного документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов. Подається заявником не пізніше десяти робочих днів після прийняття рішення про видачу відповідної ліцензії.";

абзац другий виключити;

доповнити пункт після абзацу шістдесят дев'ятого новим абзацом сімдесятим такого змісту:

"Фінансова звітність (за рік та/або квартал), що подається разом з аудиторським висновком, повинна містити: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про сукупні доходи за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення, та повинна бути засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).".

У зв'язку з цим абзаци сімдесятий, сімдесят перший вважати відповідно абзацами сімдесят першим, сімдесят другим;

абзаци сімдесят перший, сімдесят другий викласти в такій редакції:

"Документи, передбачені підпунктами 1 - 3, 6 - 15, 20, 25, 30 (щодо обладнання) та 31 (щодо порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та про систему управління ризиками) цього пункту, банками як заявниками та/або власниками з істотною участю у заявника не надаються.

Інформація, передбачена підпунктами 1, 6 цього пункту, подається щодо власників заявника, які володіють 5 і більше відсотками статутного капіталу заявника.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо власниками істотної участі у заявника є міжнародна фінансова установа, публічна компанія, відповідний державний орган або орган місцевого самоврядування, що уповноважений діяти від імені держави або територіальної громади, то щодо таких осіб надаються тільки документи, передбачені підпунктом 2 пункту 2 цього розділу.";

3) у пункті 3:

в абзаці першому слово "цієї" замінити словом "професійної";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

абзац другий після цифри "4," доповнити цифрою "5,";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо заявник має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та надав заяву про видачу ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами (на будь-який окремий вид цієї діяльності або одночасно на декілька видів), до цієї заяви додаються тільки документи, передбачені підпунктами 4, 5, 7, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 25 - 31 (крім порядку здійснення внутрішнього аудиту (контролю)), 32 пункту 2 цього розділу. При цьому документи, передбачені підпунктами 7, 12, 20, 21 пункту 2 цього розділу, надаються у разі збільшення статутного капіталу та призначення нового керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради / спостережної ради заявника (ліцензіата), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).";

4) абзац перший підпункту 3 пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами першим - четвертим;

5) абзац п'ятий підпункту 1 пункту 6 виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

6) абзац другий пункту 7 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами другим - шостим;

7) абзац другий пункту 8 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами другим - шостим;

8) у підпункті 2 пункту 9 цифру "5," виключити.

4. У розділі III:

1) у главі 1:

у пункті 18:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);";

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) заявника);

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

у пункті 19:

абзац третій викласти в такій редакції:

"попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);";

доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами четвертим - шостим такого змісту:

"попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

до юридичної особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

пункти 21, 22 викласти в такій редакції:

"21. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу.

22. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.

Заявник має статутний капітал та розмір власних коштів, що розраховується згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов, не менший, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Фінансовий стан юридичної особи прямого власника з істотною участю у заявника, юридичної особи (осіб), що здійснює(ють) контроль за заявником, має відповідати вимогам щодо достатності розміру власних коштів, які розраховуються згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов.

Для юридичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, що є кінцевим контролером у структурі власності заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, яка не є кінцевим контролером, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж частка прямої істотної участі такої особи у гривнях у статутному капіталі власника з істотною участю у заявника.

Фінансовий стан та платоспроможність юридичної особи власника з істотною участю у заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком 17 до цих Порядку та умов.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у заявника має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим контролером заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії.";

пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) та про юридичних осіб, де фізична особа є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають вимогам цих Порядку та умов, якщо розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цих Порядку та умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Порядку та умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Структура власності є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.";

пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.";

2) пункт 15 глави 2 викласти в такій редакції:

"15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.";

3) у пункті 6 глави 3 слова "(при отриманні копії ліцензії)" виключити;

4) у главі 4:

абзац четвертий пункту 5 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

речення друге пункту 6 виключити;

пункт 15 викласти у такій редакції:

"15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.";

5) пункт 12 глави 7 викласти в такій редакції:

"12. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.".

5. У розділі IV:

1) у підпункті 5 пункту 1 слова "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців" замінити словами "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

2) доповнити абзац третій пункту 5 після слова "обґрунтуванням" словами "та пропозиціями щодо усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.";

3) у пункті 7:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

"7. Письмове повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про видачу ліцензії та відповідних документів).".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

в абзаці другому слова "про видачу або" виключити;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. За бажанням здобувача ліцензії ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії. Така ліцензія повинна бути оформлена не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати отримання Комісією документа, що підтверджує сплату за видачу ліцензії.".

6. Розділ V виключити.

У зв'язку з цим розділи VI, VII вважати відповідно розділами V, VI.

7. У розділі V:

1) пункти 1, 2 викласти у такій редакції:

"1. У разі виникнення у процесі здійснення діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) - ліцензіат зобов'язаний протягом місяця з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (додаток 18) разом з відповідними документами (їх копіями (фотокопіями), засвідченими ліцензіатом), які підтверджують зазначені зміни.

2. У разі переоформлення ліцензії у зв'язку зі зміною найменування ліцензіата до заяви згідно з додатком 18 до цих Порядку та умов додаються:

1) копія змін до статуту (нова редакція) (зміни щодо найменування), які зареєстровані в установленому порядку, або, якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається копія змін до рішення про його створення;

2) ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії (за наявності);";

2) у пункті 3 слова "(копії ліценції)" замінити словами "(у разі її наявності)";

3) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. Комісія з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, у строки, передбачені Законом України "Про адміністративні послуги", приймає рішення про переоформлення ліцензії та письмово повідомляє ліцензіата (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів) про прийняте рішення.

5. Комісія за бажанням ліцензіата видає ліцензію на паперовому носії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів).";

4) у пункті 6:

абзац перший викласти у такій редакції:

"6. Заявник не пізніше десяти робочих днів з дати надсилання (видачі) письмового повідомлення про прийняття рішення про переоформлення відповідної ліцензії надає засвідчену підписом керівника та печаткою заявника (за наявності) копію платіжного документа, що підтверджує внесення ним плати за переоформлення ліцензії згідно з пунктом 17 розділу I цих Порядку та умов.";

підпункт 5 виключити.

8. Розділ VI виключити.

9. У заголовку додатка 1 слова "(копії ліцензії)" виключити.

10. Доповнити додаток 2 після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"Ліцензія на паперовому носії __________________________________________________________".
                                                                                               (зазначається бажання заявника щодо її отримання)

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сімнадцятим.

11. У додатку 4:

1) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо)?";

2) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?
_____________________________________________________________________________________";
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

3) доповнити додаток після пункту 10 новим пунктом 11 такого змісту:

"11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?
_____________________________________________________________________________________".
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

У зв'язку з цим пункти 11 - 15 вважати відповідно пунктами 12 - 16;

4) доповнити додаток новими пунктами 17 - 19 такого змісту:

"17. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (якщо так, зазначити, хто, коли та за яких підстав)

18. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?
_____________________________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

19. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?
_____________________________________________________________________________________".
(зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата), зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника)

12. У додатку 5:

1) пункти 10, 11 викласти в такій редакції:

"10. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником, контролером у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?
______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

11. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначена головою або членом колегіального виконавчого органу) фінансової установи та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?
_____________________________________________________________________________________";
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

2) доповнити додаток новим пунктом 12 такого змісту:

"12. Чи були Вам анульовані документи, що надають право провадити діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо)?".

У зв'язку з цим пункти 12 - 15 вважати відповідно пунктами 13 - 16;

3) доповнити додаток новими пунктами 17 - 19 такого змісту:

"17. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?
______________________________________________________________________________________
                                                                      (якщо так, зазначити, хто, коли та за яких підстав)

18. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?
______________________________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

19. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками кінцевих бенефіціарних власників?
_____________________________________________________________________________________".
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

13. У додатку 6:

1) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Чи були Ви протягом останніх двох років керівником у фінансовій установі на будь-яку дату протягом одного року, що передує прийняттю рішення про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації)?
_____________________________________________________________________________________";
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)

2) доповнити додаток після пункту 12 новим пунктом 13 такого змісту:

"13. Чи були Ви протягом останніх двох років особою, що здійснювала контроль у фінансовій установі та діяльність (бездіяльність) якої призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв'язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності)?
_____________________________________________________________________________________".
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток володіння в ній (посада), інформація про причини та підстави для прийняття такого рішення тощо)"

У зв'язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14;

3) доповнити додаток новими пунктами 15 - 18 такого змісту:

"15. Чи застосовувались до Вас економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною?
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (коли, зміст порушення, накладені санкції)

16. Чи маєте Ви незалежний від володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу?
______________________________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)

17. Чи можете Ви впливати на призначення посадових осіб заявника, чи маєте Ви своїх представників в органах управління заявника (ліцензіата), можливість брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода?
______________________________________________________________________________________
(зазначити осіб-представників в органах управління заявника (ліцензіата), зазначити наявність можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника)

18. Чи є Ви особою, яка має юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але діє за вказівками бенефіціарних власників?
_____________________________________________________________________________________".
(якщо так, то зазначити для фізичної особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) та на підставі яких документів встановлені такі відносини)

14. У виносці "*" додатка 7 слово "прямих" виключити.

15. Колонки 8 - 10 додатка 8 викласти у такій редакції:

"

Частка у статутному (складеному) капіталі цієї юридичної особи (50 % чи більше %)****

пряма участь

опосередковане володіння участю

набуте право голосу

8

9

10

".

16. Додаток 9 викласти у такій редакції:

Довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому

Дата підписання довідки:

Структура власності заявника (ліцензіата)

1. Таблиця 1. Перелік прямих власників заявника (ліцензіата)

N з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові та дата народження фізичної особи - власника заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний код платника податків* (за наявності), серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи, коли та ким виданий

Країна громадянства.
Місцезнаходження або місце проживання

Вид участі (спільно або одноосібно)

Символ учасника ринку цінних паперів (для юридичних осіб)**

Набуття права голосу

Пряма участь у заявнику

відсотки статутного капіталу заявника

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється щодо заявників (ліцензіатів), створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата) у розмірі 5 і більше відсотків.

Заповнюється щодо заявників, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма власниками.

Заповнюється заявником - фондовою біржею, яка вперше отримує ліцензію, за всіма акціонерами такої біржі.

2. Таблиця 2. Перелік власників з істотною участю у власників заявника (ліцензіата) (далі - власник)

N з/п

Повне найменування юридичної особи

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народ-
ження фізичної особи - власника з істотною участю у власника

Код за ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків та серія та номер паспорта*, ким та коли виданий)

Країна громадянства. Місцезнаходження або місце проживання

Вид участі (спільно або одноосібно)

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридич-
них осіб)

Відсоток прямої участі у статут-
ному капіталі власника заявника

Відсоток опосередко-
ваної участі у статутному капіталі прямого власника заявника

Набуття права голосу у власника

Загальний відсоток у статут-
ному капіталі прямого власника заявника

Відсоток опосередко-
ваної участі у статутному капіталі заявника (ліцензіата)

прямого власника у заявника

власника з істотною участю у власника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється щодо власників з істотною участю у статутному капіталі прямого власника заявника (у послідовності щодо кожного прямого власника до кінцевих власників такого прямого власника).

У колонці 1 зазначається номер за порядком прямого власника у заявника;

у колонці 2 зазначається власник, що має пряму участь у заявника;

у колонці 3 зазначається інформація щодо власника, який має частку в статутному капіталі власника 10 та більше відсотків;

у колонці 4 зазначається інформація щодо власника, який вказаний у колонці 3;

у колонках 5 - 8 зазначається інформація щодо осіб, які вказані у колонці 4;

у колонці 9 зазначається відсоток прямої участі особи, що зазначена у колонці 3, відносно власника, що зазначений у колонці 2, та відсоток прямої участі особи, що зазначена у колонці 4, відносно власника, що зазначений у колонці 3;

у колонці 10 зазначається відсоток опосередкованої участі особи, яка зазначена у колонці 4, відносно особи, яка зазначена у колонці 2;

у колонці 12 зазначається підсумок колонок 9 - 11;

у колонці 13 зазначається відсоток опосередкованої участі особи, зазначеної у колонці 4, по відношенню до заявника.

3. Інформація про спільне з іншими особами володіння участю у заявника (ліцензіата) згідно з переліком власників, визначених в таблиці 1, та власників з істотною участю у ланцюгу структури власності заявника, визначених в таблиці 2
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння істотною участю у заявника (ліцензіата), із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у прямого власника з істотною участю у заявника кожної особи-співвласника, перелік їх пов'язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у власника (у разі наявності). Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи.

4. Таблиця 3. Інформація про набуття права голосу

N з/п

Повне найменування юридичної особи, у відношенні якої передано право голосу

Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Особа, якій передано право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Набуте право голосу (відсотки статутного капіталу)

Спосіб передавання права голосу (управління або доручення)

у заявника

у власника

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

5. Таблиця 4. Загальний розмір впливу на заявника

N з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток прямої участі у заявника

Відсоток опосередкованої участі у статутному капіталі заявника

Набуте право голосу (відсотки статутного капіталу)

Загальний вплив на заявника

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Заповнюється щодо юридичних та фізичних осіб, які мають загальний вплив на заявника 10 і більше відсотків.

У колонці 3 зазначається інформація з колонки 7 таблиці 1;

у колонці 4 зазначається інформація з колонки 13 таблиці 2;

у колонці 5 зазначається інформація з колонки 5 таблиці 3;

у колонці 6 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 3, 4, 5.

6. Таблиця 5. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

N з/п

Повне найменування

Символ учасника ринку цінних паперів*
(для юридичних осіб)

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

7. Інформація, що підтверджує незалежний від формального володіння значний (вирішальний) вплив щодо заявника (ліцензіата) та/або щодо власника з істотною участю у заявника відповідно до цих Порядку та умов, крім набуття права голосу
___________________________________________________________________________________________________________________________
(зазначити, яким чином та через яких осіб здійснюється такий вплив (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія і ким виданий),
___________________________________________________________________________________________________________________________
реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності); для юридичної особи - повне найменування,
___________________________________________________________________________________________________________________________
місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи))

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викласти причину.

Керівник юридичної особи

М. П.
(за наявності)

____________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.

** Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр, ПК - публічна компанія.

Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:

Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

Примітка.

Розмір істотної участі особи - власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100. Такий порядок розрахунку не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль прямого власника істотної участі у заявника.

Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль прямого власника істотної участі у заявника, то розмір опосередкованої участі такої особи у заявника дорівнює розміру прямої участі власника істотної участі у заявника.

Розмір істотної участі у заявника групи осіб, які є асоційованими, розраховується шляхом складання часток всіх цих осіб у структурі власності заявника.

Розмір істотної участі заявника, який набуває незалежно від формального володіння можливість значного впливу на діяльність професійного учасника, прирівнюється до 10 відсотків та у разі набуття вирішального впливу прирівнюється до 100 відсотків.

При визначенні наявності у заявника значного впливу, що становить від 10 до 50 відсотків, або вирішального впливу, що становить 50 і більше відсотків, на управління або діяльність професійного учасника незалежно від формального володіння враховується серед іншого:

відповідність структури власності професійного учасника щодо її прозорості відповідно до встановлених Комісією вимог та наявність у цій структурі інших власників істотної участі;

наявність у заявника можливості будь-яким чином впливати на призначення посадових осіб професійного учасника, зокрема, бути керівником такої установи, мати своїх представників в органах управління або бути членом спостережної ради професійного учасника;

наявність у заявника можливості брати участь у прийнятті рішень з основних напрямів діяльності професійного учасника (інвестиційна, облікова політика професійного учасника) незалежно від того, чи отримується за таку роботу компенсація або винагорода, зокрема набуття права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу на загальних зборах учасників професійного учасника фондового ринку (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу професійного учасника фондового ринку надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) та/або отримання на підставі договору про управління корпоративних прав (акцій, часток).

Розмір істотної участі особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.".

17. Додаток 12 викласти в такій редакції:

Довідка про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат)

Дата підписання довідки:

N з/п

Повне найменування відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу

Символ підрозділу*

Ідентифікаційний код підрозділу**

Місцезнаходження підрозділу

Телефони

Вид професійної діяльності на фондовому ринку, який здійснюється цим підрозділом

Прізвище, ім'я, по батькові керівника підрозділу

Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник) спеціалізованого структурного підрозділу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

М. П. (за наявності)
____________
(підпис)

_________________________
(П. І. Б.)

____________
* Символи підрозділу: С - структурний підрозділ, В - відокремлений підрозділ.

** Заповнюється для відокремленого підрозділу.".

18. У додатку 13:

1) заголовок додатка викласти в такій редакції:

"Довідка про керівних посадових осіб, фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку*";

2) доповнити колонку 9 таблиці після слова "діяльність" словами "(із зазначенням фактичної дати такого призначення / звільнення / надання повноважень)";

3) виноску "*" викласти в такій редакції:

"____________
* Інформація щодо керівних посадових осіб, фахівців заявника та його відокремленого підрозділу надається за тим видом професійної діяльності, на який заявник отримує відповідні ліцензії.".

19. Додаток 16 викласти в такій редакції:

Розрахунок розміру власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата)

Розрахунок розміру власних коштів здійснюється аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць) заявника (власника з істотною участю у заявника), що передують даті надання заяви на видачу ліцензії, із зазначенням вихідних даних такого розрахунку та розміру участі у заявника та/або у власника з істотною участю у заявника за її номінальною та фактичною вартістю при набутті власником такої істотної участі у структурі власності заявника.

Розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника розраховується за формулою:

К = ВК - (РК + НА + МІУ),

де К - розмір власних коштів власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

РК - резервний капітал;

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи, незавершене будівництво, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості, довгострокових інвестицій, що становлять частку у статутному капіталі заявника (власника з істотною участю), що набувається (набута);

МІУ - сума істотної участі у статутному капіталі іншого професійного учасника фондового ринку, яка набувається та набуття якої ще не погоджено Комісією.

Розмір власних коштів заявника розраховується за формулою

К заявника = ВК - (НА+ ФІ + ПФІ +В),

де К заявника - розмір власних коштів заявника;

ВК - власний капітал (частина в активах, що залишається після вирахування зобов'язань);

НА - необоротні активи (у тому числі нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові біологічні активи; довгострокова дебіторська заборгованість; відстрочені податкові активи; гудвіл; довгострокові фінансові інвестиції, інші необоротні активи), крім основних засобів, інвестиційної нерухомості;

ФІ - фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу заявника, у розмірі такого перевищення; фінансові інвестиції у фінансових установах у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;

ПФІ - балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій;

В - векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, векселі, видані фізичними особами, витрати майбутніх періодів.".

20. Додаток 17 викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК
розрахунку рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості власника з істотною участю у заявника*

(рядок - далі р.; графа - далі гр.)

Фінансовий коефіцієнт

Формула розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості

1. КЛ1 - коефіцієнт поточної ліквідності, що характеризує можливість погашення короткострокових зобов'язань у встановлені строки за рахунок грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Теоретичне оптимальне значення КЛ1 не менше ніж 0,5

Оборотні активи
_________________
Поточні зобов'язання

2. КЛ2 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок ліквідних оборотних активів та вимог. Теоретичне оптимальне значення КЛ2 не менше ніж 0,2

Монетарні оборотні активи
_____________________
Поточні зобов'язання

3. КФН - коефіцієнт фінансової незалежності, що характеризує ступінь фінансового ризику. Теоретичне оптимальне значення КФН не менше ніж 0,5

Власний капітал
__________________
Валюта балансу (пасив)

____________
* Розрахунки рекомендованих показників платоспроможності та фінансової стійкості здійснюються аудитором на підставі фінансової звітності за рік (квартал, місяць), що передує даті надання заяви на видачу ліцензії заявнику.".

21. Додатки 18, 19 виключити.

У зв'язку з цим додатки 20, 21 вважати відповідно додатками 18, 19.

22. У додатку 18:

1) у відмітці додатка цифру "VI" замінити цифрою "V";

2) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"просить переоформити ліцензію у зв'язку зі зміною найменування юридичної особи";

3) доповнити додаток після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"Ліцензія на паперовому носії __________________________________________________________".
                                                                                           (зазначається бажання заявника щодо її отримання).

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

23. Додаток 19 виключити.

24. У тексті та додатках до Порядку та умов слова "дублікат", "копія ліцензії" у всіх відмінках виключити.

 

Заступник директора департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Барамія

Опрос