Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об обязательных критериях и нормативах достаточности, диверсифицированности и качества активов страховщика и признании утратившими силу некоторых нормативно-правовых актов Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 23.02.2016 № 396
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23.02.2016

м. Київ

N 396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2016 р. за N 417/28547

Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 7 червня 2018 року N 850)

Відповідно до статей 30, 31 та 36 Закону України "Про страхування", статей 27 - 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та підпунктів 18, 56 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 листопада 2004 року N 2875 "Про затвердження Правил розміщення страхових резервів із страхування життя", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2004 року за N 1626/10225 (із змінами);

розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 жовтня 2009 року N 741 "Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2009 року за N 1099/17115 (із змінами).

3. Це розпорядження набирає чинності через 30 календарних днів з дня його офіційного опублікування.

4. Страховикам привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту 6 розділу II, пунктів 3 та 5 розділу III Положення, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, до 30 червня 2016 року.

5. Обмеження щодо прийнятних активів, які включаються до розрахунку нормативу диверсифікованості активів страховика, передбачене пунктом 5 розділу III Положення, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження, діє до 31 березня 2017 року включно.

6. Департаменту методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

7. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку

Т. З. Хромаєв

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до статей 27 - 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 30 та 31 Закону України "Про страхування", статті 43 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070.

2. Цим Положенням встановлюються обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика.

3. У разі здійснення страховиками страхування довічної пенсії в системі недержавного пенсійного забезпечення кошти резервів, сформованих за такими договорами, розміщуються відповідно до статті 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

4. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

боргові цінні папери - облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій, державні облігації України;

нерухоме майно - земельні ділянки, що належать на праві власності, будівлі, споруди, які розташовуються на земельній ділянці та щодо яких страховиком здійснено державну реєстрацію прав власності на таке нерухоме майно;

об'єкт нерухомого майна - нерухоме майно, щодо якого у страховика виникло право на таке майно, офіційно визнано і підтверджено цей факт державою шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформовано реєстраційну справу та присвоєно індивідуальний реєстраційний номер;

страхові резерви - величина, яка визначає грошову оцінку зобов'язань страховика за договорами страхування (перестрахування), розрахована відповідно до вимог законодавства з метою забезпечення майбутніх страхових виплат залежно від видів страхування;

сума прийнятних активів - сукупна вартість у національній валюті активів страховика, яка визначається за балансовою вартістю таких активів, якщо інше не передбачено цим Положенням, які відповідають критеріям та вимогам до якості активів, установленим у розділі II цього Положення.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються відповідно до Законів України "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативно-правових актів.

5. Норматив достатності активів - сума прийнятних активів, збільшена на величину непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або перестрахування.

Норматив достатності активів має бути не меншим, ніж сумарна величина довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень (розділи II - IV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868), включаючи величину страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства.

6. Норматив диверсифікованості активів - сума прийнятних активів, які відповідають критеріям та вимогам до диверсифікованості активів, установленим розділом III цього Положення.

Норматив диверсифікованості активів має бути не меншим, ніж величина страхових резервів, що розраховується відповідно до законодавства з урахуванням вимог стандартів фінансової звітності.

7. Страховик зобов'язаний на будь-яку дату дотримуватись нормативів достатності та диверсифікованості активів.

II. Критерії та вимоги до якості активів страховика, особливості розрахунку суми прийнятних активів

1. До суми прийнятних активів можуть включатися (з урахуванням вимог та обмежень, встановлених у пунктах 2 - 4 цього розділу) такі активи:

1) грошові кошти на поточному рахунку;

2) банківські вклади (депозити);

3) валютні вкладення згідно з валютою страхування;

4) нерухоме майно;

5) акції, облігації підприємств (крім цільових облігацій), іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик, облігації міжнародних фінансових організацій;

6) державні облігації України;

7) права вимоги до перестраховиків;

8) інвестиції в економіку України за напрямами інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року N 1211 (далі - інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України);

9) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах;

10) кредити страхувальникам - фізичним особам, що уклали договори страхування життя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під заставу викупної суми - для страхових резервів із страхування життя;

11) готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений Національним банком України;

12) кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

2. Прийнятні активи повинні розміщуватися з урахуванням принципів безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості.

3. Активи, визначені в пункті 1 цього розділу, включаються до суми прийнятних активів за умови, якщо:

1) акції українських емітентів відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувають в біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі;

2) акції іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України, відповідно до законодавства пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, перебувають у біржовому реєстрі та в обігу на фондовій біржі, а також за умови, що:

іноземний емітент акцій провадить свою діяльність не менше ніж два роки;

акції іноземних емітентів перебувають в обігу упродовж останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній із таких іноземних фондових бірж: NASDAQ OMX, NASDAQ OMX - Armenia, NASDAQ OMX - Copenhagen, NASDAQ OMX - Helsinki, NASDAQ OMX - Iceland, NASDAQ OMX - Riga, NASDAQ OMX - Stockholm, NASDAQ OMX - Tallinn, NASDAQ OMX - Vilnius, NYSE Euronext - Amsterdam, NYSE Euronext - Brussels, NYSE Euronext - Lisbon, NYSE Euronext - New York, NYSE Euronext - Paris, Deutsche Brse AG, SIX Swiss Exchange, Irish Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange Group, Inc., Warsaw Stock Exchange або London Stock Exchange;

3) облігації підприємств українських емітентів, облігації місцевих позик, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій перебувають в біржовому списку та в обігу на фондовій біржі.

У разі якщо облігації виключено з біржового списку та протягом 90 календарних днів не включено до біржового списку, надалі такі активи включаються до суми прийнятних активів в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;

4) облігації іноземних емітентів, щодо яких Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про допуск таких цінних паперів до обігу на території України, відповідають вимогам щодо допуску таких цінних паперів до обігу їх на території України, а також за умови, що:

кредитний рейтинг іноземного емітента облігацій не нижчий за один із таких: "A3" - "Moody's Investors Service" (США), "A" - "Standard & Poor's" (США), "A" - "Fitch Ratings" (Великобританія);

облігації іноземних емітентів перебувають в обігу упродовж останніх 12 місяців до дати розрахунку величини активів на організованих фондових ринках та пройшли процедуру лістингу на одній із таких іноземних фондових бірж: NASDAQ OMX, NASDAQ OMX - Armenia, NASDAQ OMX - Copenhagen, NASDAQ OMX - Helsinki, NASDAQ OMX - Iceland, NASDAQ OMX - Riga, NASDAQ OMX - Stockholm, NASDAQ OMX - Tallinn, NASDAQ OMX - Vilnius, NYSE Euronext - Amsterdam, NYSE Euronext - Brussels, NYSE Euronext - Lisbon, NYSE Euronext - New York, NYSE Euronext - Paris, Deutsche Brse AG, SIX Swiss Exchange, Irish Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange Group, Inc., Warsaw Stock Exchange або London Stock Exchange;

5) цінні папери іноземних держав-емітентів відповідають вимогам щодо допуску таких цінних паперів до обігу їх на території України, а також за умови, що суверенні рейтинги в національній валюті, в іноземній валюті, за короткостроковими зобов'язаннями, за довгостроковими зобов'язаннями країни, в якій державою здійснено випуск цінних паперів, не нижчі за один із таких: "A3" - "Moody's Investors Service" (США), "A" - "Standard & Poor's" (США), "A" - "Fitch Ratings" (Великобританія);

6) активи, визначені в підпунктах 1 - 3 та 9 пункту 1 цього розділу, розміщені в банку, кредитний рейтинг якого відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 665 (далі - національна рейтингова шкала).

У разі зниження рівня кредитного рейтингу банку, в якому розміщено активи страховика, нижче інвестиційного рейтингу за національною рейтинговою шкалою такі активи включаються до суми прийнятних активів з такого розрахунку:

протягом 30 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 75 відсотків їх вартості;

протягом 31 - 60 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;

протягом 61 - 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 25 відсотків їх вартості.

Якщо протягом 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу банку, в якому розміщені активи страховика, не відбулось відновлення рейтингу до рівня інвестиційного, зазначені активи не включаються до суми прийнятних активів;

7) боргові цінні папери, емітентом яких є резидент України, мають інвестиційний кредитний рейтинг за національною рейтинговою шкалою.

У разі зниження рівня кредитного рейтингу боргового цінного паперу, в якому розміщено активи страховика, нижче інвестиційного за національною рейтинговою шкалою такі активи включаються до суми прийнятних активів з такого розрахунку:

протягом 30 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 75 відсотків їх вартості;

протягом 31 - 60 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 50 відсотків їх вартості;

протягом 61 - 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу в розмірі не більше 25 відсотків їх вартості.

Якщо протягом 90 календарних днів з моменту зниження рівня кредитного рейтингу боргового цінного паперу, в якому розміщено активи страховика, не відбулось відновлення рейтингу до рівня інвестиційного, зазначені активи не включаються до суми прийнятних активів;

8) оцінка активів здійснюється за їх справедливою вартістю відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог цього Положення;

9) активи визначені в національній валюті України або в іноземній вільно конвертованій валюті.

4. До суми прийнятних активів не включаються:

1) активи, розміщені в банку, щодо якого прийнято рішення Національного банку України про віднесення його до категорії неплатоспроможних;

2) цінні папери:

обіг яких зупинено - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

щодо емітента яких порушено провадження у справі про банкрутство, винесена ухвала про його санацію;

щодо емітента яких прийнято рішення про припинення шляхом ліквідації або визнання емітента банкрутом;

щодо яких визнано недійсною емісію цінних паперів такого емітента, скасовано реєстрацію випуску цінних паперів такого емітента;

емітент яких включений до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, оприлюдненому на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

щодо емітента яких в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутні відомості про юридичну особу або наявні відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

емітента, у відношенні до яких прийнято рішення про зупинення торгівлі на будь-якій біржі, - з дати оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) права вимоги до перестраховиків-резидентів з видів страхування, щодо яких такий перестраховик не має права здійснювати діяльність на дату розрахунку, та права вимоги до перестраховиків-нерезидентів, які на дату укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг.

5. До нормативу диверсифікованості активів не включаються такі активи:

1) майно, яке перебуває в заставі та є забезпеченням виконання будь-якої вимоги за іншими, ніж страхові, зобов'язаннями страховика;

2) активи, придбані за рахунок позик (кредити, поворотна фінансова допомога, інші позикові кошти);

3) активи, розміщені у банках та боргових цінних паперах, кредитний рейтинг яких нижче інвестиційного рівня за національною рейтинговою шкалою;

4) цінні папери, емітентами яких є інші страховики;

5) цінні папери із зобов'язаннями зворотного викупу, крім державних облігацій України;

6) цінні папери, за якими не здійснено повної оплати їх вартості;

7) іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, крім іпотечних облігацій, емітентом яких є фінансова установа, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам;

8) кошти, надані іншим особам на умовах субординованого боргу;

9) помилково перераховані кошти на рахунок страховика;

10) суми страхових платежів, які підлягають поверненню страхувальнику в період, наступний за звітним, відповідно до законодавства;

11) права вимоги до перестраховика-нерезидента, якщо рейтинг фінансової надійності (стійкості) такого перестраховика-нерезидента нижчий, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств: "BB" - "A.M.Best" (США), "Baa3" - "Moody's Investors Service" (США), "BBB-" - "Standard & Poor's" (США), "BBB-" - "Fitch Ratings" (Великобританія), та такий перестраховик-нерезидент не є страховим пулом;

12) права вимоги до перестраховиків-нерезидентів за укладеними договорами перестрахування ризиків, пов'язаних з дожиттям застрахованої особи до певного віку, події чи закінчення дії договору, крім ризиків, які пов'язані зі смертю застрахованої особи в будь-якому випадку, та/або з нещасним випадком, що трапився, та/або в разі стійкої непрацездатності (інвалідності) унаслідок хвороби застрахованої особи.

6. З метою виконання вимог цього Положення низькоризиковими активами визнаються такі активи:

державні облігації України;

кошти, розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж "AA" за національною рейтинговою шкалою;

облігації, емітентом яких є банк, який має кредитний рейтинг не нижче ніж "AA" за національною рейтинговою шкалою;

облігації міжнародних фінансових організацій.

III. Критерії та вимоги до диверсифікації активів страховика

1. До нормативу диверсифікованості активів включаються прийнятні активи в таких обсягах:

1) грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади на вимогу (за винятком коштів у розмірі резерву належних виплат страхових сум та коштів резерву заявлених, але не виплачених збитків):

для страховика, що здійснює страхування життя, - не більше 20 відсотків страхових резервів;

для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, - не більше 30 відсотків страхових резервів.

Кошти резерву належних виплат страхових сум та кошти резерву заявлених, але не виплачених збитків, розміщені у вигляді грошових коштів на поточних рахунках та банківських вкладів на вимогу, включаються до нормативу диверсифікованості активів у повному обсязі;

2) банківські вклади (депозити), в тому числі в іноземній вільно конвертованій валюті, валютні вкладення згідно з валютою страхування - разом не більше 70 відсотків страхових резервів.

При цьому банківські вклади (депозити), валютні вкладення згідно з валютою страхування в кожному банку - не більше 20 відсотків страхових резервів.

Обсяг банківських вкладів (депозитів) в іноземній валюті може бути збільшений на величину, яка відповідає розміру сформованих страхових резервів за договорами страхування, за якими страховики несуть відповідальність в іноземній валюті;

3) нерухоме майно - не більше 20 відсотків страхових резервів, при цьому вкладення в один об'єкт нерухомого майна - не більше 10 відсотків страхових резервів;

4) цінні папери за вказаним нижче переліком - разом не більше 50 відсотків страхових резервів, з них:

акції українських емітентів - не більше 10 відсотків страхових резервів, при цьому в акції одного емітента - не більше 3 відсотків страхових резервів;

облігації підприємств українських емітентів - для страховика, що здійснює страхування життя, - не більше 40 відсотків страхових резервів, при цьому не більше 10 відсотків страхових резервів в облігації одного емітента, а для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, - не більше 30 відсотків страхових резервів, при цьому не більше 10 відсотків страхових резервів в облігації одного емітента;

акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав - для страховика, що здійснює страхування життя, - не більше 20 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, - не більше 10 відсотків страхових резервів;

облігації місцевих позик - не більше 10 відсотків страхових резервів;

іпотечні облігації, емітентом яких є Державна іпотечна установа, фінансова установа, більше ніж 50 відсотків корпоративних прав якої належать державі та/або державним банкам, - разом не більше 20 відсотків страхових резервів;

облігації міжнародних фінансових організацій для страховика, що здійснює страхування життя, - не більше 50 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, - не більше 40 відсотків страхових резервів;

5) державні облігації України - для страховика, що здійснює страхування життя, - не більше 95 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, - не більше 80 відсотків страхових резервів;

6) права вимоги до перестраховиків - для страховика, що здійснює страхування життя, - разом не більше 40 відсотків страхових резервів, а для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, - разом не більше 50 відсотків страхових резервів. При цьому:

права вимоги до кожного перестраховика-резидента - не більше 5 відсотків страхових резервів;

права вимоги до перестраховиків-нерезидентів для страховика, що здійснює страхування життя, - разом не більше 35 відсотків страхових резервів.

До нормативу диверсифікованості активів включаються в повному обсязі права вимоги до перестраховиків у резерві заявлених, але не виплачених збитків.

До нормативу диверсифікованості активів включаються в повному обсязі права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування ризиків за такими видами страхування:

авіаційне страхування цивільної авіації;

страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

страхування повітряного транспорту;

страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

страхування сільськогосподарської продукції інше, ніж страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою відповідно до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою",

за умови, що ці перестраховики відповідають таким вимогам:

провадить страхову та/або перестрахову діяльність не менше десяти років;

рейтинг фінансової надійності перестраховика-резидента, визначений уповноваженими рейтинговими агентствами та/або міжнародними рейтинговими агентствами, визнаними відповідно до законодавства, не нижчий ніж "АА-" за національною рейтинговою шкалою.

До нормативу диверсифікованості активів включаються в повному обсязі права вимоги до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування:

ризиків із страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою відповідно до Закону України "Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою";

ризиків із страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Права вимоги до перестраховиків визначаються як сума часток перестраховиків у страхових резервах, розрахованих відповідно до вимог законодавства, за виключенням суми часток перестраховиків-резидентів у страхових резервах, з видів страхування, щодо яких страховик не має права здійснювати діяльність на дату розрахунку, та суми часток перестраховиків-нерезидентів у страхових резервах, які на момент укладення відповідного договору перестрахування не відповідали вимогам, встановленим законодавством з питань регулювання ринків фінансових послуг;

7) довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва - не більше 10 відсотків страхових резервів зі страхування життя;

8) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України, крім інвестування в розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітентом яких є Державна іпотечна установа, - разом не більше 10 відсотків страхових резервів. При цьому в окремий об'єкт інвестування - не більше 5 відсотків страхових резервів;

9) банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах, - разом не більше 15 відсотків страхових резервів;

10) кредити страхувальникам - фізичним особам - разом не більше 20 відсотків страхових резервів зі страхування життя.

2. До нормативу диверсифікованості активів включаються кошти, сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України, в обсязі не більше ніж розміри коштів, що використовуються виключно для здійснення страхових виплат за поточними зобов'язаннями страховика за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Такі кошти страховика повинні обліковуватись в Моторному (транспортному) страховому бюро України окремо.

3. До нормативу диверсифікованості активів включаються активи, розміщені у банках та боргових цінних паперах, кредитний рейтинг яких за національною рейтинговою шкалою нижче, ніж "A-", але в межах інвестиційного рейтингу, - разом не більше 20 відсотків страхових резервів, при цьому в одній юридичній особі - не більше 10 відсотків страхових резервів.

4. До нормативу диверсифікованості активів включаються активи страховика, розміщені в одній юридичній особі, в розмірі не більше 25 відсотків страхових резервів, зокрема:

банківські вклади (депозити), валютні вкладення, банківські метали на рахунках, відкритих у цій юридичній особі;

акції, облігації підприємств, іпотечні облігації, емітентом яких є ця юридична особа;

інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України;

довгострокове фінансування (кредитування) житлового будівництва.

5. До нормативу диверсифікованості активів включаються прийнятні активи страховика, які не визначені пунктом 6 розділу II цього Положення у якості низькоризикових активів:

для страховика, що здійснює страхування життя, - разом не більше 75 відсотків страхових резервів;

для страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, - разом не більше 85 відсотків страхових резервів.

IV. Прикінцеві положення

1. Державний контроль за дотриманням страховиками вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

2. Нацкомфінпослуг може вимагати надання інформації про дотримання вимог цього Положення станом на будь-яку дату.

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та
нагляду за фінансовими установами

В. Логвіновський

Опрос