Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке составления и раскрытия информации компаниями по управлению активами и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов, и представлении соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.02.2016 № 177
действует с 29.03.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.02.2016

м. Київ

N 177

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 березня 2016 р. за N 347/28477

Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 15 та 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", абзацу сьомого частини першої статті 75 Закону України "Про інститути спільного інвестування" та абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (із змінами) (далі - Положення), такі зміни:

1) підпункт "в" пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

"в) інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані станом на кінець останнього дня кожного місяця (додаток 15).";

2) додаток 3 до Положення доповнити новим рядком такого змісту:

"

Строк дії договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

";

3) у додатку 5 до Положення:

слово "оцінна" виключити;

у розділі "Дебіторська заборгованість" таблиці 3:

рядок 18 викласти в такій редакції:

"Вартість (грн)";

рядки 19, 20 виключити.

У зв'язку з цим рядок 21 вважати рядком 19;

4) додаток 15 викласти в редакції, що додається.

2. Річна інформація компанії з управління активами або особи, що здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів, за 2015 рік подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) у складі та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання такої інформації.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

6. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2016 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарабакіна Д.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. М. Мірошніченко

 

 

ДОВІДКА
про розрахунок показника мінімального розміру власних коштів

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Розмір капіталу першого рівня, грн

Розмір капіталу другого рівня, грн

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн

Резервний капітал, грн

Додатковий капітал, грн

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

Прибуток поточного року, підтверджений аудиторським висновком (звітом), грн

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

Довгострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав, грн

Довгострокова дебіторська заборгованість, яку було пролонговано та термін сплати якої не настав, грн

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

Збитки поточного року, грн

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім публічних акціонерних товариств) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансові інвестиції у фінансові установи у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу, грн

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій, грн

Гудвіл, грн

Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

Відстрочені податкові активи, грн

Витрати майбутніх періодів, грн

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

Капітал у дооцінках, грн

Примітки

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок нормативу достатності власних коштів

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

Витрати на службові відрядження, грн

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

Витрати на оплату послуг зв'язку, грн

Винагороди за консультаційні послуги, грн

Винагороди за інформаційні послуги, грн

Винагороди за аудиторські послуги, грн

Винагороди за інші послуги, грн

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

Витрати на охорону приміщень, грн

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

Норматив достатності власних коштів1

Примітки

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику

Таблиця 3

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн

Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн

Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн

Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн

Величина операційного ризику1

Коефіцієнт покриття операційного ризику1

Примітки

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

Таблиця 4

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власного капіталу, грн

Вартість активів, грн

Коефіцієнт фінансової стійкості1

Примітки

Примітка. Дані таблиці у гривнях зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

____________

Опрос