Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О вопросах сертификации инженеров-землеустроителей и инженеров-геодезистов

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Порядок, Приказ от 28.01.2016 № 11
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.01.2016

м. Київ

N 11

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2016 р. за N 265/28395

Про питання сертифікації інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 31 липня 2017 року N 187)

Відповідно до статей 66 та 661 Закону України "Про землеустрій", статей 51 та 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", пункту 3 розділу II Закону України від 02 жовтня 2012 року N 5394-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, що додається.

2. Затвердити такі форми документів, що додаються:

кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника, що видається Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

3. Заява для отримання витягів з Державних реєстрів сертифікованих інженерів-землевпорядників та/або сертифікованих інженерів-геодезистів може бути подана до Держгеокадастру в паперовому або електронному вигляді (через офіційний веб-сайт Держгеокадастру) з урахуванням Закону України "Про адміністративні послуги". Інформація з Державних реєстрів у формі витягу надсилається на адресу, вказану суб'єктом звернення.

4. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С. Я.), Департаменту нормативно-правового регулювання (Вернигор Ю. Ю.) разом з Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру (Мартинюк М. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні засади роботи Кваліфікаційної комісії, процедуру видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.

2. Склад Кваліфікаційної комісії затверджується наказом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі - Держгеокадастр). До складу Кваліфікаційної комісії включаються 10 осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками Держгеокадастру, 5 осіб з числа представників навчальних закладів, 5 осіб з числа представників саморегулівних організацій у сфері землеустрою. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить 7 років.

До визнання в установленому порядку саморегулівних організацій у сфері землеустрою Держгеокадастр для забезпечення громадського регулювання землеустрою, у тому числі забезпечення роботи Кваліфікаційної комісії, має право залучати висококваліфікованих фахівців, делегованих об'єднаннями громадян, асоціаціями, навчальними закладами, що здійснюють громадську, професійну та освітню діяльність у сфері землеустрою.

3. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря.

4. Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за власним бажанням, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії, визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною, втрати особою громадянства України.

5. До повноважень Кваліфікаційної комісії належать:

розгляд заяв, документів та матеріалів, що надійшли до Кваліфікаційної комісії, прийняття рішень про допуск осіб, що подали зазначені документи, до складання кваліфікаційного іспиту;

організація і проведення кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста;

встановлення вимог до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів;

здійснення контролю за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів;

затвердження переліку питань до кваліфікаційних іспитів та в разі потреби внесення змін до зазначеного переліку;

прийняття рішень про видачу кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста, їх дублікатів;

розгляд письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності стосовно професійної діяльності сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, а також актів, складених за результатами здійснених Держгеокадастром заходів державного нагляду (контролю);

прийняття рішень про внесення подання до Держгеокадастру стосовно анулювання чи зупинення дії сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста у випадках, визначених законом;

у разі потреби звернення до відповідних уповноважених органів з метою вирішення питань, що належать до її компетенції.

6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії здійснює Держгеокадастр.

7. Програми підвищення кваліфікації розробляють навчальні заклади, які уклали договір з Держгеокадастром. Зазначені програми повинні передбачати здобуття додаткових знань і умінь з новітніх досягнень у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

II. Порядок роботи Кваліфікаційної комісії

1. Організаційною формою роботи Кваліфікаційної комісії є засідання, які проводяться в міру надходження документів або виникнення питань, розгляд яких потребує прийняття рішення, але не рідше один раз на місяць.

2. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів.

3. У день засідання проводиться реєстрація членів Кваліфікаційної комісії, яка розпочинається за годину до початку засідання. Члени Кваліфікаційної комісії пред'являють секретарю Кваліфікаційної комісії документ, що посвідчує особу, та особисто ставлять підпис у списку реєстрації членів Кваліфікаційної комісії.

4. Засідання проводить голова Кваліфікаційної комісії, а в разі його відсутності - інший уповноважений головою Кваліфікаційної комісії член цієї комісії.

5. На початку засідання секретар Кваліфікаційної комісії доповідає про кількість присутніх членів Кваліфікаційної комісії та визначає і оголошує наявність кворуму. У разі відсутності кворуму головуючий переносить засідання на іншу годину того самого дня або на інший день.

6. Рішення Кваліфікаційної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні та оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Кваліфікаційної комісії. Член Кваліфікаційної комісії, який не погоджується з прийнятим Кваліфікаційною комісією рішенням, висловлює окрему думку в письмовому вигляді, що додається до протоколу.

Протоколи засідань Кваліфікаційної комісії підлягають постійному зберіганню.

Голосування проводиться шляхом підняття руки кожним членом Кваліфікаційної комісії. Підрахунок голосів проводить секретар Кваліфікаційної комісії, перелічивши підняті руки членів Кваліфікаційної комісії.

У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним.

7. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено в суді.

8. Керівництво діяльністю Кваліфікаційної комісії здійснює її голова.

Голова Кваліфікаційної комісії:

приймає рішення про проведення засідань Кваліфікаційної комісії та формує порядок денний засідання;

проводить засідання Кваліфікаційної комісії;

підписує кваліфікаційні сертифікати та їх дублікати, рішення, листи та інші документи Кваліфікаційної комісії;

дотримується вимог пункту 10 цього розділу.

9. Секретар Кваліфікаційної комісії підконтрольний та підзвітний голові Кваліфікаційної комісії.

Секретар Кваліфікаційної комісії:

вживає заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії;

здійснює прийом та реєстрацію документів, які надійшли на розгляд Кваліфікаційної комісії, забезпечує оформлення документів Кваліфікаційної комісії;

веде протокол засідання Кваліфікаційної комісії;

за дорученням голови Кваліфікаційної комісії представляє Кваліфікаційну комісію у відносинах з фізичними особами, фізичними особами - підприємцями та юридичними особами;

забезпечує належну організацію проведення засідань Кваліфікаційної комісії;

виконує інші завдання щодо забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії у межах її компетенції, доручення голови Кваліфікаційної комісії;

дотримується вимог пункту 10 цього розділу.

10. Члени Кваліфікаційної комісії:

ознайомлюються з порядком денним та матеріалами, поданими на розгляд Кваліфікаційної комісії;

ініціюють внесення на розгляд Кваліфікаційної комісії питань, що належать до її компетенції;

заявляють клопотання, висловлюють пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються;

беруть участь у прийнятті рішень шляхом голосування;

ставлять питання особам, які складають кваліфікаційний іспит;

висловлюють окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;

беруть участь у діяльності Кваліфікаційної комісії;

дотримуються норм професійної етики під час розгляду поданих матеріалів та об'єктивності й неупередженості під час голосування;

завчасно інформують голову або секретаря Кваліфікаційної комісії про неможливість участі у засіданні.

III. Порядок видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста

1. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста видається після проведення кваліфікаційного іспиту.

2. Складання інженерами-землевпорядниками кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюються на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Держгеокадастром. Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою.

3. Складання інженерами-геодезистами кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованими інженерами-геодезистами здійснюються на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Держгеокадастром. Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність особи, її рівень кваліфікації і знань як виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт.

4. Кваліфікаційний іспит включає перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок щодо складання документації із землеустрою та оцінки земель та/або виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

5. Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

копію документа про вищу освіту у галузі знань землеустрою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

документ, що підтверджує стаж роботи;

рекомендації керівника стажування;

перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь, засвідчений керівником стажування;

копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь.

Інженер-геодезист, заінтересований у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката, подає до Кваліфікаційної комісії:

заяву за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

копію документа про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

документ, що підтверджує стаж роботи.

6. Особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, подають заяву, адресовану Кваліфікаційній комісії, та направляють на адресу Держгеокадастру.

Держгеокадастр забезпечує прийом заяв та передачу їх секретарю Кваліфікаційної комісії у триденний строк з дня їх подання.

Секретар Кваліфікаційної комісії реєструє заяву у книзі вхідної і вихідної кореспонденції Кваліфікаційної комісії в електронному вигляді з можливістю роздрукування її на паперових носіях.

7. До складання кваліфікаційного іспиту не допускаються особи, які обмежені у дієздатності або визнані недієздатними за рішенням суду та/або не відповідають вимогам, встановленим статтею 66 Закону України "Про землеустрій" або статтею 51 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність".

Інженери-землевпорядники, позбавлені кваліфікаційного сертифіката внаслідок порушення законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України "Про землеустрій", допускаються до складання кваліфікаційного іспиту після прийняття рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката (його анулювання) та за умови успішного підвищення кваліфікації.

8. Кваліфікаційний іспит проводиться в міру комплектування груп, за наявності не менш як 30 осіб відповідно до черговості поданих заяв, але не рідше, ніж один раз на місяць.

9. Голова Кваліфікаційної комісії призначає дату та місце проведення кваліфікаційного іспиту, про що секретар Кваліфікаційної комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до іспиту письмово повідомляє осіб, зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту.

10. До початку проведення кваліфікаційного іспиту секретар комісії інформує осіб, зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту, про персональний склад Кваліфікаційної комісії, що прийматиме кваліфікаційний іспит, тривалість та процедуру складання кваліфікаційного іспиту. Перед початком іспиту особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, має пред'явити секретарю паспорт та оригінал диплома за відповідною спеціальністю.

11. Іспит проводиться у два етапи: тестування та усно. Кваліфікаційна комісія затверджує перелік питань для тестування та встановлює кількість балів, які має набрати особа для допуску до співбесіди. Після набрання необхідної кількості балів особа, яка бажає отримати кваліфікаційний сертифікат, допускається до співбесіди. Особа, яка не набрала необхідної кількості балів, не допускається до співбесіди та вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

Після закінчення тестування Кваліфікаційна комісія проводить усну частину цього іспиту шляхом ставлення питань особам, зацікавленим у складанні кваліфікаційного іспиту, щодо пояснення документів та матеріалів, поданих разом із заявою.

12. За підсумками засідання Кваліфікаційної комісії, на якому проводився кваліфікаційний іспит, рішення Кваліфікаційної комісії про результати іспиту оформлюється протоколом. Результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як "склав" або "не склав".

Під час складання кваліфікаційного іспиту особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, не мають права користуватися нормативно-правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв'язку та іншими технічними засобами.

Невиконання цих умов відображається в протоколі засідання Кваліфікаційної комісії, і особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, визнається Кваліфікаційною комісією такою, що не склала іспит.

Кваліфікаційна комісія повідомляє про результати проведення іспиту в день його проведення.

Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий - у Держгеокадастрі.

Спірні питання, пов'язані зі складанням кваліфікаційного іспиту, вирішуються Кваліфікаційною комісією в день складання кваліфікаційного іспиту після його складення всією групою.

13. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, видається інженеру-землевпоряднику, який склав кваліфікаційний іспит. Кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним вимогам та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), виконувати топографо-геодезичні та картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою, видається у паперовій або електронній формі.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, видається інженеру-геодезисту, який склав кваліфікаційний іспит. Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста, що підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні та картографічні роботи, видається у паперовій або електронній формі.

14. Видача кваліфікаційного сертифіката особам, які склали кваліфікаційний іспит, видача свідоцтва про підвищення кваліфікації, видача їх дублікатів здійснюються навчальним закладом, на базі якого складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація, за рішенням Кваліфікаційної комісії.

15. Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через два місяці з дати прийняття рішення Кваліфікаційною комісією стосовно визнання цієї особи такою, що не склала іспит.

16. Сертифіковані інженери-землевпорядники та інженери-геодезисти зобов'язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.

17. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста не обмежений у часі, крім випадків, визначених законом.

18. Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста приймається Держгеокадастром у разі:

невиконання вимог щодо підвищення кваліфікації у встановлені законом строки;

надходження подання Кваліфікаційної комісії про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката відповідно до статті 661 Закону України "Про землеустрій" або статті 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";

надання завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в Державних реєстрах сертифікованих інженерів-землевпорядників або інженерів-геодезистів.

Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється Держгеокадастром у тижневий строк після усунення особою наявних зауважень.

19. Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою робить подання до Держгеокадастру про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання) з таких підстав:

грубе порушення сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;

рішення суду за фактами неякісного проведення землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником;

наявність у сертифікованого інженера-землевпорядника непогашеної судимості за корисливі злочини;

з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного сертифіката.

На підставі подання Кваліфікаційної комісії про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката Держгеокадастр приймає відповідне рішення та повідомляє його письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Кваліфікаційної комісії.

Рішення про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржено в судовому порядку.

Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката інженеру-землевпоряднику, який був позбавлений його, приймається Кваліфікаційною комісією в порядку, передбаченому для видачі кваліфікаційного сертифіката.

20. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється Держгеокадастром:

за зверненням сертифікованого інженера-землевпорядника;

у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи (інженера-землевпорядника), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення інженером-землевпорядником законодавства у сфері землеустрою відповідно до статей 66 та 68 Закону України "Про землеустрій";

на підставі свідоцтва про смерть.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника може бути також анульований за рішенням суду.

21. Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста анулюється Держгеокадастром шляхом відкликання його у таких випадках:

за зверненням сертифікованого інженера-геодезиста;

у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи, яка є сертифікованим інженером-геодезистом, визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення інженером-геодезистом законодавства у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, на підставі розгляду письмових звернень юридичних або фізичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до статті 24 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";

на підставі свідоцтва про смерть.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста може бути також анульований за рішенням суду.

22. Рішення про зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста може бути оскаржено до суду.

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

С. Я. Білоус

 

Кваліфікаційна комісія

ЗАЯВА

Заявник _____________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта) особи,
                                                                               зацікавленої у складанні кваліфікаційного іспиту)
____________________________________________________________________________________
                                                                               (місце проживання/перебування)

________________
(телефон)

_______________
(факс)

______________________
(адреса електронної пошти)

Прошу допустити мене до складання кваліфікаційного іспиту для отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника / інженера-геодезиста.

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних для використання їх відповідно до вимог Законів України "Про землеустрій", "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Про захист персональних даних".

Заявник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

_________________
              (дата)

 

 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(найменування навчального закладу)


КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
інженера-землевпорядника
N _____

Виданий __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до протоколу засідання Кваліфікаційної комісії від ____________ 20__ року N ___

Кваліфікаційний сертифікат підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним вимогам та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою.

Дата видачі ____________ 20__ року

Голова
Кваліфікаційної комісії

____________
(підпис)

__________________
(ініціали, прізвище)

 

_____________________
(найменування навчального
закладу)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище
керівника)

 

 

 

 

М. П. (за наявності)

 


 

КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(найменування навчального закладу)


КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
інженера-геодезиста
N _____

Виданий __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до рішення Кваліфікаційної комісії від ____________ 20__ року N ________

Кваліфікаційний сертифікат підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Дата видачі ____________ 20__ року

Голова
Кваліфікаційної
комісії

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________________
(найменування навчального
закладу)

____________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище
керівника)

 

 

 

 

М. П. (за наявності)

 


 

  

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ N ___________
інженера-землевпорядника

              виданий _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)

Кваліфікаційний сертифікат, виданий відповідно до наказу Держгеокадастру від ___________ 20__ року N ___, підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним характеристикам професії та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), виконувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою.

              Дата видачі ___________________ 20___ року

              Голова (заступник Голови) Державної служби
              України з питань геодезії, картографії та кадастру

 
_____________
(підпис)

 
____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)


                                                 М. П.

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

С. Я. Білоус

 

ВИТЯГ
з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

1. ___________________________________________________________________________________.
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові інженера-землевпорядника)

2. Дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника _____________________________________________________________________________________.

3. Найменування навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника _____________________________________________________________________________________.

4. Дата та номер рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника* ____________________________________________________________.

5. Інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними видами робіт _____________________________________________________________________________________.

6. Інформація щодо зупинення дії чи анулювання кваліфікаційного сертифіката _____________________________________________________________________________________.

7. Місце роботи інженера-землевпорядника _______________________________________________.

8. Відомості про членство у саморегулівній організації у сфері землеустрою
____________________________________________________________________________________.

____________
* Не зазначаються для кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників, виданих відповідно до положень розділу II Закону України від 02 жовтня 2012 року N 5394-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт".

Голова (заступник Голови)
Державної служби України
з питань геодезії,
картографії та кадастру

                   М. П.

 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

С. Я. Білоус

 

ВИТЯГ
з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

1. __________________________________________________________________________________.
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові сертифікованого інженера-геодезиста)

2. Дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста _____________________________________________________________________________________.

3. Найменування навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації інженера-геодезиста ____________________________________.

4. Дата та номер рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста __________________________________________________________________.

5. Інформація про підвищення кваліфікації інженера-геодезиста ____________________________________________________________________________________.

6. Інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сертифіката ____________________________________________________________________________________.

7. Місце роботи інженера-геодезиста ____________________________________________________.

Голова (заступник Голови)
Державної служби України
з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П.

 
 
 
__________
(підпис)

 
 
 
___________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Директор Департаменту
містобудування, архітектури
та планування територій

С. Я. Білоус

Опрос