Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы Украины

Минфин
Приказ от 25.01.2016 № 15
действует с 01.03.2016

Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. Пункт 1.8 розділу I викласти в такій редакції:

"1.8. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється органами Казначейства відповідно до умов договорів та додаткових угод до договорів (у разі наявності) між органами Казначейства і клієнтами (додаток 1).".

2. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 3.4:

слова "додатковий договір (у разі наявності)," виключити;

після слів "які надаються разом з Реєстраційною карткою (змінами до неї)," доповнити словами "відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством,";

2) у пункті 3.6:

в абзаці четвертому слова "не пізніше наступного робочого дня з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів (включаючи день відкриття/закриття)" замінити словами "у день проведення операції відкриття/закриття рахунків клієнтів";

абзаци шостий, сьомий викласти в такій редакції:

"Датою початку операцій за видатками та з надання кредитів з бюджету на рахунках, відкритих в органах Казначейства, є дата отримання органом Казначейства в установленому законодавством порядку повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби або дата, визначена як дата взяття на облік у територіальному органі Державної фіскальної служби за мовчазною згодою.

Роздруковане повідомлення щодо взяття рахунка на облік та закриття в територіальному органі Державної фіскальної служби або повідомлення (квитанція) про підтвердження факту прийняття повідомлення органу Казначейства до оброблення територіальним органом Державної фіскальної служби у разі взяття рахунка на облік за мовчазною згодою підписується відповідальною особою Казначейства та зберігається у справі з юридичного оформлення рахунків разом із заявою про відкриття/закриття рахунка.";

3) підпункт "б" пункту 3.7 викласти в такій редакції:

"б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;".

3. У розділі V:

1) підпункт "б" пункту 5.1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти "в", "г" вважати відповідно підпунктами "б", "в";

2) підпункт "в" пункту 5.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт "г" вважати підпунктом "в";

3) пункт 5.4 викласти в такій редакції:

"5.4. На кожного клієнта формується справа з юридичного оформлення рахунків, яка містить договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування, повідомлення про взяття рахунка на облік територіальним органом Державної фіскальної служби, відомості (виписки або витяги) з Єдиного державного реєстру, отримані органами Казначейства в електронній формі у порядку, встановленому законодавством, а також документи, визначені пунктами 5.1, 5.2 цього розділу, абзацами третім і четвертим пункту 6.6 розділу VI та пунктом 8.6 розділу VIII цього Порядку, у тому числі ті, що втратили чинність.";

4) підпункт "б" пункту 5.7 викласти в такій редакції:

"б) дані, наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки, мають відповідати відомостям з Єдиного державного реєстру;".

4. В абзаці четвертому пункту 7.4 розділу VII слова і цифри "визначені підпунктами "б" і "в" пунктів 5.1 та 5.2" замінити словами і цифрами "визначені підпунктом "б" пункту 5.1 та підпунктом "б" пункту 5.2".

5. У додатку 1 до Порядку:

у підпунктах 2.1.2 пункту 2.1 і 2.3.6 пункту 2.3 розділу 2 слова "та/або у порядку та терміни, передбачені додатковим договором до цього Договору, на рахунки вищих та підвідомчих установ і організацій Клієнта" замінити словами "або на поточний рахунок в банку державного сектору у випадках, визначених законодавством";

у пункті 6.4 розділу 6 слово "договорами" замінити словом "угодами".

6. Додаток 2 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 3 - 12 вважати відповідно додатками 2 - 11.

У тексті Порядку посилання на додатки 3 - 12 замінити посиланнями відповідно на додатки 2 - 11.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

Опрос