Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок, формы и требования относительно представления Антимонопольному комитету Украины информации о действующей государственной помощи субъектам хозяйствования

Антимонопольный комитет
Распоряжение, Порядок от 28.12.2015 № 43-рп
действует с 02.08.2017

Порядок, форми та вимоги щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу другого пункту 7 частини другої статті 8, частин третьої та четвертої статті 16 Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" (далі - Закон). Цей Порядок визначає механізм подання надавачами державної допомоги Антимонопольному комітету України (далі - Уповноважений орган) інформації про чинну державну допомогу суб'єктам господарювання (далі - державна допомога) за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, у тому числі з обмеженим доступом, необхідної для прийняття рішень, передбачених Законом, форми й вимоги щодо подання такої інформації.

2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених в Законі.

3. Інформація про чинну державну допомогу надається надавачами державної допомоги Уповноваженому органу:

щодо програм державної допомоги чи індивідуальної державної допомоги, яка існувала на день набрання чинності Законом;

щодо державної допомоги, стосовно якої Уповноважений орган прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк дії якої ще не завершився.

4. Усі надавачі державної допомоги протягом одного року з дня набрання чинності Законом зобов'язані подати Уповноваженому органу повідомлення про програми підтримки суб'єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, які існували на день набрання чинності Законом. Подання повідомлення, його розгляд та розгляд справи про державну допомогу здійснюються в порядку, визначеному розділом 4 Закону.

5. Надавачі державної допомоги щороку, до 01 квітня наступного року, зобов'язані подавати Уповноваженому органу інформацію про чинну державну допомогу, а саме: інформацію про державну допомогу, щодо якої Уповноважений орган прийняв рішення про допустимість такої допомоги для конкуренції та строк якої ще не завершився, за формами, наведеними в додатках 1 - 3 до цього Порядку.

6. Інформація про чинну державну допомогу повинна містити відомості про мету, форми, джерела, отримувачів та їхні частки в загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги в межах відповідної програми або інформацію про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася, з наданням належним чином оформлених підтвердних документів у письмовій та електронній формах (далі - інформація).

7. При підготовці надавачами інформації про державну допомогу, передбаченої пунктом 5 цього Порядку, вони можуть звертатися до Уповноваженого органу за консультаціями щодо коректного тлумачення вимог та правильності заповнення форм надання інформації про державну допомогу.

8. Інформація Уповноваженому органу надається надавачем державної допомоги нарочним під розписку, надсилається поштою (поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення) або засобами електронного зв'язку в електронній формі на електронну адресу для листування, зазначену на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу, з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронний цифровий підпис".

9. Датою подання інформації вважається день фактичної її передачі Уповноваженому органу, у разі надсилання поштою - дата одержання, зазначена на відбитку календарного штемпеля відділення поштового зв'язку, що обслуговує Уповноважений орган, або в повідомленні про вручення, а в разі надсилання інформації засобами електронного зв'язку - дата й час надходження відповідної інформації на електронну адресу Уповноваженого органу, зазначену на його офіційному веб-сайті для листування.

10. У разі недотримання зазначених у пункті 8 цього Порядку вимог щодо подання інформації така інформація вважається поданою несвоєчасно.

11. Інформація, яка надається Уповноваженому органу в паперовій формі, повинна бути наскрізно пронумерована, прошита та містити напис "Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом ___ аркушів", підписана керівником та головним бухгалтером надавача державної допомоги із зазначенням їх прізвищ, ініціалів та засвідчена печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

12. Інформація, відображена в паперовій формі, має відповідати інформації, наданій в електронній формі. Ідентичність даних у паперовій та електронній формах підтверджується підписами керівника й головного бухгалтера надавача та засвідчується печаткою надавача державної допомоги (за наявності).

13. Інформація з обмеженим доступом подається надавачем державної допомоги окремо в опечатаному конверті, а на кожній сторінці зазначається "Інформація з обмеженим доступом", при цьому вказується вид інформації з обмеженим доступом та надається пояснення, чому цю інформацію не потрібно розголошувати або публікувати, чи дозвіл власника такої інформації (отримувача державної допомоги або іншої уповноваженої на це особи) на її використання в межах повноважень, визначених законодавством, та для цілей надання державної допомоги. Інформація, що становить комерційну чи іншу передбачену законом таємницю, має бути відокремлена від конфіденційної інформації.

14. У випадках, коли інформація про державну допомогу, надана відповідно до пункту 6 цього Порядку, є неповною або має розбіжності порівняно з інформацією, наданою за попередні роки, або виявлені арифметичні чи статистичні помилки, Уповноважений орган може вимагати від надавача, його посадових осіб виправити помилки або надати додаткову інформацію, необхідні роз'яснення у встановлений Уповноваженим органом строк, який не може перевищувати 30 днів.

15. У разі необхідності виправлення помилок, доповнення інформації, наданої відповідно до пункту 6 цього Порядку, Уповноважений орган може звернутися також із запитом до відповідних отримувачів державної допомоги й запропонувати їм надати необхідну інформацію протягом строку, який не може перевищувати 60 днів. У такому випадку копія запиту, направленого Уповноваженим органом отримувачу допомоги, направляється також відповідному надавачу державної допомоги.

16. За правильність, повноту й достовірність інформації, яка надається Уповноваженому органу, відповідають надавачі державної допомоги.

17. Якщо надавач державної допомоги не подав Уповноваженому органу інформацію про чинну державну допомогу в установлений Законом строк, Уповноважений орган надсилає йому письмову вимогу щодо подання протягом 30 днів такої інформації та підтвердних документів про надання державної допомоги.

18. У разі якщо за результатами розгляду повідомлення про чинну державну допомогу або за результатами моніторингу державної допомоги Уповноважений орган отримає підтвердження того, що чинна державна допомога не є або не може більше вважатися допустимою для конкуренції, він надсилає надавачеві державної допомоги рекомендації для вжиття ним відповідних заходів, передбачених частиною другою статті 15 Закону.

19. Якщо надавач державної допомоги у встановлені строки не надав Уповноваженому органу інформації на вимоги, передбачені пунктами 14 та 17 цього Порядку, або на запит, передбачений пунктом 15 цього Порядку, подане повідомлення про чинну державну допомогу не розглядається, а Уповноважений орган розпочинає розгляд справи про державну допомогу в порядку, визначеному розділом 4 Закону.

Якщо надавач державної допомоги не виконав у встановлений строк рекомендації, надіслані відповідно до пункту 18 цього Порядку, Уповноважений орган також розпочинає розгляд справи про державну допомогу в порядку, визначеному розділом 4 Закону.

 

Заступник директора
Департаменту конкурентної політики

Н. Красновська

 

Форма
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році

Ця форма заповнюється окремо для кожної чинної програми державної допомоги та кожного індивідуального заходу допомоги в рамках програми (програм) державної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги.

Якщо державна допомога, передбачена актом законодавства з певною метою підтримки суб'єктів господарювання (господарської діяльності), у рамках єдиної програми реалізується через різні види допомоги, ця форма заповнюється на кожен з видів допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: ______________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________________

Електронна адреса: ____________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ: ________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за підготовку звіту (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
_____________________________________________________________________________________

2. Назва програми державної допомоги / індивідуальної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(назва програми має містити стислий опис мети програми. Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім'я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити відповідні законодавчі та інші нормативно-правові акти, рішення уповноваженого державного органу, на основі яких реалізується відповідна програма державної допомоги, чи захід індивідуальної допомоги поза програмою, реквізити законодавчого чи іншого нормативно-правового акта (рішення), дату набрання чинності програмою відповідно до правової підстави її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Необхідно зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної допомоги)

4. Рішення Уповноваженого органу щодо державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(реквізити та дата відповідного рішення Уповноваженого органу щодо заходу державної допомоги, інформація про звільнення такого заходу від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу. Будь-які інші попередні рішення Уповноваженого органу, пов'язані із зазначеною програмою (заходом державної допомоги))

5. Категорія державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(категорія допомоги згідно з частиною другою статті 6 Закону (відповідний захід є допустимою допомогою згідно із Законом або допомогою, надавачі якої звільняються від повідомлення Уповноваженого органу про нову допомогу, або допомога належить до категорії незначної допомоги, визначеної пунктом 9 частини першої статті 1 Закону))

6. Дата припинення чинності допомоги (закінчення дії програми):

_____________________________________________________________________________________
(цей пункт стосується тільки заходів державної допомоги, строк дії якої закінчується протягом звітного періоду. Необхідно зазначити дату, коли надання допомоги за відповідною програмою було припинене)

7. Мета допомоги:

основна мета:

_____________________________________________________________________________________
(основна мета - формулювання цілі державної підтримки у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що є правовою основою для відповідно заходу допомоги. У разі якщо державна допомога надається для цілей регіонального розвитку, ця мета завжди вважається пріоритетною (основною))

додаткові цілі:

_____________________________________________________________________________________
(додаткові цілі: якщо, наприклад, основною метою програми допомоги, заявленої в законодавчому акті та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), є підтримка інноваційного розвитку та науково-дослідницької діяльності, додатковою метою може бути також підтримка малого та середнього підприємництва (якщо відповідна програма доступна виключно для малих і середніх підприємств) або навпаки)

8. Регіон:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити територію (регіон, групу областей), де реалізується зазначена програма державної допомоги, якщо вона призначена виключно для певних регіонів)

9. Джерела фінансування допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

10. Форма державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити форму відповідної допомоги згідно зі статтею 4 Закону (гранти, податкові пільги / звільнення від податків / відстрочення сплати податків, пільгові кредити, державні гарантії тощо)

Детальна інформація щодо форми державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити форму, в якій надавалася та була доступна для отримувача допомога. Наприклад, у випадку пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення, яке має надати отримувач. Якщо державна допомога надавалась у формі податкової пільги, необхідно пояснити, яким саме способом реалізовувалася пільга відповідно до Податкового кодексу України. Якщо допомога реалізовувалася у формі державних гарантій за кредитами суб'єкта господарювання або через надання інших фінансових гарантій, необхідно зазначати рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечення, що вимагається для отримання кредиту)

11. Вид державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити, чи є відповідний захід програмою державної допомоги, чи індивідуальною допомогою в рамках програми, чи індивідуальною допомогою поза межами програми державної допомоги)

12. Умови надання допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити спеціальні умови - критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги допомоги тощо, додаткові критерії для визначення отримувачів допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування суб'єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

13. Отримувачі державної допомоги та розмір допомоги, наданої у звітний період:

N

Суб'єкт господарювання (номер облікової картки платника податків*, підпорядкованість, організаційно-
правова форма)

Код ЄДРПОУ

Місцезнаходження / місце проживання суб'єкта господарювання, телефон, телефакс, електронна пошта

Код КВЕД1

Розмір допомоги

Частка2

джерело 1

джерело 2

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

1 Зазначаються коди КВЕД щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна допомога.

2 Частки отримувачів у загальному обсязі наданої протягом минулого фінансового року державної допомоги в межах відповідної програми або інформація про те, що протягом звітного року державна допомога не надавалася.

14. Інформація про метод визначення розміру державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити дані, використані для розрахунків розміру державної допомоги, наприклад довідкові ціни, посилання на офіційні процентні ставки за банківськими кредитами, на офіційні розміри премії за надання державної гарантії, на рівень штрафів у разі несплати податків тощо. Також зазначити відповідні формули, використані для розрахунку суми допомоги для кожної із форм допомоги, що була отримана на певну дату)

15. Примітки:

_____________________________________________________________________________________
(будь-яка інша довідкова інформація та коментарі щодо державної допомоги)

16. Конфіденційність:

_____________________________________________________________________________________
(якщо інформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні мати доступ треті особи)

Керівник

 

 

___________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)

_________________________
(дата)

Головний бухгалтер

 

 

___________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)

_________________________
(дата)

М. П.

 

 

 

Форма
для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої звільнений від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу

Ця форма заповнюється окремо для кожної чинної програми державної допомоги та кожного індивідуального заходу допомоги в рамках програми (програм) державної допомоги, а також для кожного окремого заходу індивідуальної допомоги поза програмами державної допомоги.

Якщо державна допомога, передбачена актом законодавства з певною метою підтримки суб'єктів господарювання (господарської діяльності), у рамках єдиної програми реалізується через різні види допомоги, ця форма заповнюється на кожен з видів допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: ______________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________________

Електронна адреса: ____________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ: ________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за підготовку звіту (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
_____________________________________________________________________________________

2. Назва програми державної допомоги / індивідуальної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(назва програми має містити стислий опис мети програми. Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім'я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити відповідні законодавчі та/або інші нормативно-правові акти, рішення уповноваженого державного органу, на основі яких реалізується відповідна програма державної допомоги чи захід індивідуальної допомоги поза програмою, реквізити нормативно-правового акта, дату набрання чинності програмою відповідно до правової підстави її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Необхідно зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових актів, що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної допомоги)

4. Правова норма, яка звільняє надавача від обов'язку повідомлення про державну допомогу:

_____________________________________________________________________________________

5. Форма державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити форму допомоги відповідно до статті 4 Закону (гранти, податкові пільги, відстрочення сплати податків, кредити на пільгових умовах, гарантії тощо)

6. Джерела фінансування допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

7. Вид державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити, чи є відповідний захід програмою державної допомоги, чи індивідуальною допомогою в рамках програми, чи індивідуальною допомогою поза межами програми державної допомоги)

8. Умови надання допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити спеціальні умови - критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги допомоги тощо, додаткові критерії для визначення отримувачів допомоги, якщо програма не зазначає конкретних розмірів фінансування суб'єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

9. Розмір державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(надається окремо для кожної форми допомоги в рамках програми, наприклад, субсидії, пільгові кредити тощо. Якщо допомога надається у формі податкових пільг (податкових кредитів, зниження ставки податку), зазначити річний обсяг. Якщо у надавача немає точних даних, надаються власні розрахункові значення.

Сума допомоги за звітний рік вказується окремо для кожного виду допомоги, яка передбачена програмою (наприклад, окремо за субсидіями, за пільговими кредитними ставками, за гарантіями тощо), а саме:

1) обсяг недоотриманих, відстрочених податкових або розстрочених податків, зборів, інших обов'язкових платежів, а також обсяг фактично сплачених коштів за податковими зобов'язаннями отримувачів допомоги;

2) розподіл недоотриманих надходжень за регіонами (у разі потреби);

3) обсяг виданих державних гарантій. Необхідно зазначити кількість виданих державних гарантій, якщо програма допомоги реалізується у формі надання гарантій. Обсяг отриманих за гарантіями премій (окремо зазначаються обсяги, які надавалися як нова допомога та як продовжена допомога);

4) загальний розрахунковий обсяг інвестицій на підтримку нових проектів;

5) кількість нових робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями, для інших категорій незахищених осіб тощо. Державна допомога на підтримку зайнятості з розбивкою за категоріями працівників;

6) розбивка обсягів допомоги на галузеву підтримку (зокрема й за податковими пільгами, зазначеними в підпункті 1) цього пункту) за галузями (якщо допомога надається в кількох галузях, необхідно зазначити обсяг допомоги для кожного):

вугілля;

промисловість, у тому числі:

виробництво сталі;

суднобудування;

виробництво синтетичних волокон;

автомобілебудування;

інші галузі промисловості;

послуги, у тому числі:

транспортні послуги;

фінансові послуги;

інші послуги;

інші галузі)

10. Додаткова інформація та пояснення:

_____________________________________________________________________________________
(зазначається додаткова інформація та/або пояснення щодо відповідних програм та заходів індивідуальної державної допомоги, щодо виконання рішень Уповноваженого органу, якими передбачені окремі умови надання державної допомоги, реалізації програми державної допомоги (у разі наявності таких рішень))

11. Конфіденційність:

_____________________________________________________________________________________
(якщо інформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні мати доступ треті особи)

Керівник

 

 

___________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)

_________________________
(дата)

Головний бухгалтер

 

 

___________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)

_________________________
(дата)

М. П.

 

 

 

Форма
для надання інформації про незначну державну допомогу, надану у 20__ році

Ця форма заповнюється окремо для кожної програми державної допомоги, окремо для кожного заходу індивідуальної допомоги в рамках програми допомоги, окремо для індивідуальної допомоги, наданої поза рамками програми допомоги.

Ця форма стосується будь-якого заходу незначної допомоги, визначеної Законом.

Якщо незначна державна допомога реалізується за кількома програмами, передбаченими одним актом законодавства, необхідно окремо заповнити форму для допомоги за кожною з програм. Якщо нормативно-правовий акт, на підставі якого надається незначна допомога, передбачає різні форми її надання, ця форма заповнюється окремо для кожного з таких видів допомоги.

1. Інформація про надавача державної допомоги

Найменування надавача державної допомоги: ______________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________

Телефон: _____________________________________________________________________________

Факс: ________________________________________________________________________________

Електронна адреса: ____________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ: ________________________________________________________________________

Особа, відповідальна за підготовку звіту (посада, прізвище, ім'я, по батькові):
_____________________________________________________________________________________

2. Назва програми державної допомоги / індивідуальної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(назва програми має містити стислий опис мети програми. Назва індивідуальної державної допомоги включає також ім'я відповідного отримувача)

3. Правові підстави для надання державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити відповідні законодавчі та/або інші нормативно-правові акти, рішення уповноваженого державного органу, на основі яких реалізується відповідна програма державної допомоги чи захід індивідуальної допомоги поза програмою, реквізити нормативно-правового акта чи рішення, дату набрання чинності програмою відповідно до правової підстави її надання та передбачений строк дії програми державної допомоги. Необхідно зазначити всі доповнення та зміни до нормативно-правових актів (рішень), що стосуються реалізації програми державної допомоги або індивідуальної допомоги)

4. Дата припинення допомоги

_____________________________________________________________________________________
(цей пункт стосується тільки заходів допомоги, які вже завершилися. Зазначається дата припинення дії правової підстави для надання державної допомоги або припинення надання державної допомоги)

5. Форма державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити форму відповідної допомоги згідно зі статтею 4 Закону (гранти, податкові пільги / звільнення від податків / відстрочення сплати податків, пільгові кредити, державні гарантії тощо))

Детальна інформація щодо форми незначної державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити форму, в якій надавалася та була доступною для отримувача незначна допомога. Наприклад, у випадку пільгових кредитів також потрібно зазначити забезпечення, яке має надати отримувач. Якщо допомога надавалась у формі податкової пільги, треба пояснити, яким саме способом реалізовувалася пільга відповідно до Податкового кодексу України. Якщо допомога реалізовувалася у формі державних гарантій за кредитами суб'єкта господарювання або через надання інших фінансових гарантій, необхідно зазначати рівень ставки за надані гарантії та відповідне забезпечення, що вимагається для отримання кредиту, відповідні ставки премії за надані гарантії)

6. Цілі допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити формулювання цілі державної підтримки у відповідному законодавчому та/або іншому нормативно-правовому акті (рішенні), що є правовою підставою для відповідного заходу надання державної допомоги)

7. Джерела фінансування допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити джерела фінансування заходу державної допомоги (можливе співфінансування з бюджетів різних рівнів чи з різних фондів) та пропорцію співфінансування (у разі наявності))

8. Вид державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити, чи є відповідний захід програмою державної допомоги, чи індивідуальною допомогою в рамках програми, чи індивідуальною допомогою поза межами програми державної допомоги)

9. Умови надання допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити спеціальні умови - критерії визначення отримувачів, доступні для них обсяги допомоги тощо, додаткові критерії для визначення отримувачів допомоги, якщо програма не встановлює конкретних розмірів фінансування суб'єктів господарювання, а приймаються додаткові акти, рішення)

10. Отримувачі та розмір незначної державної допомоги:

N

Суб'єкт господарю-
вання (номер облікової картки платника податків*, підпо-
рядко-
ваність, організа-
ційно-
правова форма)

Код ЄДРПОУ

Місце-
знахо-
дження / місце
прожи-
вання суб'єкта госпо-
дарю-
вання, телефон, телефакс, електрон-
на пошта

Код КВЕД1

Розмір незначної допомоги

звітний рік (T)**

рік (T-1)**

рік (T-2)**

дже-
рело 1

дже-
рело 2

дже-
рело 1

дже-
рело 2

дже-
рело 1

дже-
рело 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

____________
* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Т - звітний рік; (Т-1) - рік, що передує звітному; (Т-2) - рік, що передує року, попередньому звітному.

1 Зазначаються коди КВЕД щодо видів економічної діяльності, яких стосується державна допомога.

11. Інформація про метод визначення розміру незначної державної допомоги:

_____________________________________________________________________________________
(зазначити дані, використані для розрахунків розміру незначної допомоги, наприклад довідкові ціни, посилання на офіційні процентні ставки за банківськими кредитами, на офіційні розміри плати за надання державної гарантії, на рівень штрафів у разі порушення податкового законодавства тощо. Також зазначаються відповідні формули, використані для розрахунку суми незначної допомоги, за кожною із форм отриманої допомоги)

12. Примітки:

_____________________________________________________________________________________
(будь-яка інша довідкова інформація та коментарі щодо незначної державної допомоги)

13. Конфіденційність:

_____________________________________________________________________________________
(якщо інформація містить конфіденційні дані, зазначаються ті її частини, до яких не повинні мати доступ треті особи)

Керівник

 

 

___________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)

_________________________
(дата)

Головний бухгалтер

 

 

___________________________
(прізвище, ініціали)

_________________________
(підпис)

_________________________
(дата)

М. П.

 

 

____________

Опрос