Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации последипломного образования работников Национальной полиции

МВД
Положение, Приказ от 24.12.2015 № 1625
действует с 16.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2015

м. Київ

N 1625

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2016 р. за N 76/28206

Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції

Відповідно до статті 75 Закону України "Про Національну поліцію" та статті 8 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правового акта МВС у відповідність до законодавства України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05 березня 2013 року N 219 "Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників органів внутрішніх справ", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 року за N 489/23021.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуюча обов'язки
Міністра освіти і науки України

І. Совсун

Голова Національної 
поліції України
підполковник поліції

Х. Деканоідзе

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає організаційно-правові засади організації післядипломної освіти працівників Національної поліції України (далі - поліція), що проходять службу (працюють) на посадах, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів, фахівців та робітничих кадрів (далі - працівники поліції).

2. Післядипломна освіта працівників поліції (далі - післядипломна освіта) здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України та цього Положення.

3. Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб працівників поліції в особистому професійному зростанні, забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати свої функції.

4. Зміст післядипломної освіти визначається відповідними планами і програмами з урахуванням сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності.

5. Після успішного завершення навчання працівники поліції отримують відповідний документ про освіту.

Навчальні заклади (установи), що здійснюють післядипломну освіту працівників поліції (далі - НЗ НП), забезпечують реєстрацію та облік виданих документів про освіту за результатами навчання в системі післядипломної освіти.

6. Іноземці, представники іноземних навчальних закладів, інших установ та організацій залучаються до навчання в системі післядипломної освіти на підставі відповідних договорів, у тому числі про міжнародну технічну допомогу, договорів про співробітництво між українськими та іноземними навчальними закладами, а також інших договорів із зарубіжними партнерами, укладених і зареєстрованих згідно із законодавством.

7. Фінансування післядипломної освіти працівників поліції здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

II. Завдання післядипломної освіти

Основними завданнями післядипломної освіти є:

навчання необхідним знанням і спеціальним навичкам для успішного виконання обов'язків із забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності та інших службових завдань;

удосконалення навичок управлінської діяльності, опанування методик навчання та виховання підлеглих, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці;

формування професійної самосвідомості працівників поліції, почуття відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки діяльності в конкретних підрозділах поліції;

навчання прийомам та засобам забезпечення особистої безпеки при виконанні службових обов'язків, під час надзвичайних подій і в екстремальних умовах;

удосконалення навиків працівників поліції поводження з вогнепальною зброєю, спеціальними засобами і спеціальною технікою, експлуатації транспортних засобів, засобів зв'язку;

формування високої психологічної стійкості працівників поліції, розвиток у них спостережливості, пильності, пам'яті, мислення та інших професійно-психологічних якостей і навичок.

III. Види післядипломної освіти і форми навчання

1. Види післядипломної освіти:

спеціалізація - складова спеціальності, що передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки працівників поліції;

перепідготовка - професійне навчання, спрямоване на оволодіння працівниками поліції іншою професією;

підвищення кваліфікації - підвищення рівня готовності працівника поліції до виконання її професійних завдань та обов'язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань;

стажування - набуття працівником поліції досвіду виконання завдань і обов'язків певної професійної діяльності або галузі знань.

2. Форми навчання:

очна (денна, вечірня);

заочна (дистанційна).

3. Форми навчання встановлюються НЗ НП залежно від складності, мети та змісту програми і відповідно до потреб замовника та можуть поєднуватися.

4. Тривалість навчання в системі післядипломної освіти визначається відповідно до навчальних планів та програм і встановлюється навчальним закладом, органом поліції, підприємством, установою, організацією, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, в яких здійснюватиметься навчання, відповідно до законодавства за погодженням із замовником.

IV. Формування та організація виконання державного замовлення

1. Післядипломна освіта здійснюється за державним замовленням у межах виділених бюджетних коштів на фінансування цього виду освітньої діяльності.

2. Державне замовлення на післядипломну освіту працівників поліції формується відповідно до вимог законодавства.

3. Учасниками формування державного замовлення на післядипломну освіту працівників поліції (далі - Адміністратори) є:

1) кадровий підрозділ центрального органу управління Національної поліції України, який формує і подає до відповідного органу пропозиції до обсягів державного замовлення на післядипломну освіту:

працівників поліції, навчання яких здійснюватиметься у НЗ НП (щороку до 01 листопада року, що передує плановому, пропозиції подаються в установленому порядку до Міністерства внутрішніх справ України);

працівників поліції, які працюють на посадах державних службовців I - IV категорій (пропозиції подаються до Національної академії державного управління при Президентові України);

працівників поліції, які працюють на посадах державних службовців V - VII категорій (пропозиції подаються до Національного агентства України з питань державної служби);

працівників поліції з курсу "Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" (пропозиції подаються до Державної служби фінансового моніторингу України);

фахівців у сфері цивільного захисту (пропозиції подаються до Державної служби України з надзвичайних ситуацій);

фахівців у сфері зовнішніх зносин (пропозиції подаються до Міністерства закордонних справ України);

фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (пропозиції подаються до Національного агентства України з питань державної служби);

фахівців юридичних служб (пропозиції подаються до Міністерства юстиції України);

2) НЗ НП, які щороку до 01 липня року, що передує плановому, на підставі заявок, отриманих від замовників, складають проекти планів-графіків короткострокового підвищення кваліфікації працівників поліції та подають їх до кадрового підрозділу центрального органу управління Національної поліції України для подальшого їх затвердження та формування пропозицій до обсягів державного замовлення;

3) інші підрозділи центрального органу управління поліцією відповідно до наявних договірних відносин з іншими державними замовниками.

4. Адміністратори після доведення до них державними замовниками затверджених обсягів післядипломної освіти уживають організаційних заходів щодо забезпечення виконання державного замовлення.

5. З метою виконання своїх повноважень Адміністратори, зазначені в підпунктах 1 та 2 пункту 3 цього розділу, у межах компетенції:

установлюють форми, порядок та строки подання заявок для завчасного формування пропозицій до державного замовлення та подання їх до державних замовників;

визначають коло замовників, які повинні подавати заявки;

відповідно до заявок розробляють плани-графіки та рознарядки на відповідний календарний рік, які затверджуються наказами центрального органу управління поліцією та доводяться до замовників, в яких зазначаються перелік навчальних закладів (установ), категорії працівників поліції (тематика - для короткострокового підвищення кваліфікації), кількість осіб та строки навчання;

визначають форми та періодичність контролю за виконанням планів-графіків та рознарядок.

6. Керівники структурних підрозділів центрального органу управління Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України, НЗ НП зобов'язані:

забезпечити облік післядипломної освіти працівників поліції підпорядкованих підрозділів та планування їх подальшого навчання;

на вимогу Адміністраторів подавати заявки. У разі планування навчання працівників поліції у системі післядипломної освіти поза межами гарнізону їх основного місця несення служби - планувати видатки на їх відрядження;

ужити необхідних заходів щодо виконання затверджених планів-графіків та рознарядок післядипломної освіти працівників поліції.

V. Порядок організації направлення працівників поліції на навчання до НЗ НП

1. Відповідно до затверджених планів-графіків керівники структурних підрозділів центрального органу управління Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України:

затверджують списки працівників поліції, які будуть направлені на навчання, і доводять їх до відома керівників відповідних органів і підрозділів та кандидатів на навчання;

організовують завчасне планування відпусток працівників поліції, які підлягають направленню на навчання, перевірку їх зовнішнього вигляду, дотримання ними правил носіння однострою, а також проведення інструктажу щодо дотримання правил поведінки на шляху прямування до НЗ НП і у зворотному напрямку та під час навчання;

контролюють забезпеченість працівників поліції, які направляються на навчання, довідками про допуск до державної таємниці (у разі необхідності), грошовим забезпеченням, коштами на відрядження та речовим майном за нормами, передбаченими відповідними нормативно-правовими актами.

2. Працівники поліції, направлені на навчання, зобов'язані прибути до НЗ НП напередодні дня занять в однострої за сезоном, без зброї і мати при собі:

направлення (додаток 1);

службове посвідчення;

довідку про допуск до державної таємниці (якщо це передбачено номенклатурою посад);

документ про відрядження та кошти на відрядження (у разі направлення на навчання поза межі гарнізону).

3. Керівники НЗ НП для осіб, які прибувають на навчання в системі післядипломної освіти, створюють належні умови для їх проживання і харчування в підпорядкованому закладі (установі). У разі неможливості забезпечити проживання - сприяють поселенню в готелях та гуртожитках у межах витрат, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.

VI. Спеціалізація

1. Спеціалізація працівників поліції проводиться у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - ВНЗ НП).

2. Направленню на спеціалізацію підлягають працівники поліції структурних підрозділів центрального органу управління Національної поліції України та територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України, що проходять службу (працюють) на посадах, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів та фахівців, які:

переміщені на іншу посаду, виконання обов'язків за якою потребує нових знань, умінь і навичок (необхідність направлення такого працівника поліції на спеціалізацію визначається його безпосереднім керівником);

уперше прийняті на службу в поліцію;

призначені на посади в новостворені підрозділи поліції.

3. Спеціалізація проводиться в межах спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ НП, з урахуванням специфіки професійної діяльності працівників поліції.

4. Перелік ВНЗ НП, категорія працівників поліції, їх кількість, а також строки навчання визначаються відповідними планами-графіками, які затверджуються наказами Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру.

5. Після закінчення навчання та успішного виконання завдань підсумкового контролю працівники поліції отримують свідоцтво про закінчення курсів спеціалізації (перепідготовки), форма якого наведена у додатку 2 до цього Положення, що долучається до особової справи.

6. Працівникам поліції, які не виконали навчальний план, не пройшли підсумкового контролю, видається довідка в довільній формі про те, що вони прослухали навчальну програму зі спеціалізації.

VII. Перепідготовка

1. Перепідготовка працівників поліції здійснюється в НЗ НП, що здійснюють спеціальну підготовку поліцейських, вперше прийнятих на службу до поліції (далі - ЗПО НП).

2. Направленню на перепідготовку підлягають працівники поліції, що вперше прийняті на службу в поліції на посади, які за класифікацією професій належать до категорії робітничих кадрів, за переведенням з центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

3. Перелік ЗПО НП, категорія працівників поліції, їх кількість, а також строк навчання визначаються наказом Національної поліції України організаційно-розпорядчого характеру.

4. Після закінчення навчання та успішного виконання завдань підсумкового контролю працівники поліції отримують свідоцтво про закінчення курсів спеціалізації (перепідготовки), яке долучається до особової справи.

5. Працівникам поліції, які не виконали навчальний план, не пройшли підсумкового контролю, видається довідка в довільній формі про те, що вони прослухали навчальну програму з перепідготовки.

VIII. Підвищення кваліфікації

1. Підвищення кваліфікації працівників поліції здійснюється:

для тих, що проходять службу (працюють) на посадах, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів та фахівців, - у ВНЗ НП;

для тих, що проходять службу (працюють) на посадах, які за класифікацією професій належать до категорії робітничих кадрів, - у ЗПО НП.

2. Працівники поліції направляються на підвищення кваліфікації за потребою, але не рідше одного разу на 3 роки, а також перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана.

3. Підвищення кваліфікації працівників поліції здійснюється за такими видами:

підвищення кваліфікації за професійними програмами (довгострокове) - проводиться для працівників поліції, яких зараховано до кадрового резерву;

короткострокове підвищення кваліфікації (спеціалізовані навчальні курси, тематичні семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, інші види).

4. Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації визначається програмою обсягом не менше 72 академічних годин.

5. Професійні програми для кожної категорії працівників поліції розробляються НЗ НП та погоджуються з Міністерством внутрішніх справ України.

6. Після успішного закінчення навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації та успішного виконання завдань підсумкового контролю працівники поліції отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації, форма якого наведена у додатку 3 до цього Положення, що долучається до особової справи.

7. Працівникам поліції, які не виконали навчальний план, не пройшли підсумкового контролю, видається довідка в довільній формі про те, що вони прослухали навчальну програму підвищення кваліфікації.

8. Результати навчання за програмами довгострокового підвищення кваліфікації ураховуються працівникам поліції під час їх атестації для визначення перспектив їх подальшого просування по службі, у тому числі для призначення на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана.

9. Працівники поліції, які під час проходження довгострокового підвищення кваліфікації не виконали відповідну навчальну програму (отримали незадовільні оцінки за її підсумками), можуть бути знову направлені для проходження довгострокового підвищення кваліфікації не раніше ніж через рік.

10. Короткострокове підвищення кваліфікації проводиться з метою вивчення актуальних проблем державного управління, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду провадження управлінської, правоохоронної та правозахисної діяльності.

11. Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації становить до 72 академічних годин.

12. Тематика програм короткострокового підвищення кваліфікації розробляється НЗ НП за участю структурних підрозділів територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України за місцем дислокації навчального закладу та погоджується з центральним органом управління Національної поліції України.

13. Короткострокове підвищення кваліфікації працівників поліції може здійснюватися за місцем несення ними служби з обов'язковим залученням науково-педагогічного та педагогічного (викладацького) складу НЗ НП.

14. За результатами короткострокового підвищення кваліфікації працівникам поліції видається сертифікат про короткострокове підвищення кваліфікації, форма якого наведена у додатку 4 до цього Положення, що долучається до особової справи.

15. Перелік НЗ НП, категорія працівників поліції, їх кількість, а також строк навчання визначаються відповідними планами-графіками, що затверджуються наказами організаційно-розпорядчого характеру Національної поліції України.

IX. Стажування

1. Стажування працівників поліції здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних знань, умінь, навичок і компетенцій, здобутих у результаті теоретичної підготовки.

2. Стажування проходять:

працівники поліції, які зараховані до кадрового резерву, - для просування по службі;

працівники поліції, які вперше призначені на посади керівного складу Національної поліції України;

інші працівники поліції - при призначенні на нову посаду.

3. Тривалість та строки стажування встановлюються його ініціатором з урахуванням мети стажування, складності навчання, досвіду практичної роботи працівника поліції за погодженням із навчальним закладом, органом поліції, підприємством, установою, організацією, органом державної влади, органом місцевого самоврядування, у якому здійснюватиметься стажування відповідно до вимог законодавства.

4. Кількість працівників поліції, які зараховані до кадрового резерву, та строки проходження ними стажування визначаються планами-графіками, які затверджуються керівниками центрального органу управління поліцією та територіальних (міжрегіональних) органів поліції залежно від підпорядкування номенклатури посад працівників поліції, які підлягають стажуванню.

5. Стажування проводиться за місцем служби (роботи) або в інших органах і підрозділах поліції, науково-дослідних установах, підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління поліції, НЗ НП, на базі інших центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів, а також за кордоном, на займаних посадах або на посадах, на які працівників поліції передбачається згодом призначити.

6. Зміст стажування визначається індивідуальними планами, які розробляються органами, установами, підприємствами, в яких відбуватиметься стажування, за погодженням з його ініціатором.

7. Організація стажування покладається на керівників структурних підрозділів центрального органу управління поліцією, територіальних (міжрегіональних) органів поліції, науково-дослідних установ, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління поліції, та НЗ НП, які зобов'язані:

визначити строк, місце стажування, кількість стажистів та їх керівників;

затвердити погоджений з ініціатором стажування індивідуальний план стажування, а після його проведення - звіт про виконання програми стажування (звіт про стажування долучається до особової справи працівника поліції);

створити належні умови для стажування і здійснювати постійний контроль за його проходженням.

8. Керівник стажування зобов'язаний:

провести інструктаж про порядок проходження стажування та з техніки безпеки, надати стажисту необхідні документи (індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо), ознайомити його з функціональними обов'язками;

поінформувати стажиста про систему звітності, необхідність виконання кваліфікаційної роботи (практичного завдання) за відповідною посадою, ознайомити з основними нормативно-правовими актами, які регламентують роботу служби, органу, підрозділу;

систематично надавати стажистові необхідну методичну і практичну допомогу у вивченні та відпрацюванні передбачених планом завдань;

здійснювати постійний контроль за виконанням плану стажування;

після закінчення строку стажування підготувати відгук-характеристику, який затверджується керівником, на якого покладено організацію стажування.

9. Стажування на базі інших центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів, а також за кордоном здійснюється за планами та в порядку, установленими в цих органах, установах, організаціях.

10. Особи, які проходять стажування, зобов'язані:

своєчасно прибути до місця стажування;

сумлінно та у відповідні строки виконувати зазначені в плані заходи;

брати участь у нарадах, які проводяться за місцем стажування;

вести облік проведеної роботи в щоденнику згідно з планом стажування;

після закінчення строку стажування підготувати звіт та подати його на затвердження керівникові, на якого покладено організацію стажування.

11. Стажист має право звертатися до керівництва органу, на базі якого проводиться стажування, або до ініціатора стажування з питань незадовільного ставлення до нього з боку керівників стажування, відсутності умов для виконання індивідуального плану тощо.

12. У разі невиконання стажистом індивідуального плану, недбалого ставлення до своїх обов'язків керівник стажування має право перервати стажування з повідомленням про це ініціатора стажування.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу

В. Є. Боднар

 

____________________________________________________________________________________
(повне найменування органу або підрозділу поліції)

НАПРАВЛЕННЯ

на ___________________________________________________________________________________
                                                                (підвищення кваліфікації, спеціалізацію, перепідготовку)
до ___________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування навчального закладу, установи)

Видано _______________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, спеціальне звання)
______________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, номер спеціального жетона поліцейського)
для навчання в системі післядипломної освіти в навчальному закладі (установі) з _________________ 20__ року до ____________ 20__ року.

Інформація про освіту кандидата на навчання

Професійно-технічна, вища освіта

N з/п

Найменування навчального закладу, рік випуску

Спеціальність, освітній ступінь, професія

 

 

 

 

 

 

Післядипломна освіта

N з/п

Вид післядипломної освіти, дата проходження

Найменування навчального закладу (установи)

Напрям (посадова категорія), назва навчального курсу, обсяг годин

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник кадрового
підрозділу поліції

_______________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________
(назва центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, установа)
___________________________________________________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу, установи)

СВІДОЦТВО
про закінчення курсів спеціалізації (перепідготовки)

                ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                   (звання, прізвище, ім'я, по батькові, номер спеціального жетона поліцейського)
                                                 у період з ______ по _____ 20__ року пройшов(ла) навчання
на курсах спеціалізації (перепідготовки) працівників _______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                          (назва служби поліції)

Керівник

________________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Реєстраційний N ____________

____________ 20___ року

 

_____________________________________________________________________________________
(назва центрального органу виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, установа)
________________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу, установи)

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

Видано _______________________________________________________________________________
                                                                                                                 (спеціальне звання)
______________________________________________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, номер спеціального жетона поліцейського)
про те, що з ____________ 20___ р. до ____________ 20___ р. він (вона) пройшов(ла) підвищення кваліфікації за професійною програмою ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (спеціалізація, кількість навчальних годин)
за результатами якого отримав(ла) такі оцінки:

Вид контролю

Оцінка

Захист реферату на тему (виконання практичного завдання - короткий зміст завдання)

 

Підсумковий контроль
(форма підсумкового контролю)

 

Керівник

М. П.

Реєстраційний номер ________________

____________ 20__ року

 

_________________________________________________________________________________________________________
(повна назва навчального закладу, установи)

СЕРТИФІКАТ
про короткострокове підвищення кваліфікації

Виданий __________________________________________________________________________________________________________________,
                                                                                         (спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, номер спеціального жетона поліцейського)
який (яка) ____________ 20__ року пройшов(ла) _________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                         (форма підвищення кваліфікації: тренінг, семінар тощо)
за курсом __________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                (назва навчального курсу, обсяг навчальних годин)

Керівник

________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Реєстраційний N ____________

____________ 20___ року

____________

Опрос