Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Требованиям относительно разработки, внедрения и применения постоянно действующих процедур, основанных на принципах Системы управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР)

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 17.11.2015 № 429
действует с 25.12.2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2015

м. Київ

N 429

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 грудня 2015 р. за N 1517/27962

Про затвердження Змін до Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

На виконання статті 21 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року N 590, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2012 року за N 1704/22016, що додаються.

2. Департаменту тваринництва забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я. В.

 

Міністр

О. М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державної
ветеринарної та фітосанітарної
служби України

О. М. Вержиховський

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Міністр охорони здоров'я
України

О. Квіташвілі

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

С. Глущенко

 

ЗМІНИ
до Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 1.3 виключити;

2) у пункті 1.9:

абзаци другий, третій замінити новим абзацом такого змісту:

"верифікація - перевірка шляхом обстеження та надання об'єктивних доказів дотримання визначених вимог;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

абзаци п'ятий, шостий замінити новим абзацом такого змісту:

"план НАССР - документ, підготовлений відповідно до принципів НАССР для забезпечення контролю за небезпечними факторами, які є визначальними для безпечності харчових продуктів на тому етапі харчового ланцюга, який розглядається;".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.5:

підпункт 2.5.2 викласти в такій редакції:

"2.5.2. Зменшення ризику перехресного забруднення шляхом належного планування та організації потоків руху неперероблених, частково перероблених та перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, у тому числі пакувальних, персоналу, відвідувачів так, щоб вони не несли загрозу безпечності продуктів;";

підпункт 2.5.3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.5.4 - 2.5.9 вважати відповідно підпунктами 2.5.3 - 2.5.8;

у підпункті 2.5.3 слово "які" замінити словами "якщо такі", а слова "і якість" виключити;

підпункт 2.5.7 доповнити словами ", при зростанні асортименту продуктів та обсягів виробництва";

2) абзац четвертий підпункту 2.12.2 пункту 2.12 викласти в такій редакції:

"якщо встановлено електричні знищувачі комах, то вони не повинні розміщуватись над відкритим харчовим продуктом;";

3) в абзаці другому підпункту 2.14.4 пункту 2.14 слово "аудити" замінити словом "перевірки";

4) абзац другий підпункту 2.15.9 пункту 2.15 після слова "безперервності" доповнити словами "температурного ланцюга";

5) у пункті 2.17:

підпункт 2.17.1 викласти в такій редакції:

"2.17.1. Виконання операторами ринку статті 39 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" щодо вимог до маркування харчових продуктів;";

абзац другий підпункту 2.17.4 виключити.

3. У розділі III:

1) абзац десятий пункту 3.10 викласти в такій редакції:

"строк придатності;";

2) пункт 3.17 викласти в такій редакції:

"3.17. Блок-схема має бути достатньо зрозумілою та повною. При цьому необхідно уникати відображення у блок-схемі тих етапів, які не є частиною технологічного процесу.";

3) у пункті 3.20:

у підпункті 3.20.2 слово "виробництва" замінити словом "потужності";

підпункт 3.20.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Наступним етапом аналізу небезпечних факторів є встановлення того, які заходи контролю можна застосувати чи вже застосовано для запобігання виникненню, для зменшення до прийнятного рівня або усунення кожного з небезпечних факторів та на яких етапах технологічного процесу це можна зробити. У деяких ситуаціях контроль за конкретним небезпечним фактором може вимагати більше ніж одного заходу контролю. В інших випадках за допомогою одного й того самого заходу контролю можна контролювати кілька небезпечних факторів. Заходи контролю - це програми-передумови системи НАССР, які визначені у розділі II цих Вимог. Контрольні заходи повинні здійснюватись відповідно до процедур та специфічних умов потужності для забезпечення їх ефективного впровадження.";

підпункт 3.20.8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.20.9, 3.20.10 вважати відповідно підпунктами 3.20.8, 3.20.9;

у підпункті 3.20.8 слово "розрізняти" замінити словом "розглядати", а слова ", і ті, які відносять до їх якості" виключити;

4) у пункті 3.21:

у підпункті 3.21.1 слова "за допомогою використання дерева рішень, а також в інший спосіб" виключити, а після слова "знань" доповнити підпункт словами "про процес та продукт з можливим використанням дерева рішень";

в абзаці другому підпункту 3.21.2 слово "раніших" замінити словом "попередніх";

5) у підпункті 3.22.3 пункту 3.22 перше речення виключити;

6) у підпункті 3.23.4 пункту 3.23:

у підпункті 3.23.4.1 слова "визначення ефективності" виключити;

в абзаці другому підпункту 3.23.4.3 слово "завчасні" виключити;

підпункт 3.23.4.5 виключити;

7) у пункті 3.25:

в абзаці першому та підпунктах 3.25.1, 3.25.2 слово "перевірки" замінити словами "верифікації (перевірки)";

у підпункті 3.25.2.2 підпункту 3.25.2:

в абзаці п'ятнадцятому слова "кількості працівників та їх кваліфікації" замінити словами "кваліфікації працівників";

в абзаці сімнадцятому слово "дій" замінити словом "заходів";

8) у пункті 3.26:

в абзаці четвертому підпункту 3.26.5 слово "законодавства" замінити словами та цифрами "пункту 3 частини шостої статті 21 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів";

підпункт 3.26.6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3.26.7, 3.26.8 вважати відповідно підпунктами 3.26.6, 3.26.7.

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.2 - 4.16 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.15;

2) у пункті 4.4 слова "або таких, що мають малий обсяг виробництва," виключити;

3) доповнити розділ новим пунктом 4.16 такого змісту:

"4.16. Оператори ринку зобов'язані перед використанням настанов перевірити відповідність рекомендацій, практик та типових планів НАССР специфічним умовам потужності та за потреби зробити зміни у документації та застосувати їх.".

5. У розділі V:

1) у пункті 5.2 слово "властивості" замінити словом "властивостями";

2) у пунктах 5.13 - 5.15 слово "дії" у всіх відмінках замінити словом "заходи" у відповідних відмінках;

3) пункт 5.17 після слова "технологічних" доповнити словами "та допоміжних";

4) у пункті 5.23 слова "Керівництво потужності повинно" замінити словами "Відповідальні працівники потужності повинні";

5) у пункті 5.24:

підпункт 5.24.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.24.6, 5.24.7 вважати відповідно підпунктами 5.24.5, 5.24.6;

у підпункті 5.24.5:

абзаци четвертий, п'ятий підпункту 5.24.5.1 виключити;

підпункт 5.24.5.2 викласти в такій редакції:

"5.24.5.2. Ідентифікація партій.

Ідентифікація партій будь-яких речовин або продуктів (неперероблених, частково перероблених або перероблених), партій харчових продуктів здійснюється оператором ринку.

Взаємозв'язок між партіями при внутрішній простежуваності для операторів ринку не є обов'язковою вимогою, однак впровадження такої вимоги дасть змогу підвищити ефективність процедур;";

у підпункті 5.24.5.4:

в абзаці другому слова "Впровадження простежуваності необхідно тестувати (перевіряти) та переглядати" замінити словами "Для підвищення ефективності простежуваності оператори ринку можуть застосовувати її тестування та перегляд";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Регулярне тестування процедури відкликання та вилучення продукту підвищує її ефективність.";

6) у підпункті 5.25.5 пункту 5.25 слова та цифри "розділом III цих Вимог" замінити словами та цифрами "пунктом 3 частини шостої статті 21 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

6. У тексті цих Вимог слова "Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) (далі - система НАССР)", "операторами потужностей" та "НАССР - плану" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", "системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках", "операторами ринку" та "плану НАССР" у відповідних відмінках та числах.

 

Директор Департаменту тваринництва

М. М. Кваша

Опрос