Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению апелляций на решение назначенных органов по оценке соответствия и признанных независимых организаций и Порядка рассмотрения апелляций на решение назначенных органов по оценке соответствия и признанных независимых организаций

Министерство экономического развития и торговли Украины
Положение, Приказ от 17.11.2015 № 1454
редакция действует с 03.07.2020

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2015

м. Київ

N 1454

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 грудня 2015 р. за N 1512/27957

Про затвердження Положення про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій та Порядку розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій

(заголовок у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 12.12.2019 р. N 656)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12 грудня 2019 року N 656

Відповідно до частини шостої статті 43 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій;

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12.12.2019 р. N 656)

Порядок розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій.

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12.12.2019 р. N 656)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30 жовтня 2001 року N 526 "Про затвердження Типового положення про апеляційні комісії при уповноважених органах із сертифікації та порядок розгляду ними скарг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 року за N 1074/6265;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 03 березня 2006 року N 65 "Про внесення змін до наказу Держстандарту України від 30.10.2001  N 526 "Про затвердження Типового положення про апеляційні комісії при уповноважених органах із сертифікації та порядок розгляду ними скарг", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 березня 2006 року за N 321/12195.

3. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Нефьодова М. Є.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій

(заголовок у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 12.12.2019 р. N 656)

(У тексті Положення слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки", а слово "підтримання" замінено словами "повне чи часткове підтримання" згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12 грудня 2019 року N 656)

1. Комісія з розгляду апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій (далі - комісія) є постійним консультативно-дорадчим органом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки).

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства розвитку економіки,
 торгівлі та сільського господарства України від 12.12.2019 р. N 656)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, наказами Мінекономіки, а також цим Положенням.

3. Комісія:

розглядає апеляції на рішення, прийняті призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями (далі - призначені органи з оцінки відповідності) за результатами розгляду ними апеляцій, поданих особами, які замовляли таким органам роботи з оцінки відповідності та не згодні з рішеннями, прийнятими такими органами стосовно об'єктів оцінки відповідності (далі - заявник);

(абзац другий пункту 3 у редакції наказу Міністерства розвитку
 економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.12.2019 р. N 656)

розглядає інформацію, документи і матеріали, необхідні для розгляду апеляції, що надійшли від заявника та призначеного органу з оцінки відповідності;

за результатами розгляду апеляції приймає рішення про повне чи часткове підтримання або відхилення апеляції.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12.12.2019 р. N 656)

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від заявника та призначеного органу з оцінки відповідності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для розгляду апеляцій;

залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників громадських об'єднань та незалежних експертів (за згодою);

залучати працівників Мінекономіки (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує секретар, який надсилає ці матеріали в письмовому або електронному вигляді членам комісії та залученим до участі в її роботі особам не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення засідання комісії.

Про місце, дату і час засідання члени комісії та залучені до участі в її роботі особи повинні бути поінформовані в письмовій формі не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня його проведення.

6. Склад комісії затверджується внутрішнім наказом Мінекономіки організаційно-розпорядчого характеру. До складу комісії входять представники Мінекономіки, інших центральних органів виконавчої влади та Служби безпеки України, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, та громадських об'єднань (за згодою).

(абзац перший пункту 6 у редакції наказу Міністерства розвитку
 економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.12.2019 р. N 656)

До складу комісії не можуть входити представники призначених органів з оцінки відповідності.

7. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії;

визначає та затверджує порядок денний засідань комісії.

8. Секретар комісії:

скликає за дорученням голови засідання комісії;

забезпечує організаційну діяльність комісії, у тому числі щодо підготовки порядку денного засідань;

за дорученням голови виконує інші завдання, що стосуються забезпечення роботи комісії.

9. Члени комісії зобов'язані:

вивчати матеріали, подані на розгляд комісії;

брати участь у голосуванні з питань, що винесені на розгляд комісії.

10. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. З метою усунення проявів корупції член комісії повинен заявити про самовідвід чи підлягає відводу в разі, якщо він перебував або перебуває у службовій залежності від заявника, призначеного органу з оцінки відповідності, який є однією із сторін апеляції, або є близькою особою в розумінні Закону України "Про запобігання корупції" для заявника - фізичної особи, будь-якої особи з числа працівників заявника чи будь-якої особи, яка належить до персоналу призначеного органу з оцінки відповідності, який є однією із сторін апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.

(абзац перший пункту 11 у редакції наказу Міністерства розвитку
 економіки, торгівлі та сільського господарства України від 12.12.2019 р. N 656)

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений комісії в письмовій формі та розглянутий на початку її засідання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, крім члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

12. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини членів комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. У разі прийняття рішення про повне або часткове підтримання апеляції в протоколі надаються рекомендації призначеному органу з оцінки відповідності про скасування чи зміну рішення, прийнятого цим органом за результатами розгляду апеляції.

(абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 12.12.2019 р. N 656)

13. Рішення комісії про повне чи часткове підтримання або відхилення апеляції надається Мінекономіки заявникам та призначеним органам з оцінки відповідності в письмовій формі.

14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює управління технічних регламентів та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання Мінекономіки.

 

Директор департаменту
технічного регулювання

Л. Віткін

Опрос