Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о кабинете телемедицины заведения здравоохранения

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 19.10.2015 № 681
действует с 04.12.2015

ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет телемедицини закладу охорони здоров'я

I. Загальні положення

1. Кабінет телемедицини закладу охорони здоров'я (далі - Кабінет) створюється з метою забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам із застосуванням телемедицини, коли відстань є критичним чинником.

2. Кабінет є структурним підрозділом закладу охорони здоров'я (далі - ЗОЗ).

3. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, у тому числі цим Положенням.

4. Персонал Кабінету складається з:

лікарів, які при присвоєнні (підтвердженні) професійної кваліфікаційної категорії пройшли підготовку з питань надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини на факультетах підвищення кваліфікації лікарів під час післядипломного навчання;

сестер медичних, які здійснюють ведення медичної та статистичної документації в електронній формі та у формі документа на папері;

інженерів, які забезпечують функціонування технічних та програмних засобів Кабінету.

5. Посадові інструкції персоналу Кабінету розробляються на основі:

пункту 1 "Лікар" частини "Професіонали. Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Охорона здоров'я" (випуск 78), затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року N 117;

пункту 23 "Сестра медична" частини "Фахівці" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників "Охорона здоров'я" (випуск 78), затвердженого наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року N 117;

пункту 15 "Інженер" частини "Професіонали" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності"), затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 (зі змінами).

6. Кількість штатних одиниць Кабінету визначається керівником ЗОЗ.

7. Оснащення Кабінету здійснюється згідно з Табелем оснащення кабінету телемедицини, який наведено в додатку до цього Положення.

8. Контроль за діяльністю Кабінету здійснює керівник ЗОЗ, у структурі якого функціонує цей Кабінет.

II. Предмет діяльності

1. Основними завданнями Кабінету є:

забезпечення процесу надання пацієнтам медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

впровадження новітніх технологій у діяльність ЗОЗ;

ведення медичної, статистичної та облікової документації в електронній формі та у формі документів на папері, яка використовується при наданні медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

взаємодія зі структурними підрозділами ЗОЗ, юридичними та фізичними особами - підприємцями, що надають медичну допомогу із застосуванням телемедицини;

участь у розробці рекомендацій щодо застосування телемедицини в ЗОЗ;

забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази Кабінету;

забезпечення дотримання конфіденційності і цілісності медичної інформації про стан здоров'я пацієнта, а також вимог етики та деонтології надання медичної допомоги.

2. Відповідно до покладених завдань Кабінет:

бере участь у наданні екстреної та планової медичної допомоги;

опрацьовує запит на телемедичне консультування;

формує запит на телемедичне консультування та проводить пошук необхідного консультанта;

опрацьовує висновок консультанта;

інформує пацієнта та/або лікуючого лікаря про результат телемедичного консультування;

забезпечує ведення журналу обліку телемедичних консультацій (форма первинної облікової документації N 003/тм "Журнал обліку телемедичних консультацій", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 жовтня 2015 року N 681);

зберігає висновки консультантів на паперових носіях та виготовляє їх копії за необхідності;

здійснює облік запитів на телемедичне консультування та висновків консультантів;

здійснює направлення пацієнтів для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;

здійснює облік матеріальних цінностей, формує замовлення на здійснення ремонтних робіт, оснащення медичним обладнанням та інвентарем, забезпечення твердим та м'яким інвентарем, іншими засобами, необхідними для функціонування Кабінету.

III. Управління

1. Кабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЗОЗ відповідно до порядку, установленого законодавством України.

2. Завідувач Кабінету:

здійснює керівництво Кабінетом;

створює умови для безперервного підвищення кваліфікації працівниками Кабінету та контролює його своєчасність;

створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;

організовує роботу Кабінету та співпрацю з іншими структурними підрозділами ЗОЗ;

організовує надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

організовує впровадження сучасних методів діагностики та лікування;

забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та ефективне використання медичного оснащення і технічних та інформаційно-програмних засобів;

організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування Кабінету;

контролює дотримання вимог ведення медичної, облікової та статистичної документації та подає їх керівництву ЗОЗ;

аналізує показники роботи Кабінету, вживає заходів щодо їх покращення та є відповідальним за роботу Кабінету;

надає пропозиції головному лікарю ЗОЗ щодо прийняття та переведення на інші посади працівників Кабінету.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

 

Табель оснащення кабінету телемедицини

N з/п

Назва обладнання

Кількість одиниць

1

Комп'ютер персональний з мультимедіа, монітор

1

2

Веб-камера

1

3

Блок безперебійного живлення

1

4

Фотокамера цифрова

1

5

Сканер планшетний

1

6

Принтер лазерний

1

7

Засоби телеметрії

1

8

Телефон

1

9

Стіл комп'ютерний

1

10

Стілець офісний

2

11

ПЗ/Операційна система

1

12

ПЗ/Офіс

1

13

ПЗ/Прикладне для телемедицини

1

14

ПЗ/Антивірус

1

15

Підключення до мережі Інтернет шляхом застосування доступних засобів телекомунікацій, які використовують новітні телекомунікаційні технології
(не менше 10 Мбіт/с, синхронний)

1

16

Телефонне з'єднання (стаціонарне)

1

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

Опрос