Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 03 ноября 2014 года N 1100

Минфин
Приказ от 06.07.2015 № 626
действует с 06.11.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2015

м. Київ

N 626

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 жовтня 2015 р. за N 1221/27666

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року N 1100

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року N 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1385/26162 (зі змінами);

Зміни до форми висновку про результати перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року N 1100, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1385/26162 (зі змінами), виклавши її в новій редакції.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

С. В. Білан

 

ЗМІНИ
до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади"

1. Доповнити підпункт 2 пункту 3 після слів "трудової книжки" словами "(послужного списку)".

2. Доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:

"Про встановлення недостовірності відомостей, які підлягали перевірці згідно з пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказується у висновку про результати перевірки у разі, якщо вартість майна (майнових прав), набутого (набутих) особою, стосовно якої проводилася перевірка, за час перебування на посадах, визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону, перевищує суму доходів, отриманих із законних джерел.".

3. Пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. У разі надходження від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, контролюючий орган зобов'язаний розглянути таку інформацію, перевірити її та у разі підтвердження її достовірності врахувати у висновку на запит керівника органу, в якому проводиться перевірка.

У разі надходження від керівника органу, в якому проводиться перевірка, повідомлення про припинення перевірки за встановленою формою, контролюючий орган припиняє перевірку достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка".

4. У пункті 14:

доповнити абзац перший реченням такого змісту: "У разі коли особа, стосовно якої проводиться перевірка, займає посаду, перебування на якій становить державну таємницю, така посада у висновку про результати перевірки не зазначається";

абзац другий викласти у такій редакції:

"У разі встановлення недостовірності відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних у декларації особи, стосовно якої проводилася перевірка, контролюючий орган, який проводив перевірку, одночасно з надісланням висновку на запит керівника органу, в якому проводиться перевірка, надсилає до Міністерства юстиції України копію такого висновку";

доповнити абзац третій реченнями такого змісту: "У разі отримання додаткової інформації щодо відомостей, які підлягали перевірці згідно із пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, яка впливає на суть раніше надісланого висновку, контролюючий орган проводить додаткову перевірку, готує та надсилає органу, в якому проводиться перевірка, висновок про результати додаткової перевірки за встановленою формою, де зазначається також про отримання запиту, відповідно до якого проводилася перевірка. У разі відсутності додаткової інформації щодо відомостей, які підлягали перевірці згідно із пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, контролюючий орган за результатами розгляду такого запиту надсилає органу, в якому проводиться перевірка, листа з інформацією про відсутність підстав для проведення додаткової перевірки та уточнює викладену в раніше надісланому висновку інформацію.".

5. У пункті 16 слова ", зберігаються в порядку, встановленому відповідно до закону" замінити словами ", обробляються, зберігаються і поширюються в порядку, встановленому Законом України "Про захист персональних даних".

6. Доповнити Порядок пунктами 17 та 18 такого змісту:

"17. Контролюючий орган, який проводить перевірку щодо кожної особи, стосовно якої проводиться перевірка, зберігає: запит про проведення перевірки достовірності відомостей разом із доданими до нього копіями документів; копії надісланих контролюючим органом запитів; оригінали отриманих відповідей; копії повідомлень контролюючого органу особі, стосовно якої проводиться перевірка; надане цією особою письмове пояснення та копії документів, які підтверджують зазначені у декларації відомості; інформацію про особу, одержану від фізичних та юридичних осіб чи дорадчого громадського органу з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, а також інших суб'єктів інформаційних відносин; повідомлення про припинення перевірки від керівника органу, в якому проводиться перевірка.

18. Рішення, дія чи бездіяльність контролюючих органів щодо проведення перевірки достовірності відомостей щодо особи, стосовно якої проводиться перевірка, можуть бути оскаржені в судовому порядку.".

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

____________
(дата)

N

 

ВИСНОВОК
про результати (додаткової)* перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади"

________________________________________________, який (яка) працює (претендує на зайняття)
                               (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                        (найменування посади та органу державної влади або органу місцевого самоврядування)

Відповідно до пункту 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 563, та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 листопада 2014 року N 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за N 1385/26162,
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування контролюючого органу)
проведено (додаткову)* перевірку відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону України "Про очищення влади", щодо
_____________________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), дата і місце народження особи)

Для проведення перевірки отримувалися запит про перевірку, копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за ____ рік (далі - Декларація), а також інші документи (копії документів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (зазначаються у разі наявності)
Запити про надання відомостей про ______________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище та ініціали особи)
надсилалися до ________________________________________________________________________
                                                                                                  (найменування органів (підрозділів))
За результатами розгляду запитів  ______________________________________________ повідомили:
                                                                                                                     (найменування органів (підрозділів))
_________________________________________________________________________________________________.
Перевіркою встановлено, що __________________________________________________ у Декларації
                                                                                                      (прізвище та ініціали особи)
вказано ____________________________________ відомості щодо наявності майна (майнових прав),
                                           (достовірні/недостовірні)
набутого (набутих) _________________________________________ за час перебування на посадах,
                                                                    (прізвище та ініціали особи)
визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", які ___________________________________________________________ наявній податковій інформації
                                            (відповідають/не відповідають)
про майно (майнові права) _____________________________________________________________.
                                                                                                     (прізвище та ініціали особи)
_____________________________________________________________________________________
У разі встановлення недостовірності відомостей усі виявлені недостовірності деталізуються та
_____________________________________________________________________________________
зазначаються окремо по кожному з видів майна (майнових прав), відображення якого передбачено
_____________________________________________________________________________________
розділами III, IV та V Декларації.

Перевіркою також встановлено, що вартість майна (майнових прав), вказаного (вказаних) __________________________________________________________________________ у Декларації,
                                                                             (прізвище та ініціали особи)                                                   
набутого (набутих) __________________________________________ за час перебування на посадах,
                                                                     (прізвище та ініціали особи)

визначених у пунктах 1 - 10 частини першої статті 2 Закону України "Про очищення влади", ________________________________________________________ наявній податковій інформації про
                                                (відповідає/не відповідає)                                                                        
доходи, отримані _____________________________________________________ із законних джерел.
                                                                                  (прізвище та ініціали особи)
_____________________________________________________________________________________
У разі встановлення невідповідності відомостей усі виявлені невідповідності деталізуються та
_____________________________________________________________________________________
зазначаються окремо по кожному з видів майна (майнових прав), відображення якого (яких) передбачено
_____________________________________________________________________________________
розділами III, IV та V Декларації.

Результат (додаткової)* перевірки

З урахуванням письмових пояснень ______________________________________________________
                                                                                                                                  (прізвище та ініціали особи
та підтвердних документів (за наявності) встановлено _______________________________________
                                                                                                                                                         (достовірність/недостовірність)

відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних _____________________
                                                                                                                                                                              (прізвище та ініціали особи)
у Декларації.

__________________________________
(посада керівника контролюючого органу /
особи, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Зазначається у разі проведення додаткової перевірки.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос