Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о государственной регистрации печатных средств массовой информации и Положению о государственной регистрации информационных агентств как субъектов информационной деятельности

Минюст
Приказ от 01.10.2015 № 1860/5
действует с 27.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2015

м. Київ

N 1860/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2015 р. за N 1177/27622

Про затвердження Змін до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року N 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції", пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року N 12/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за N 173/12047, N 174/12048 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 квітня 2007 року N 194/5), що додаються.

2. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

Зміни
до Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

1. У Положенні про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року N 12/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за N 173/12047 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 квітня 2007 року N 194/5):

1) у главі 1:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (далі - Закон), Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року N 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" (далі - Постанова).";

пункт 1.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру підготовка та оформлення рішень, визначених цим Положенням, можуть проводитися визначеними за наказом Міністерства юстиції України головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі поза сферою розповсюдження друкованих засобів масової інформації.";

2) у главі 2:

у пункті 2.2:

абзац другий замінити новими абзацами другим, третім такого змісту:

"Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації загальнодержавної (у межах всієї України), регіональної (дві і більше областей), зарубіжної (за межами України) сфери розповсюдження подається (надсилається поштовим відправленням) засновником (співзасновниками) до Міністерства юстиції України.

Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження (у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, одного району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій) подається (надсилається поштовим відправленням) до відповідного головного територіального управління юстиції.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1) засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;";

абзац четвертий після слів "ім'я, по батькові цієї особи" доповнити словами ", її громадянство та родинний зв'язок із засновником";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ):

назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою;

якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг;

якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;";

у підпункті 5 слова "або двох і більше сільських районів" виключити;

у підпункті 4 пункту 2.4 слово "правовстановлювальними" замінити словом "правовстановлюючими";

пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. Видача свідоцтва засновнику або його уповноваженому представнику оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, яка є документом постійного зберігання, що ведеться реєструючим органом. Після цього відомості про серію та номер свідоцтва вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.";

пункт 2.17 викласти в такій редакції:

"2.17. Засновник (співзасновники) зберігає(ють) право розпочати випуск друкованого ЗМІ протягом одного року з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію. У разі пропуску цього строку без поважних причин реєструючий орган визнає свідоцтво про державну реєстрацію таким, що втратило чинність, та вносить відомості про це до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Про прийняте рішення реєструючий орган повідомляє засновника (співзасновників) видання.";

3) у главі 6:

пункти 6.2, 6.3 викласти в такій редакції:

"6.2. Висновок у Міністерстві юстиції України підписується виконавцем, начальником відділу, погоджується начальником Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств (далі - Управління) і затверджується директором Департаменту державної реєстрації.

6.3. Висновок у головних територіальних управліннях юстиції підписують спеціалісти, погоджують керівники відділів (секторів) державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об'єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та затверджують заступники начальників відповідних головних територіальних управлінь юстиції згідно з розподілом функціональних обов'язків.";

абзац другий пункту 6.4 виключити;

пункт 6.6 після слів "для державної реєстрації" доповнити словом "(перереєстрації)";

пункт 6.7 викласти в такій редакції:

"6.7. Разом з наказом оформлюється свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, яке підписується Міністром юстиції України, начальником відповідного головного територіального управління юстиції.

Підпис на свідоцтві засвідчується печаткою відповідного реєструючого органу.";

перше речення абзацу другого пункту 6.9 викласти в такій редакції: "У разі неподання засновником (співзасновниками) платіжного документа про сплату реєстраційного збору протягом трьох місяців з дня підписання наказу про державну реєстрацію (перереєстрацію), неотримання засновником (співзасновниками) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, яке засновувалося з благодійною метою для безоплатного розповсюдження, реєструючий орган приймає рішення про визнання свідоцтва про державну реєстрацію таким, що не підлягає видачі, та про вилучення з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності відомостей про цей друкований засіб масової інформації.";

пункт 6.11 викласти в такій редакції:

"6.11. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ видається засновнику (співзасновникам) або його (їх) уповноваженому(им) представнику(ам) після надання оригіналу відповідного платіжного документа, який залишається у реєструючого органу, за винятком друкованих ЗМІ, які засновуються з благодійною метою для безоплатного розповсюдження і звільняються від сплати реєстраційного збору.";

пункт 6.14 викласти в такій редакції:

"6.14. Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ надсилається заявникові із супровідним листом за підписом начальника Управління, заступника начальника відповідного головного територіального управління юстиції згідно з розподілом функціональних обов'язків на адресу одного із співзасновників, зазначену в заяві, в установлений законом строк.";

4) у тексті Положення та додатках до нього:

слова "Державна реєстраційна служба України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство юстиції України" у відповідних відмінках;

слово "Укрдержреєстр" в усіх відмінках замінити словом "Мін'юст" у відповідних відмінках;

слова "реєструвальний орган", "орган реєстрації" в усіх відмінках та числах замінити словами "реєструючий орган" у відповідних відмінках та числах;

слова "реєстраційні служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі", "структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру" в усіх відмінках замінити словами "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках;

слова "реєстраційні служби" та "територіальний орган Мін'юсту" в усіх відмінках замінити словами "головні територіальні управління юстиції" у відповідних відмінках;

слова "Голова Укрдержреєстру" у всіх відмінках замінити словами "Міністр юстиції України" у відповідних відмінках;

слова "Заступник Голови Укрдержреєстру" у всіх відмінках замінити словами "Заступник директора Департаменту державної реєстрації" у відповідних відмінках;

слова "Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств" у всіх відмінках замінити словами "Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств" у відповідних відмінках.

2. У Положенні про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року N 12/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2006 року за N 174/12048 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 квітня 2007 року N 194/5):

1) у главі 2:

абзац другий пункту 2.2 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Мін'юсту забороняється вимагати від засновника (співзасновників) додаткові документи, не передбачені Законом та цим Положенням.";

пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації інформаційного агентства, Мін'юст залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).";

2) у пункті 3.2 глави 3 слова та цифри ", крім документів, зазначених у пункті 2.4," виключити;

3) пункт 5.1 глави 5 доповнити словами "та до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.";

4) у главі 6:

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Правовий висновок Мін'юсту підписується виконавцем, начальником відділу, погоджується начальником Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств (далі - Управління) і затверджується директором Департаменту державної реєстрації.";

у пункті 6.6 слово "(перереєстрацію)" виключити;

у пункті 6.10 слова "його представнику" замінити словами "його уповноваженому представнику";

5) у тексті Положення та додатках до нього:

слова "Державна реєстраційна служба України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство юстиції України" у відповідних відмінках;

слово "Укрдержреєстр" в усіх відмінках замінити словом "Мін'юст" у відповідних відмінках;

слова "Голова Укрдержреєстру" у всіх відмінках замінити словами "Міністр юстиції України" у відповідних відмінках;

слова "Заступник Голови Укрдержреєстру" у всіх відмінках замінити словами "Заступник директора Департаменту державної реєстрації" у відповідних відмінках;

слова "директор Департаменту" у всіх відмінках замінити словами "начальник Управління" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
державної реєстрації

С. В. Бенедисюк

Опрос