Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка создания копий уникальных документов для страхового фонда и фонда пользования, реставрации, ремонта или консервации уникальных документов

Минюст
Порядок, Приказ от 28.09.2015 № 1829/5
действует с 23.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2015

м. Київ

N 1829/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2015 р. за N 1156/27601

Про затвердження Порядку створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

Відповідно до статті 14 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" та пунктів 11, 13 Порядку віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх обліку та зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету архівів України від 25 квітня 2002 року N 32 "Про затвердження Порядку надання державними архівними установами допомоги юридичним і фізичним особам, які є власниками документів Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання, реставрації, консервації, створенні страхового фонду і фонду користування документами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2002 року за N 457/6745, від 15 січня 2003 року N 5 "Про затвердження Положення про створення і облік копій страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2003 року за N 88/7409 (із змінами), від 25 листопада 2008 року N 238 "Про затвердження Положення про невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію унікальних документів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2008 року за N 1209/15900.

3. Департаменту взаємодії з органами влади та інформаційно-аналітичної роботи (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н. І.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

Т. І. Баранова

Перший заступник
Міністра культури України

І. Д. Ліховий

Т. в. о. президента Національної
академії наук України
академік НАН України

В. П. Горбулін

 

ПОРЯДОК
створення копій унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

I. Загальні положення

1. Дія цього Положення поширюється на центральні та галузеві державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, міських рад (далі - архівні установи), які відповідно до законодавства ведуть облік унікальних документів Національного архівного фонду (далі - унікальні документи), юридичних та фізичних осіб, у власності яких перебувають унікальні документи (далі - власники), та уповноважених ними осіб.

2. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи зобов'язані створити копії унікальних документів для страхового фонду і фонду користування, у разі потреби забезпечити проведення невідкладної реставрації, ремонту або консервації унікальних документів.

3. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи надають унікальні документи архівним установам, де зазначені унікальні документи перебувають на обліку, для створення копій для страхового фонду і фонду користування.

4. Власники унікальних документів або уповноважені ними особи проводять невідкладну реставрацію, ремонт або консервацію в архівній установі, де зазначені унікальні документи перебувають на обліку.

II. Умови надання архівними установами послуг зі створення копій для страхового фонду і фонду користування, реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

1. Створення копій для страхового фонду і фонду користування унікальними документами здійснюється архівними установами за рахунок коштів державного бюджету.

2. Проведення реставрації, ремонту або консервації унікальних документів в архівній установі здійснюється на договірних засадах на підставі поданого власником документів або уповноваженою ним особою замовлення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

Оплата послуг, наданих архівною установою, здійснюється власником або уповноваженою ним особою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно з чинним законодавством.

3. Архівні установи надають власникам документів або уповноваженим ними особам допомогу в проведенні робіт з реставрації, ремонту або консервації унікальних документів у межах виділених асигнувань.

III. Передавання унікальних документів на тимчасове зберігання для створення копій для страхового фонду і фонду користування, проведення реставрації, ремонту або консервації унікальних документів

1. Унікальні документи, що передаються з метою створення копій для страхового фонду і фонду користування, проведення реставрації, ремонту або консервації, мають бути застраховані власниками документів або уповноваженими ними особами відповідно до вимог чинного законодавства.

2. Унікальні документи передаються для створення страхового фонду і фонду користування, проведення реставрації, ремонту або консервації за актом про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - фізичних осіб, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку, актом про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - юридичних осіб, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку. Акт складається в двох примірниках, по одному для кожної сторони.

3. Під час оформлення акта про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - фізичних осіб, чи акта про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - юридичних осіб, перевіряється фізичний стан унікальних документів. Особливості фізичного стану унікальних документів фіксуються в актах.

IV. Організація страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави

1. Копії страхового фонду унікальних документів, що не є власністю держави та зберігаються у власника або уповноваженої ним особи, долучаються до страхового фонду документів архівної установи, яка веде їх облік.

2. Одночасно з копіями страхового фонду унікальних документів архівна установа виготовляє обов'язковий комплект копій фонду користування, що залишається в архівній установі.

3. Облік страхового фонду і фонду користування унікальними документами здійснює архівна установа згідно з чинним законодавством.

4. Архівні установи мають право на користування зазначеними копіями з дозволу власника унікальних документів або уповноваженої ним особи.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади та
інформаційно-аналітичної роботи

Н. А. Козловська

 

ЗАМОВЛЕННЯ N ________

Прошу виконати _____________________________________________ таких унікальних документів:
                                                                                      (вид роботи)

N
з/п

Назва документа

Кількість аркушів
(рулонів, кадрів, інше)

Особливості фізичного стану документів

Примітка

1

2

3

4

5

Порядок оплати замовлення __________________________________________________________

Юридична чи фізична особа - власник унікальних документів
______________________________________________________________________________
(посада замовника) (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
___ ____________ 20__ року

Відмітка про оплату вартості замовлення _________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

__________________________
(підпис бухгалтера)

Замовлення виконано і здано замовнику:

Відреставровано ___________ аркушів
                                            (кількість)

Виготовлено __________________ кадрів мікрофільмів страхового фонду
                                               (кількість)

Виконано ________________________________________________________
                                                   (інші види робіт, їх обсяг)

_________________________________________________________
(посада) (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
___ ____________ 20__ року

 

АКТ
про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - фізичних осіб

________________ N ________________
___________________________________
(місце складення)

 

N (серія) документа, що посвідчує особу
власника або уповноважену ним особу

______      _________________________
(підпис)           (ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________________________
(посада керівника архівної установи)

_______         _________________________
(підпис)                  (ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року

               М. П.

Підстава: Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".
Замовлення N ____________

З якою метою передаються справи
____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ передає,
(ініціали (ініціал імені), прізвище фізичної особи - власника унікальних документів)

а ___________________________________________________________________________ приймає
                                                                                           (найменування архіву)
на тимчасове зберігання такі унікальні документи:

N
з/п

Заголовок документа
(без скорочень)

Дата документа
(крайні дати)

Кількість аркушів
(рулонів, кадрів тощо)

Характеристика унікальності

Особливості фізичного стану

Відомості про страхування

Відомості про створення страхового фонду та фонду користування

Інформація про внесення до Державного реєстру Національного культурного надбання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом _________________ документів, аркушів (рулонів, кадрів тощо) __________________________
                  (цифрами і словами)
_________________________________________________________________________ зобов'язується
                                                                                    (найменування архіву)
"___" ____________ року повернути власнику отримані документи і не видавати отримані унікальні документи або їх копії у користування, не надавати копій, довідок і витягів із цих документів, не друкувати їх без дозволу власника.

Передавання здійснив:
______________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
___ ____________ 20__ року

Приймання здійснив:
_____________________________________
(посада) (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)
___ ____________ 20__ року

Після проведених робіт ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Разом __________________________________________ документів, аркушів (рулонів, кадрів тощо)
                                                    (цифрами і словами)
повернено в повному обсязі.

Передавання здійснив:
______________________________________
(посада) (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)
___ ____________ 20__ року

Приймання здійснив:
_____________________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
___ ____________ 20__ року

 

АКТ
про тимчасове передавання унікальних документів, що зберігаються у власників - юридичних осіб

________________ N ________________
___________________________________
(місце складення)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада керівника юридичної особи)

______      _________________________
 (підпис)         (ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року
         М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
(посада керівника архівної установи)

_______      ______________________
   (підпис)          (ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ року
    М. П.

Підстава: Закон України "Про Національний архівний фонд та архівні установи".
Замовлення N ____________

З якою метою передаються справи
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ передає,
                                                                        (найменування юридичної особи)
а ____________________________________________________________________________ приймає
                                                                                    (найменування архіву)
на тимчасове зберігання такі унікальні документи:

N
з/п

Заголовок документа
(без скорочень)

Дата документа
(крайні дати)

Кількість аркушів
(рулонів, кадрів тощо)

Характеристика унікальності

Особливості фізичного стану

Відомості про страхування

Відомості про створення страхового фонду та фонду користування

Інформація про внесення до Державного реєстру Національного культурного надбання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом __________________ документів, аркушів (рулонів, кадрів тощо)
                     (цифрами і словами)
________________________________________________________________________ зобов'язується
                  (найменування архіву)
"___" ____________ року повернути власнику отримані документи і не видавати отримані унікальні документи або їх копії у користування, не надавати копій, довідок і витягів із цих документів, не друкувати їх без дозволу власника.

Передавання здійснив:
______________________________________
(посада) (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)
___ ____________ 20__ року

Приймання здійснив:
_____________________________________
(посада) (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)
___ ____________ 20__ року

Після проведених робіт _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Разом ___________________________________________ документів, аркушів (рулонів, кадрів тощо)
                                                       (цифрами і словами)
повернено в повному обсязі.

Передавання здійснив:
______________________________________
(посада) (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)
___ ____________ 20__ року

Приймання здійснив:
_____________________________________
(посада) (підпис) (ініціали (ініціал імені),
прізвище)
___ ____________ 20__ року

____________

Опрос