Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку продажи объектов малой приватизации путем выкупа, на аукционе (в том числе по методу снижения цены, без объявления цены), по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона

Фонд государственного имущества
Приказ от 09.09.2015 № 1325
действует с 30.10.2015

Зміни до Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

1. Пункт 1.10 розділу I після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"індивідуальний код учасника - набір цифр, що автоматично присвоюється системою у випадку реєстрації заявника учасником електронних торгів та відображається в ході проведення аукціону;".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий відповідно вважати абзацами третім - сьомим;

після абзацу шостого доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

"система електронних торгів - інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів проведення аукціонів в електронній формі та обробку інформації про аукціони.".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

2. У розділі II:

1) пункт 2.2 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим - чотирнадцятим такого змісту:

"форму проведення аукціону;

для аукціонів, що проводяться в електронній формі:

час початку торгів та закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій);

адресу веб-сайту організатора аукціону, зобов'язання організатора аукціону щодо забезпечення додержання вимог законодавства про захист економічної конкуренції та законодавства з приватизації;

наявність договору з Фондом державного майна України про організацію продажу майна, що перебуває в державній власності;

обов'язок організатора аукціону забезпечити організацію і проведення аукціону в цілодобовому режимі, безперешкодний допуск учасників до участі в аукціоні в електронній формі, рівні умови для всіх учасників аукціону в електронній формі, пошук і перегляд повної та достовірної інформації щодо проведення аукціону в електронній формі, захист даних, блокування несанкціонованих дій щодо отримання інформації про об'єкти, що виставляються на продаж, хід аукціону в електронній формі та його учасників;".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом п'ятнадцятим;

2) розділ доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.10. Державний орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону, у тому числі аукціону за методом зниження ціни, в електронній формі. Порядок проведення в електронній формі продажу об'єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі аукціону за методом зниження ціни, визначається Фондом державного майна України.".

3. Пункт 3.1 розділу III після слів "Продаж об'єктів на аукціоні" доповнити словами "(у тому числі в електронній формі)".

4. Перше речення пункту 4.1 розділу IV після слів "за методом зниження ціни" доповнити словами "(у тому числі в електронній формі)".

5. Пункт 10.3 розділу X після слів "виключно на аукціонах" доповнити словами "(у тому числі в електронній формі)".

6. Пункт 11.1 розділу XI після слів "на аукціоні" доповнити словами "(у тому числі в електронній формі)".

 

Директор Департаменту
конкурентних продажів
об'єктів приватизації

Я. Берназюк

 

Зміни до наказу Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року N 772 "Про затвердження Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об'єктів державної власності груп А, Д та Ж"

1. У заголовку, тексті наказу слова "заяви про приватизацію" в усіх відмінках замінити словами "заяви на участь в аукціоні, конкурсі" у відповідних відмінках.

2. У Порядку:

1) у заголовку та тексті Порядку слова "заява про приватизацію" в усіх відмінках замінити словами "заява на участь в аукціоні, конкурсі" у відповідних відмінках;

2) у розділі II:

у пункті 2.2:

в абзаці п'ятому підпункту "а" слова та цифри "(з дня набрання чинності абзацу п'ятого підпункту 8 пункту 1 розділу I Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки")" виключити;

у підпункті "б":

в абзаці третьому слова "виписки або" виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці сьомому слова та цифри "(з дня набрання чинності абзацу четвертого підпункту 8 пункту 1 розділу I Закону України від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки")" виключити;

у підпункті "в":

в абзаці другому слова "державної податкової служби" замінити словами "доходів і зборів";

в абзаці третьому слова "виписки або" виключити;

абзац четвертий виключити;

пункт 2.6 після слова "подається" доповнити словами "у письмовій формі";

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Заява на участь в аукціоні, конкурсі об'єктів державної власності груп А, Д та Ж подається до державного органу приватизації, який здійснює приватизацію об'єкта, зазначеного в заяві, у письмовій формі.

При проведенні аукціону в електронній формі заява на участь в аукціоні та документи, що є додатками до заяви, подаються організатору аукціону в електронному вигляді. У заяві, що подається в електронній формі, обов'язково мають бути заповненні всі електронні поля. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов'язаний надіслати на адресу організатора аукціону оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.";

абзац другий пункту 2.9 після слів "засвідчується печаткою юридичної особи" доповнити словами "(за наявності печатки)";

пункт 2.10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При проведенні аукціону в електронній формі на підставі отриманих у електронному вигляді заяви та документів, що є додатками до заяви, організатор аукціону за погодженням із замовником аукціону приймає рішення щодо реєстрації заявника в системі електронних торгів або відмови в реєстрації. Про відмову в реєстрації заяви на участь в аукціоні організатор аукціону повідомляє в електронній формі заявника до початку аукціону та письмово протягом трьох робочих днів з дня надходження в електронному вигляді заяви на участь в аукціоні та документів, що є додатками до заяви.";

пункт 2.11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При проведенні аукціону в електронній формі один примірник заяви зберігається в організатора аукціону.";

3) пункт 3.2 розділу III Порядку доповнити новими абзацами такого змісту:

"При проведенні аукціону, у тому числі за методом зниження ціни, в електронній формі організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви на участь в аукціоні у разі:

ненадання або надання в неповному обсязі документів, передбачених формою заяви;

виявлення невідповідності даних, зазначених у заяві, доданим документам;

надання заяви не за встановленою формою;

несплати у повному розмірі реєстраційного внеску та/або грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни об'єкта приватизації;

учасник аукціону не може бути покупцем об'єкта малої приватизації з причин, зазначених у частині третій статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".".

3. Додатки 1, 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
конкурентних продажів
об'єктів приватизації

Я. Берназюк

 

Реєстраційний N

 

у _________________________________
    (найменування державного органу приватизації)

"___" ______________ 20___ року
           (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

  

  

Наявність документа позначити знаком

 

Прийнято від заявника всього _______ арк.

___________________
(підпис заявника або
вповноваженої ним
особи)

М. П.
заявника (для
юридичної особи)
(за наявності)

______________________
(підпис особи від органу
приватизації)

М. П.
органу
приватизації

 
"______" _____________ 20__ року
(дата заповнення заяви)

Вхідний N ______________
"______" _____________ 20__ року
(дата прийняття заяви)

 

Реєстраційний N

 

у ____________________________________
   (найменування державного органу приватизації або
    організатора аукціону)

"___"______________ 20___ року
            (дата реєстрації заяви)

ЗАЯВА
на участь в аукціоні, конкурсі

  

  

Наявність документа позначити знаком

 

Прийнято від заявника всього _______ арк.

___________________
(підпис заявника або
уповноваженої ним особи)

М. П.
заявника (для
юридичної особи)
(за наявності)

______________________
(підпис особи від державного
органу приватизації або
організатора аукціону)

М. П.
державного органу
приватизації або
організатора аукціону 

 
"______" _____________ 20__ року
             (дата заповнення заяви)

Вхідний N ______________
"______" _____________ 20__ року
                (дата прийняття заяви)

____________

Опрос