Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Положению о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость

Минфин
Приказ от 31.08.2015 № 747
действует с 16.10.2015

Зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

1. В абзаці першому підпункту 3 пункту 1.6 розділу I друге речення виключити.

2. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.2 доповнити словами "(крім договорів про спільну діяльність та договорів управління майном)";

2) доповнити пункт 3.5 новим підпунктом такого змісту:

"6) реєстраційна заява подається особою, відповідальною за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність або договору управління майном, одночасно із документами для взяття на облік договору про спільну діяльність або договору управління майном згідно з Порядком обліку.";

3) в абзаці третьому пункту 3.8 слова та цифри "підпункту 20.1.6" замінити словами та цифрами "підпункту 20.1.2".

3. В абзаці першому пункту 4.1 розділу IV слова "коду за ЄДРПОУ, податкового номера, який надається контролюючими органами" замінити словами "податкового номера".

4. Абзац перший пункту 5.6 розділу V після слів "контролюючий орган" доповнити словами "за місцем перебування на обліку платника податків".

5. У розділі VI:

1) в абзаці шостому пункту 6.21 слова та цифри "підпунктах "б" - "з" пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпунктах "б" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)" замінити словами та цифрами "пункті 5.1 розділу V цього Положення (пункт 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)";

2) у пункті 6.24:

в абзаці першому слова та цифри "підпунктах "б" - "з" пункту 5.1 розділу V цього Положення (підпункти "б" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)" замінити словами та цифрами "пункті 5.1 розділу V цього Положення (пункт 184.1 статті 184 розділу V Кодексу)", після слів "сільськогосподарського підприємства або" доповнити словами "за самостійним рішенням";

в абзаці четвертому слова та цифри "підпунктах "б" - "з" пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти "б" - "з" пункту 5.1 розділу V цього Положення)" замінити словами та цифрами "пункті 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (пункт 5.1 розділу V цього Положення)".

6. У розділі VII:

1) після абзацу дев'ятого пункту 7.5 доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"реквізити рахунка (рахунків) в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;".

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий вважати абзацами одинадцятим, дванадцятим відповідно;

2) у пункті 7.6:

абзац другий підпункту 1 виключити;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) у разі якщо особа обрала спосіб отримання витягу безпосередньо в контролюючому органі та протягом 2 робочих днів від дня надходження до контролюючого органу запиту не отримала витяг з будь-яких причин, витяг зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків;";

у підпункті 3:

у першому реченні слова "контролюючий орган або" виключити;

третє речення виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У випадках, визначених підпунктами 2, 3 цього пункту, платник ПДВ чи Представник платника може отримати витяг у контролюючому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації, або виникнення змін у даних про платника ПДВ, або зміни контролюючого органу, які зазначаються у витягу. Особа, яка отримує витяг, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.".

7. У тексті Положення:

цифру та слова "5 робочих днів" у всіх відмінках замінити цифрою та словами "3 робочих дні" у відповідних відмінках;

слова "за ініціативою контролюючого органу" та "за ініціативою відповідного контролюючого органу" замінити словами "за самостійним рішенням контролюючого органу".

8. У розділі 3 додатка 3 до Положення слова та цифри "(відповідні пункти позначити знаком "Ц" або "+" згідно зі статтею 184 розділу V Кодексу)" замінити словами "платника податку на додану вартість".

9. У додатках 1 - 4, 6, 8, 12 та 14 до Положення слова "Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" замінити словами "Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".

10. Додаток 13 до Положення викласти у новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

"___" ____________ 20__ року N _________________
   (заповнюється у разі направлення платнику витягу поштою)

ВИТЯГ N ________
З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер _____________________________________

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність / договору управління майном", а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за ЄДРПОУ та словами "оператор" або "інвестор" (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), "відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції") або прізвище, ім'я та по батькові платника
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата реєстрації платником податку на додану вартість      "___" ____________ 20__ року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість "___" ____________ 20__ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:
МФО _____________, N __________________________

Відомості про реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування (заповнюється та друкується лише для платників податку, зареєстрованих як суб'єкти спеціального режиму оподаткування)

Дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування "___" ____________ 20__ року.

Перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, які підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД

Номер підпункту пункту 209.17 статті 209 розділу V Кодексу

Назва виду діяльності відповідно до номера підпункту (у дужках вказується код КВЕД із зазначенням класифікатора "КВЕД-2010" або "КВЕД-2005")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата внесення (початку дії) запису до Реєстру

про види діяльності сільськогосподарського підприємства "___" ____________ 20__ року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника - сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування, призначеного для перерахування коштів на його спеціальний рахунок
МФО _____________, N __________________________

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг ____________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата формування витягу "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі витягу "___" ____________ 20__ року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

__________________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 


 

____________

Опрос