Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения доступа к публичной информации в Фонде гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Инструкция, Решение от 09.07.2015 № 131
редакция действует с 19.06.2021

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.07.2015

м. Київ

N 131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2015 р. за N 1093/27538

Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 20 травня 2021 року N 496

На виконання вимог Законів України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", з метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників та врегулювання порядку забезпечення доступу до публічної інформації виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інструкцію про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з 01 листопада 2015 року.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора-розпорядника відповідно до розподілу обов'язків.

 

Заступник директора-розпорядника

А. Я. Оленчик

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає процедуру доступу до публічної інформації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), процедуру надання публічної інформації, процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб Фонду щодо надання або відмови у наданні інформації за запитом на публічну інформацію.

2. Дія цієї Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

відповідальний виконавець - визначений керівником уповноваженого підрозділу працівник Фонду або визначений уповноваженою особою Фонду працівник банку, щодо якого прийнято рішення про виведення банку з ринку;

абзац третій пункту 3 розділу І виключено

(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду
 гарантування вкладів фізичних осіб від 20.05.2021 р. N 496,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 вважати відповідно абзацами третім - сьомим)

запит на публічну інформацію - прохання особи до розпорядника інформації (Фонду та/або до уповноваженої особи Фонду) надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні;

публічна інформація - відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання Фондом та/або уповноваженими особами Фонду своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться в володінні інших суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації";

уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або ліквідації банку;

уповноважений підрозділ - визначений директором-розпорядником Фонду самостійний структурний підрозділ, до функцій якого віднесено організацію доступу до публічної інформації, якою володіє Фонд та уповноважені особи Фонду.

Термін "вкладник" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

(пункт 3 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 20.05.2021 р. N 496,
у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію".

4. Організація і забезпечення порядку надання публічної інформації, опрацювання, систематизації, аналізу та контролю покладаються на уповноважений підрозділ.

II. Забезпечення порядку доступу до публічної інформації

1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом:

оприлюднення публічної інформації в офіційних друкованих виданнях;

розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет;

розміщення публічної інформації на інформаційних стендах та/або у приміщеннях для прийому громадян;

надання інформації за запитами на публічну інформацію.

2. Безпосередня організація функціонування спеціальних місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями покладається:

у Фонді - на уповноважений підрозділ;

у банках, де призначені уповноважені особи Фонду, - на уповноважених осіб Фонду.

3. Наповнення публічною інформацією офіційного веб-сайту Фонду в мережі Інтернет та оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації покладаються на відповідний структурний підрозділ Фонду.

4. Наповнення публічною інформацією веб-сайтів банків, щодо яких прийнято рішення про виведення банку з ринку, під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації покладається на уповноважених осіб Фонду.

5. Щотижня уповноважені особи Фонду надають до уповноваженого підрозділу в електронному вигляді Звіт про проведену уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію (ліквідацію) роботу в частині опрацювання (розгляду) запитів на публічну інформацію та виконання інших вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (додаток 1).

6. Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", наведена у додатку 2 до цієї Інструкції.

7. Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", наведена у додатку 3 до цієї Інструкції.

8. Рекомендовані форми запитів на публічну інформацію, передбачені пунктами 6, 7 цього розділу, розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет відповідним структурним підрозділом Фонду. Розміщення зазначених форм на сайтах банків під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку або ліквідації покладається на уповноважених осіб Фонду.

9. Публічна інформація, розпорядником якої є Фонд, крім публічної інформації з обмеженим доступом (конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація), надається у формі та у строки, визначені законодавством.

Публічна інформація може бути надана запитувачу інформації усно, письмово чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою); у визначених спеціальних місцях для роботи запитувачів з документами чи їх копіями. У разі надання інформації у визначених спеціальних місцях для роботи запитувачів з документами чи їх копіями про це робиться відмітка у спеціальному журналі, який ведеться уповноваженим підрозділом.

III. Порядок обліку, попереднього розгляду, опрацювання та надання інформації за запитами на публічну інформацію

1. Запит на публічну інформацію, що надійшов до Фонду чи банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації, направляється для попереднього розгляду відповідно керівнику уповноваженого підрозділу або уповноваженій особі Фонду.

2. Запити на публічну інформацію підлягають обов'язковому обліку, опрацюванню та розгляду Фондом та/або уповноваженими особами Фонду.

3. Запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Фонд або банк під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації, можуть бути подані особисто до Фонду або уповноваженій особі Фонду у робочі дні з 9.00 до 17.00 години. У п'ятницю та напередодні святкових днів - з 9.00 до 16.00 години.

Запити на публічну інформацію, які подаються особисто, не приймаються під час обідньої перерви (з 13.00 до 13.45), а також у вихідні, святкові та неробочі дні. Усі запити, що надійшли у вихідні, святкові або неробочі дні, обліковуються на наступний за цими днями робочий день.

4. За відсутності підстав для відмови у задоволенні запиту на публічну інформацію, передбачених частиною першою статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", такий запит направляється для виконання відповідальному виконавцю.

5. Запити на публічну інформацію, що надійшли до Фонду (банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації), приймаються, обліковуються відповідальним виконавцем в день отримання запиту.

6. У разі якщо Фонд (банк під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації) не володіє запитуваною інформацією, але йому відомо особу, яка нею володіє, протягом трьох робочих днів відповідальний виконавець готує відповідний проект листа про направлення цього запиту належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Такі запити надсилаються відповідному розпоряднику інформації із супровідним листом за підписом керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи Фонду).

7. Якщо запитувана інформація належить до сфери діяльності декількох підрозділів Фонду (банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації), такі запити на публічну інформацію протягом чотирьох годин з моменту надходження направляються для надання пропозицій до відповідних структурних підрозділів, у яких зберігається така інформація.

8. Структурний підрозділ, де зберігається запитувана публічна інформація, зобов'язаний протягом одного робочого дня надати відповідальному виконавцю уповноваженого підрозділу наявну інформацію разом з пропозиціями щодо обсягу її надання.

9. Відповідальний виконавець, виходячи зі змісту отриманого запиту на публічну інформацію, повинен визначити, чи є підстави для прийняття рішення про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію. У разі якщо такі підстави є, він повинен протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту на публічну інформацію підготувати проект рішення про відстрочку та надати такий проект для розгляду керівнику уповноваженого підрозділу.

10. У разі якщо разом з проханням надати публічну інформацію запит містить прохання надати інформацію, що не є публічною інформацією, відповідальним виконавцем надається роз'яснення щодо необхідності направлення звернення за формою, що визначена законодавством, про що автор запиту на публічну інформацію повідомляється у відповіді на запит.

11. Розгляд по суті запиту на публічну інформацію та підготовка відповіді здійснюються відповідальним виконавцем уповноваженого підрозділу (банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації).

12. Відповідь на запит на публічну інформацію надається усно або за вказаною запитувачем інформації поштовою адресою/місцезнаходженням, адресою електронної пошти, номером засобу зв'язку.

13. Відповідь на запит на публічну інформацію надається у строк, визначений статтею 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

14. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, уповноваженим підрозділом готується висновок про необхідність продовження строку розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Висновок затверджується керівником уповноваженого підрозділу або уповноваженою особою Фонду.

Про продовження строку розгляду запиту на публічну інформацію уповноважений підрозділ повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту за підписом посадової особи, яка затвердила висновок.

15. Відповідь на запит підписується керівником уповноваженого підрозділу або уповноваженою особою Фонду.

16. У відповіді на запит на публічну інформацію зазначається запитувана інформація, а за наявності визначених пунктом 17 цього розділу підстав - мотивована відмова у наданні такої інформації. У відповіді також зазначаються найменування уповноваженого підрозділу, місцезнаходження Фонду, прізвище, ім'я та по батькові, посада особи, яка підписала відповідь на запит, номер, дата відповіді.

17. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено в таких випадках:

якщо Фонд або банк, щодо якого здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація, не володіє і не зобов'язаний відповідно до своєї компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

не дотримано вимог до оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком.

18. Інформація на запит надається безкоштовно.

19. У разі відмови в задоволенні запиту відповідь має містити мотивовану підставу для відмови, прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, яка прийняла рішення про відмову в задоволенні запиту і підписала відповідь, номер, дату, підпис, а також порядок оскарження відмови.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається у письмовій формі.

20. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є відкритою інформацією, надається відкрита запитувана інформація, а також зазначається, що інша запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом.

21. Отримання запитів на інформацію на особистому прийомі здійснюється через посадових осіб, що здійснюють особистий прийом громадян.

22. Узагальнена інформація щодо запитів на публічну інформацію, найбільш актуальні (поширені) питання в розрізі банків та інша інформація, що необхідна для прийняття відповідних рішень, щотижня разом з пропозиціями уповноваженого підрозділу надаються заступнику директора-розпорядника згідно з розподілом обов'язків.

23. Облік запитів на публічну інформацію та відповідей на них здійснюється в автоматизованій системі електронного документообігу.

24. Рішення, дії чи бездіяльність Фонду або уповноважених осіб Фонду як розпорядників інформації можуть бути оскаржені директору-розпоряднику Фонду або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Начальник відділу з комунікацій
та інформаційної діяльності

О. В. Стесіна

 

Звіт про проведену уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію (ліквідацію) _____________ роботу в частині опрацювання (розгляду) запитів на публічну інформацію та виконання інших вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

за період з ___ по ___ _____________ року

Загальна кількість запитів, що надійшли до банку

 

Кількість наданих відповідей на запити (задоволено/частково задоволено)

 

Загальна кількість відмов уповноваженої особи Фонду у задоволенні запитів

 

Кількість запитів, що надійшли на розгляд та оформлені відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

Кількість запитів, направлених за належністю відповідним розпорядникам інформації

 

Кількість прийнятих рішень про відстрочку у наданні інформації за запитами

 

Кількість звернень на особистих прийомах

 

1. Короткий опис найбільш поширених звернень за наданням публічної інформації.

2. Актуальні питання, які на думку уповноваженої особи Фонду необхідно вирішити для зменшення кількості запитів на публічну інформацію.

3. Вжиті уповноваженою особою Фонду заходи для зменшення кількості запитів на публічну інформацію.

4. Необхідність прийняття рішень посадовими особами або колегіальними органами Фонду.

 

ЗАПИТ
на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник інформації: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-р Шевченка, 33б)

 

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Індекс та поштова адреса за місцем фактичного проживання, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку

 

Загальний опис необхідної інформації або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

 

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

 

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв'язку/

 

В усній формі

/Вказується номер засобу зв'язку/

 

_______________________
(дата подання запиту)

 

_____________________________
(підпис запитувача)

Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форми запиту на інформацію, що подається фізичними особами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

1. Запит на публічну інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але який містить прохання надати інформацію, що не є публічною інформацією, розглядається в порядку та в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

3. Запит на інформацію рекомендовано подавати за вищезазначеною формою або:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: за місцезнаходженням Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації;

в електронному вигляді: на електронну адресу Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації;

засобами факсимільного зв'язку: на номер факсимільного зв'язку Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації.

4. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

5. Усний запит заповнюється працівником Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові запитувача;

2) поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

3) загальний опис запитуваної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

4) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

8. У разі якщо отриманий запит на інформацію від фізичної особи не містить повний перелік інформації про заявника, уповноважений підрозділ має право звернутися до заявника з пропозицією щодо уточнення його персональних даних.

 

ЗАПИТ
на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Розпорядник інформації: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (01032, м. Київ, б-р Шевченка, 33б)

Найменування юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Місцезнаходження юридичної особи або поштова адреса об'єднання громадян без статусу юридичної особи, адреса електронної пошти, номер засобу зв'язку

 

Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи

 

Відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо)

 

Загальний опис необхідної інформації або/та вид, назва, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати

 

Відповідь прошу надати

Поштою

/Вказується поштова адреса/

Електронною поштою

/Вказується E-mail/

Засобом факсимільного зв'язку

/Вказується номер засобу факсимільного зв'язку/

В усній формі

/Вказується номер засобу зв'язку/

_______________________
(дата подання запиту)

 

_______________________________
(підпис уповноваженої запитувачем особи)

Рекомендації щодо процедури подання та заповнення форм запитів на інформацію, що подаються юридичними особами та об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2. Документ, який подано громадянином як запит на інформацію, але який містить прохання надати інформацію, що не є публічною інформацією, розглядається в порядку та в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".

3. Запит на інформацію подається за вищезазначеною формою або:

усно: по телефону або на особистому прийомі;

у письмовому вигляді: за місцезнаходженням Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації;

в електронному вигляді: на електронну адресу Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації;

засобами факсимільного зв'язку: на номер факсимільного зв'язку Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації.

4. Електронний запит на інформацію не повинен уміщувати вкладених файлів.

5. Усний запит заповнюється співробітником Фонду або банку під час здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації, який його отримав.

6. Усі поля у формі запиту підлягають заповненню, за винятком полів, де зазначаються дані про спосіб надання відповіді на запит. У цих полях має бути зазначено щонайменше один спосіб надання відповіді на запит.

7. Запит на інформацію повинен містити:

1) найменування юридичної особи чи об'єднання громадян без статусу юридичної особи;

2) місцезнаходження юридичної особи або поштову адресу об'єднання громадян без статусу юридичної особи, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку;

3) прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої запитувачем особи;

4) відомості про наявність у особи повноважень запитувати інформацію від імені юридичної особи або об'єднання громадян без статусу юридичної особи (довіреність, доручення тощо);

5) загальний опис необхідної інформації (або/та вид, назву, реквізити чи зміст документа, інформацію щодо якого потрібно отримати);

6) підпис і дату подання запиту, крім запитів, що подаються по телефону або в електронному вигляді.

____________

Опрос