Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства инфраструктуры Украины с центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра инфраструктуры Украины

Министерство инфраструктуры Украины
Порядок, Приказ от 17.08.2015 № 319
действует с 30.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2015

м. Київ

N 319

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2015 р. за N 1061/27506

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства інфраструктури України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

Відповідно до статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 "Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України", пункту 10 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460, з метою забезпечення спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром інфраструктури України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства інфраструктури України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, що додається.

2. Відповідальним за дотримання строків виконання актів Верховної Ради України та Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, звернень (запитів) народних депутатів України, наказів Міністерства інфраструктури України та доручень Міністра інфраструктури України, відповідальним (головним) виконавцем яких визначено центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Міністр, є його керівник.

3. Управлінню документообігу та інформаційно-технічного забезпечення надавати інформацію першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, заступнику Міністра - керівнику апарату про невиконання або порушення строків виконання документів, зазначених у пункті 2 цього наказу.

4. Юридичному департаменту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Пивоварський

 

Порядок
взаємодії Міністерства інфраструктури України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні та процедурні питання взаємодії Міністерства інфраструктури України (далі - Міністерство) з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України (далі - ЦОВВ), у процесі формування та реалізації державної політики у відповідних сферах.

1.2. Цей Порядок спрямовано на забезпечення узгодженості, планомірності та цілісності формування державної політики, а також ефективності її реалізації.

1.3. Керівники ЦОВВ або особи, які їх заміщують (керівники територіальних органів або особи, які їх заміщують) (далі - керівники ЦОВВ), забезпечують неухильне виконання покладених на ЦОВВ завдань та відповідальні за дотримання строків їх виконання.

У разі невиконання або порушення строків виконання покладених на ЦОВВ завдань структурний підрозділ апарату Міністерства, визначений наказом Міністерства відповідальним за взаємодію з ЦОВВ (далі - відповідний структурний підрозділ Міністерства), чи самостійний структурний підрозділ апарату Міністерства відповідно до компетенції, визначений дорученням Міністра інфраструктури України (далі - Міністр), першого заступника Міністра чи заступників Міністра (далі - Структурний підрозділ), надає пропозиції Міністру стосовно порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника відповідного ЦОВВ та його заступників.

II. Підготовка проектів нормативно-правових актів

2.1. Відповідальним (головним) виконавцем документів, адресованих Міністерству, щодо підготовки проектів нормативно-правових актів (у тому числі супровід проектів під час їх погодження із заінтересованими органами та Міністерством юстиції України, а також під час їх розгляду Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України) визначається керівник ЦОВВ, до компетенції якого належать питання, порушені у проекті нормативно-правового акта.

2.2. ЦОВВ розробляють проекти нормативно-правових актів у порядку, встановленому законодавством України.

2.3. ЦОВВ надсилає до Міністерства разом із супровідним листом проект нормативно-правового акта та документи, передбачені законодавством, для його опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства та погодження Міністром.

У разі якщо проект нормативно-правового акта є регуляторним, ЦОВВ готує проект наказу про внесення змін до плану підготовки регуляторних актів на відповідний рік разом із пояснювальною запискою, аналізом регуляторного впливу, копією оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту.

2.4. Міністерство доводить до відома ЦОВВ свою позицію щодо проекту нормативно-правового акта, розробленого ЦОВВ, шляхом візування Міністром проекту нормативно-правового акта у разі відсутності зауважень.

У разі наявності до проекту нормативно-правового акта, поданого ЦОВВ, зауважень і пропозицій проект нормативно-правового акта повертається розробнику для доопрацювання та повторного подання до Міністерства на погодження у визначений Міністром чи особою, яка його заміщує, строк.

ЦОВВ враховує зауваження та пропозиції Міністерства та повторно подає доопрацьований проект нормативно-правового акта на погодження до Міністерства.

2.5. ЦОВВ надсилає на погодження проект нормативно-правового акта до заінтересованих органів після його погодження та візування Міністром.

2.6. ЦОВВ забезпечує погодження проекту нормативно-правового акта із заінтересованими органами відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1156) (далі - Регламент Кабінету Міністрів України).

2.7. Погоджений із заінтересованими органами проект нормативно-правового акта разом із документами та матеріалами, передбаченими законодавством, а також проектом супровідного листа ЦОВВ подає до Міністерства для внесення його на розгляд відповідному органу.

2.8. Якщо проект нормативно-правового акта подано до Міністерства з порушенням вимог законодавства, Міністерство повертає його ЦОВВ для доопрацювання.

2.9. ЦОВВ має забезпечити доопрацювання проекту нормативно-правового акта у строки, які дозволять вчасно внести такий проект на розгляд відповідного органу, та повторно подати його для погодження та візування Міністром.

2.10. ЦОВВ забезпечують підготовку та подання до Міністерства необхідних матеріалів до проектів нормативно-правових актів (у тому числі тези виступів) для їх представлення Міністром на засіданні відповідного органу.

2.11. У разі втрати актуальності проекту нормативно-правового акта або з інших причин ЦОВВ забезпечує своєчасне інформування та подання до Міністерства обґрунтованих пропозицій щодо його відкликання.

2.12. ЦОВВ у встановленому Міністерством порядку щотижня надає Міністерству детальну та об'єктивну інформацію щодо стану підготовки (погодження) проектів нормативно-правових актів, відповідальним виконавцем яких визначено ЦОВВ.

III. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

3.1. ЦОВВ в установленому порядку опрацьовує проект нормативно-правового акта, який надійшов на погодження до нього як до заінтересованого органу, та подає зауваження до нього або в разі їх відсутності завізований керівником ЦОВВ проект нормативно-правового акта разом із обґрунтованою позицією для погодження Міністром. Позиція такого ЦОВВ погоджується Міністром.

3.2. Міністерство доводить до відома ЦОВВ позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу, для її обов'язкового доведення до відома розробника проекту нормативно-правового акта.

3.3. Погодження ЦОВВ проектів нормативно-правових актів без урахування позиції Міністра не допускається.

IV. Підготовка проектів наказів Міністерства

4.1. ЦОВВ розробляють проекти наказів Міністерства відповідно до вимог законодавства та подають до Міністерства завізований керівником ЦОВВ проект наказу разом із підписаними ним документами, передбаченими законодавством, у паперовому та електронному вигляді у повному обсязі для його опрацювання структурними підрозділами апарату Міністерства, до компетенції яких належать питання, що порушуються у проекті нормативно-правового акта, та погодження Міністром.

У разі якщо проект наказу є регуляторним, відповідний структурний підрозділ Міністерства готує проект наказу про внесення змін до плану діяльності Міністерства з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік разом із проектами пояснювальної записки, аналізу регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення.

4.2. Міністерство доводить до відома ЦОВВ свою позицію щодо проекту наказу, розробленого ЦОВВ, шляхом візування Міністром проекту нормативно-правового акта у разі відсутності зауважень.

4.3. У разі наявності зауважень та/або пропозицій до поданого проекту наказу Міністерство повертає його до ЦОВВ для їх врахування, доопрацювання проекту наказу та повторного внесення на розгляд Міністерства у визначений Міністром чи особою, яка його заміщує, строк.

4.4. Наказ нормативно-правового характеру після підписання Міністром подається в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.5. У разі втрати актуальності проекту наказу або з інших причин ЦОВВ забезпечує своєчасне інформування та подання до Міністерства обґрунтованих пропозицій щодо його відкликання.

V. Визначення пріоритетів діяльності ЦОВВ

5.1. ЦОВВ, їх територіальні органи (у разі наявності), підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ЦОВВ, здійснюють планування своєї роботи за визначеними Міністерством пріоритетами діяльності.

5.2. З метою забезпечення послідовної та узгодженої діяльності з формування та реалізації державної політики у відповідній сфері ЦОВВ подають до Міністерства пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік.

5.3. Пропозиції ЦОВВ опрацьовуються Міністерством та подаються на погодження Міністру.

5.4. ЦОВВ організовують свою роботу за річними, піврічними, квартальними планами.

5.5. ЦОВВ формують річні, піврічні, квартальні плани роботи та подають їх до Міністерства для погодження Міністром.

5.6. План роботи ЦОВВ повинен передбачати:

виконання заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності ЦОВВ, їх територіальних органів (у разі наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ, і шляхи виконання покладених на них завдань;

реалізацію заходів, спрямованих на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра та підготовку відповідей на запити і звернення народних депутатів України та листи Кабінету Міністрів України;

вирішення актуальних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у відповідній сфері;

участь представників ЦОВВ у конгресах, форумах, семінарах, нарадах, інших заходах (у тому числі міжнародних), проведення яких забезпечують ЦОВВ або в яких передбачено їх участь;

підбиття підсумків діяльності ЦОВВ за рік з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

заходи з організації діяльності структурних підрозділів ЦОВВ, їх територіальних органів (у разі наявності) з виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України та Міністра;

підготовку пропозицій щодо визначення основних напрямів діяльності територіальних органів ЦОВВ (у разі наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ.

5.7. У планах роботи ЦОВВ визначають відповідальних за виконання запланованих заходів (структурні підрозділи апарату ЦОВВ, територіальні органи ЦОВВ (у разі наявності), підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ЦОВВ), а також строки їх виконання.

5.8. У разі потреби Міністерство може включати до планів роботи ЦОВВ виконання інших заходів, необхідних для забезпечення ефективної реалізації державної політики у визначеній сфері.

5.9. Унесення змін до погодженого плану роботи ЦОВВ можливе лише за рішенням Міністра.

5.10. ЦОВВ подають до Міністерства звіти про виконання планів роботи ЦОВВ та покладених на них завдань, які повинні містити чітку та достовірну інформацію щодо виконання покладених на ЦОВВ та їх територіальні органи (у разі наявності) завдань.

VI. Контроль за реалізацією ЦОВВ та їх територіальними органами (у разі наявності), підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, державної політики у відповідних сферах

6.1. Відповідний структурний підрозділ Міністерства здійснює контроль за виконанням покладених на ЦОВВ, їх територіальні органи (у разі наявності), підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ЦОВВ, завдань та планів їх роботи, а також цього Порядку.

Контроль за станом виконання ЦОВВ, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління ЦОВВ, актів Верховної Ради України та Президента України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, звернень (запитів) народних депутатів України, наказів Міністерства та доручень Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, відповідальним (головним) виконавцем яких визначено ЦОВВ, здійснює структурний підрозділ апарату Міністерства з питань документообігу та інформаційно-технічного забезпечення.

6.2. Контроль за діяльністю ЦОВВ та його територіальних органів (у разі наявності) здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок, за результатами яких може порушуватися питання щодо проведення службових розслідувань та притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності (у разі наявності підстав).

6.3. До проведення перевірок залучаються працівники структурних підрозділів апарату Міністерства та апарату ЦОВВ відповідно до їх компетенції.

6.4. Відповідний структурний підрозділ Міністерства розробляє план проведення перевірок ЦОВВ, його територіальних органів (у разі наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та подає його на затвердження Міністру.

6.5. Міністерство повідомляє ЦОВВ, його територіальні органи (у разі наявності), підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, про проведення планової перевірки за десять днів до дати початку її проведення шляхом надсилання копії наказу Міністерства, у якому зазначаються мета перевірки, посадові особи, уповноважені на проведення перевірки, дата початку її проведення та план перевірки.

6.6. Міністерство проводить позапланові перевірки без попереднього повідомлення ЦОВВ, його територіальних органів (у разі наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ, за наявності однієї з таких обставин:

виявлення недостовірної інформації в поданих ЦОВВ документах, у тому числі звітах про стан виконання планів роботи ЦОВВ;

обґрунтоване звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ЦОВВ, його територіальними органами (у разі наявності), підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, вимог законодавства;

неподання у визначений строк ЦОВВ установленої звітності, інформації про виконання планів роботи ЦОВВ та покладених на нього завдань;

систематичне порушення вимог виконавської дисципліни;

відсутність інформації про усунення порушень, установлених за результатами планової перевірки.

6.7. Строк проведення планових та позапланових перевірок не повинен перевищувати тридцяти календарних днів.

6.8. Перевірка проводиться з додержанням вимог законодавства щодо запобігання розголошенню конфіденційної, таємної та службової інформації.

6.9. У разі виявлення фактів, що містять ознаки корупційних та пов'язаних з ними економічних порушень, чи одержання інформації про вчинення таких порушень під час реалізації державної політики у відповідних сферах ЦОВВ та їх територіальними органами (у разі наявності), підприємствами, установами чи організаціями, що належать до сфери їх управління, уповноважений структурний підрозділ апарату Міністерства з питань запобігання та виявлення корупції залучається до перевірки та/або здійснює відповідну перевірку в установленому законодавством порядку.

6.10. У разі виявлення фактів, що містять ознаки порушення фінансово-бюджетної дисципліни під час реалізації державної політики у відповідних сферах ЦОВВ та їх територіальними органами (у разі наявності), підприємствами, установами чи організаціями, що належать до сфери їх управління, уповноважений структурний підрозділ апарату Міністерства з питань внутрішнього аудиту проводить аудит відповідно до Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року N 1001.

6.11. Для виконання покладених завдань уповноважені посадові особи Міністерства мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

ознайомлюватися з необхідними документами, у разі потреби копіювати їх та додавати копії до матеріалів перевірки;

отримувати від посадових осіб та працівників ЦОВВ, їх територіальних органів (у разі наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ, усні та письмові пояснення;

отримувати відповідно до законодавства доступ до баз даних та реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію, необхідну для здійснення контролю за виконанням покладених на ЦОВВ завдань та планів їх роботи;

відвідувати територіальні органи (у разі наявності) для здійснення контролю;

перевіряти повноту усунення порушень, виявлених під час проведення попередніх перевірок.

6.12. За результатами перевірки Міністерство протягом п'яти робочих днів складає довідку, у якій фіксується факт проведення перевірки та зазначаються її результати з викладенням висновків та пропозицій щодо усунення виявлених порушень та зазначенням строків їх усунення.

6.13. Довідку підписують працівники Міністерства, які проводили перевірку, та надають її для ознайомлення і підпису керівнику відповідного ЦОВВ.

6.14. Керівник ЦОВВ протягом трьох робочих днів після ознайомлення з довідкою затверджує план заходів щодо усунення порушень, виявлених під час проведення перевірки.

6.15. Відповідний структурний підрозділ Міністерства інформує Міністра про результати перевірки та подає йому на розгляд довідку.

6.16. У разі незгоди із викладеною у довідці інформацією керівник ЦОВВ підписує її із зауваженнями. У разі підписання довідки із зауваженнями протягом трьох робочих днів керівник ЦОВВ надає Міністерству письмові зауваження до довідки.

6.17. Керівник ЦОВВ в установлені у плані заходів строки інформує Міністерство про вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків та порушень.

6.18. За результатами перевірки відповідний структурний підрозділ Міністерства подає Міністру пропозиції щодо доцільності ініціювання службових розслідувань стосовно керівників ЦОВВ, їх заступників, працівників апарату, керівників та працівників їх територіальних органів (у разі наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ.

6.19. Відповідний структурний підрозділ Міністерства за наявності підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників ЦОВВ, їх заступників, працівників апарату, його територіальних органів (у разі наявності), підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ, подає на розгляд Міністра пропозиції щодо:

порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника ЦОВВ та/або його заступників;

порушення перед керівником ЦОВВ питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та/або заступників керівників структурних підрозділів апарату ЦОВВ, його територіальних органів (у разі наявності), керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ЦОВВ.

VII. Скасування актів

7.1. Якщо акти ЦОВВ або його територіальних органів (у разі наявності) не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, така інформація протягом трьох днів з дня виявлення зазначених обставин надається Міністру та за його рішенням порушується перед керівником ЦОВВ питання щодо скасування таких актів повністю чи в окремій частині.

7.2. Керівник ЦОВВ протягом трьох днів зобов'язаний скасувати такі акти повністю чи в окремій частині, про що не пізніше ніж у п'ятиденний строк повинен письмово повідомити Міністерство.

7.3. Інформація про заходи, вжиті керівником ЦОВВ, його територіальними органами (у разі наявності) з метою приведення актів ЦОВВ у відповідність із Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими актами законодавства, надається Міністру.

7.4. Якщо акт ЦОВВ, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасовано в установлений цим Порядком строк, Міністр порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування такого акта ЦОВВ повністю чи в окремій частині відповідно до порядку, встановленого Регламентом Кабінету Міністрів України.

7.5. Якщо акт територіального органу ЦОВВ (у разі наявності), що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства, не скасовано в установлений Міністром строк, відповідний структурний підрозділ Міністерства готує проект наказу Міністерства про скасування такого акта повністю чи в окремій частині та в установленому порядку подає його на підпис Міністру.

VIII. Порядок обміну інформацією між Міністерством та ЦОВВ

8.1. З метою забезпечення належної, ефективної та дієвої взаємодії ЦОВВ подають до Міністерства:

1) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, розроблені ЦОВВ та оформлені в установленому законодавством порядку проекти звітів про відстеження результативності регуляторних актів;

2) проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що надійшли на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу, разом із обґрунтованою позицією щодо їх погодження - протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження;

3) пропозиції щодо пріоритетів своєї діяльності на наступний рік - до 01 грудня року, що передує звітному;

4) проект річного плану роботи ЦОВВ - до 20 грудня року, що передує звітному; проект піврічного плану роботи - до 20 числа останнього місяця півріччя, що передує звітному; проект квартального плану роботи ЦОВВ - до 20 числа останнього місяця кварталу, що передує звітному;

5) звіти про виконання планів роботи ЦОВВ та покладених на них завдань за попередній рік - до 10 січня поточного року;

6) доповіді, інформаційні та інші матеріали - у визначені строки;

7) інформацію про стан виконання актів законодавства, актів і доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України та доручень Міністра - щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним;

8) інформацію про стан підготовки (погодження) проектів нормативно-правових актів, відповідальним (головним) виконавцем яких визначено ЦОВВ;

9) інформацію на запит Міністра чи його першого заступника, заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, керівника відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства чи керівника Структурного підрозділу - у визначений строк;

10) інформацію про надзвичайні та резонансні події, що відбулися в ЦОВВ, його територіальних органах (у разі їх наявності), на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ЦОВВ, - не пізніше наступного дня після настання події;

11) проекти структури апарату ЦОВВ, рішень про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів ЦОВВ (у разі наявності);

12) подання щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ, їх заступників, керівників та заступників керівників територіальних органів ЦОВВ (у разі наявності);

13) пропозиції щодо преміювання керівників ЦОВВ та їх заступників, установлення їм надбавок та надання матеріальної допомоги для погодження їх Міністром;

14) звіти про стан ведення претензійно-позовної роботи щодо позовів, поданих ЦОВВ, та щодо позовів, поданих до ЦОВВ, за формами, наведеними в додатках 1 та 2 до цього Порядку, у паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Office Excel - щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Інформацію та документи, що подаються до Міністерства, підписує керівник ЦОВВ або в разі його відсутності - заступник.

8.2. Міністерство надає ЦОВВ:

1) завізовані Міністром проекти нормативно-правових актів, розроблені ЦОВВ;

2) позицію Міністра щодо проекту нормативно-правового акта, що надійшов на погодження до ЦОВВ як до заінтересованого органу;

3) затверджені Міністром пріоритети діяльності ЦОВВ;

4) погоджені Міністром плани роботи ЦОВВ;

5) погоджені Міністром проекти структури апарату ЦОВВ;

6) методичну та інформаційну допомогу, спрямовану на правильне застосування законодавства ЦОВВ, його територіальними органами (у разі наявності), підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління ЦОВВ;

7) практичну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних з виконанням завдань, покладених на ЦОВВ;

8) пропозиції щодо вдосконалення діяльності ЦОВВ, включаючи рекомендації щодо поліпшення стану виконавської дисципліни у ЦОВВ.

 

Директор
Юридичного департаменту

Д. В. Роменський

 

Звіт про стан ведення претензійно-позовної роботи щодо позовів, поданих центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України
(щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом)

(у тому числі позови органів прокуратури в інтересах держави в особі центрального органу виконавчої влади; справи, у яких центральний орган виконавчої влади є третьою особою, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, або третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору та виступає на стороні позивача)

N
з/п

N справи, дата порушення провадження у справі

Позивач/позивачі

Відповідач/відповідачі

Третя особа / органи прокуратури

Предмет спору

Ціна позову

Результати розгляду справи

Примітка

суд першої інстанції (дата, найменування суду, результати розгляду)

суд апеляційної інстанції (дата, найменування суду, результати розгляду)

суд касаційної інстанції (дата, найменування суду, результати розгляду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Справи адміністративної юрисдикції щодо вирішення публічно-правових спорів

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Справи щодо розгляду спорів, що виникають з господарських правовідносин

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Справи щодо розгляду спорів, що виникають з трудових правовідносин

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про стан ведення претензійно-позовної роботи щодо позовів, поданих до центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України
(щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом)

(у тому числі справи, у яких центральний орган виконавчої влади є третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору та виступає на стороні відповідача)

N
з/п

N справи, дата порушення провадження у справі

Позивач/позивачі

Відповідач/відповідачі

Третя особа / органи прокуратури

Предмет спору

Ціна позову

Результати розгляду справи

Примітка

суд першої інстанції (дата, найменування суду, результати розгляду)

суд апеляційної інстанції (дата, найменування суду, результати розгляду)

суд касаційної інстанції (дата, найменування суду, результати розгляду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Справи адміністративної юрисдикції щодо вирішення публічно-правових спорів

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Справи щодо розгляду спорів, що виникають з господарських правовідносин

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Справи щодо розгляду спорів, що виникають з трудових правовідносин

3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інші

4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос