Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах медицинского обеспечения Национальной гвардии Украины

МВД
Положение, Приказ от 29.07.2015 № 916
действует с 08.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.07.2015

м. Київ

N 916

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2015 р. за N 1000/27445

Про деякі питання медичного забезпечення Національної гвардії України

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України "Про Національну гвардію України" та з метою визначення правових засад організації і порядку діяльності медичних установ Національної гвардії України, їх правового статусу, функцій та повноважень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про Медичний центр "Нові Санжари" Національної гвардії України;

2) Положення про Медичний реабілітаційний центр "Тополя" Національної гвардії України;

3) Положення про військовий госпіталь Національної гвардії України (військову частину 3080).

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-полковника Ярового С. А.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Міністр
соціальної політики України

П. Розенко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Медичний центр "Нові Санжари" Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає призначення, основні завдання, функції, правовий статус Медичного центру "Нові Санжари" Національної гвардії України (далі - Медичний центр).

2. Медичний центр з пансіонатом та курортною поліклінікою є неприбутковим, бюджетним, що заснований на державній формі власності, багатопрофільним самостійним санаторно-курортним закладом, який призначений для реалізації права військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей на охорону здоров'я та медичну допомогу відповідно до законодавства, а також забезпечує лікування та здійснює реабілітацію хворих відповідно до ліцензії на медичну практику.

3. У своїй діяльності Медичний центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням.

4. При виконанні завдань Медичний центр взаємодіє з закладами охорони здоров'я МВС, Збройних Сил України, утворених відповідно до законів України інших військових формувань, правоохоронних органів, а також органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами прокуратури, громадськими об'єднаннями, організаціями та населенням.

II. Завдання та функції Медичного центру

1. Основними завданнями Медичного центру є:

1) надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги військовослужбовцям Національної гвардії України, військовозобов'язаним та резервістам, які призвані на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори до підрозділів Національної гвардії України;

2) забезпечення санаторно-курортного лікування та відпочинку військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей, інших осіб відповідно до чинного законодавства України;

3) безоплатне медичне забезпечення військовослужбовців Національної гвардії України, державних службовців, працівників, осіб, звільнених з військової служби, ветеранів військової служби Національної гвардії України (внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України).

Медичний центр під час виконання завдань:

здійснює медичну практику;

дотримується вимог медичних стандартів, якості та обсягу медико-санітарної допомоги, що надається;

здійснює геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ підземних вод, а також видобування мінеральних лікувально-столових вод, придатних для використання у лікувальній практиці, у порядку, визначеному чинним законодавством;

приймає та розміщує осіб, які прибули на лікування та реабілітацію, призначає їм курс лікування та тип харчування з урахуванням стану здоров'я, віку та наданих пільг;

проводить необхідні діагностичні дослідження, організовує спеціалізоване обстеження хворих за показаннями;

виявляє хворих, що прибули на лікування та реабілітацію, а в разі необхідності приймає рішення щодо повернення їх до місця проходження служби або проживання, госпіталізації до закладів охорони здоров'я;

забезпечує лікування та реабілітацію осіб, які мають показання.

2. Медичний центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) забезпечує надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги відповідно до законодавства;

2) організовує санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців Національної гвардії України та членів їх сімей, інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України;

3) надає військовослужбовцям Національної гвардії України та членам їх сімей, іншим особам у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, послуги лікувального, профілактичного та реабілітаційного характеру з використанням природних лікувальних ресурсів курортів (лікувальних грязей та озокериту, мінеральних та термальних вод, ропи лиманів та озер, природних комплексів із сприятливими для лікування умовами тощо) та із застосуванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та інших методів санаторно-курортного лікування;

4) уживає інших заходів щодо реалізації права військовослужбовців та членів їх сімей на охорону здоров'я та медичну допомогу;

5) надає лікувально-профілактичним закладам консультативну та організаційно-методичну допомогу;

6) упроваджує в практику роботи підрозділів Медичного центру досягнення науки, техніки і передового досвіду;

7) надає платні послуги населенню (медичні, лікувально-оздоровчі) відповідно до законодавства України;

8) організовує фахову підготовку військовослужбовців та працівників Медичного центру, проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань охорони здоров'я тощо;

9) здійснює господарську діяльність згідно з вимогами чинного законодавства України;

10) здійснює документальне оформлення проходження служби (роботи) військовослужбовцями (працівниками) у Медичному центрі, контролює виконання законодавства з питань проходження військової служби;

11) забезпечує правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей і працівників у Медичному центрі;

12) забезпечує розгляд звернень і скарг, що надійшли до Медичного центру від юридичних та фізичних осіб, у межах своєї компетенції;

13) організовує в межах компетенції роботу в структурних підрозділах з питань охорони праці та протипожежного нагляду;

14) планує господарську діяльність і здійснює забезпечення Медичного центру належними матеріально-технічними засобами;

15) здійснює заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці;

16) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на Медичний центр завдань.

3. Медичний центр має право:

1) залучати фахівців органів державної влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати ліцензію (дозвіл) на право здійснення окремих видів діяльності;

3) одержувати від органів державної влади, підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

4) відповідно до вимог чинного законодавства України отримувати добровільні пожертвування, благодійну та волонтерську допомогу.

III. Організація управління і забезпечення діяльності Медичного центру

1. Безпосереднє керівництво Медичним центром здійснює начальник Медичного центру, який є прямим начальником особового складу Медичного центру. Начальник Медичного центру підпорядковується безпосередньо командувачеві Національної гвардії України, а з питань організації діяльності Медичного центру - начальникові військово-медичного управління Головного управління Національної гвардії України.

2. Начальник Медичного центру та його заступники призначаються на посади і звільняються з посад командувачем Національної гвардії України.

3. Керівництво Медичним центром здійснює начальник Медичного центру особисто, через своїх заступників та управління Медичного центру.

4. Начальник Медичного центру:

відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання Медичним центром завдань, бойову та спеціальну підготовку, за морально-психологічний стан особового складу, внутрішній порядок, збереження техніки та інших матеріальних засобів Медичного центру, технічне, матеріальне, медичне, фінансове забезпечення, соціальний та правовий захист працівників, військовослужбовців Медичного центру та членів їх сімей;

керує Медичним центром на принципах єдиноначальності відповідно до законодавства України;

особисто відповідає за виконання покладених на Медичний центр завдань;

здійснює керівництво господарством Медичного центру;

представляє інтереси Медичного центру у відносинах з іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями;

контролює виконання військовослужбовцями та працівниками покладених на них обов'язків;

видає накази та розпорядження з питань діяльності Медичного центру;

організовує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарських операцій Медичного центру та складання фінансової звітності;

укладає в установленому законодавством України порядку договори;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

IV. Організаційно-штатна структура та місцезнаходження Медичного центру

1. Структура Медичного центру, у тому числі на особливий період, затверджується Міністром внутрішніх справ України за пропозицією командувача Національної гвардії України.

2. Штат Медичного центру, у тому числі на особливий період, затверджується командувачем Національної гвардії України.

3. Місцезнаходження Медичного центру: провулок Радянський, 44, смт Нові Санжари Полтавської області, 39300.

V. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Медичного центру

1. Фінансування діяльності Медичного центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом.

2. Медичний центр є юридичною особою, державна реєстрація якої здійснюється в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

3. Медичний центр укладає та виконує цивільно-правові та господарські договори відповідно до законодавства України.

4. За Медичним центром з метою забезпечення його діяльності та якісного виконання покладених завдань закріплюються в установленому порядку на праві оперативного управління будинки, споруди, передавальні пристрої, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв'язку тощо.

5. Матеріально-технічне забезпечення Медичного центру здійснюється Головним управлінням Національної гвардії України через органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії України в межах коштів, передбачених на зазначені цілі.

6. Медичний центр має право на реалізацію путівок та курсівок за договірними цінами. Кошти, отримані від їх реалізації, є одним з джерел фінансування видатків на його утримання.

 

Т. в. о. командувача
Національної гвардії України
генерал-лейтенант

М. І. Балан

Опрос