Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету

Минфин
Приказ от 23.07.2015 № 664
редакция действует с 05.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.07.2015

м. Київ

N 664

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 серпня 2015 р. за N 963/27408

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2015 року N 1219

Відповідно до статті 56 глави 10 розділу II Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Визнати такою, що не застосовується на території України "Инструкцию по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на Государственном бюджете СССР", затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10 березня 1987 року N 61.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. В абзаці першому пункту 1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629), слова ", та порядок організації бухгалтерського обліку" виключити.

2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312 (зі змінами):

1) доповнити абзац другий пункту 4 розділу I словами ", та/або матимуть потенціал корисності";

2) у розділі II:

доповнити пункт 7 новим абзацом такого змісту:

"Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу.";

в абзаці другому пункту 11 слова "в гривнях без копійок" виключити;

у пункті 13 слова "та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт" виключити;

3) доповнити абзаци перший та другий пункту 3 розділу III після слів "вартості на", "вартість на" словом "річну" відповідно;

4) у розділі IV:

доповнити пункт 2 після слів "Про Національний архівний фонд та архівні установи"," словами "рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України,";

доповнити абзац перший пункту 3 новим реченням такого змісту: "Також амортизація не нараховується на об'єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.";

у пункті 5:

доповнити абзац перший новим реченням такого змісту: "За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.";

доповнити абзац третій словами "та введений в експлуатацію";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"При вибутті об'єкта основних засобів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.";

абзац шостий виключити;

доповнити пункт 6 після слів "матеріальних активів" словами та цифрою ", амортизація вартості яких здійснюється за методом, визначеним у пункті 7 цього розділу";

доповнити абзац перший пункту 7 після слів та цифр "у підпункті 3.2" словами та цифрами "(крім підпункту 3.2.7)";

5) у розділі VI:

в абзаці першому пункту 2 слово "нерухомого" виключити;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"5. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання основних засобів, проводиться за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена, виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектору з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб'єкта державного сектору.".

3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1018/18313 (зі змінами):

1) у розділі II:

доповнити пункт 10 новим абзацом такого змісту:

"Первісною вартістю нематеріальних активів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 розділу II цього Національного положення (стандарту).";

у пункті 13 слова "та обліковуються у гривнях без копійок" виключити;

2) у розділі III:

доповнити абзац перший пункту 3 після слів "вартістю на" словом "річну";

доповнити пункт 5 після слів "вартість на" словом "річну";

3) у розділі IV:

пункт 3 доповнити новим реченням такого змісту: "Амортизація не нараховується на нематеріальні активи, доступ до яких обмежений у зв'язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.";

абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Вартість нематеріального активу з визначеним строком корисного використання (експлуатації) розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу. За рішенням керівника суб'єкта державного сектору у розпорядчому документі про облікову політику може бути передбачено нарахування амортизації на річну дату балансу.";

у пункті 8:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

в абзаці другому слова "зносу (амортизації)" замінити словами "накопиченої амортизації";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. При вибутті нематеріальних активів суб'єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці їх вибуття.";

4) у розділі VI:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі, неможливості отримання суб'єктом державного сектору надалі економічних вигід та/або потенціалу корисності від його використання або невідповідності критеріям визнання активом.";

доповнити пункт 3 після слів "первісна (переоцінена)" словом ", балансова" і слова "накопиченого зносу (амортизації)" замінити словами "накопиченої амортизації".

4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (зі змінами):

1) доповнити пункт 5 розділу II новим абзацом такого змісту:

"Первісною вартістю запасів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами, з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 цього розділу.";

2) в абзаці першому пункту 10 розділу IV:

речення перше викласти в такій редакції: "Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів або аналітичному рахунку, щомісяця пропорційно відноситься на суму запасів, що вибули, або розподіляється між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.";

доповнити речення друге після слів "яка відноситься" словом "(розподіляється)".

5. У Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року N 372, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за N 426/25203 (зі змінами):

у пункті 2.6 розділу II:

в абзаці першому слова ", оплачених талонах на бензин, мазут, харчування" виключити;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

6. Пункт 6 втратив чинність

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос