Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок взаимодействия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра аграрной политики и продовольствия Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 09.07.2015 № 277
действует с 21.08.2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2015

м. Київ

N 277

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за N 918/27363

Про внесення змін до Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України

Відповідно до статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 1 параграфа 37 глави 3 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1156), пункту 10 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500, та з метою створення дієвого механізму взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27 лютого 2012 року N 86, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 року за N 415/20728, що додаються.

2. Департаменту правової та законопроектної роботи забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я. В.

 

Міністр

О. М. Павленко

 

Зміни
до Порядку взаємодії Міністерства аграрної політики та продовольства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України

1. Пункт 5.10 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:
 
"Для оперативного інформування Міністра керівники ЦОВВ подають щотижневі звіти про виконання поточної роботи та отримані результати.".

2. У розділі VI:

пункт 6.1 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Відповідальний Департамент здійснює контроль за виконанням покладених на ЦОВВ та його територіальні органи, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління ЦОВВ, завдань та планів їх роботи, а також цього Порядку.

Контроль за станом виконання ЦОВВ та його територіальними органами доручень Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Міністра та його заступників здійснює структурний підрозділ апарату Міністерства з питань контролю.";

пункт 6.16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі проведення внутрішнього службового розслідування ЦОВВ до складу комісії залучаються представники Міністерства.";

абзац другий пункту 6.17 викласти в такій редакції:

"порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника ЦОВВ та/або його заступників;".

3. Розділ VII викласти в такій редакції:

"VII. Скасування актів

7.1. ЦОВВ щотижня надсилає у паперовому та електронному вигляді Департаменту правової та законопроектної роботи та відповідальному Департаменту копії наказів, прийнятих протягом тижня, а у разі потреби та на вимогу відповідального Департаменту - завірені в установленому законодавством порядку копії зазначених актів та актів територіальних органів.

7.2. Відповідальний Департамент в межах компетенції розглядає отримані акти ЦОВВ разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства з метою визначення їх відповідності Конституції України і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України та іншим актам законодавства.

7.3. Якщо акти ЦОВВ або його територіальних органів не відповідають Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, відповідальний Департамент протягом трьох днів з дня виявлення зазначених обставин інформує Міністра або особу, яка його заміщує, та за його рішенням порушує перед керівником ЦОВВ питання щодо скасування таких актів чи їх окремої частини.

7.4. Керівник ЦОВВ протягом визначеного Міністром або особою, яка його заміщує, строку зобов'язаний скасувати такі акти повністю або в окремій їх частині, про що не пізніше ніж у дводенний строк письмово повідомити Міністерство.

7.5. Відповідальний Департамент інформує Міністра про заходи, вжиті керівником ЦОВВ, його територіальними органами з метою приведення актів у відповідність з Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України чи іншими актами законодавства.

7.6. Якщо акт ЦОВВ, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, не скасований в установлений цим Порядком строк, відповідальний Департамент в установленому порядку готує проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо скасування такого акта або окремої його частини.

7.7. Якщо акт територіального органу ЦОВВ, що не відповідає Конституції і законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України чи іншим актам законодавства, не скасовано в установлений цим Порядком строк, відповідальний Департамент готує проект наказу Міністерства про скасування такого акта повністю або в окремій частині.".

4. У пункті 8.1 розділу VIII:

підпункти "д", "ж" викласти в такій редакції:

"д) доповіді, проекти доповідей та листів, інформаційні та інші матеріали на виконання доручень Міністра та його заступників - у визначені терміни;";

"ж) інформацію за запитом Міністра чи його заступників, керівника відповідального Департаменту, керівника самостійного структурного підрозділу апарату Міністерства, якому було доручено опрацювання проекту нормативно-правового акта, - у визначений термін;";

доповнити пункт новими підпунктами "й", "к" такого змісту:

"й) оперативні звіти про роботу ЦОВВ за тиждень - першого робочого дня наступного за звітним тижня;

к) звіти про стан претензійно-позовної роботи - щомісяця (до 10 числа місяця, наступного за звітним).".

5. Доповнити Порядок розділом IX такого змісту:

"IX. Окремі питання взаємодії керівників ЦОВВ з Міністром щодо кадрових питань

9.1. Керівники ЦОВВ погоджують з Міністром або особою, яка його заміщує, свої відпустки не пізніше ніж за 7 робочих днів до запланованого терміну відпустки. Таке погодження здійснюється шляхом проставляння візи Міністра на заяві керівника ЦОВВ про надання відпустки. У заяві про надання відпустки зазначаються вид та термін відпустки, а також особа, яка на час відсутності керівника ЦОВВ буде виконувати його обов'язки.

9.2. Керівники ЦОВВ погоджують з Міністром або особою, яка його заміщує, своє службове відрядження. Клопотання про надання погодження на службове відрядження надсилається заздалегідь. До клопотання про надання погодження на службове відрядження за кордон обов'язково додається відповідне технічне завдання, погоджене Міністерством закордонних справ України.

9.3. У разі виїзду керівника ЦОВВ за межі міста Києва під час виконання своїх службових повноважень без оформлення службового відрядження керівник ЦОВВ повинен заздалегідь письмово повідомити про це Міністра або особу, яка його заміщує.

9.4. Міністр погоджує призначення та звільнення з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ, керівників і заступників керівників територіальних органів ЦОВВ.

9.5. До складу комісії з конкурсного відбору керівника підприємства, що належить до сфери управління ЦОВВ, включається представник Міністерства.

9.6. Покладання обов'язків керівника підприємства, що належить до сфери управління ЦОВВ, до проведення конкурсу і призначення керівника в установленому законом порядку здійснюється за погодженням з Міністерством.".

 

Директор Департаменту
правової та законопроектної роботи

І. І. Гребенюк

Опрос