Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к приказу Министерства образования и науки Украины от 30 мая 2006 года N 419

Министерство образования и науки Украины (2)
Приказ от 10.07.2015 № 746
действует с 08.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2015

м. Київ

N 746

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2015 р. за N 913/27358

Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року N 419

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, та у зв'язку з послідовним спрямуванням державної політики в галузі освіти до принципів державно-громадської моделі управління та гарантування свободи педагогічної діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року N 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за N 711/12585, що додаються.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

 

Міністр

С. М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

Виконавчий директор
Асоціації міст України

М. В. Пітцик

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

 

ЗМІНИ
до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

1. У главі 2:

в абзаці другому пункту 2.1 слово "включає" замінити словами "може включати";

у пункті 2.2:

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

у підпункті 2.2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.2.1. Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти (далі - робочі навчальні плани) - це документи, розроблені відповідно до типових навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії (далі - типові навчальні плани), що містять код і професійну назву роботи (спеціальності) згідно із затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327 "Про затвердження, внесення зміни та скасування нормативних документів" Національним класифікатором України "Класифікатор професій" ДК 003:2010, освітній рівень вступника до ПТНЗ, строк навчання, графік навчально-виробничого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік навчальних предметів та кількість годин, відведених на них, послідовність їх вивчення, загальний фонд навчального часу, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, планований рівень професійної кваліфікації випускника.";

абзаци другий - четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати відповідно абзацом другим;

в абзаці другому після слова "влади" доповнити словами ", що забезпечує формування державної політики";

у підпункті 2.2.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.2.2. Робоча навчальна програма з навчального предмета (далі - робоча навчальна програма) - це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь учнів, слухачів, розроблений викладачем ПТНЗ, погоджується відповідною методичною комісією. Викладач має право на розроблення власної (авторської) робочої навчальної програми або її створення відповідно до типової з урахуванням варіативного компонента. Головним критерієм якості робочої навчальної програми з навчального предмета є досягнення запланованого результату вивчення теми та предмета шляхом реалізації змісту. Робочі навчальні програми із загальноосвітніх предметів розробляються на основі типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіональної компоненти.";

у першому реченні абзацу другого слова "включає завдання особистісно-орієнтованого навчання" замінити словами "розроблений майстром виробничого навчання ПТНЗ, погоджений відповідною методичною комісією";

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

"Майстер виробничого навчання має право на розроблення власної (авторської) робочої навчальної програми або її створення відповідно до типової з урахуванням варіативного компонента, що включає зміни в техніці та технологіях, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, пропозиції замовників кадрів.

Головним критерієм якості робочої навчальної програми з професійно-практичної підготовки є створення передумов для досягнення запланованого результату в опануванні практичними уміннями та навичками.";

підпункт 2.2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Викладач має право змінювати розподіл годин між темами, що зазначені в типових навчальних планах.";

підпункт 2.2.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.2.6 - 2.2.8 вважати відповідно підпунктами 2.2.5 - 2.2.7;

у підпункті 2.2.5:

в абзаці першому:

після абревіатури "ПТНЗ" доповнити словами "не є обов'язковим документом";

після слова "розробляється" доповнити словами "за умови економічних обґрунтувань";

слова "переліку навчально-виробничих робіт відповідного тарифно-кваліфікаційного розряду," виключити;

абзац четвертий виключити;

у підпункті 2.2.7:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Зміни в розкладі занять затверджуються заступником керівника ПТНЗ.";

абзац п'ятий виключити.

2. У главі 3:

в абзаці другому пункту 3.9 слово "оплачуваних" виключити;

в абзаці першому пункту 3.10 слова "забезпечують їм оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці" замінити словами "здійснюють оплату праці відповідно до укладених із ПТНЗ договорів про навчально-виробничу практику за фактично виконаний обсяг робіт".

3. У главі 4:

у пункті 4.1:

в абзаці першому слова "рівень їхньої кваліфікаційної атестації" замінити словами "їх кваліфікаційну атестацію";

в абзаці сьомому слова "Форми і періодичність" замінити словами "Періодичність і форми";

абзац восьмий виключити;

у пункті 4.2:

в абзаці першому слова "обирають форми контролю за якістю здійснення педагогічними працівниками навчально-виробничого процесу відповідно до їх функціональних обов'язків, робочих навчальних планів та робочих навчальних програм" замінити словами "здійснюють заходи щодо забезпечення якості освіти у професійно-технічних навчальних закладах".

4. У главі 6:

у назві слово "загальнотехнічної" замінити словом "загальнопрофесійної";

пункт 6.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.7 - 6.23 вважати відповідно пунктами 6.6 - 6.22;

пункт 6.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.8 - 6.22 вважати відповідно пунктами 6.7 - 6.21.

5. У главі 9:

абзац перший пункту 9.3 після слова "предметів" доповнити словами "професійно-теоретичної підготовки";

пункт 9.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особи, що завершили курс навчання у ПТНЗ і не пройшли кваліфікаційну атестацію, мають право протягом року після закінчення строку навчання подати заяву на повторну кваліфікаційну атестацію. Навчальний заклад на підставі поданої заяви організовує повторну кваліфікаційну атестацію.".

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

Опрос