Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 07.07.2015 № 318
действует с 14.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2015

м. Київ

N 318

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2015 р. за N 895/27340

Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою вдосконалення військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800 (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

 

ЗМІНИ
до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

1. У розділі I:

у підпункті 2.10.1 пункту 2.10 глави 2:

абзац перший після слів "військовому комісаріаті" доповнити словами "в установленому законодавством порядку за узгодженням із заінтересованими органами";

абзац другий після слів "міська ВЛК" доповнити словами "в установленому законодавством порядку за узгодженням із заінтересованими органами";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Головою ВЛК районного (міського) військового комісаріату призначається лікар, найбільш підготовлений та досвідчений з питань військово-лікарської експертизи, наказом районного військового комісара після погодження з головним лікарем районної (міської) лікарні, головою ВЛК обласного військового комісаріату, Автономної Республіки Крим, Київського міського військового комісаріату.".

2. У розділі II:

1) у пункті 1.4 глави 1 графу 2 рядка 10 таблиці доповнити словами "; призиваються та проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період";

2) у главі 3:

назву глави доповнити словами "у мирний час та під час мобілізації, на особливий період";

у пункті 3.4:

після слів "загальний аналіз крові," доповнити пункт словами "визначаються група крові та резус-належність (особам, у яких немає відповідної відмітки у військовому квитку), ЕКГ";

слова "ЕКГ та" виключити;

у пункті 3.8:

в абзаці першому слова "офіцерів запасу" замінити словом "військовозобов'язаних";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Постанови ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою ВЛК (додаток 4 до Положення) у двох примірниках, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду. Копія довідки видається на руки особі, яка пройшла медичний огляд.";

пункт 3.10 після слів "У воєнний час" доповнити словами "та під час мобілізації, на особливий період";

3) у главі 6:

у пункті 6.2:

в абзаці п'ятому цифру та слово "2 штуки" виключити;

абзаци восьмий, дев'ятий замінити одним абзацом восьмим такого змісту:

"Службова та медична характеристики обов'язково надаються у мирний час у разі направлення військовослужбовця на медичний огляд командиром військової частини за місцем проходження ним військової служби, в інших випадках надання службової та медичної характеристик не обов'язкове.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

пункт 6.4 після слів "які зумовлюють" доповнити словами "у мирний час", а після слів "без індивідуальної оцінки)" доповнити словами ", у воєнний час - непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку";

у пункті 6.6 слова "а військовослужбовці строкової військової служби, крім того," виключити;

у пункті 6.9 слова "військової служби за контрактом" виключити;

в абзаці другому пункту 6.12 слова "строкової військової служби" виключити;

в абзацах другому, третьому пункту 6.15 слова "строкової служби" виключити;

абзац перший пункту 6.16 після слів "строкової військової служби" доповнити словами ", у мирний час,";

у пункті 6.18 слова "за контрактом" виключити;

у пункті 6.24 цифри "6.22 - 6.25" замінити цифрами "6.20 - 6.23";

у пунктах 6.32, 6.33 слова "строкової служби" виключити;

4) у главі 18:

у пункті 18.2:

в абзаці третьому:

слова "строкової військової служби" виключити;

друге речення після слів "Усі кандидати" доповнити словами "(крім військовослужбовців)";

в абзаці четвертому слова "строкової військової служби" виключити;

5) у главі 20:

у пункті 20.3:

в абзаці вісімнадцятому підпункту "б" слова "(обмежено придатними)" виключити;

у підпункті "в":

абзац другий після слів "строкової військової служби" доповнити словами "у мирний час";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"потребує протезування.";

перше речення абзацу другого підпункту "г" виключити;

6) у главі 21:

у підпункті "д" пункту 21.5 слова "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" замінити словами "Захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби";

у пункті 21.25:

абзац перший після слів "(контузії, травм, каліцтва)" доповнити словом "штатна";

абзац другий пункту 21.25 виключити;

7) абзац четвертий пункту 22.12 глави 22 після слова "визнані" доповнити словами "у мирний час".

3. У додатку 1 до Положення:

у графах II, III таблиці:

після слова "приймаються" доповнити словом ", призиваються";

слова "за контрактом" виключити;

пункт "б" статті 9 викласти в такій редакції:

"

б) повільно прогресуючі і не прогресуючі з помірними та незначними порушеннями функції кровотворної системи і нечастими загостреннями

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

";

у графі 2 пункту "б" статті 12 слово "періодичними" замінити словом "частими";

статтю 74 після слів, літер та цифр "інші вроджені вади розвитку органів травлення Q38 - Q45;" доповнити словом, літерою та цифрами "целіакія K90.0".

4. У додатку 2 до Положення:

абзац тридцять другий статті 2 викласти в такій редакції:

"Після завершення курсу стаціонарного лікування або в разі відмови військовослужбовця від лікування за направленням начальника військового лікувального закладу проводиться медичний огляд ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби.";

у статті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

"При проведенні медичного огляду військовослужбовців обов'язковими є огляд інфекціоніста, імунологічне дослідження сироватки крові на наявність антитіл до ВІЛ та за необхідності визначення рівнів CD4 клітин.";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"У разі виникнення у військовослужбовців важких СНІД-індикаторних захворювань (B20 - B22), що передбачає тривале стаціонарне лікування в умовах військового лікувального закладу або в регіональних центрах СНІДу більше 4-х місяців, медичний огляд проводиться за пунктом "а" до закінчення повного курсу лікування. Якщо прогноз подальшого перебігу захворювання є несприятливим, що підтверджується висновком лікарського консиліуму, медичний огляд проводиться у найкоротші терміни. При низькому рівні CD4 клітин (<200) медичний огляд проводиться за пунктом "а".";

доповнити статтю після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"Якщо термін стаціонарного лікування СНІД-індикаторних захворювань (B20 - B22) буде меншим 4-х місяців, а рівень CD4 клітин >200, медичний огляд проводиться за пунктом "б". Військовослужбовцям, які отримують ВААРТ і мають рівень CD4 клітин >200, медичний огляд проводиться за пунктом "б".".

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

в абзаці дев'ятому слова, літеру та цифри "Хронічна вірусна інфекція B23" замінити словами "Хронічна ретровірусна інфекція";

у статті 9:

абзац перший після слів "споріднених тканин," доповнити словами "мієлодиспластичні синдроми";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим;

в абзаці другому цифри та слово "IV - V стадій" замінити цифрами та словом "IV стадії";

в абзацах другому, третьому та п'ятому слова "військовослужбовці за контрактом" замінити словом "військовослужбовці";

доповнити статтю новим абзацом такого змісту:

"Подання військовослужбовців на медичний огляд ВЛК можливо здійснювати після завершення першого курсу специфічного лікування. Переогляд осіб, які хворіли на пухлини лімфоїдної, кровотворної та споріднених їм тканин, мієлодиспластичні синдроми, можливий не раніше ніж через 5 років після завершення повного курсу специфічного лікування та при завершенні терміну обліку в онколога (гематолога).";

у статті 12:

абзац другий після слів "сідеробластні анемії," доповнити словами "спадкові форми гемолітичних анемій";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Особи з аліментарними, набутими гемолітичними анеміями, набутими порушеннями системи гемостазу, іншими порушеннями, що належать до непухлинних хвороб системи крові, оглядаються за пунктами "а", "б", "в" чи "г" залежно від перебігу захворювання, стійкості змін у складі крові та функції системи гемостазу, порушення функції кровотворних органів та ефекту від проведеного лікування. Особи, які перенесли епізод аліментарної або постгеморагічної анемії, набутої гемолітичної анемії, набутого порушення системи гемостазу та інших набутих минущих змін у системі крові більше ніж за рік до проходження медичного огляду ВЛК і на момент їх огляду відсутні будь-які порушення функції системи крові, під дію цієї статті не підпадають.";

в абзаці п'ятому слова "проходять військову службу за контрактом та" виключити;

статтю 47 викласти в такій редакції:

"Стаття 47

Діагноз бронхіальної астми встановлюється після комплексного стаціонарного обстеження. Для бронхіальної астми характерна гіперреактивність бронхів, що проявляється рецидивними симптомами свистячого дихання, задухи, скутості в грудній клітці, кашлем, особливо вночі та вранці. При бронхіальній астмі бронхообструкція варіабельна, зменшується спонтанно або під впливом лікування. Діагноз бронхіальної астми, крім анамнезу та клінічної картини, повинен бути підтверджений дослідженням ФЗД з медикаментозними пробами (проба з бронхолітиком або провокаційна проба з бета-блокатором, фізичним навантаженням). Вірогідним інструментальним підтвердженням діагнозу вважається приріст (або зменшення у разі провокаційної проби) показників, ОФВ1 (>12 % та >200 мл) або пікової обсягової швидкості видиху (ПОШвид) (>20 % або 60 л/хв).

Розподіл за ступенями тяжкості бронхіальної астми (інтермітуюча; персистуюча легка, середньої тяжкості, тяжка), заснований на вираженості симптомів, обмеженні прохідності повітропровідних шляхів, варіабельності функції легень, застосовується лише при первинному контакті з хворим, коли він ще не отримує протиастматичної терапії. Після досягнення контролю бронхіальної астми для визначення тяжкості застосовується класифікація за найнижчим рівнем лікування, необхідного для утримання контролю відповідно до вимог чинного законодавства.

До пункту "а" належить тяжка персистуюча бронхіальна астма, у процесі лікування якої характерне застосування максимально можливого арсеналу засобів (ІГКС у максимальних дозах + b2-агоністи тривалої дії в максимальних дозах + модифікатори лейкотрієнів або теофіліни пролонгованої дії), яке не призводить до контролю за перебігом захворювання. До цього самого пункту належить бронхіальна астма, для контролю якої потрібне постійне вживання системних глюкокортикостероїдів (крок 5).

До пункту "б" належить персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості, для контролю за перебігом якої хворий повинен щодня приймати комбіновану терапію (низькі дози ІКС+b-агоністи тривалої дії, низькі дози ІКС+модифікатори лейкотрієнів, низькі дози ІКС + теофіліни уповільненого вивільнення) або ІКС в середніх або високих дозах (кроки 3, 4).

До пункту "в" належить легка персистуюча бронхіальна астма, для контролю за перебігом якої хворий повинен щодня приймати базисну монотерапію (низькі дози ІКС або модифікатори лейкотрієнів) (крок 2).

До пункту "г" належить легка інтермітуюча бронхіальна астма, якій характерні непостійні епізодичні короткотривалі денні симптоми. Хворий не потребує призначення контролюючої терапії (крок 1).

Якщо бронхоспастичний синдром є ускладненням інших захворювань, то ступінь придатності до військової служби визначається залежно від перебігу основного захворювання за відповідними статтями розкладу хвороб.".

5. У додатку 3 до Положення:

у таблиці "А":

у назві графи 7 слова "навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту" виключити;

у рядку 1 графи 6 цифри "182" замінити цифрами "175";

графу 11 виключити;

у назві таблиці "Б" слова "за контрактом" виключити.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора
Військово-медичного
департаменту Міністерства
оборони України (Головного
державного санітарного лікаря
Міністерства оборони України)
полковник медичної служби

Ю. І. Русінка

Опрос