Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Научно-экспертной комиссии Министерства культуры Украины

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 06.07.2015 № 467
редакция действует с 29.09.2017

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2015

м. Київ

N 467

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 липня 2015 р. за N 877/27322

Про затвердження Положення про Науково-експертну комісію Міністерства культури України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства культури України
 від 16 серпня 2017 року N 777

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Науково-експертну комісію Міністерства культури України, що додається.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р. В.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

В. А. Кириленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Національної
академії наук України
 академік НАН України

Б. Є. Патон

В. о. президента НАМ України,
академік

М. І. Яковлєв

Заступник Міністра
освіти і науки України

М. Стріха

 

Положення
про Науково-експертну комісію Міністерства культури України

(У тексті Положення абревіатуру "НДПКР" замінено словами "прикладні наукові дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства культури України від 16 серпня 2017 року N 777)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності Науково-експертної комісії Міністерства культури України (далі - Мінкультури).

2. Науково-експертна комісія Мінкультури (далі - Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою підвищення ефективності планування та виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету закладами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінкультури.

(абзац перший пункту 2 розділу I у редакції наказу
 Міністерства культури України від 16.08.2017 р. N 777)

У цьому Положенні терміни "потенційний конфлікт інтересів" та "реальний конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

4. Основними завданнями Комісії є:

проведення конкурсного відбору проектів прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, які виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

(абзац другий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 16.08.2017 р. N 777)

розгляд та проведення експертної оцінки проектів, технічних завдань та звітів прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок;

вироблення пропозицій щодо концептуальних засад наукового забезпечення розвитку галузі культури;

(абзац четвертий пункту 4 розділу I у редакції наказу
 Міністерства культури України від 16.08.2017 р. N 777)

надання рекомендацій щодо удосконалення наукової діяльності у галузі культури;

(абзац п'ятий пункту 4 розділу I у редакції наказу
 Міністерства культури України від 16.08.2017 р. N 777)

інші питання наукового забезпечення сфери культури.

5. Комісія має право:

отримувати документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

(абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 16.08.2017 р. N 777)

утворювати робочі групи (у разі потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Комісії провідних вчених (за їх згодою);

розглядати фінансові заявки (кошториси витрат) на реалізацію проектів прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок;

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Комісії.

6. Рішення про утворення або ліквідацію Комісії, її кількісний та персональний склад затверджуються наказами Мінкультури, до яких можуть вноситися зміни та доповнення.

7. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

До роботи в Комісії залучаються заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов'язків, представники структурних підрозділів Мінкультури, МОН (за згодою), Національної академії наук (за згодою), Національної академії мистецтв (за згодою), вищих навчальних закладів сфери культури, а також провідні науковці.

(абзац другий пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 16.08.2017 р. N 777)

Загальна кількість членів Комісії повинна становити не менше дев'яти осіб.

Регламент роботи Комісії затверджується на її засіданні.

8. Голова Комісії обирається на засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Комісії.

Головою Комісії може бути особа, яка має науковий ступінь.

Голова Комісії:

визначає порядок денний засідань Комісії;

веде засідання Комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення потенційного та реального конфліктів інтересів членів Комісії;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Комісії;

підписує протокол засідання Комісії;

представляє Комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

затверджує висновок-пропозицію Комісії.

9. Секретарем Комісії, який є працівником Мінкультури, забезпечується ведення протоколів засідань Комісії.

Секретар:

опрацьовує із членами Комісії заяву про відсутність потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі;

доводить протокол та висновок-пропозицію Комісії до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

за результатами засідання готує висновок-пропозицію;

бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

10. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, яка уповноважена головою Комісії.

11. До складу Комісії можуть входити особи, які мають:

науковий ступінь та/або вчене звання, відзнаки у сфері культури та/або науки (почесні звання, премії), значні наукові здобутки тощо;

досвід роботи в науково-експертних комісіях, радах, секціях, дослідницьких групах тощо.

Робота Комісії здійснюється на громадських засадах.

12. Кандидатури до складу Комісії можуть призначатись Мінкультури самостійно або шляхом прийняття делегованих осіб від МОН, Національної академії наук та Національної академії мистецтв, наукових установ та вищих навчальних закладів сфери культури.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться головою Комісії не рідше ніж один раз на півріччя.

(абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства культури України від 16.08.2017 р. N 777)

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає голова Комісії.

2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Якщо член Комісії опиняється в ситуації, що має ознаки потенційного або реального конфліктів інтересів, він має надати інформацію про зазначені конфлікти інтересів голові Комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування потенційного та реального конфліктів інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Комісією, таке рішення скасовується головою Комісії та призначається повторне засідання Комісії.

Повторне рішення Комісії є остаточним.

Щороку члени Комісії підписують заяву щодо відсутності потенційного та реального конфліктів інтересів, складену в довільній формі.

4. Рішення Комісії оформляється висновком-пропозицією у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головою.

5. Протокол засідання Комісії підписується секретарем і головою Комісії.

Експертні висновки та інші матеріали, що стосуються розгляду відповідних пропозицій, проектів тощо, є службовою інформацією, що пов'язана з процесом прийняття рішення.

6. Висновок-пропозиція Комісії має рекомендаційний характер і виноситься на розгляд та прийняття відповідного рішення Мінкультури.

Мінкультури інформує Комісію про результати розгляду висновку-пропозиції.

7. Матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії здійснюється Мінкультури.

8. Оприлюднення інформації про роботу Комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

 

Директор Департаменту
мистецтв та навчальних закладів

П. М. Білаш

Опрос