Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о прекращении депозитарным учреждением осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - депозитарной деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 30.06.2015 № 914
действует с 07.08.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.06.2015

м. Київ

N 914

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2015 р. за N 864/27309

Про затвердження Змін до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Закону України "Про депозитарну систему України", з метою удосконалення питань, пов'язаних з припиненням депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2014 року за N 459/25236 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного банку України

В. О. Гонтарева

 

 

Зміни до Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

1. У пункті 2 розділу I:

1) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"дата припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, наступна за останнім операційним днем Депозитарної установи та починаючи з якої Депозитарна установа припиняє здійснення будь-яких облікових операцій на рахунках у цінних паперах депонентів;";

2) в абзаці восьмому слова "та/або Національний банк України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України" виключити.

2. У розділі II:

1) пункт 6 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Депозитарна установа до дати припинення діяльності зобов'язана складати та надавати Центральному депозитарію за його розпорядженнями облікові реєстри власників іменних цінних паперів.

Датою припинення діяльності вважається день, який наступає не пізніше ніж через 60 календарних днів після дати початку припинення діяльності. Якщо усі рахунки в цінних паперах були закриті раніше ніж через 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності, датою припинення діяльності може вважатися дата закриття останнього рахунку у цінних паперах.";

2) у пункті 8:

в абзаці першому цифру "3" замінити цифрою "5";

в абзаці шостому слова "в уповноваженого на зберігання" виключити та після слів "в установленому порядку" доповнити словами ", управління яким здійснює уповноважений на зберігання";

3) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Депозитарна установа повинна не пізніше 5 робочих днів з дати початку припинення діяльності передати копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання, на відповідальне довгострокове зберігання до уповноваженого на зберігання.".

3. У розділі IV:

1) у пункті 3 глави 1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власниками цінних паперів: скласти у формі електронного документа, засвідченого електронним цифровим підписом керівника або уповноваженої ним особи та електронним цифровим підписом, який за правовим статусом прирівнюється до печатки Депозитарної установи, відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг (далі - електронний документ), у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, переліки власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм прав на цінні папери та загальної кількості цінних паперів/прав на цінні папери (далі - Переліки), та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України";

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та новій депозитарній установі). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки та облікові реєстри, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;";

у підпункті 2:

в абзаці восьмому слова "засвідчений підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою Депозитарної установи;" замінити словами "у формі електронного документа;";

в абзаці дев'ятому слово "(журнали)" замінити словами "оперативного обліку";

2) у пункті 3 глави 2:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власниками цінних паперів: скласти у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, Переліки та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за всіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України";

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та у формі електронного документа у форматі, узгодженому з депозитарною установою-правонаступником, - виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та новій депозитарній установі). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки та облікові реєстри, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;";

у підпункті 2:

в абзаці восьмому слова "засвідчений підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою Депозитарної установи;" замінити словами "у формі електронного документа;";

в абзаці дев'ятому слово "(журнали)" замінити словами "оперативного обліку";

3) у главі 3:

у пункті 1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) за рахунками у цінних паперах, що обслуговувалися на підставі договору з власником цінних паперів: скласти у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства Переліки та виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Виписки про стан рахунків у цінних паперах складаються станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, окремо за усіма цінними паперами, що обліковуються на рахунках у цінних паперах Депозитарної установи у Центральному депозитарії або у Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України";

за рахунками у цінних паперах, на яких обліковувалися права на дематеріалізовані цінні папери на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків власників: сформувати у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, та виписки про стан рахунків у цінних паперах цих власників. Обліковий реєстр складається станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа (примірники електронного документа надаються емітенту та уповноваженому на зберігання). До цього реєстру не повинні бути включені власники, які протягом часу, що минув після укладання емітентом договору з Депозитарною установою, перевели належні їм права на цінні папери цього емітента на обслуговування до обраної ними депозитарної установи або уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з Депозитарною установою.

Виписки про стан рахунку в цінних паперах, Переліки та облікові реєстри, складені у формі електронних документів, передаються на машинному носії (магнітному, оптичному чи електронному) або з використанням засобів захищеного обміну даними;";

у підпункті 2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у Депозитарної установи на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи в Центральному депозитарії цінних паперів та/або в Національному банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"), складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, у формі електронного документа відповідно до внутрішніх документів уповноваженого на зберігання відповідно до вимог законодавства. У випадку складання консолідованого балансу за цінними паперами, облік яких відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" здійснюється Національним банком України, такий баланс має бути засвідчений Національним банком України;";

в абзаці восьмому слово "(журнали)" замінити словами "оперативного обліку";

абзац дванадцятий виключити;

у пункті 3 слова "та/або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України"," виключити.

4. У розділі V:

1) підпункт 1 пункту 1 глави 1 викласти в такій редакції:

"1) копію баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності, на електронних носіях у форматі, визначеному уповноваженим на зберігання;";

2) у пункті 2 глави 2:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) усі облікові регістри оперативного обліку, що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні Діяльності депозитарної установи, якщо вони велись Депозитарною установою у формі паперового документа, повинні бути прошиті, пронумеровані та засвідчені підписом керівника Депозитарної установи або уповноваженої ним особи (ліквідатором у разі відкриття ліквідаційної процедури) та печаткою юридичної особи. На титульному аркуші повинні бути зазначені назва облікового регістру оперативного обліку та період, за який складено цей обліковий регістр оперативного обліку;";

підпункт 4 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 5 вважати підпунктом 4;

3) у главі 3:

пункт 5 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"У разі невідповідності даних консолідованого балансу Депозитарної установи даним її рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії Депозитарна установа повинна надати уповноваженому на зберігання письмові пояснення з обґрунтуванням причини та обставин виникнення невідповідності із зазначенням реквізитів цінних паперів, даних власника цих цінних паперів та реквізитів його рахунку у цінних паперах, щодо яких виявлені розбіжності. Центральний депозитарій має право вимагати надання додаткових документів.

Дії, визначені цим Положенням, за цінними паперами власника, щодо яких виявлено розбіжності, здійснюються Центральним депозитарієм після усунення обставин, що спричинили невідповідність даних консолідованого балансу.";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Уповноважена особа Депозитарної установи (ліквідатора у разі відкриття ліквідаційної процедури) відповідає за достовірність даних консолідованого балансу, документів, опису документів, баз даних та архівів баз даних, що передаються Уповноваженому суб'єкту, відповідно до законодавства.".

5. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

"1. У разі звернення до уповноваженого на зберігання власника цінних паперів, що зберігаються в уповноваженого на зберігання на Рахунку (або особи, яка отримала ці цінні папери внаслідок спадкування, правонаступництва чи за рішенням суду) (далі - власник), або уповноваженої ним особи уповноважений на зберігання перевіряє повноваження особи, що звернулася до нього, та надає їй виписку про стан рахунку у цінних паперах власника цих цінних паперів, підготовлену Депозитарною установою або зберігачем цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (далі - Зберігач). У разі якщо уповноваженому на зберігання Депозитарною установою відповідно до вимог цього Положення надавалась виписка про стан рахунку у цінних паперах власника цих цінних паперів у формі електронного документа, уповноважений на зберігання надає власнику відтворену паперову форму такої виписки, засвідчену підписом уповноваженої особи уповноваженого на зберігання та печаткою юридичної особи. Облік видання виписок про стан рахунку у цінних паперах, що зберігаються в уповноваженого на зберігання, ведеться уповноваженим на зберігання відповідно до його внутрішніх документів.";

2) пункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

"2. Після отримання виписки про стан рахунку у цінних паперах, наданої уповноваженим на зберігання, власник або уповноважена ним особа має:

звернутися до обраної ним депозитарної установи, яка має рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії та/або Національному банку України в залежності від цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку власника;

відкрити в цій депозитарній установі рахунок у цінних паперах відповідно до вимог законодавства України (у разі його відсутності);

надати цій депозитарній установі розпорядження про зарахування на рахунок у цінних паперах власника прав на цінні папери, що зазначені у виписці. Якщо у виписці про стан рахунку у цінних паперах зазначені права на цінні папери різних випусків, то власник або уповноважена ним особа повинен(нна) надати депозитарній установі розпорядження на зарахування прав на цінні папери окремо за кожним випуском;

надати уповноваженому на зберігання розпорядження (а для цінних паперів, облік яких відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" здійснюється Національним банком України, - наказ підготувати розпорядження для Національного банку України) про переказ цінних паперів, права на які обліковувались на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі, з Рахунку на рахунок обраної власником депозитарної установи з метою подальшого зарахування прав на ці цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий власнику в обраній ним депозитарній установі. Якщо у виписці про стан рахунку у цінних паперах зазначені права на цінні папери різних випусків, то власник або уповноважена ним особа повинен(нна) надати уповноваженому на зберігання розпорядження про переказ цінних паперів окремо за кожним випуском.

Уповноважений на зберігання на підставі отриманого від власника наказу складає та передає Національному банку України відповідне розпорядження, підписане уповноваженою особою уповноваженого на зберігання та скріплене печаткою.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери, разом з розпорядженням уповноважений на зберігання надає Національному банку України засвідчені ним копії документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов'язаннями/обмеженнями в обігу та зберігались Центральним депозитарієм (за наявності). У разі відсутності документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов'язаннями/обмеженнями в обігу, Центральний депозитарій повідомляє про це Національний банк України.

Національний банк України здійснює у своїй системі депозитарного обліку депозитарні операції щодо переказу цінних паперів, права на які обліковувались на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі, з Рахунку на рахунок обраної власником депозитарної установи та повідомляє уповноваженого на зберігання про виконання розпорядження.

3. Після одержання від власника або уповноваженої ним особи розпорядження про зарахування прав на цінні папери обрана власником депозитарна установа повинна надати Центральному депозитарію/Національному банку України розпорядження про переказ зазначених цінних паперів з Рахунку на рахунок у цінних паперах, відкритий цій депозитарній установі в Центральному депозитарії/Національному банку України.

Центральний депозитарій/Національний банк України протягом 3 робочих днів з дня отримання розпорядження про переказ цінних паперів від власника або уповноваженої ним особи/від Центрального депозитарію та розпорядження про переказ цих цінних паперів від обраної ним депозитарної установи повинен здійснити переказ цих цінних паперів з Рахунку на рахунок у цінних паперах обраної власником депозитарної установи та складання і надання їй довідки з рахунку у цінних паперах.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери, разом з довідкою з рахунку у цінних паперах Центральний депозитарій/Національний банк України надає депозитарній установі засвідчені ним копії документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов'язаннями/обмеженнями в обігу та зберігались Центральним депозитарієм (за наявності). У разі відсутності документів, що були підставою для обтяження цінних паперів власника зобов'язаннями/обмеженнями в обігу, Центральний депозитарій/Національний банк України повідомляє про це відповідну депозитарну установу.

4. Обрана власником депозитарна установа протягом 1 робочого дня з дня отримання від Центрального депозитарію/Національного банку України довідки з рахунку у цінних паперах, зазначеної у пункті 3 цього розділу, повинна зарахувати права на зазначені цінні папери на рахунок у цінних паперах свого депонента.

Якщо на рахунку у цінних паперах власника у Депозитарній установі обліковувались права на обтяжені зобов'язаннями/обмежені в обігу цінні папери, зарахування прав на них на рахунок власника в обраній ним депозитарній установі здійснюється з тим самим режимом обтяження/обмеження.".

 

Директор департаменту регулювання
депозитарної та клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос