Идет загрузка документа (2151 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования инвестиционных программ лицензиатов по передаче электрической энергии по магистральным и межгосударственным электрическим сетям и по производству тепловой и/или электрической энергии на атомных электростанциях, гидроэлектростанциях и гидроаккумулирующих электростанциях

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 30.06.2015 № 1972
действует с 31.07.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

30.06.2015

м. Київ

N 1972

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 липня 2015 р. за N 840/27285

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

Відповідно до пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

В. Демчишин

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

Голова
Антимонопольного комітету України

Ю. О. Терентьєв

 

Порядок
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами або на виробництво теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях (далі - АЕС), гідроелектростанціях (далі - ГЕС) та гідроакумулюючих електростанціях (далі - ГАЕС) на принципах економічної доцільності та цільового використання коштів ліцензіатом.

1.2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності (далі - ліцензіати) з:

передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

виробництва теплової та/або електричної енергії на АЕС;

виробництва електричної енергії на ГЕС та ГАЕС.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми (щокварталу з наростаючим підсумком та за підсумками року);

інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;

прогнозний період - період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);

структура тарифу - структура обґрунтованих витрат ліцензіата (операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та затверджуються тарифи.

1.4. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

1.5. Рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї приймається НКРЕКП на її засіданні у формі відкритого слухання шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритого засідання після розгляду і опрацювання НКРЕКП інвестиційної програми або запропонованих змін та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

Під час розгляду питання про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання запрошуються представники ліцензіата та центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

НКРЕКП не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття рішення відправляє ліцензіату та територіальному підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні копію рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї.

II. Вимоги до інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, технічне переоснащення та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕКП подається інвестиційна програма ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, ліцензіатом з виробництва електричної енергії на АЕС - за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, а ліцензіатом з виробництва електричної енергії на ГЕС та ГАЕС - за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

2.2. Джерела фінансування інвестиційної програми формуються ліцензіатом з таких статей:

амортизаційні відрахування;

прибуток на виробничі інвестиції, передбачений структурою тарифів;

запланований обсяг надходжень за перетоки реактивної електричної енергії;

частина від запланованого обсягу надходжень коштів, пов'язаних зі зменшенням фактичних технологічних витрат електричної енергії, що виникли при її передачі електричними мережами, порівняно з нормативними, а для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами також кошти, отримані в результаті проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України.

Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути кредити, рішення про можливість залучення яких попередньо погоджені НКРЕКП, будь-яка фінансова допомога, кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з передачею або виробництвом теплової та/або електричної енергії, та інші джерела відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до розділів, визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування по кожному з розділів (без урахування податку на додану вартість, далі - ПДВ) та включає:

1) інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення чинної інвестиційної програми з урахуванням заходів чинної інвестиційної програми;

2) опис робіт, запланованих на прогнозний період;

3) перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;

4) пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

5) джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до чинних структур тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

6) зобов'язання ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами щодо зниження технологічних та/або понаднормативних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми.

2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали до запланованих робіт та закупівель товарів, які зокрема можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, документи про затвердження проектної документації, передбачені вимогами чинного законодавства України (або зведені кошториси до відповідних проектів).

2.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається в тисячах гривень без десяткових знаків.

2.6. Ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, що заплановані до виконання в майбутніх періодах. Планова вартість таких проектно-вишукувальних робіт визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 або галузевих нормативних документів.

Для проектів, виконання яких передбачається за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обґрунтуванням планової вартості можуть бути цінові пропозиції основних потенційних проектувальників на підставі затвердженого технічного завдання на проектування.

2.7. Обсяги інвестицій визначаються ліцензіатом виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів на виробництво, передачу і постачання теплової та/або електричної енергії та роздрібних тарифів на електричну енергію.

2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми повинно здійснюватись ліцензіатом з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня якості надання послуг з передачі електричної енергії міждержавними, магістральними та місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії споживачам на довгостроковий період, а також зменшення втрат електричної енергії.

2.9. Фінансування заходів з проведення будівництва (нового будівництва, реконструкції, модернізації, технічного переоснащення) об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства, а для об'єктів IV та V категорій складності - ухваленого техніко-економічного обґрунтування, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства.

З метою забезпечення ефективного використання джерел фінансування інвестиційної програми та для прискорення виконання об'єктів IV та V категорій складності і комплексів релейного захисту та автоматики, строк виготовлення окремого обладнання для яких перевищує шість місяців, ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі до п'ятдесяти відсотків орієнтовної вартості такого обладнання, визначеної відповідно до прайс-листів виробників відповідного обладнання або їх офіційних представників в Україні, для виплати авансових платежів та вартість виконання відповідних проектно-вишукувальних робіт згідно з пунктом 2.6 цього розділу. Після виконання проектно-вишукувальних робіт щодо відповідних об'єктів ліцензіат відповідно до пункту 3.11 розділу III цього Порядку має право звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми для включення залишку фінансування з наданням відповідного мережевого графіка.

Обґрунтовувальні матеріали до заходів інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС за напрямком "Фізичний захист" (проектно-кошторисна документація, технічні завдання та умови на проектування або виконання робіт тощо) надаються ліцензіатом із дотриманням вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі. В якості основних обґрунтовувальних документів надаються приписи центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії, та фінансові плани, розроблені відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року N 740 "Про затвердження Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту".

У якості обґрунтовувальних матеріалів до заходів інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС, спрямованих на підвищення безпеки АЕС та продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, можуть надаватися затверджені у встановленому в експлуатуючій організації порядку техніко-економічні розрахунки для включення до інвестиційної програми до тридцяти відсотків орієнтовної вартості відповідного обладнання, визначеної згідно з прайс-листами виробників відповідного обладнання або їх офіційних представників в Україні, для виплати авансових платежів та вартість виконання відповідних проектно-вишукувальних робіт згідно з пунктом 2.6 розділу II цього Порядку. Включення залишку фінансування до інвестиційної програми здійснюється відповідно до пункту 3.11 розділу III цього Порядку на підставі затвердженої у встановленому порядку проектної документації.

2.10. Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

2.11. На титульній сторінці всіх примірників схваленої інвестиційної програми вказуються реквізити документів, якими інвестиційна програма затверджена відповідно до статуту ліцензіата, погоджена з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, та схвалена НКРЕКП. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою (за наявності).

Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою (за наявності).

2.12. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути підписані керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою.

III. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд відповідно до затвердженого НКРЕКП графіка надання інвестиційних програм, але не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми.

З метою інформування громадськості проект інвестиційної програми оприлюднюється відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет із забезпеченням можливості збору зауважень та пропозицій до зазначених проектів протягом не менше 30 календарних днів до дати прийняття рішення щодо схвалення інвестиційної програми.

3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

До інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС та ліцензіата з виробництва електричної енергії на ГЕС та ГАЕС додається висновок ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами в частині забезпечення сталого режиму функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

Заходи інвестиційної програми ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС, направлені на підвищення безпеки АЕС та продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС, погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії.

3.3. Інвестиційна програма та відповідні обґрунтовувальні матеріали надаються для опрацювання до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні та апарату НКРЕКП в електронному вигляді та на паперових носіях.

Інвестиційна програма ліцензіата протягом тридцяти календарних днів з дня її надходження до НКРЕКП розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні.

Інвестиційна програма розглядається на предмет її оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому відповідно до вимог цього Порядку.

У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма до розгляду не приймається, про що в п'ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕКП письмово повідомляється ліцензіату.

У разі наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми НКРЕКП письмово інформує ліцензіата.

Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата приймаються НКРЕКП протягом десяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕКП.

3.4. У разі відсутності в НКРЕКП зауважень до інвестиційної програми або відсутності в ліцензіата пропозицій, додаткових пояснень та обґрунтувань щодо зауважень та пропозицій НКРЕКП до інвестиційної програми питання про схвалення інвестиційної програми ліцензіата виноситься на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання.

3.5. Якщо протягом десяти робочих днів з дня надання НКРЕКП зауважень та пропозицій до інвестиційної програми ліцензіат надає відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування, інвестиційна програма повторно розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП, але не більше десяти робочих днів з дати отримання НКРЕКП таких пропозицій, після чого питання про схвалення інвестиційної програми виноситься на засідання НКРЕКП.

3.6. Після прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми проектна документація та обґрунтовувальні матеріали до неї, надані ліцензіатом, а також робочі примірники інвестиційної програми повертаються ліцензіату та зберігаються у нього не менше трьох років після закінчення строку дії відповідної інвестиційної програми та мають бути надані НКРЕКП за її запитом для виконання покладених на неї завдань.

3.7. Якщо під час розгляду в НКРЕКП інвестиційної програми виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд інвестиційної програми зупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом п'яти днів з дня прийняття рішення НКРЕКП щодо проведення такої експертизи.

У разі визнання НКРЕКП на її засіданні у формі відкритого слухання недостатності обґрунтування окремих розділів інвестиційної програми НКРЕКП або ліцензіат може ініціювати проведення експертизи зазначених розділів інвестиційної програми, окремих заходів.

За результатами експертизи спірні питання розглядаються на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання.

3.8. У разі визнання на засіданні НКРЕКП у формі відкритого слухання необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових ці розділи чи їх складові ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені між іншими розділами інвестиційної програми.

3.9. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої НКРЕКП інформації.

3.10. Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Протягом п'яти робочих днів один примірник та його копія в електронній формі надаються до апарату НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі - до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій - до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, четвертий - залишається у ліцензіата.

Електронна форма схваленої НКРЕКП інвестиційної програми оприлюднюється відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом тижня з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми та зберігаються на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та не менше трьох років після його закінчення.

3.11. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, виконання аварійно-відновлювальних робіт ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕКП на загальних підставах відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм.

Питання про внесення змін до інвестиційної програми розглядається НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань.

3.12. При виникненні необхідності виконання аварійно-відновлювальних робіт ліцензіат може здійснювати виконання відповідних робіт за рахунок джерела фінансування інвестиційної програми, повідомивши про це НКРЕКП протягом десяти календарних днів з дати виникнення такої необхідності, та з наданням до відповідного територіального підрозділу НКРЕКП за підсумками прогнозного періоду акта розслідування, кошторису виконаних робіт, відповідного акта Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії та експертного висновку Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Здійснені за рахунок джерела фінансування інвестиційної програми аварійно-відновлювальні роботи відображаються у звіті з виконання інвестиційної програми окремо.

IV. Виконання інвестиційної програми

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалену НКРЕКП інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні з урахуванням фактичного наповнення джерел фінансування.

4.2. Виконаними вважаються об'єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо про їх виконання складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, реконструкції і технічного переоснащення електричних мереж та обладнання.

4.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, до п'яти відсотків ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

4.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

4.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

4.8. Об'єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

V. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних програм

5.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, оформлений згідно з додатком 4 до цього Порядку, ліцензіата з виробництва електричної та теплової енергії на АЕС - згідно з додатком 5 до цього Порядку, а ліцензіата з виробництва електричної енергії на ГЕС та ГАЕС - згідно з додатком 6 до цього Порядку в електронній формі та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом.

Сторінки звіту щодо виконання інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи та скріплюються печаткою (за наявності).

5.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

5.3. Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

5.4. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу відповідним структурним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні звітів щодо виконання інвестиційної програми та проведення планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕКП.

 

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

Д. Коваленко

 

Інвестиційна програма

Найменування ліцензіата

 

Прогнозний період

з

 

до

 

1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

N з/п

Найменування об'єктів

Початок робіт (рік, місяць)

Затверджена кошторисна вартість,
тис. грн
(з ПДВ)

Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (з ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн (з ПДВ)

Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду,
тис. грн (з ПДВ)

Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (з ПДВ)

Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду,
тис. грн (з ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (з ПДВ)

Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)

Джерело фінансування

Пропозиції щодо подальшого використання

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 4 - 5

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

Головний бухгалтер
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

2. План капітальних вкладень та введення в експлуатацію основних засобів на прогнозний період

N
шифру

Найменування електроенергетичної системи, об'єкта і робіт

Рік початку і закінчення будівництва, модернізації, реконструкції

Затверджена кошторисна вартість
(тис. грн)

Вартість виконаних робіт на 01.01 прогнозного періоду
(тис. грн)

План капіталовкладень на прогнозний період

Джерело фінансування

Дата і номер документа про затвердження проектно-кошторисної документації

Спосіб виконання робіт

усього
(тис. грн)

у тому числі:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

Виконавець:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________
(контактний телефон)

 

2.1. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми

N з/п

Показники капіталовкладень

Капіталовкладення на передачу електроенергії, тис. грн (без ПДВ)

базовий період

прогнозний період

1

Джерела фінансування, усього:

 

 

1.1

Власні кошти, у т. ч.

 

 

1.1.1

амортизаційні відрахування, у т. ч.

 

 

 

модернізація обладнання

 

 

 

нове будівництво

 

 

 

придбання основних засобів

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

1.1.2

прибуток від ліцензованої діяльності, у т. ч.

 

 

 

нове будівництво

 

 

 

модернізація обладнання

 

 

 

придбання основних засобів

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

1.1.3

Дохід від іншої діяльності, у т. ч.

 

 

 

модернізація обладнання

 

 

 

нове будівництво

 

 

1.2

Кредити, у т. ч.

 

 

 

нове будівництво

 

 

 

модернізація обладнання

 

 

1.3

Бюджетні кошти

 

 

1.4

Інші (розшифрувати)

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

Виконавець:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________
(контактний телефон)

 

2.2. Перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок кредиту

N з/п

Найменування об'єкта

Нормативно-правовий акт, яким ратифіковано Кредитну угоду
(назва, дата прийняття)

Початок та завершення будівництва відповідно до Кредитної угоди (рік, місяць)

Затверджена кошторисна вартість,
тис. грн
(без ПДВ)

Обсяг залучених кредитних коштів,
тис. грн
(без ПДВ)

Обсяг здійсненого фінансування з початку будівництва станом на початок базового періоду,
тис. грн
(без ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн
(без ПДВ)

Залишок кошторисної вартості станом на дату початку прогнозного періоду,
тис. грн
(без ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період, у тому числі за рахунок:

кредитних коштів,
тис. грн
(без ПДВ)

власних коштів,
тис. грн
(без ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 5 - 7 - 8

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

3. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж

N з/п

Назва обладнання та якісна оцінка*

Одиниця виміру

Усього

Дніпровська електроенергетична система

Донбаська електроенергетична система

Західна електроенергетична система

Кримська електроенергетична система

Південна електроенергетична система

Південно-Західна електроенергетична система

Північна електроенергетична система

Центральна електроенергетична система

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

на початок прогноз-
ного періоду

на кінець прогноз-
ного періоду**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Повітряні лінії (ПЛ)-750 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ПЛ-330 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ПЛ-220 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ПЛ-150 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ПЛ-35 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ПЛ-10 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ПЛ-0,4 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кабельні лінії (КЛ)-330 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

КЛ-220 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

КЛ - 154 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

КЛ - 110 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

КЛ - 35 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

КЛ - 10 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

КЛ - 0,4 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Підстанції (ПС) з вищим класом напруги - 750 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

ПС з вищим класом напруги - 330 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ПС з вищим класом напруги - 220 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ПС з вищим класом напруги - 110 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ПС з вищим класом напруги - 35 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Силові трансформатори ПС з вищою напругою - 750 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як такі, що не підлягають ремонту***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Силові трансформатори ПС з вищою напругою - 330 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як такі, що не підлягають ремонту***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Силові трансформатори ПС з вищою напругою - 220 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як такі, що не підлягають ремонту***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Силові трансформатори ПС з вищою напругою - 150 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як такі, що не підлягають ремонту***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Силові трансформатори ПС з вищою напругою - 35 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як такі, що не підлягають ремонту***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Оцінку необхідності капітального ремонту або заміни проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.

** Зазначити технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт і без урахування старіння електромереж.

*** У разі наявності таких трансформаторів по кожному з них дати окреме обґрунтування.

3.1. Характеристика електричних мереж станом на початок прогнозного періоду

N з/п

Назва показника

Одиниці виміру

Усього

Дніпровська електро-
енергетична система

Донбаська електро-
енергетична система

Західна електро-
енергетична система

Кримська електро-
енергетична система

Південна електро-
енергетична система

Південно-
Західна електро-
енергетична система

Північна електро-
енергетична система

Центральна електро-
енергетична система

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 800 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 500 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 400 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 154 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 6 (10) кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Довжина кабельних ліній електропередачі, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 330 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 154 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 6 (10) кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кількість власних знижувальних ПС 220 - 750 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

220 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кількість власних знижувальних ПС 220 - 750 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них такі, які мають:

два і більше трансформаторів

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телемеханіку в повному обсязі

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пристрої компенсації ємкісного струму

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пристрої компенсації реактивної потужності

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6 - 750 кВ (без трансформаторів для власних потреб), усього

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 6 - 10 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6 - 750 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6 - 750 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6 - 750 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою 6 - 750 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою до 10 кВ, з них:

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масляних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакуумних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою до 35 кВ, з них:

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масляних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повітряних

шт.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

вакуумних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою до 110 кВ, з них:

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масляних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакуумних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

елегазових

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою до 150 кВ, з них:

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масляних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакуумних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

елегазових

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою до 220 кВ, з них:

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масляних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакуумних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

елегазових

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою до 330 кВ, з них:

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масляних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакуумних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

елегазових

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою до 750 кВ, з них:

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масляних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повітряних

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

елегазових

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Кількість вимикачів, що відпрацювали термін служби

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 10 кВ

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 10 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Кількість і потужність підстанцій 6 - 10/0,4 кВ, усього

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

відкритих

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них щоглових

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закритих

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

однотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

двотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Кількість РП 6 - 20 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Кількість повітряних фідерів 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

довжиною з відгалуженнями до 15 км

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з відгалуженнями від 15 до 50 км

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довжиною з відгалуженнями понад
50 км

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Кількість лінійних та підстанційних роз'єднувачів напругою 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Кількість вимикачів навантаженням 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35 - 750 кВ, усього

км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають заміні та відновленню

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

на лініях напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лініях напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лініях напругою 150 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лініях напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лініях напругою 330 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лініях напругою 750 кВ

км/%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН), усього

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 35 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 220 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 330 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напругою 750 кВ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Стан обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду

N з/п

Електро-
енергетична система

Назва підстанції, приєднання та рівень напруги

Відповідна обласна електропере-
давальна компанія

Позначення лічильника по схемі обліку електроенергії

Вид обліку (розрахунковий/
технічний)

Відповідність лічильника вимогам нормативно-
технічних документів (так/ні)

Тип трансфор-
матора струму (ТС)

Відповідність ТС вимогам нормативно-
технічних документів (так/ні)

Тип трансфор-
матора напруги (ТН)

Відповідність ТН вимогам нормативно-
технічних документів (так/ні)

Відповідність вузла обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії* (так/ні)

Річний обсяг прийому електроенергії через точку обліку,
тис. кВт·год

Річний обсяг віддачі електроенергії через точку обліку,
тис. кВт·год

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього відповідає по розрахунковому обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього відповідає по технічному обліку

 

-

 

-

 

 

 

 

-

____________
* Додаток 10 до Договору між членами оптового ринку електричної енергії України.

3.3. План організаційно-технічних заходів ліцензіата зі зниження витрат електроенергії на її передачу міждержавними та магістральними електричними мережами

N з/п

Назва заходу*

Загальна вартість заходу, передбачена інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Очікуване зниження витрат електроенергії протягом прогнозного періоду внаслідок виконання заходу

Номер відповідного рядка розділу 5 цього додатка

МВт·год

%

1

2

3

4

5

6

1

Оганізаційні заходи, усього,
у тому числі:

 

 

 

 

1.1

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

1.1.1

 

 

 

 

 

1.2

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

1.2.1

 

 

 

 

 

1.3

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

1.3.1

 

 

 

 

 

1.4

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

1.4.1

 

 

 

 

 

1.5

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

1.5.1

 

 

 

 

 

1.6

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

1.6.1

 

 

 

 

 

1.7

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

1.7.1

 

 

 

 

 

1.8

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

1.8.1

 

 

 

 

 

2

Технічні заходи, усього,
у тому числі:

 

 

 

 

2.1

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

2.1.1

 

 

 

 

 

2.2

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

2.2.1

 

 

 

 

 

2.3

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

2.3.1

 

 

 

 

 

2.4

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

2.4.1

 

 

 

 

 

2.5

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

2.5.1

 

 

 

 

 

2.6

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

2.6.1

 

 

 

 

 

2.7

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

2.7.1

 

 

 

 

 

2.8

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

2.8.1

 

 

 

 

 

3

Усього організаційно-технічні заходи

 

 

 

 

____________
* Необхідно зазначити назву кожного заходу для кожної електроенергетичної системи.

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

М. П.
(за наявності)

 

3.4. Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду

Група за роком випуску

Кількість, шт.

%

Комп'ютери до (базовий період-4)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період)* року випуску

 

 

Усього

 

 

____________
* Зазначити відповідний рік.

3.5. Упровадження та розвиток системи зв'язку ____________________________
                                                                                                                     (назва електроенергетичної системи) 

N з/п

Назва складової частини проекту

Період реалізації складової частини проекту

Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації,
тис. грн (з ПДВ)

Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (з ПДВ)

Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн (з ПДВ)

Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (з ПДВ)

Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту, з розбивкою по роках,
тис. грн (з ПДВ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі",
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема автоматичних телефонних станцій (АТС)), у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС), у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Керівник електроенергетичної системи
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

М. П.
(за наявності)

 

 

3.5.1. Упровадження та розвиток систем оперативно-диспетчерського керування - оперативно-інформаційних комплексів телемеханіки (ОІК) та автоматизованих систем збору телеметричної інформації (АСЗТІ)

N з/п

Рівень упровадження

Термін реалізації

Вартість реалізації заходу відповідно до проектної документації,
тис. грн (без ПДВ)

Фактичне фінансування реалізації заходу станом на початок базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування реалізації заходу, передбаченого інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування, передбачене на реалізацію заходу інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Сума коштів, необхідна для завершення реалізації заходу, з розбивкою по роках,
тис. грн (без ПДВ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 - 5 - 6 - 7

9

1

Центральний

 

 

 

 

 

 

 

2

Регіональний

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Донбаська
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Дніпровська
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Західна
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Кримська
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Південна
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Південно-Західна
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Північна
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Центральна
електроенергетична система, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

ОІК

 

 

 

 

 

 

 

 

АСЗТІ

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Узагальнений аналіз технічного стану колісної техніки*

N з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Кількість (шт.), усього станом на початок прогнозного періоду

У тому числі по структурних підрозділах:

Дніпровська
електро-
енергетична
система

Донбаська
електро-
енергетична
система

Західна
електро-
енергетична
система

Кримська
електро-
енергетична
система

Південна
електро-
енергетична
система

Південно-
Західна
електро-
енергетична
система

Північна
електро-
енергетична
система

Центральна
електро-
енергетична
система

Апарат
ДП "НЕК "Укренерго"

Вінницяелектро-
технологія

Держенерго-
нагляд

ГІОЦ
ДП "НЕК "Укренерго"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Загальна кількість колісної техніки

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягає списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Автокрани

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Автобурові машини

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Бурильно-кранові машини

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Автовежі телескопічні та підіймачі

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. на базі тракторів

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Автомобільні електромеханічні майстерні

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Електролабораторії

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. для ОВБ

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Вантажні автомобілі

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Автобуси котегорій М3 та М2 (мікроавтобуси)

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

Легкові автомобілі

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

Трактори і механізми, виконані на їх базі

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14

Причепи, напівпричепи

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15

Автомайстерні

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16

Спеціальні легкові автомобілі

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17

Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.18

Автонавантажувачі

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.19

Інші види колісної техніки (розшифрувати)

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* У тому числі орендовані на довгостроковий період (більше року).

3.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду

N з/п

Марка колісної техніки

Призначення (тип)

Рік випуску

Нормативний строк експлуатації, років

Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ)

Витрати пального*, л/100 км

Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

Залишкова вартість,
тис. грн

Підстава для списання/
заміни

Пропонується для заміни

за місяць

щорічні

марка

призначення (тип)

орієнтовна вартість, тис. грн

витрати пального*, л/100 км

витрати на технічне обслуговування та ремонт,
тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогод.).

3.7. Загальна характеристика ліцензіата

N з/п

Параметри

Роки

базовий період-4

базовий період-3

базовий період-2

базовий період-1

базовий період

1

Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, кв. км

 

 

 

 

 

2

Загальна довжина електричних мереж, усього по колах, км,

 

 

 

 

 

 

з них повітряних:

 

 

 

 

 

 

800 кВ

 

 

 

 

 

 

750 кВ

 

 

 

 

 

 

500 кВ

 

 

 

 

 

 

400 кВ

 

 

 

 

 

 

330 кВ

 

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

 

154 кВ

 

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

 

6 (10) кВ

 

 

 

 

 

 

0,4 кВ

 

 

 

 

 

 

кабельних:

 

 

 

 

 

 

330 кВ

 

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

 

154 кВ

 

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

 

6 (10) кВ

 

 

 

 

 

 

0,4 кВ

 

 

 

 

 

3

Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА,

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

750 кВ

 

 

 

 

 

 

500 кВ

 

 

 

 

 

 

400 кВ

 

 

 

 

 

 

330 кВ

 

 

 

 

 

 

220 кВ

 

 

 

 

 

 

154 кВ

 

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

 

6 (10) кВ

 

 

 

 

 

4

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

5

Нормативна чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

6

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

 

 

 

 

 

7

Річний обсяг передачі електроенергії, тис. МВт·год

 

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

8

Річний дохід від передачі електроенергії, тис. грн

 

 

 

 

 

9

Операційні витрати з передачі електроенергії, тис. грн

 

 

 

 

 

10

Прибуток усього, тис. грн

 

 

 

 

 

11

Втрати електроенергії у мережах, МВт·год

 

 

 

 

 

12

Втрати електроенергії у мережах, %

 

 

 

 

 

13

Обсяг основних фондів в умовних одиницях, усього

 

 

 

 

 

Ліній електропередач

 

 

 

 

 

Підстанцій

 

 

 

 

 

Релейного захисту та автоматики

 

 

 

 

 

Зв'язку та обчислювальної техніки

 

 

 

 

 

4. Загальний опис запланованих заходів на прогнозний період

N з/п

Складові інвестиційної програми

Обсяг фінансування, усього

у т. ч. по кварталах:

Обсяг освоєння капіталовкладень, усього

у т. ч. по кварталах:

Обсяг уведення основних засобів, усього

у т. ч. по кварталах:

тис. грн (без ПДВ)

%

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

тис. грн (без ПДВ)

%

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

тис. грн (без ПДВ)

%

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Нове будівництво ЛЕП та ПС, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Технічний розвиток, реконструкція, модернізація силового обладнання електропідстанцій 220 - 750 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Модернізація та реконструкція ЛЕП, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Модернізація та реконструкція пристроїв релейного захисту та автоматики, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Модернізація та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного керування, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Модернізація та реконструкція засобів вимірювальної техніки та приладів обліку, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Розвиток інформаційних технологій, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Системи зв'язку, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Будівництво, модернізація та реконструкція будівель і споруд, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Закупівля колісної техніки, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Інше, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

4.1. Зведений план виконання інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ)

Цільове призначення

План фінансування капітальних вкладень

План освоєння капітальних вкладень

План щодо введення в експлуатацію основних засобів

усього

У тому числі:

прибуток

амортизація

дохід від іншої діяльності

кредитні кошти

бюджетні кошти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпровська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Донбаська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Кримська електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Південна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Південно-Західна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Північна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральна електроенергетична система

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницяелектротехнологія

 

 

 

 

 

 

 

 

ГІОЦ ДП "НЕК "Укренерго"

 

 

 

 

 

 

 

 

Держенергонагляд

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

____________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

М. П.
(за наявності)

 

Виконавець:

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________
(контактний телефон)

5. Перелік заходів інвестиційної програми ____________________ на прогнозний період*
                                    (найменування підрозділу)

N з/п

Інвентарний номер об'єкта

Найменування заходів інвестиційної програми

Одиниця виміру

Вартість одиниці продукції,
тис. грн
(без ПДВ)

Кількість, усього

Обсяг фінансування (тис. грн без ПДВ)

Джерело фінансування

N сторінки пояснювальної записки

N сторінки обґрунтову-
вальних матеріалів

Примітка

усього

у т. ч.

проектно-вишукувальні роботи

обладнання

будівельно-монтажні роботи

інше (ПНР, ШМР тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

Нове будівництво ЛЕП та ПС, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1