Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о государственной службе занятости

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 03.07.2015 № 697
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2015

м. Київ

N 697

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2015 р. за N 825/27270

Про внесення змін до Положення про державну службу зайнятості

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства соціальної політики України
 від 20 січня 2015 року N 41
згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 15 грудня 2016 року N 1543)

Відповідно до абзацу третього пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2015 року N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2015 року за N 141/26586, виклавши його в редакції, що додається.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Кікіна С. О.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ярошенка В. С.

 

Міністр

П. Розенко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну службу зайнятості

I. Загальні положення

1. Державна служба зайнятості (далі - Служба) є централізованою системою державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України.

2. Служба складається з Центрального апарату Служби, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості (далі - регіональні центри зайнятості), районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості (далі - базові центри зайнятості), навчальних закладів державної служби зайнятості, центрів професійної орієнтації населення, інших підприємств, установ, організацій, утворених Службою (далі - підпорядковані юридичні особи).

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України, рішеннями правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

4. Гранична чисельність працівників Центрального апарату Служби, регіональних та базових центрів зайнятості, а також видатків на адміністративно-господарські витрати Служби погоджується Міністерством соціальної політики України та затверджується Головою Служби.

5. Фінансування діяльності Служби та виконання нею функцій, передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд).

6. Центральний апарат Служби, регіональні та базові центри зайнятості є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України та банківських установах, кутові штампи і печатки із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом згідно з ЄДРПОУ, інші печатки та штампи (за потреби).

7. Умови оплати праці працівників Центрального апарату Служби, регіональних та базових центрів зайнятості, кваліфікаційні вимоги до їх керівників, види відомчих заохочувальних відзнак та порядок їх застосування визначаються наказами Міністерства соціальної політики України. Працівники Служби підлягають атестації відповідно до Закону України "Про професійний розвиток працівників".

8. Працівникам Служби надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні (якщо інше не передбачене законодавством України), щорічні додаткові відпустки та інші види відпусток, визначені Кодексом законів про працю України та Законом України "Про відпустки".

9. З керівником Центрального апарату Служби, керівниками регіональних та базових центрів зайнятості, підпорядкованих юридичних осіб (крім навчальних закладів) відповідно до статті 6 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" укладається контракт строком до 3 років.

10. З керівниками навчальних закладів Служби контракт укладається відповідно до законодавства про освіту.

11. На посаду керівників Центрального апарату Служби, регіональних та базових центрів зайнятості призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством соціальної політики.

II. Завдання, функції та права Служби

1. Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 "Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення" до внесення змін до Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та "Про зайнятість населення" Служба продовжує виконувати завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, а також функції виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, визначені Законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість населення".

2. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

III. Центральний апарат Служби

1. Центральний апарат Служби є головною державною установою у централізованій системі державних установ Служби. Повне найменування - Державна служба зайнятості (Центральний апарат).

Центральний апарат Служби здійснює повноваження безпосередньо та через регіональні і базові центри зайнятості.

Центральний апарат Служби є неприбутковою державною установою, що фінансується за рахунок коштів Фонду.

2. Службу очолює Голова. Голова Служби як керівник Центрального апарату Служби (далі - Голова Служби) призначається на посаду та звільняється з посади Міністром соціальної політики України. Призначення Голови Служби здійснюється за погодженням з головою Київської міської державної адміністрації.

Голова Служби може мати заступників, які призначаються та звільняються з посад Міністром соціальної політики України за поданням Голови Служби. Голова Служби може мати радників.

3. Структура Центрального апарату Служби погоджується Міністерством соціальної політики України та затверджується Головою Служби.

4. Голова Служби:

1) здійснює керівництво діяльністю Служби та несе персональну відповідальність за організацію її діяльності, діяльності регіональних центрів зайнятості, за виконання покладених на Службу завдань та функцій, цільове використання коштів Фонду, належне використання виділеного у розпорядження Служби майна і матеріальних цінностей тощо;

2) затверджує розподіл обов'язків між заступниками Голови Служби;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Центрального апарату Служби та їх склад; положення про регіональні центри зайнятості, розроблені на підставі примірних положень про регіональні та базові центри зайнятості, затверджених Міністерством соціальної політики України; статути підпорядкованих юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби; примірні структури регіональних та базових центрів зайнятості;

4) затверджує штатний розпис Центрального апарату Служби (відповідно до структури, погодженої з Міністерством соціальної політики України) та його кошторис видатків;

5) затверджує кошторис видатків Фонду відповідно до затвердженого бюджету Фонду, а у випадку, коли до початку нового бюджетного періоду не затверджено річний бюджет Фонду, затверджує тимчасовий кошторис видатків Фонду, щомісячний обсяг яких не може перевищувати 1/12 обсягу видатків, затверджених кошторисом видатків Фонду на попередній рік, крім захищених видатків на виплату допомоги по безробіттю, видатків на оплату праці, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату податків (зборів, обов'язкових платежів), комісійної винагороди банкам за здійснення виплат матеріального забезпечення та оплати праці;

6) затверджує структуру, граничну чисельність, штатний розпис, кошторис видатків регіональних центрів зайнятості, у тому числі кошторис видатків їх апарату;

7) утворює, ліквідовує, реорганізовує регіональні та базові центри зайнятості за погодженням з Міністерством соціальної політики України;

8) забезпечує виконання Службою функцій виконавчої дирекції Фонду;

9) забезпечує виконання доручень Міністерства соціальної політики України;

10) у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання відповідно до законодавства;

11) здійснює прийняття і звільнення працівників Центрального апарату Служби (крім заступників Голови Служби), заступників директорів регіональних центрів зайнятості, директорів базових центрів зайнятості, керівників навчальних закладів та підпорядкованих юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби;

12) вживає заходів заохочення і накладає стягнення на працівників Центрального апарату Служби, заступників директорів регіональних центрів зайнятості, директорів базових центрів зайнятості, керівників навчальних закладів та підпорядкованих юридичних осіб, утворених Центральним апаратом Служби;

13) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

5. Для здійснення аналізу тенденцій на ринку праці, підготовки пропозицій щодо здійснення політики зайнятості та забезпечення ефективності використання коштів Фонду при Центральному апараті Служби утворюється колегія. Положення про колегію Центрального апарату Служби затверджується Міністерством соціальної політики України.

IV. Регіональні центри зайнятості

1. Регіональні центри зайнятості є неприбутковими державними установами, які підпорядковуються та підзвітні Центральному апарату Служби.

2. Регіональні центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази регіональних центрів зайнятості можуть бути скасовані Головою Служби повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.

3. Регіональний центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром соціальної політики України за поданням Голови Служби та за погодженням з головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної або міської державної адміністрації.

Директор регіонального центру зайнятості може мати заступників. Призначення заступників директора регіонального центру зайнятості та заступників директора регіонального центру зайнятості - начальників відділів здійснюється Головою Служби.

4. Директор регіонального центру зайнятості здійснює керівництво діяльністю цього центру та несе персональну відповідальність за діяльність підпорядкованих базових центрів зайнятості, за виконання покладених на них завдань та функцій, ефективну роботу регіонального та базових центрів зайнятості, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділеного у розпорядження регіонального центру зайнятості майна і матеріальних цінностей, виконання наказів та доручень Голови Служби, координацію роботи та здійснення контролю за діяльністю навчальних закладів Служби на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Прийняття і звільнення працівників регіонального центру зайнятості (окрім заступників директора) та керівників підпорядкованих регіональному центру зайнятості юридичних осіб здійснюються наказом директора регіонального центру зайнятості. Прийняття та звільнення працівників підпорядкованих базових центрів зайнятості (окрім директора) здійснюються наказом директора регіонального центру зайнятості за поданням директора базового центру зайнятості.

Директор регіонального центру зайнятості у межах своїх повноважень вживає заходів заохочення і накладає стягнення на працівників регіонального центру зайнятості та підпорядкованих базових центрів зайнятості (окрім директорів базових центрів зайнятості) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Директор регіонального центру зайнятості затверджує положення про базові центри зайнятості, утворює, реорганізує, ліквідує підпорядковані юридичні особи, за погодженням з Центральним апаратом Служби та Міністерством соціальної політики України, затверджує їх статути.

Директор регіонального центру зайнятості без доручення діє від імені цього центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів регіонального центру зайнятості.

V. Базові центри зайнятості

1. Базові центри зайнятості є неприбутковими державними установами, які підпорядковуються відповідному регіональному центру зайнятості.

2. Базові центри зайнятості у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази базових центрів зайнятості можуть бути скасовані директором регіонального центру зайнятості повністю чи в окремій частині у разі виявлення порушень вимог чинного законодавства.

3. Базовий центр зайнятості очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Служби, за погодженням з головою відповідної місцевої державної адміністрації.

Директор базового центру зайнятості може мати заступників. Призначення заступників директора та заступників директора - начальників відділів здійснюється директором регіонального центру зайнятості за поданням директора базового центру зайнятості.

4. Директор базового центру зайнятості здійснює керівництво діяльністю цього центру та несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій, ефективну роботу центру, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділеного у розпорядження центру майна і матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Служби та директора регіонального центру зайнятості.

Директор базового центру без доручення діє від імені центру, представляє його інтереси у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян тощо, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів центру.

5. Структура та штатний розпис базового центру зайнятості затверджуються директором відповідного регіонального центру зайнятості в межах затвердженої директором регіонального центру зайнятості граничної чисельності.

Кошторис видатків базового центру зайнятості затверджується директором регіонального центру зайнятості в межах кошторису видатків регіонального центру зайнятості.

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

С. Кікіна

Опрос