Идет загрузка документа (187 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования тарифов на транспортировку аммиака по магистральным трубопроводам

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 18.06.2015 № 1786
действует с 31.07.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

18.06.2015

м. Київ

N 1786

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2015 р. за N 820/27265

Про затвердження Порядку формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природні монополії" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. О. Терентьєв

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про природні монополії" та згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

2. Цей Порядок застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, при установленні та перегляді тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами та поширюється на всіх суб'єктів, які здійснюють господарську діяльність із транспортування аміаку магістральними трубопроводами (далі - суб'єкт господарювання).

Цей Порядок не застосовується при встановленні тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю рік, який передує планованому періоду;

економічно обґрунтовані витрати на планований період - витрати суб'єкта господарювання, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, обмежених нормами Податкового кодексу України, що складаються з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку);

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат суб'єкта господарювання з транспортування аміаку магістральними трубопроводами;

замовник - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка на підставі договору замовляє надання послуги з транспортування аміаку магістральними трубопроводами;

заява - письмове звернення суб'єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів, передбачених цим Порядком;

інвестиційна програма - план капітальних інвестицій та капітальних вкладень, який містить комплекс робіт та заходів, графік їх виконання та джерела їх фінансування;

маршрутний тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами (далі - маршрутний тариф) - виражена у грошовій формі вартість реалізації замовнику послуги з транспортування 1 т аміаку магістральними трубопроводами за відповідним маршрутом транспортування;

перегляд тарифів - зміна рівня тарифу шляхом встановлення;

перехресні субсидії - переміщення коштів або розподіл витрат у межах одного підприємства або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства або виду діяльності за рахунок іншого;

питома собівартість транспортування аміаку магістральними трубопроводами (далі - питома собівартість) - розрахункова собівартість транспортування 1 т аміаку магістральними трубопроводами на кожні 100 км відстані;

питомий тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами (далі - питомий тариф) - розрахункова вартість транспортування 1 т аміаку магістральними трубопроводами на кожні 100 км відстані;

планована тарифна виручка - планований дохід суб'єкта господарювання від здійснення діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами на планований період для фінансування його обґрунтованих витрат, сплати обов'язкових податків та зборів, дивідендів, а також забезпечення необхідного рівня прибутку;

планований вантажообіг - загальний планований обсяг вантажної роботи трубопровідного транспорту;

планований період - період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

планований прибуток - розрахункова сума, на яку планований дохід (тарифна виручка) перевищує плановані витрати;

повна планована собівартість - економічно обґрунтовані витрати, що включаються до планованої виробничої собівартості, плановані адміністративні витрати, плановані витрати на збут, плановані інші операційні витрати та плановані фінансові витрати, пов'язані з транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами;

попередній період - період тривалістю рік, який передує базовому періоду;

тарифна виручка - дохід, отриманий від надання послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами за установленим НКРЕКП тарифом.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України "Про природні монополії" та "Про трубопровідний транспорт".

4. Рішення про встановлення або перегляд тарифів приймається НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань.

5. Копія прийнятого рішення НКРЕКП, завірена в установленому законодавством порядку, направляється суб'єкту господарювання не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття такого рішення.

II. Загальні принципи формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами

1. Формування маршрутних тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами здійснюється відповідно до річних планів транспортування аміаку магістральними трубопроводами, економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами.

Річний план транспортування аміаку магістральними трубопроводами готується на підставі укладених договорів на надання таких послуг з урахуванням техніко-економічних факторів.

2. Для розрахунку тарифів за маршрутами використовується розподіл трубопроводів підприємства на ділянки, комбінацією яких можна скласти потрібний маршрут.

3. Витрати, пов'язані з втратами аміаку під час транспортування, у межах обсягів природних втрат аміаку, які мають місце при експлуатації магістральних трубопроводів, до розрахунку тарифів не включаються.

Природні втрати аміаку відносяться до витрат замовника послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, понаднормативні втрати аміаку відшкодовуються суб'єктом господарювання за рахунок інших джерел, крім діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

4. При формуванні маршрутних тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами застосовується питома собівартість транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

5. Питомий тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами є розрахунковою величиною та аналітичним показником збалансованої діяльності підприємства.

Формування питомого тарифу на транспортування аміаку магістральними трубопроводами передбачає визначення вартості транспортування 1 т аміаку магістральними трубопроводами на кожні 100 км відстані, з урахуванням планованої тарифної виручки підприємства, планованих обсягів транспортування аміаку та відстані (довжини) маршрутів транспортування.

Планований обсяг транспортування аміаку магістральними трубопроводами на планований період приймається до розрахунку питомого тарифу та питомої собівартості як середній фактичний загальний обсяг транспортування аміаку магістральними трубопроводами за попередні 3 роки з урахуванням прогнозованих змін або відповідно до укладених договорів у розрахунку на рік.

III. Механізм формування питомого тарифу на транспортування аміаку магістральними трубопроводами

1. Питомий тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами розраховується за формулою

Тп =

ПТВзаг.
________
ВОзаг.

х 100, грн на 100 км,

(1)

де:

Тп - питомий тариф на транспортування аміаку магістральними трубопроводами, грн на 100 т км;

ПТВзаг. - планована тарифна виручка від транспортування аміаку магістральними трубопроводами, тис. грн;

ВОзаг. - планований загальний вантажообіг, тис. т км.

2. Планована тарифна виручка транспортування аміаку магістральними трубопроводами розраховується за формулою

ПТВзаг. = ППС + Пд + П, тис. грн,

(2)

де:

ПТВзаг. - планована тарифна виручка, тис. грн;

ППС - повна планована собівартість надання послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, визначена відповідно до розділу V цього Порядку, тис. грн;

Пд - податки, збори та обов'язкові платежі відповідно до Податкового кодексу України, тис. грн;

П - планований прибуток суб'єкта господарювання, визначений відповідно до розділу VI цього Порядку, тис. грн.

3. Планований загальний вантажообіг суб'єкта господарювання розраховується за формулою

ВОзаг. = SВОi, тис. т км,

(3)

де:

ВОзаг. - планований загальний вантажообіг аміаку, тис. т км;

ВОi - плановий вантажообіг аміаку по i-му маршруту, тис. т км.

4. Планований вантажообіг аміаку по кожному маршруту транспортування розраховується за формулою

ВОi = Оi х Дi, тис. т км,

(4)

де:

Оi - планований обсяг транспортування аміаку по i-му маршруту, тис. т;

Дi - протяжність (довжина) i-го маршруту транспортування, км.

IV. Механізм формування маршрутних тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами

1. Маршрутні тарифи на транспортування аміаку магістральними трубопроводами розраховуються за формулою

Тiм =

ПС х ВОi / 100 + Пi + РПi
______________________
Оi

, грн за 1 т,

(5)

де:

Тiм - маршрутний тариф i-го маршруту, грн за 1 т;

ПС - питома собівартість транспортування аміаку магістральними трубопроводами, грн на 100 т км;

ВОi - вантажообіг по i-му маршруту, тис. т км;

Пi - розрахунковий планований прибуток підприємства по i-му маршруту, тис. грн;

РПi - рентна плата по i-му маршруту, тис. грн;

Оi - планований обсяг транспортування по i-му маршруту, тис. т.

2. Питома собівартість транспортування аміаку магістральними трубопроводами розраховується виходячи із повної планованої собівартості транспортування аміаку, визначеної відповідно до розділу V цього Порядку, та загального планового вантажообігу аміаку за формулою

ПС =

ППС
______
ВОзаг.

х 100, грн на 100 т км,

(6)

де:

ПС - питома собівартість транспортування аміаку магістральними трубопроводами, грн на 100 т км;

ППС - повна планована собівартість надання послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, визначена відповідно до розділу V цього Порядку, тис. грн;

ВОзаг. - планований загальний вантажообіг аміаку, тис. т км.

3. Плановий прибуток по i-му маршруту розраховується за формулою

Пi =

Рi
____
100

х

ПС х ВОi
________
100

, тис. грн,

(7)

де:

Пi - плановий прибуток по i-му маршруту, тис. грн;

Рi - планована рентабельність по i-му маршруту, (%);

ПС - питома собівартість транспортування аміаку магістральними трубопроводами, грн на 100 т км;

ВОi - вантажообіг по i-му маршруту, тис. т км.

4. Рентна плата по i-му маршруту розраховується за формулою

РПi = Оi х Сiр.п., тис. грн,

(8)

де:

РПi - рентна плата по i-му маршруту, тис. грн;

Оi - планований обсяг транспортування по i-му маршруту, тис. т;

Сiр.п. - ставка оподаткування по i-му маршруту, грн за 1 т.

V. Перелік витрат, що враховуються при визначенні планованої тарифної виручки

1. Планування витрат, що включаються до планованої тарифної виручки, здійснюється у розрахунку на рік виходячи з обґрунтованих потреб суб'єкта господарювання у планованому періоді, з урахуванням:

державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації;

нормативів з управління та обслуговування виробництва;

ставок податків і зборів (обов'язкових платежів);

прогнозного індексу цін виробників промислової продукції і споживчих цін у плановому періоді;

звітних даних форми суб'єкта господарювання з транспортування аміаку магістральними трубопроводами за попередні 3 роки;

обґрунтованої потреби у збільшенні витрат, безпосередньо пов'язаних з надійністю та безпекою експлуатації аміакотранспортної системи;

фактичного стану основних засобів суб'єкта господарювання та введення в експлуатацію нових аміакотранспортних систем у плановому періоді.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням: фактичних витрат на базовий період, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції, що встановлюються рішенням Кабінету Міністрів України, та на підставі кошторисів на плановий період.

Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням: встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати; розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника за всіма видами економічної діяльності, що склалася у відповідному регіоні; штатної чисельності працівників та тарифно-кваліфікаційного складу робітників.

2. До повної планованої собівартості надання послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами включаються:

планована виробнича собівартість;

планові адміністративні витрати;

планові витрати на збут;

інші операційні витрати.

3. До планованої виробничої собівартості включаються:

планові прямі матеріальні витрати;

планові прямі витрати на оплату праці;

планована амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами та обслуговуванням об'єктів аміакотранспортної системи;

інші планові прямі витрати;

планові загальновиробничі витрати, які відносяться до собівартості надання послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

3.1. До складу планованих прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з використанням палива (газу, мазуту, вугілля тощо) та електроенергії. Витрати, пов'язані з використанням палива та електроенергії, визначаються на основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси; пов'язані з використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) за винятком вартості матеріалів, переданих для переробки).

3.2. До складу планованих прямих витрат з оплати праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу надання послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами відповідно до Закону України "Про оплату праці");

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу за працю понад установлені норми, трудові досягнення, особливі умови праці у вигляді доплат і надбавок (за роботу у важких та шкідливих умовах, наднормовий час, святкові, неробочі та вихідні дні, нічний час, класність, керівництво бригадами, інші виплати, встановлені законодавством), премій за виконання виробничих завдань і функцій та компенсаційних виплат (за невідпрацьований час, включаючи основні та додаткові відпустки, виконання державних і громадських обов'язків, інші виплати, встановлені законодавством);

витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

3.3. Сума планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі:

виробничого призначення;

адміністративного призначення;

загальновиробничого призначення.

Нарахування планованої амортизації здійснюється відповідно до класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів і максимально допустимих строків їх амортизації.

Нарахування планованої амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів.

Планована амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням суб'єкта господарювання у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

3.4. До складу інших планованих прямих витрат включаються виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат, у тому числі сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу, плата за оренду земельних і майнових паїв, витрати на забезпечення безпеки, діагностика та дефектоскопія, ремонт і обслуговування основних засобів.

3.5. До складу планованих загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з:

управлінням виробництвом (транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати працівникам апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства, сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат з операційної діяльності, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

підготовкою та перепідготовкою кадрів (що не перевищує 3 % від фонду оплати праці за відповідний період), що відносяться до загальновиробничого персоналу;

утриманням, експлуатацією, ремонтом (що не перевищує 10 % від балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року);

обов'язковим страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення;

утриманням санітарних зон;

оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до виробничого процесу;

освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття та іншими витратами, пов'язаними з експлуатацією виробничих приміщень. Величина таких витрат розраховується виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку);

охороною навколишнього середовища;

удосконаленням технологічних процесів.

Загальновиробничі витрати розподіляються пропорційно штатній чисельності персоналу, безпосередньо задіяного у відповідному виді діяльності. Базою розподілу загальновиробничих витрат, що включаються до складу витрат діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, є штатна чисельність персоналу, безпосередньо задіяного у діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

4. До складу планованих адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури: основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена із суми витрат на оплату праці апарату управління та персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, за ставками, встановленими Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства;

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

витратами на оплату професійних послуг (аудиторські, з оцінки майна тощо), необхідних для ефективного провадження господарської діяльності із транспортування аміаку магістральними трубопроводами, відповідно до укладених договорів;

витратами на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);

витратами на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

витратами на розв'язання спорів у судах, необхідних для ефективного провадження господарської діяльності із транспортування аміаку магістральними трубопроводами;

витратами на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

іншими витратами на утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу, а саме: канцелярські та типографські витрати, утримання будинків, утримання автотранспорту.

Адміністративні витрати розподіляються пропорційно штатній чисельності персоналу, безпосередньо задіяного у відповідному виді діяльності. Базою розподілу адміністративних витрат, що включаються до складу витрат діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, є штатна чисельність персоналу, безпосередньо задіяного у діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.

5. До складу планованих витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

6. До складу інших планованих операційних витрат включаються витрати, пов'язані з транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами, які не увійшли до складу планованої виробничої собівартості, планованих адміністративних витрат і планованих витрат на збут, у тому числі витрати на водолазне обстеження підводних переходів, вертолітне обслуговування, літакове обслуговування.

До складу інших планованих операційних витрат, які при розрахунку тарифу не включаються, належать:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати з утримання об'єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

суми, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

витрати, що передбачені розділом III Податкового кодексу України.

7. До складу планованих фінансових витрат, пов'язаних з транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами та експлуатацією аміакотранспортної системи, за умови обґрунтування включаються витрати на сплату відсотків (за користування отриманими кредитами, погодженими відповідно до законодавства, та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням запозичень (крім фінансових витрат, які включені до кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку), що залучені для виконання Інвестиційної програми, передбачені Фінансовим планом, погодженим відповідно до законодавства, капітальних інвестицій, погоджених (узгоджених) в установленому порядку.

Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджені відповідно до чинного законодавства.

8. Плановані витрати групуються за елементами витрат:

плановані матеріальні витрати (за винятком вартості зворотних відходів);

плановані витрати на оплату праці;

планована сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена із суми витрат на оплату праці;

планована амортизація;

інші плановані операційні витрати;

плановані фінансові витрати лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджені відповідно до чинного законодавства.

VI. Формування планованого прибутку

1. Планована тарифна виручка для забезпечення фінансування планованих витрат з прибутку визначається з урахуванням необхідності:

здійснення необхідних інвестицій, пов'язаних з транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами та експлуатацією аміакотранспортної системи;

погашення основної суми необхідних запозичень та/або суми інвестицій за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи;

забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів);

сплати податку на прибуток.

2. Планування складової частини планованого прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій, провадиться відповідно до інвестиційної програми підприємства, схваленої (затвердженої) в установленому порядку.

Інвестиційна програма повинна містити інформацію щодо доцільності впровадження того чи іншого заходу, передбачати ефективність від його впровадження, а також враховувати вимоги чинного законодавства в галузі охорони праці, навколишнього середовища, техніки безпеки тощо.

3. За умови нецільового використання коштів, у тому числі прибутку, прийнятих до розрахунку тарифів, НКРЕКП може прийняти рішення щодо коригування рівнів тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

VII. Податки

1. До складу інших виробничих витрат, що приймаються до розрахунку тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами, включаються податки та збори, передбачені Податковим кодексом України, зокрема екологічний податок, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, збір за спеціальне використання води, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, плата за землю, інші податки, збори та обов'язкові платежі за рахунок собівартості, у тому числі рентна плата з урахуванням коригуючого коефіцієнта, що застосовується до ставок рентної плати у разі зміни тарифів.

2. Розмір податку на додану вартість, встановлений Податковим кодексом України, при розрахунку тарифу не враховується, а додається до нього у разі, якщо суб'єкт господарювання зареєстровано платником податку на додану вартість.

VIII. Установлення тарифів

1. Установлення маршрутних тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами здійснюється НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування суб'єктом господарювання планованих витрат, пов'язаних із транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами.

2. Для встановлення маршрутних тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами суб'єкт господарювання подає до НКРЕКП не пізніше ніж за 30 робочих днів до початку планованого періоду заяву про встановлення (перегляд) тарифів (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, до якої додаються:

1) пояснювальна записка до розрахунку тарифів;

2) динаміка розвитку основних техніко-виробничих показників;

3) розрахунок рівнів тарифів на планований період;

4) планований обсяг транспортування аміаку магістральними трубопроводами в розрізі маршрутів транспортування за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

5) розрахунок планованих матеріальних витрат та динаміка фактичних витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

6) розрахунок планованих витрат на оплату праці, сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена із суми витрат на оплату праці, та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий і на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

7) розрахунок планованих амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка фактичних витрат за попередній, базовий і на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

8) розрахунок планованих інших витрат на планований період та динаміка фактичних витрат за попередній, базовий і на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

9) розрахунок планованого прибутку з урахуванням суми капітальних інвестицій на планований період та динаміка відповідних показників за попередній, базовий і на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

10) інвестиційна програма (план капітальних інвестицій), схвалена (затверджена) у встановленому порядку, та розрахунок джерел її фінансування;

11) копії фінансової звітності (за попередній звітній період) - баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності.

3. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 2 цього розділу, подаються до НКРЕКП у паперовій (три примірники) і електронній формах та оформлюються суб'єктом господарювання, що провадить діяльність з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, за формами, наведеними в додатках 1 - 6 до цього Порядку.

4. Числова інформація в документах зазначається з точністю до одного знака після коми. Числове значення рівнів тарифів - до двох знаків після коми.

5. Суб'єкт господарювання зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут між господарською діяльністю з транспортування аміаку магістральними трубопроводами та іншими видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.

6. Суб'єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) та прибутку документами, визначеними пунктами 2 та 3 цього розділу, на здійснення діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, що пропонуються для включення в тариф.

7. Звіт про діяльність з транспортування аміаку магістральними трубопроводами надається до НКРЕКП суб'єктом господарювання щокварталу не пізніше 28 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року - до 28 лютого згідно з додатком 7 до цього Порядку.

8. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність, зазначену в пункті 2 розділу I цього Порядку, подає заяву та документи, що зазначені в пункті 2 цього розділу.

9. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються структурним підрозділом НКРЕКП, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, щодо їх відповідності вимогам цього Порядку.

У разі надання неповного пакета документів, визначених пунктом 2 цього розділу, заява не розглядається, про що НКРЕКП повідомляє заявника у письмовій формі в 10-денний строк з дня надходження таких документів до НКРЕКП та повертає їх заявнику.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 2 цього розділу, структурний підрозділ НКРЕКП, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

У разі потреби НКРЕКП може звернутися до суб'єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб'єктом господарювання до НКРЕКП у визначений нею строк, підписаних керівником та засвідчених печаткою суб'єкта господарювання (за наявності).

Розгляд заяви призупиняється на строк (не більше 15 календарних днів), необхідний для доопрацювання розрахунків тарифів або інвестиційної програми, якщо при розгляді структурним підрозділом НКРЕКП виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕКП письмово повідомляє суб'єкта господарювання.

10. Структурний підрозділ, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, готує:

1) висновок щодо виконання суб'єктом господарювання заходів інвестиційної програми за попередній період та обґрунтованості інвестиційної програми на планований період;

2) висновок щодо обґрунтованості інвестиційної програми на планований період суб'єкта господарювання, який має намір провадити господарську діяльність з транспортування аміаку магістральними трубопроводами;

3) пропозиції щодо включення питання встановлення маршрутних тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами до порядку денного засідання НКРЕКП;

4) проект рішення НКРЕКП.

11. НКРЕКП відмовляє суб'єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу або знижує його рівень у разі:

встановлення факту нецільового використання коштів, прийнятих до розрахунку діючих тарифів, або фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення господарської діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами суб'єктом господарювання, який має намір її провадити;

надання до НКРЕКП недостовірної інформації, визначеної пунктом 2 цього Порядку, або щодо необґрунтованості складових витрат та прибутку, визначених розділами V, VI цього Порядку.

IX. Умови перегляду тарифів

1. Перегляд рівнів маршрутних тарифів здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, так і НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

2. Суб'єкт господарювання має право звернутися до НКРЕКП щодо перегляду тарифів у разі:

1) зміни обсягів надання послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами у планованому періоді відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %;

2) зміни собівартості транспортування 1 т аміаку магістральними трубопроводами внаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги; зростання витрат на оплату праці у зв'язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %.

Структурним підрозділом НКРЕКП, до компетенції якого належить формування цінової, тарифної та інвестиційної політики в нафтогазовому комплексі, проводиться аналіз факторів, які впливають на вартість послуг з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, і готується висновок щодо необхідності та доцільності подальшого детального розгляду наданих суб'єктом господарювання документів для перегляду тарифів.

3. НКРЕКП може ініціювати перегляд тарифу в разі:

1) виявлення фактів:

невикористання коштів, передбачених елементами витрат, прийнятих до розрахунку тарифів;

використання коштів у розмірах, що не були передбачені елементами витрат, прийнятих до розрахунку тарифів;

перехресного субсидіювання;

невикористання коштів, які були передбачені тарифами як джерело фінансування інвестиційної програми;

використання коштів у розмірах, що не були передбачені схваленою (затвердженою) інвестиційною програмою;

використання коштів на роботи та заходи, що не були передбачені схваленою (затвердженою) інвестиційною програмою;

2) закінчення періоду, на який розраховувалися маршрутні тарифи (або настання терміну врахування окремих елементів витрат);

3) установлення факту нецільового використання коштів, передбачених діючими тарифами;

4) надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами;

5) зміни обсягів транспортування аміаку магістральними трубопроводами, врахованих при розрахунку тарифів, більше ніж на 5 %;

6) зміни витрат, прийнятих до розрахунку діючих тарифів, що склалися з причин, не залежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівнів тарифів більше ніж на 5 % від встановлених рівнів.

4. За наявності підстав, передбачених пунктом 3 цього розділу, НКРЕКП переглядає тарифи з урахуванням даних звітності та/або наданих суб'єктом господарювання документів та пояснень до них.

 

Заступник директора
департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ЗАЯВА
про встановлення (перегляд) тарифів

_____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї документи щодо ____________________________________________________________________________________
                                                                                          (встановлення/перегляду)
тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами.

Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (перелік документів)

Керівник суб'єкта
господарювання

 
___________________
(підпис)

 
______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
(за наявності)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Примірний перелік питань,
які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку відповідних тарифів

I. Загальна характеристика суб'єкта господарювання

1. Види діяльності (перелік видів діяльності).

2. Структура суб'єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення господарської діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів).

3. Технічна характеристика суб'єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду (протяжність трубопроводів, що знаходяться на балансі підприємства, в експлуатації, користуванні, господарському віданні, без урахування трубопроводів, що обслуговуються за договорами технічного обслуговування та для випадків оренди, лізингу тощо, - вказати реквізити договорів, у разі великої кількості договорів додати реєстр договорів по кожному власнику активів; завантаження трубопроводів, зношення, кількість мереж, що потребують діагностики, перекладки (заміни), ремонту тощо).

II. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання з транспортування аміаку магістральними трубопроводами

1. Аналіз зміни обсягів надання послуг з транспортування аміаку за базовий період порівняно з прийнятими обсягами при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

2. Аналіз фактичних витрат за базовий період, доходів та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

3. Плановані обсяги надання послуг з транспортування аміаку на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.

III. Обґрунтування за всіма елементами витрат. Описати принципи обліку прямих і непрямих витрат, пов'язаних з транспортуванням аміаку магістральними трубопроводами та іншими видами діяльності, вказати документ, відповідно до якого розподіляються витрати (реквізити наказу, яким визначена облікова політика суб'єкта господарювання)

1. Матеріальні витрати:

1) матеріали (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами);

2) паливо (зазначити види використовуваного палива, напрямок та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової);

3) електроенергія (зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф);

4) інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами).

2. Витрати на оплату праці та сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Зазначити причини планованих змін загальної чисельності працюючих, у тому числі керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Вказати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників.

3. Амортизація. Зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), вказати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок, і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів.

4. Інші витрати:

1) послуги банку (вказати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни);

2) витрати на оплату послуг зв'язку (зазначити перелік використовуваних послуг (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок тощо) із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

3) витрати на службові відрядження (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

4) утримання транспорту (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

5) вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з господарською діяльністю з транспортування аміаку магістральними трубопроводами (зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних, аудиторських, консультаційних, з оцінки майна, охорони) та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

6) витрати, пов'язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням трубопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань (обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

7) витрати на оренду (зазначити витрати на оперативну оренду, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати по кожному засобу та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

8) страхування (зазначити види (обов'язкове, добровільне) та об'єкти страхування, обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, вказати принцип розрахунку та розподілу витрат для господарської діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами);

9) податки та збори (зазначити види податків та зборів, платниками яких є суб'єкт господарювання при провадженні господарської діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами, об'єкт та базу оподаткування, ставку податку, у тому числі плати за землю, із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставки податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом);

10) інші витрати (зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті, та обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом).

5. Адміністративні витрати. Зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між господарською діяльністю з транспортування аміаку магістральними трубопроводами та іншими видами діяльності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом.

6. Витрати на збут. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між господарською діяльністю з транспортування аміаку магістральними трубопроводами та іншими видами діяльності.

7. Фінансові витрати. Зазначити перелік витрат. Обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення і визначенням основної суми запозичення та відсотків за користування отриманими кредитами і витрат, пов'язаних із обслуговуванням запозичень.

8. Інші доходи, що не входять до складу операційних. Зазначити джерело, суму доходу та напрями його використання.

9. Планований прибуток. Обґрунтувати рівень планованого прибутку із визначенням напрямів його використання:

1) сума коштів на виконання затвердженої Інвестиційної програми;

2) сума коштів на погашення основної суми кредитів та інших запозичень, що залучені для виконання Інвестиційної програми;

3) сума коштів для спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності";

4) сума податку на прибуток, розрахованого відповідно до Податкового кодексу України.

10. Обґрунтування витрат, що не враховуються при розрахунку тарифу. Вказати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:

1) витрати на створення резерву сумнівної заборгованості;

2) суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

3) суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

4) суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

5) інші операційні витрати.

 

Динаміка розвитку
основних техніко-виробничих показників
за ______________ роки

________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Показники

Попередній період

Базовий період

Відхилення показників базового періоду щодо попереднього, %

Планований період

Відхилення показників планованого періоду щодо базового, %

А

Б

1

2

3

4

5

1

Протяжність трубопроводів, які є на балансі (в обслуговуванні) товариства, км

 

 

 

 

 

2

Кількість перекачувальних станцій, шт.

 

 

 

 

 

3

Кількість резервуарних парків, шт.

 

 

 

 

 

4

Кількість резервуарів, шт.

 

 

 

 

 

5

Кількість роздавальних станцій, шт.

 

 

 

 

 

6

Кількість насосних станцій, шт.

 

 

 

 

 

7

Кількість вузлів обліку, шт.

 

 

 

 

 

8

Кількість систем електрохімзахисту, шт.

 

 

 

 

 

9

Кількість маршрутів транспортування споживачам України, одиниць

 

 

 

 

 

10

Обсяг транспортування аміаку, тис. т

 

 

 

 

 

10.1

у т. ч.: споживачам України, тис. т

 

 

 

 

 

10.2

           транзит, тис. т

 

 

 

 

 

11

Вантажообіг аміаку, тис. т км

 

 

 

 

 

11.1

у т. ч.: споживачам України, тис. т км

 

 

 

 

 

11.2

           транзит, тис. т км

 

 

 

 

 

12

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

13

Чисельність працівників (розрахункова), осіб

 

 

 

 

 

14

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

 

_____ ________________ 20__ року

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

М. П.
(за наявності)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець
_______________________
            (номер телефону)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Інформація щодо витрат, пов'язаних з транспортуванням аміаку трубопроводами

_______________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Перелік витрат

Попередній період

Базовий період

Відхилення базового щодо попереднього періоду

Необхідно на планований період

Відхилення планованого періоду щодо діючої структури тарифу

тис. грн

за 100 т км, грн

тис. грн

за 100 т км, грн

тис. грн

%

тис. грн

за 100 т км, грн

тис. грн

%

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

          паливо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

          електроенергія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

          витрати на ремонт (без заробітної плати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

          інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Амортизація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші операційні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

у т. ч.: плата за землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

          витрати на зв'язок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

          витрати на службові відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

          утримання транспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

          інвентаризація землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

          внутрішньотрубна діагностика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7

          інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Витрати, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Прибуток, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Чистий прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Використання чистого прибутку, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

у т. ч.: на капітальні інвестиції (вкладення)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

          заміщення технологічного аміаку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

          повернення кредитних коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Рентна плата за транспортування аміаку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

у т. ч.: від транзиту аміаку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

          від транспортування аміаку споживачам
          України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13

Тариф (середньозважений) на транспортування аміаку, грн за 1 т (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Тариф на транзит аміаку, грн за 1 т (без ПДВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

Тариф на транспортування аміаку споживачам України, грн за 1 т (без податку на додану вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Обсяг транспортування аміаку, тис. т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

у т. ч. транзит, тис. т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2

транспортування споживачам України, тис. т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Обсяг вантажообігу, тис. т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

у т. ч. транзит, тис. т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

транспортування споживачам України, тис. т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3

у т. ч. видача с/г, тис. т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Питома собівартість, грн на 100 т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Питомий тариф, грн на 100 т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

у т. ч. транзит, грн на 100 т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2

для споживачів України, грн на 100 т км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Рентабельність, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Відстань транспортування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1

транзитні маршрути, км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2

для споживачів України, км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ ________________ 20__ року

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

 
М. П.
(за наявності)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець
_______________________
            (номер телефону)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Розрахунок маршрутних тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами споживачам України

__________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Маршрут транспортування

Довжина маршруту, км

Обсяг, тис. т

Вантажообіг, тис. т км

Питома собівартість транспортування, грн на 100 т км

Витрати, тис. грн

Рентабельність, %

Прибуток, тис. грн

Ставка оподаткування, грн за 1 т*

Рентна плата, тис. грн.

Тарифна виручка, тис. грн

Розрахунковий тариф, грн за 1 т нетто (без податку на додану вартість)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Ставка оподаткування за транспортування 1 т аміаку, грн (згідно з Податковим кодексом України).

_____ ________________ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання

 

М. П.
(за наявності)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець
_______________________
            (номер телефону)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Розділ I
ІНФОРМАЦІЯ
щодо фактичних показників витрат на оплату праці за попередній період

за _____________________________
(період)

___________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Категорія працівників

Усього по суб'єкту господарювання

У тому числі транспортування аміаку магістральними трубопроводами

середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

середньомісячна заробітна плата, грн

середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

середньомісячна заробітна плата, грн

прогноз

усього

у т. ч. основної заробітної плати

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основної заробітної плати

усього

у т. ч. основна заробітна плата

збільшення заробітної плати, %

термін виконання

1

Усього по суб'єкту господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч.: керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

            професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

            фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

            технічні службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

            робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

 
М. П.
(за наявності)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець
_______________________
            (номер телефону)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Розділ II
ІНФОРМАЦІЯ
щодо показників витрат на оплату праці за базовий період

за _____________________________
(період)

___________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Категорія працівників

Усього по суб'єкту господарювання

У тому числі транспортування аміаку магістральними трубопроводами

середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

середньомісячна заробітна плата, грн

середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

середньомісячна заробітна плата, грн

прогноз

усього

у т. ч. основної заробітної плати

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основної заробітної плати

усього

у т. ч. основна заробітна плата

збільшення заробітної плати, %

термін виконання

1

Усього по суб'єкту господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч.: керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

            професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

            фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

            технічні службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

            робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

 
М. П.
(за наявності)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець
_______________________
            (номер телефону)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Розділ III
ІНФОРМАЦІЯ
щодо планованих показників витрат на оплату праці на планований період

за _____________________________
(період)

___________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Категорія працівників

Усього по суб'єкту господарювання

У тому числі транспортування аміаку магістральними трубопроводами

середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

середньомісячна заробітна плата, грн

середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб

фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн

середньомісячна заробітна плата, грн

прогноз

усього

у т. ч. основної заробітної плати

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основної заробітної плати

усього

у т. ч. основна заробітна плата

збільшення заробітної плати, %

термін виконання

1

Усього по суб'єкту господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч.: керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

            професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

            фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

            технічні службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

            робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

 
М. П.
(за наявності)

_________________
(підпис)

_________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець
_______________________
            (номер телефону)

__________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про діяльність суб'єкта господарської діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами

за __________ ____ року
(квартал)

Подають

Термін подання

Суб'єкти господарської діяльності з транспортування аміаку магістральними трубопроводами

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

До 28 числа місяця, наступного після звітного періоду


 

Респондент:

Суб'єкт господарювання: _______________________________________________________________

Місцезнаходження: ____________________________________________________________________
                                   (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок,
                                                                                  площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офіса)

(тис. грн)

N
з/п

Перелік витрат

Транспортування аміаку

Інші види діяльності

фактично

фактично

з початку року

у тому числі за _____ квартал

з початку року

у тому числі за _____ квартал

А

Б

1

2

3

4

1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

1.1

у т. ч.:       матеріали

 

 

 

 

1.2

                  паливо

 

 

 

 

1.3

                  електроенергія

 

 

 

 

1.4

                  витрати на ремонт (без заробітної плати)

 

 

 

 

1.5

                  інші матеріальні витрати

 

 

 

 

2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

4

Амортизація

 

 

 

 

5

Інші операційні витрати, усього

 

 

 

 

5.1

у т. ч.:       плата за землю

 

 

 

 

5.2

                  витрати на зв'язок

 

 

 

 

5.3

                  витрати на службові відрядження

 

 

 

 

5.4

                  утримання транспорту

 

 

 

 

5.5

                  інвентаризація землі

 

 

 

 

5.6

                  внутрішньотрубна діагностика

 

 

 

 

5.7

                  інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

6

Витрати, усього

 

 

 

 

7

Прибуток, усього

 

 

 

 

8

Податок на прибуток

 

 

 

 

9

Чистий прибуток

 

 

 

 

10

Використання чистого прибутку, усього

 

 

 

 

10.1

у т. ч.:      на капітальні інвестиції (вкладення)

 

 

 

 

10.2

                  заміщення технологічного аміаку

 

 

 

 

10.3

                  повернення кредитних коштів

 

 

 

 

11

Рентна плата за транспортування аміаку трубопроводами

 

 

 

 

12

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

 

12.1

у т. ч.: транспортування аміаку споживачам України

 

 

 

 

12.2

транзит аміаку

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

13

Обсяг транспортування аміаку, тис. т

 

 

 

 

13.1

у т. ч. споживачам України

 

 

 

 

14

Обсяг вантажообігу, тис. т км

 

 

 

 

14.1

у т. ч. споживачам України

 

 

 

 

15

Питома собівартість, грн на 100 т км

 

 

 

 

16

Питомий тариф, грн на 100 т км

 

 

 

 

17

Рентабельність, %

 

 

 

 

18

Середня нормативна чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

19

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

20

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

21

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

22

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

 

М. П.
(за наявності)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Виконавець
_______________
    (номер телефону)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос