Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по вопросам организации психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 23.06.2015 № 650
действует с 28.07.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2015

м. Київ

N 650

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 липня 2015 р. за N 803/27248

Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції

Відповідно до пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 N 221,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про міжвідомчу комісію з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, що додається.

2. Управлінню у справах ветеранів та учасників антитерористичної операції (Тарасова О. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В. В.

 

Міністр

П. Розенко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності міжвідомчої комісії з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія).

2. Метою діяльності міжвідомчої комісії є розроблення рекомендацій щодо визначення критеріїв відбору підприємств, установ, організацій та закладів будь-якої форми власності, які здійснюватимуть заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції (далі - реабілітаційні установи), строків і періодичності проходження психологічної реабілітації постраждалими учасниками антитерористичної операції (далі - учасники АТО), діагностичних критеріїв рівня психологічної травми учасника АТО, інших питань, що стосуються організації та проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

3. У своїй діяльності міжвідомча комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі цим Положенням.

II. Основні функції та завдання

1. Основним завданням міжвідомчої комісії є розроблення рекомендацій щодо:

1) визначення критеріїв відбору реабілітаційних установ, які здійснюватимуть заходи з психологічної реабілітації учасників АТО з числа:

військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції;

працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення або залучалися до неї;

2) строків і періодичності проходження психологічної реабілітації учасниками АТО;

3) діагностичних критеріїв рівня психологічної травми учасника АТО;

4) інших питань, що стосуються організації та проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.

2. Міжвідомча комісія має право:

1) приймати рішення щодо:

надання рекомендацій з питань визначення критеріїв відбору реабілітаційних установ;

строків і періодичності проходження психологічної реабілітації учасниками АТО;

діагностичних критеріїв рівня психологічної травми учасника АТО;

інших питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, реабілітаційних установ необхідні для виконання покладених завдань документи та інші матеріали;

3) розглядати документи щодо реабілітаційних установ;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, реабілітаційних установ (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до повноважень комісії.

3. Міжвідомча комісія зобов'язана:

1) розглядати матеріали, що надходять до міжвідомчої комісії, відповідно до цього Положення;

2) приймати рішення в межах завдань, визначених у цьому Положенні;

3) забезпечувати прозорість та відкритість роботи міжвідомчої комісії та прийнятих нею рішень.

III. Склад міжвідомчої комісії

1. До складу міжвідомчої комісії входять представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, інших державних органів, наукових установ та громадських організацій (за їхньою згодою).

2. Комісія утворюється у складі голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря та її членів. Голова комісії та секретар комісії призначаються з числа працівників Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

3. Персональний склад міжвідомчої комісії на підставі пропозицій міністерств, інших державних органів, наукових установ і громадських організацій, зазначених у пункті 1 цього розділу, затверджується наказом Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

4. Голова міжвідомчої комісії:

1) очолює міжвідомчу комісію, здійснює загальне керівництво нею та забезпечує організацію її роботи;

2) скликає засідання комісії;

3) головує на засіданнях комісії;

4) визначає та затверджує порядок денний засідань комісії;

5) дає доручення членам комісії;

6) організовує в межах своїх повноважень взаємодію в роботі міжвідомчої комісії з міністерствами, іншими державними органами, науковими установами та громадськими організаціями;

7) підписує протоколи та рішення, що приймаються міжвідомчою комісією;

8) бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності міжвідомчої комісії;

9) вносить пропозиції про зміну персонального складу комісії.

5. У разі відсутності голови міжвідомчої комісії головує на засіданнях його перший заступник.

У разі відсутності голови міжвідомчої комісії та його першого заступника головує на засіданнях заступник голови міжвідомчої комісії.

6. Секретар міжвідомчої комісії організовує підготовку та розсилку повідомлень усім членам комісії про час і дату засідання, проекту порядку денного, веде та оформляє протокол засідання.

7. Члени міжвідомчої комісії мають право:

1) брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання комісії;

2) ознайомлюватися з матеріалами, поданими на її розгляд;

3) подавати клопотання, наводити свої обґрунтування, висловлювати міркування з питань, які розглядаються;

4) брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування.

8. Члени міжвідомчої комісії зобов'язані:

1) брати участь у роботі комісії;

2) бути особисто присутніми на засіданнях комісії;

3) виконувати відповідно до законодавства доручення голови комісії та його першого заступника або заступника у разі відсутності голови комісії.

IV. Організація роботи

1. Формою роботи міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам міжвідомчої комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання.

2. Засідання міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина усіх її членів.

Якщо засідання міжвідомчої комісії не відбулося з причин відсутності кворуму, то воно переноситься на інший день.

3. Підготовку матеріалів до розгляду міжвідомчою комісією, ведення і зберігання документації, пов'язаної з її роботою, забезпечує секретар міжвідомчої комісії. У разі відсутності з поважних причин секретаря виконання його обов'язків покладається за рішенням голови міжвідомчої комісії на одного з членів комісії.

4. Рішення міжвідомчої комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

5. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови міжвідомчої комісії.

6. Рішення міжвідомчої комісії оформляється протоколом, має рекомендаційний характер, підписується головою, секретарем і всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та скріплюється гербовою печаткою Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

7. Рішення міжвідомчої комісії секретар міжвідомчої комісії у разі потреби надсилає керівникам реабілітаційних установ, міністерств, інших державних органів, наукових установ і громадських організацій, зазначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

 

Начальник відділу соціальної
адаптації учасників АТО та
 військовослужбовців, звільнених
 у запас або відставку, Управління
 у справах ветеранів та учасників АТО

О. Тарасова

Опрос