Идет загрузка документа (215 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых форм для отражения бюджетными учреждениями результатов инвентаризации

Минфин
Протокол, Акт, Справка, Приказ от 17.06.2015 № 572
действует с 31.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2015

м. Київ

N 572

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2015 р. за N 788/27233

Про затвердження типових форм для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації:

Інвентаризаційний опис необоротних активів;

Інвентаризаційний опис запасів;

Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;

Звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів;

Звіряльну відомість результатів інвентаризації запасів;

Акт про результати інвентаризації грошових коштів;

Акт інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності;

Акт інвентаризації наявності фінансових інвестицій;

Акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами;

Акт інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання;

Акт інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;

Протокол інвентаризаційної комісії.

2. Затверджені цим наказом типові форми для відображення бюджетними установами результатів інвентаризації можуть застосовуватися юридичними особами, створеними відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.

3. Встановити, що для оформлення інвентаризації:

майна об'єктів державної власності застосовується Акт інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання, за формою згідно з додатком 2 до Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року N 1314;

основних фондів, які пропонуються до відчуження, застосовується Акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за формою згідно з додатком 2 до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року N 803;

об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма N НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року N 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за N 1580/10179;

наявності готівки застосовується Акт про результати інвентаризації наявних коштів за формою згідно із додатком 7 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л.

 

Міністр

Н. Яресько

 

_________________________________________________________________
                                                                      (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Інвентаризаційний опис необоротних активів

(основні засоби, нематеріальні активи1, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)

"____" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N _______ виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій (необхідне підкреслити), які обліковуються на субрахунку(ах) ___________________________________ та зберігаються ___________________________________________________________
                                                                   (номер та назва)                                                                                                                            (місцезнаходження2)
станом на "___" ____________ 20__ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на необоротні активи здано в бухгалтерську службу і всі необоротні активи, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа:

_______________________________________
(посада)

_______________________________________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали, прізвище)

Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 20__ р.,

                           закінчена "___" ____________ 20__ р.

____________
1 Для оформлення інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма N НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року N 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за N 1580/10179

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

При інвентаризації встановлено таке:

N з/п

Найменування, стисла характеристика та призначення об'єкта

Рік випуску (будів-
ництва) чи дата прид-
бання (вве-
дення в експлуа-
тацію) та виготов-
лювач

Номер

Один. вимір.

Фактична наявність

Відмітка про вибуття

За даними бухгалтерського обліку3

Інші відо-
мості

інвен-
тарний/
номенкла-
турний

завод-
ський

пас-
порта

кіль-
кість

первіс-
на (перео-
цінена) вар-
тість

кіль-
кість

первіс-
на (перео-
цінена) вар-
тість

сума зносу (накопи-
ченої аморти-
зації)

балан-
сова вар-
тість

строк корисного викорис-
тання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                    (прописом)

                             б) загальна кількість одиниць (фактично) _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                          (прописом)

                             в) вартість фактична ________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                      (прописом)

                             г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                               (прописом)

                             ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                           (прописом)

Голова комісії

_________________________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_________________________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з N _____ до N _____, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв'язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

____________
3 Графи 11 - 15 заповнюються бухгалтерською службою.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

______________________________________________________________
                                                                          (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Інвентаризаційний опис запасів

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N _______ виконано зняття фактичних залишків запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) _____________________________ та зберігаються _______________________________________________________________
                                                                (номер та назва)                                                                                                                       (місцезнаходження1)
станом на "___" ____________ 20__ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здано в бухгалтерську службу і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа:

_______________________________________
(посада)

_______________________________________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали, прізвище)

Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 20__ р.,

                           закінчена "___" ____________ 20__ р.

____________
1 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

При інвентаризації встановлено таке:

N з/п

Рахунок, субрахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Фактична наявність

За даними бухгалтерського обліку2

Інші відомості

найменування, вид, сорт, група

номенклатурний номер (за наявності)

кількість

вартість

сума

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                       (прописом)

                             б) загальна кількість одиниць (фактично) ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                            (прописом)

                             в) вартість фактична ____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                     (прописом)

                             г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку ______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                   (прописом)

                             ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку _______________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                          (прописом)

Голова комісії

_________________________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_________________________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_____________________________________
(ініціали, прізвище)

Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з N _____ до N _____, перевірені комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв'язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс

________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

____________
2 Графи 9 - 11 заповнюються бухгалтерською службою.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

_____________________________________________________________
                                                                   (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N ____ проведено зняття фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні станом на "___" ____________ 20__ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здано в бухгалтерську службу і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

 

Матеріально відповідальна особа:

___________________
(посада)

_________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 20__ р.,

                           закінчена "___" ____________ 20__ р.

При інвентаризації встановлено таке:

N з/п

Матеріальні цінності, на відповідальному зберіганні

Поза-
балан-
совий раху-
нок

Інвен-
тарний/
номенкла-
турний номер
(за наяв-
ності)

Оди-
ниця виміру

Фактична наявність

За даними бухгалтерського обліку1

Дата прий-
мання цін-
ностей на збері-
гання

Місце збері-
гання
2

Наймену-
вання поста-
чальника

ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

кіль-
кість

вар-
тість

кіль-
кість

вар-
тість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів __________________________________________
                                                                                                                                                           (прописом)

                              б) загальна кількість одиниць (фактично) _______________________________
                                                                                                                                                                 (прописом)

                              в) вартість фактична ________________________________________________
                                                                                                                                       (прописом)

                              г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку _______________
                                                                                                                                                                                                  (прописом)

                              ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку ______________________________
                                                                                                                                                                        (прописом)

Голова комісії

_______________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_______________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

_______________________
(посада)

___________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з N _____ до N _____, перелічено комісією в натурі за моєї присутності та внесено в опис. У зв'язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа: "__" ______ 20__ р.

___________
(підпис)

_______________
(ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

___________
(посада)

__________
(підпис)

______________
(ініціали, прізвище)

Вказані в даному описі дані та підрахунки перевірив:

________________
(посада)

__________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

"___" __________ 20__ р.

____________
1 Графи 9 - 10 заповнюються бухгалтерською службою.

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

______________________________________________________________
                                                                        (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Звіряльна відомість результатів інвентаризації необоротних активів1

(основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N ____ проведено інвентаризацію фактичної наявності необоротних активів, за результатами якої встановлено:

N з/п

Найменування, стисла характеристика та призначення об'єктів

Рік випуску (будівництва) чи дата придбання (введення в експлуатацію)

Одиниця виміру

Матеріально відповідальна особа

Номер

Результати інвентаризації

лишки

нестачі

інвен-
тарний/ номенкла-
турний

завод-
ський

пас-
порта

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Бухгалтер

___________________________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Голова інвентаризаційної комісії

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

Члени інвентаризаційної комісії:

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

____________
1 До відомостей включаються виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

______________________________________________________________
                                                                          (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Звіряльна відомість результатів інвентаризації запасів1

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N ____ проведено інвентаризацію фактичної наявності запасів, за результатами якої встановлено:

N з/п

Субра-
хунок

Матеріальні цінності

Матері-
ально відпові-
дальна особа

Одиниці виміру

Результати інвентаризації

Пересортиця

Нестачі, які можуть бути списані в межах норм природного убутку

Нестачі понад норми природного убутку

наймену-
вання, вид, сорт, група

номенкла-
турний номер (за наявності)

лишки

нестачі

лишки, які можуть бути зараховані в покриття нестач

нестачі, які можуть бути покриті лишками

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтер

___________________________
(підпис)

_______________________________________
(ініціали, прізвище)

 

Голова інвентаризаційної комісії

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

Члени інвентаризаційної комісії:

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

 

____________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

____________
1 До відомостей включаються виявлені розбіжності між даними бухгалтерського обліку і даними інвентаризаційних описів.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

____________________________________________________________
                                                                   (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт N ____
про результати інвентаризації грошових коштів1

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N _______ проведено інвентаризацію грошових коштів, які обліковуються на субрахунку(ах) __________________________
                                                                                                                                                                                (номер та назва)
станом на "___" ____________ 20__ р.

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг грошових коштів:

N з/п

Субрахунок

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Фактична наявність, згідно з випискою(ами)

За даними бухгалтерського обліку2

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Разом за актом:

      а) кількість порядкових номерів: ___________________________________________________
                                                                                                                                        (прописом)

      б) загальна сума (фактично) згідно з випискою(ами): ___________________________________
                                                                                                                                                                 (прописом)

      в) загальна сума за даними бухгалтерського обліку: ____________________________________
                                                                                                                                                            (прописом)

Голова комісії

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

N з/п

Субрахунок

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Лишки

Нестачі

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив:

___________________________
(посада)

___________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________
(підпис)

_________________________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

____________
1 Для інвентаризації наявності готівки застосовується Акт про результати інвентаризації наявних коштів, форма якого наведена у додатку 7 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320;

2 Графа 3 заповнюється бухгалтерською службою.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

______________________________________________________________
                                                                      (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт N __________
інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N ____ проведено інвентаризацію грошових документів, бланків суворої звітності станом на "___" ____________ 20__ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на грошові документи, бланки суворої звітності здано в бухгалтерську службу і всі грошові документи, бланки суворої звітності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа:

___________________________
(посада)

___________________
(підпис)

_________________________________
(ініціали, прізвище)

Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 20__ р.,

                           закінчена "___" ____________ 20__ р.

При інвентаризації грошових документів, бланків документів суворої звітності встановлено таке:

N з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності

Фактична наявність

За даними бухгалтерського обліку1

номер і серія

номінальна вартість

кількість

номер і серія

номінальна вартість

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

 

Х

 

 

Разом за актом: а) кількість порядкових номерів ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                      (прописом)

                           б) загальна кількість одиниць (фактично) ________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                      (прописом)

                           в) загальна сума номінальної вартості (фактично) ________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                     (прописом)

                           г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                   (прописом)

                           ґ) загальна сума номінальної вартості за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                             (прописом)

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті з N ______ до N _______, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв'язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перераховані в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

_________________________________
(підпис)

___________________________________________________
(ініціали, прізвище)

"___" _______________ 20__ р.

 

 

Голова комісії

_________________________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_________________________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

__________________________________
(ініціали, прізвище)

Результати інвентаризації:

N з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності

Лишки

Нестачі

1

2

3

4

1

 

 

 

......

 

 

 

......

 

 

 

Разом

 

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

____________________________
(посада)

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив:

____________________________
(посада)

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Матеріально відповідальна особа:

___________________________________
(підпис)

__________________________________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

____________
1 Графи 7 - 9 заповнюються бухгалтерською службою.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

______________________________________________________________
                                                                        (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт N __________
інвентаризації наявності фінансових інвестицій

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N ____ проведено інвентаризацію фінансових інвестицій станом на "___" ____________ 20__ р.

Інвентаризація: розпочата "___" ____________ 20__ р.,

                           закінчена "___" ____________ 20__ р.

При інвентаризації фінансових інвестицій встановлено таке:

N з/п

Об'єкти фінансових інвестицій (емітент)

Вид фінансової інвестиції

Фактична наявність

За даними бухгалтерського обліку1

назва

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

документ, що підтверджує фінансові інвестиції, номер і серія

номінальна вартість

строк погашення (дата і термін вкладу)

документ, що підтверджує фінансові інвестиції, номер і серія

вартість

номінальна

балансова

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

Х

Х

 

 

Разом за актом: а) кількість порядкових номерів ________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                      (прописом)

                           б) загальна кількість одиниць (фактично) _______________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                       (прописом)

                           в) номінальна вартість (фактично) ____________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                  (прописом)

                           г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                  (прописом)

                           ґ) номінальна вартість за даними бухгалтерського обліку _________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                              (прописом)

                           д) балансова вартість за даними бухгалтерського обліку __________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                          (прописом)

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті з N ______ до N _______, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв'язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перераховані в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

________________________________________
(підпис)

______________________________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Голова комісії

________________________________________
(посада)

______________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

________________________________________
(посада)

______________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

 

________________________________________
(посада)

______________________
(підпис)

____________________________________
(ініціали, прізвище)

Результати інвентаризації:

N з/п

Вид фінансової інвестиції

Лишки

Нестачі

1

2

3

4

1

 

 

 

......

 

 

 

......

 

 

 

Разом

 

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

____________________________
(посада)

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив:

____________________________
(посада)

_____________
(підпис)

___________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Пояснення щодо причин лишків чи недостач: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Матеріально відповідальна особа:

___________________________________
(підпис)

__________________________________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

____________
1 Графи 8 - 10 заповнюються бухгалтерською службою.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

____________________________________________________________
                                                                   (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт
інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N ______ проведено інвентаризацію розрахунків за дебіторською і кредиторською заборгованостями (доходами і витратами майбутніх періодів) станом на "___" ____________ 20__ р.

При інвентаризації встановлено таке:

1. За дебіторською заборгованістю

Дебітор

Найменування 
субрахунку

Сума дебіторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку
(витрати майбутніх періодів)

Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності
(додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)

найменування

ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

всього

у тому числі

заборго-
ваність, що підтверджена дебіторами

заборго-
ваність, що не підтверджена дебіторами

1

2

3

4

5

6

7

.....

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

 

 

 

 

2. За кредиторською заборгованістю

Кредитор

Найменування 
субрахунку

Сума кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку
(доходи майбутніх періодів)

Із загальної суми, вказаної в графі 4, зазначається заборгованість, за якою минув строк позовної давності
(додаток: довідка до акта інвентаризації розрахунків про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув)

найменування

ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

всього

у тому числі

заборго-
ваність, що підтверджена кредиторами

заборго-
ваність, що не підтверджена кредиторами

1

2

3

4

5

6

7

.....

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

 

 

 

 

Голова комісії

_________________________
(посада)

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

_________________________
(посада)

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________
(посада)

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

_________________________
(посада)

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

____________________________________________________________
                                                                   (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Довідка
до акта інвентаризації розрахунків від ____________ про дебіторську і кредиторську заборгованості, щодо яких строк позовної давності минув

"___" ____________ 20__ р.

N з/п

Дебітор (кредитор)

Дата, з якої минув строк позовної давності

Причини виникнення заборгованості

Сума заборгованості

Підстава виникнення заборгованості

Примітка

Найменування, місцезнахо- дження

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

дебітор-
ської

кредитор-
ської

1

2

3

4

5

6

7

8

9

....

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

 

 

Х

Х

Бухгалтер

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

____________________________________________________________
                                                                     (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт
інвентаризації дебіторської або кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка планується до списання

"___" ____________ 20__ р.,
(дата складання)

_____________________________________________________
(місце складання)

На підставі _______________________________________ від "___" ____________ 20__ р. N ______
                                                 (назва розпорядчого документа)
проведено інвентаризацію розрахунків за (дебіторською або кредиторською)1 заборгованістю станом на "___" ____________ 20__ р.

При інвентаризації встановлено таке:

Дебітор (кредитор)

Субрахунок

Сума дебіторської (кредиторської) заборгованості, за якою минула позовна давність і яка планується до списання

Найменування

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

N

назва

1

2

3

4

5

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

 

Голова комісії

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

____________
1 Необхідне підкреслити.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

____________________________________________________________
                                                                  (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Акт
інвентаризації розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків

"___" ____________ 20__ р.
(дата складання)

На підставі розпорядчого документа від "___" ____________ 20__ р. N ______ проведено інвентаризацію розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків станом на "___" ____________ 20__ р.

При інвентаризації встановлено таке:

П. І. Б. боржника

Причина виникнення заборгованості

Дата виникнення заборгованості

Дата прийняття рішення суду або іншого органу (добровільної згоди боржника) про відшкодування суми матеріальної шкоди чи дата пред'явлення установою позову

Сума заборгованості на дату інвентаризації

1

2

3

4

5

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

Разом

Х

Х

 

 

Голова комісії

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Члени комісії:

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

__________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

______________________________________________________________
                                                                          (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Протокол
інвентаризаційної комісії

 

"___" ____________ 20__ р.,
(дата складання)

__________________________________________________
(місце складання)

 

На підставі розпорядчого документа від "___" ___________ 20__ р. N ____ інвентаризація проводилася станом на "___" ___________ 20__ року
                                                                                                                (дата)                                                                                                                                                              (дата)
комісією у складі:

Голова _________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

Члени комісії: ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                      (прізвище, ініціали)
_______________________________________________________________________________________________________________________

За даними інвентаризації встановлено в наявності:

балансова вартість необоротних активів

загальною кількістю одиниць ______________, на суму (грн) ____________________________

Запасів

загальною кількістю одиниць ______________, на суму (грн) ____________________________

готівка у валюті: національній

на суму (грн) __________________,

 

                             іноземній

на суму (грн) __________________,

 

грошові кошти

 

 

             у валюті: національній

на суму (грн) __________________,

 

                             іноземній

на суму (грн) __________________,

 

грошових документів

загальною кількістю одиниць ____,

 

бланків документів суворої звітності

на суму (грн) _________________,

 

балансова вартість фінансових інвестицій

на суму (грн) __________________,

 

дебіторської заборгованості

на загальну суму (грн) __________,

у тому числі, за якою минув строк позовної давності ____,

кредиторської заборгованості

на загальну суму (грн)__________,

у тому числі, за якою минув строк позовної давності ____,

активи в дорозі - найменування активу

________________________________,

загальна кількість одиниць _________ на суму ___________.

Пропозиції щодо врегулювання виявлених розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних активів та зобов'язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться у звіряльних відомостях та актах інвентаризації:

N з/п

Найменування цінностей

Матеріально відповідальна особа

Результати згідно зі звіряльними відомостями:
лишки (+), нестачі (-)

Зарахування пересортиці

Списання в межах норм природного убутку

Списання понаднормових нестач і втрат

Оприбутку-
вання остаточних лишків

Остаточні нестачі

Причина лишків, нестач

лишки, зараховані у покриття нестач

нестачі, покриті лишками

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

кіль-
кість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Рішення щодо заборгованості, за якою строк позовної давності минув: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення щодо готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів і бланків документів суворої звітності:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії

____________________________________________
(посада)

____________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

____________________________________________
(посада)

____________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

 

____________________________________________
(посада)

____________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

 

____________________________________________
(посада)

____________________
(підпис)

______________________________________
(прізвище, ініціали)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос