Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности)

Минфин
Форма, Приказ от 16.06.2015 № 560
действует с 31.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2015

м. Київ

N 560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 липня 2015 р. за N 783/27228

Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України (Лапшин Ю. В.) в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.) у триденний строк після реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Міністр аграрної політики та
продовольства України

О. М. Павленко

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)


 

  

____________
* Юридичні особи, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

I. Розрахунок суми земельного податку

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками,
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Категорія земельних ділянок7

Документи, які засвідчують/
підтвер-
джують право власності/
користування

Державна реєстрація прав власності/
користування
(у разі наявності)

Кадастро-
вий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земель-
ної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка земель-
ної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автоном-
ній Республіці Крим або по області

Ставка податку
(%)

Річна сума земель-
ного податку

Пільга

Річна сума земель-
ного податку
(до сплати)
(к. 12 - к. 15)

вид права8

серія та номер доку-
мента

дата (мм.рррр)

номер

код пільги

розмір пільги9

сума пільги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Всього

х

х

х

х

х

 

х

х

х

 

х

х

 

 

II. Розрахунок суми орендної плати

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками,
гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Категорія земельних ділянок7

Документи, які засвідчують/
підтверджують право оренди земельної ділянки (договір оренди)

Державна реєстрація прав оренди земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

Розмір орендної плати
(%)

Річна сума орендної плати

дата
(мм.рррр)

номер

дата
(мм.рррр)

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Всього

х

х

х

х

х

 

х

х

 

III. Розрахунок податкового зобов'язання

Одиниці виміру:

гривні - з двома десятковими знаками

N
з/п

Сума зобов'язання, що підлягає сплаті за даними платника

Річна сума11

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень

Кві-
тень

Тра-
вень

Чер-
вень

Ли-
пень

Сер-
пень

Вере-
сень

Жов-
тень

Листо-
пад

Гру-
день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

Нараховано на 20__ рік, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення (р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712

Розмір заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

812

Розмір завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

Сума штрафу (к. 4 - 15 р. 7 х 3 % або 5 %)14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012

Сума пені15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Доповнення до декларації16

на

 

арк.

N
з/п

Зміст доповнення16:

 

 

 

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)
  

___________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

                                    М. П. (за наявності)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)
  

_________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" __________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

                      За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                  (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)
 

____________
1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного податку або орендної плати).

2 Заповнюється в разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

3 Заповнюється в разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Зазначається місяць в разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

5 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

6 Зазначається за бажанням платника.

7 Інформація щодо категорії / цільового призначення земель має відповідати інформації, що зазначена в документах, які засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками. Проставляється двозначний номер арабськими цифрами згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року N 1011/18306:

01 - землі сільськогосподарського призначення
       (якщо землі відносяться до сільськогосподарських угідь, то замість "01" зазначається категорія:
       1А - рілля;
       1Б - багаторічні насадження;
       1В - сіножаті;
       1Г - пасовища;
       1Д - перелоги);

02 - землі житлової забудови;

03 - землі громадської забудови;

04 - землі природно-заповідного фонду;

05 - землі іншого природоохоронного призначення;

06 - землі оздоровчого призначення;

07 - землі рекреаційного призначення;

08 - землі історико-культурного призначення;

09 - землі лісогосподарського призначення;

10 - землі водного фонду;

11 - землі промисловості;

12 - землі транспорту;

13 - землі зв'язку;

14 - землі енергетики;

15 - землі оборони;

16 - землі запасу;

17 - землі резервного фонду;

18 - землі загального користування.

8 Зазначається вид права: 1 - власність; 2 - постійне користування; 3 - оренда.

9 Зазначається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано.

10 За потреби кількість рядків розділів I та/або II може бути збільшено або зменшено.

11 Значення колонки 3 рядка 3 розділу III має відповідати значенню колонки 16 рядка 2 розділу I декларації або колонки 11 рядка 2 розділу II декларації.

12 Рядки 4 - 10 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань.

13 Рядок 3 розділу III цієї декларації або рядок 5 декларації в редакціях наказу Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за N 42/18780, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

14 Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

15 Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

16 Надається за бажанням платника відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос