Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения экзамена комиссией по вопросам сдачи экзамена по наследственному праву должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными на совершение нотариальных действий

Минюст
Порядок, Приказ от 25.06.2015 № 1075/5
редакция действует с 10.02.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2015

м. Київ

N 1075/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2015 р. за N 760/27205

Про затвердження Порядку проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства юстиції України
 від 2 березня 2018 року N 590/5
,
від 13 січня 2020 року N 109/5

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій, що додається.

2. Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу (Зусік Т. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 20 жовтня 2014 року N 1709-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань спадкування", але не раніше дня офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

 

Міністр

П. Петренко

 

Порядок
проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій

1. Цим Порядком визначається механізм проведення іспиту комісією з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій (далі - Комісія).

2. До складу Комісії входять три представники Мін'юсту та чотири нотаріуси України, делеговані Нотаріальною палатою України.

Нотаріус може бути делегований до Комісії за умови, якщо він не був членом попередніх складів Комісії, має безперервний стаж роботи нотаріусом не менш як 15 років та щодо нього не застосовувалися дисциплінарні стягнення (державний нотаріус) або його діяльність не зупинялася (приватний нотаріус) у зв'язку з допущеними порушеннями законодавства.

3. Головою Комісії є Міністр юстиції.

Заступник голови Комісії обирається з числа її членів на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.

4. Голова Комісії визначає дату, час і місце проведення засідання Комісії, організовує роботу Комісії та розподіляє обов'язки між її членами.

5. Секретар Комісії призначається головою Комісії з числа представників Мін'юсту.

Секретар Комісії забезпечує підготовку та проведення засідань Комісії, ведення протоколів засідань, ведення обліку та зберігання справ.

6. Комісія:

приймає рішення про допуск або відмову в допуску до складання іспиту;

проводить іспит;

на підставі результатів складеного іспиту приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України посадовим особам органів місцевого самоврядування, уповноваженим на вчинення нотаріальних дій (далі - уповноважені посадові особи), свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.

7. До складання іспиту допускаються дієздатні особи, які мають вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше трьох років та успішно пройшли стажування в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, не мають судимості.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Засідання Комісії є правоможним у разі участі в ньому не менше двох третин її складу.

9. Іспити проводяться Комісією в міру необхідності (за наявності поданих для проведення іспиту документів).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

10. Повідомлення про проведення іспиту Комісією розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дати проведення іспиту.

11. Повідомлення про проведення іспиту повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення іспиту із зазначенням кінцевого строку подачі документів до Комісії. У повідомленні може міститися додаткова інформація.

12. Уповноважена посадова особа, яка успішно пройшла стажування та має намір складати іспит, особисто подає заяву на ім'я керівника органу місцевого самоврядування про внесення до Комісії подання про її допуск до іспиту не пізніше ніж за п'ятнадцять календарних днів до дня проведення іспиту. Заява підлягає реєстрації в установленому порядку.

Орган місцевого самоврядування на підставі заяви уповноваженої посадової особи направляє до Міністерства юстиції України подання разом з документами, передбаченими в пункті 13 цього Порядку, не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення іспиту.

13. До подання додаються такі документи:

копія заяви уповноваженої посадової особи щодо намірів складати іспит на ім'я керівника органу місцевого самоврядування;

копія диплома про вищу юридичну освіту;

копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;

копії першої, другої сторінок паспорта громадянина України та сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання фізичної особи;

копія довідки про відсутність судимості (дійсна протягом 30 календарних днів з дня видачі);

копія наказу про проходження стажування відповідного територіального органу Міністерства юстиції;

(абзац сьомий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2020 р. N 109/5)

копія висновку про проходження стажування, складеного керівником стажування та затвердженого начальником відповідного територіального органу Міністерства юстиції.

(абзац восьмий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 13.01.2020 р. N 109/5)

14. Копії документів, передбачених пунктом 13 цього Порядку, засвідчуються в установленому законодавством порядку.

15. У разі якщо органом місцевого самоврядування подано всі передбачені цим Порядком документи, вони формуються відповідальною особою визначеного департаменту (далі - Департамент) в особову справу уповноваженої посадової особи, яка має намір складати іспит.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

16. Подання органу місцевого самоврядування про допуск уповноваженої посадової особи, що надійшло до Комісії, реєструється у відповідному журналі реєстрації подань, що зберігається у справах Департаменту.

17. У разі якщо до Комісії надійшло подання органу місцевого самоврядування про допуск до складання іспиту уповноваженої посадової особи, яка є членом сім'ї або близьким родичем члена Комісії, такий член Комісії не бере участь у розгляді будь-яких питань, що стосуються складання іспиту цією особою.

У цьому Порядку під поняттям "член сім'ї або близький родич" слід розуміти чоловіка (дружину) члена Комісії, його дітей, батьків, рідних братів і сестер, діда, бабу, онуків, усиновлювачів, усиновлених та інших осіб за умови їх постійного проживання із членом Комісії і ведення з ним спільного господарства.

18. Комісія на підставі подання органу місцевого самоврядування в строк не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення іспиту розглядає подані заінтересованими особами документи та приймає рішення про допуск до складання іспиту чи про відмову у такому допуску.

19. Уповноваженим посадовим особам, яким відмовлено в допуску до складання іспиту, Комісія у п'ятиденний строк надсилає витяг з відповідного рішення Комісії, засвідчений підписом секретаря Комісії, із зазначенням причин такої відмови.

20. Повідомлення про допуск уповноважених посадових осіб до складання іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення іспиту.

Повідомлення про допуск до складання іспиту повинно містити прізвища, імена та по батькові осіб з відміткою про допуск або відмову в допуску до його складання, а також графік проведення іспиту.

У разі зміни графіка, а також місця проведення іспиту Комісія не пізніше ніж за добу повідомляє про це осіб, допущених до його складання, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

У день проведення іспиту уповноважена посадова особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, для чого пред'являє паспорт громадянина України.

21. Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення електронного анонімного тестування (далі - система).

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування системи з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення системи розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування системи, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері системи, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

(пункт 21 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

22. Пункт 22 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

23. Пункт 23 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5,
у зв'язку з цим пункти 24 - 54
 вважати відповідно пунктами 22 - 52)

22. Приміщення для проведення іспиту має забезпечувати індивідуальну роботу над екзаменаційним завданням.

Уповноважені посадові особи, які беруть участь у складанні іспиту, у разі потреби можуть залишати приміщення до закінчення цього іспиту виключно в супроводі члена Комісії.

Під час складання іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручники, навчальні посібники, електронні книги тощо), а також засоби зв'язку. При користуванні під час складання іспиту зазначеними та іншими джерелами інформації або засобами зв'язку така особа за рішенням Комісії відсторонюється від участі у складанні іспиту і вважається такою, що не склала його.

23. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними для всіх осіб умовами щодо доступу до інформації стосовно процедури проведення іспиту, місця складання та тривалості іспиту, а також щодо кількості та ступеня складності екзаменаційних завдань та відкритості інформації про результати іспиту.

24. Іспит проводиться у вигляді електронного анонімного тестування.

25. Екзаменаційні завдання електронного анонімного тестування розробляються Департаментом виключно з питань спадкового права.

26. Екзаменаційні завдання формуються безпосередньо системою для кожної уповноваженої посадової особи індивідуально шляхом генерування у довільній формі переліку тестових питань та завдань.

27. Уповноважена посадова особа перед початком іспиту отримує у секретаря Комісії на вибір ім'я входу та пароль для реєстрації у системі.

Ім'я входу та пароль роздруковуються в двох примірниках, один з яких скріплюється підписом уповноваженої посадової особи.

Примірник імені входу та пароля, що знаходиться у секретаря Комісії, розкривається для верифікації після отримання результатів електронного анонімного тестування.

28. Після отримання імені входу та відповідного пароля всіма уповноваженими посадовими особами секретар Комісії роз'яснює порядок проведення іспиту, а також демонструє процедуру виконання електронного анонімного тестування в системі.

29. Загальний час електронного анонімного тестування становить три години.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

Перебіг часу для кожної уповноваженої посадової особи розпочинається індивідуально після її авторизації у системі з моменту підтвердження запиту системи на початок тестування.

30. У разі неможливості продовження електронного анонімного тестування з технічних причин у засіданні Комісії оголошується перерва до їх усунення.

31. Електронне анонімне тестування складається з теоретичної та практичної частин.

32. Екзаменаційні завдання теоретичної та практичної частин електронного анонімного тестування можуть виконуватися в довільному порядку.

33. Теоретична частина електронного анонімного тестування включає в себе 50 тестових питань.

(абзац перший пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

До кожного питання пропонуються декілька варіантів відповідей, один з яких є правильним.

(абзац другий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

У разі необхідності питання може бути пропущене, в такому випадку є можливість відповісти на нього пізніше.

На виконання теоретичної частини електронного анонімного тестування відводиться одна година тридцять хвилин.

(пункт 33 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

Оцінювання теоретичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою.

Кожна правильна відповідь оцінюється системою в один бал, неправильна - в нуль балів.

Якщо не обрано жодної відповіді, у тому числі у зв'язку зі спливом встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

Теоретична частина вважається виконаною, якщо набрано не менше тридцяти п'яти балів. У цьому випадку уповноважена посадова особа автоматично допускається системою до практичної частини.

(пункт 33 доповнено абзацом восьмим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі у зв'язку із закінченням часу, відведеного для виконання теоретичної частини, електронне анонімне тестування автоматично припиняється системою та уповноважена посадова особа вважається такою, що не склала кваліфікаційний іспит.

(пункт 33 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

34. Практична частина електронного анонімного тестування включає в себе такі завдання:

три проекти нотаріальних документів;

(абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

три задачі.

35. На виконання практичної частини електронного анонімного тестування відводиться одна година тридцять хвилин.

Оцінювання практичної частини електронного анонімного тестування здійснюється системою.

(пункт 35 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

36. Завдання "проект нотаріального документа" викладається у вигляді трьох текстів різних проектів нотаріальних документів, кожний з яких містить п'ять помилок змістового характеру.

(абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

До кожного тексту проекту нотаріального документа пропонуються не менше десяти варіантів помилок, з яких п'ять є правильними.

Надання відповіді на це завдання полягає у виявленні в кожному з трьох текстів проектів нотаріальних документів п'яти помилок та їх виборі із запропонованих системою варіантів у порядку розташування цих помилок у тексті документа.

(абзац третій пункту 36 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

37. Правильно вибрана помилка оцінюється системою в один бал.

Якщо не обрано жодної помилки із запропонованих системою варіантів, у тому числі у зв'язку зі спливом встановленого часу, така відповідь оцінюється системою в нуль балів.

38. Завдання "задача" викладається у вигляді трьох окремих текстів з описом конкретних казусів із нотаріальної практики щодо оформлення спадкових прав.

До кожної задачі пропонується п'ять варіантів відповідей, один з яких є правильним та оцінюється системою в п'ять балів, решта - неправильні, що полягає в їх неповноті, хибності аргументації тощо. Неправильні відповіді оцінюються системою в нуль балів.

39. Якщо не обрано жодної правильної відповіді, у тому числі у зв'язку зі спливом встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

40. Після закінчення виконання практичної частини електронного анонімного тестування або часу, відведеного для її виконання, тестування автоматично припиняється системою незалежно від стану виконання завдання.

(пункт 40 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

41. Результати виконання практичної частини електронного анонімного тестування виводяться системою у вигляді відповідного повідомлення.

(пункт 41 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

42. Практична частина електронного анонімного тестування вважається виконаною, а уповноважена посадова особа такою, що склала кваліфікаційний іспит, якщо за результатами виконання практичної частини набрано не менше двадцяти балів.

(пункт 42 у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 02.03.2018 р. N 590/5)

43. Після закінчення виконання електронного анонімного тестування всіма особами або часу, відведеного для його виконання, секретарем Комісії формується та роздруковується екзаменаційна відомість.

44. Екзаменаційна відомість містить перелік імен входу осіб, які проходили електронне анонімне тестування, кількість набраних за кожне завдання балів та вільне поле для зазначення прізвищ, імен та по батькові осіб, яке заповнюється після ідентифікації результатів електронного анонімного тестування.

45. Ідентифікація результатів електронного анонімного тестування здійснюється секретарем Комісії після формування екзаменаційної відомості у присутності всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні.

Прізвища, імена і по батькові осіб, що складали іспит, заносяться секретарем Комісії до роздрукованої екзаменаційної відомості, яка скріплюється підписами всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні.

46. Після закінчення іспиту секретарем Комісії складається протокол, у якому зазначаються час та місце проведення іспиту; прізвища, імена та по батькові всіх членів Комісії, що беруть участь у засіданні; прізвища, імена та по батькові осіб, що складали іспит; результати електронного анонімного тестування із зазначенням отриманого особами імені доступу; прізвища, імена та по батькові осіб, які склали та які не склали іспит.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.

Комісія на підставі результатів складеного іспиту приймає рішення про видачу або відмову у видачі Міністерством юстиції України уповноваженій посадовій особі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.

47. Після закінчення іспиту Комісія оголошує результати його проведення шляхом розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в день ухвалення Комісією відповідного рішення.

48. Уповноваженим посадовим особам, які не склали іспит, Комісія в п'ятиденний строк надсилає витяг з рішення Комісії про відмову у видачі Міністерством юстиції України свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, засвідчений підписом секретаря Комісії.

49. Рішення Комісії щодо уповноважених посадових осіб, допущених до вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, разом з особовими справами цих осіб у п'ятиденний строк з дня його прийняття передаються до Департаменту для видачі таким особам свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.

50. Уповноважені посадові особи, які не склали іспит, допускаються до наступного його складання за поданням відповідного органу місцевого самоврядування з урахуванням вимог, визначених цим Порядком.

51. Протоколи про проведення іспитів разом з екзаменаційними відомостями зберігаються у справах Комісії протягом трьох років з дня ухвалення Комісією відповідного рішення.

52. Рішення Комісії може бути оскаржене у судовому порядку.

 

Директор Департаменту
нотаріату та фінансового моніторингу

Т. В. Зусік

Опрос