Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Порядку открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы Украины

Минфин
Приказ от 05.06.2015 № 541
действует с 10.07.2015

Зміни до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

1. У розділі I:

1) у пункті 1.2:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"депозитні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Казначейства для операцій з коштами, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим;

доповнити абзац сьомий новим реченням такого змісту: "До небюджетних рахунків відносяться депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, рахунки державних цільових фондів, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів;";

2) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"1.9. Орган Казначейства може здійснювати дистанційне обслуговування клієнта шляхом укладання договору про дистанційне обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт казначейства - Казначейство".

1.10. Казначейство може надавати за письмовим зверненням головного розпорядника бюджетних коштів право доступу електронного перегляду рахунків розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлених структурних підрозділів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

1.11. До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у графах додатків до цього Порядку "Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" проставляється код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

перше речення абзацу третього після слів "порядок їх зарахування," доповнити словами "а також код та назва території,";

у першому реченні підпункту 2.1.3 слова і цифри "та документи, передбачені підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цього розділу" виключити;

2) підпункти 2.2.1, 2.2.2 пункту 2.2 виключити.

3. У розділі III:

1) у пункті 3.4 слово ", сьомим" виключити та слова і цифри "пунктом 7.4 розділу VII" замінити словами і цифрами "пунктом 8.4 розділу VIII";

2) у пункті 3.5:

слова "(кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)" замінити словами "державного або місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів для розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів відповідні рахунки відкриваються органами Казначейства за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.";

3) в абзаці четвертому пункту 3.6 слова "протягом трьох робочих днів" замінити словами "не пізніше наступного робочого дня".

4. У пункті 4.2 розділу IV слова та цифри "пункту 7.5 розділу VII" замінити словами та цифрами "пункту 8.5 розділу VIII".

5. У пункті 5.4 розділу V слова та цифри "пунктом 7.6 розділу VII" замінити словами та цифрами "пунктом 8.6 розділу VIII".

6. Абзац сьомий пункту 6.6 розділу VI виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

7. Доповнити Порядок після розділу VI новим розділом VII такого змісту:

"VII. Зміна рахунків клієнтів

7.1. Зміною рахунків клієнтів органу Казначейства вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів за ініціативою органів Казначейства, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі реквізити рахунків клієнтів.

Зміна реквізитів рахунків клієнтів здійснюється органом Казначейства у разі:

реорганізації органів Казначейства (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення);

зміни аналітичних параметрів рахунків клієнтів, у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів.

У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків органами Казначейства не формуються.

7.2. Про зміну рахунків органи Казначейства своєчасно повідомляють клієнтів.

7.3. Органи Казначейства подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про зміну рахунків клієнтів у порядку, встановленому законодавством.

7.4. У разі зміни реквізитів рахунків клієнтів у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в частині зміни коду та найменування органу Казначейства рахунки клієнтів не закриваються.

За новим місцем обслуговування укладається договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Для формування справ з юридичного оформлення рахунків клієнти подають картку із зразками підписів та відбитка печатки разом з копіями документів, визначених абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI цього Порядку, перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи.

Підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці, які не є розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, також подають документи, визначені підпунктами "б" і "в" пунктів 5.1 та 5.2 розділу V цього Порядку.".

У зв'язку з цим розділ VII вважати розділом VIII.

8. У розділі VIII:

1) у пункті 8.4:

у підпункті "а" слова "бюджету (кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)" замінити словами "державного або місцевих бюджетів (кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, а до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)";

в абзаці другому підпункту "б" слова "на інший рахунок клієнта (відкритий правонаступником рахунок)" замінити словами "на інший рахунок клієнта або рахунок, відкритий правонаступником";

2) у пункті 8.6 слово та цифри "пункті 7.4" замінити словом та цифрами "пункті 8.4".

9. У тексті Порядку та додатках до Порядку слова "орган доходів і зборів" в усіх відмінках і числах замінити словами "територіальний орган Державної фіскальної служби" у відповідних відмінках і числах.

10. У пункті 1 додатка 2 до Порядку цифри "2.3.12" замінити цифрами "2.3.15".

11. Додаток 7 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 8 - 13 вважати відповідно додатками 7 - 12. У тексті Порядку посилання на додатки 8 - 13 замінити посиланнями відповідно на додатки 7 - 12.

12. У додатках 7, 9 - 12 до Порядку слова "Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету / код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" замінити словами "Код програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)".

13. У додатку 12 слова "або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків)" замінити словами "(серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби та мають відмітку в паспорті)".

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

Опрос