Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности в случаях аренды недвижимого военного имущества

Минобороны
Положение, Приказ от 06.04.2015 № 156
редакция действует с 17.11.2017

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2015

м. Київ

N 156

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 червня 2015 р. за N 699/27144

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства оборони України
 від 25 вересня 2017 року N 493

Відповідно до статті 7 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", статей 7, 10 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року N 778 "Про затвердження Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

Заступник Голови Фонду
державного майна України

Ю. Нікітін

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна (далі - конкурс).

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

конкурсна документація - документи, що надсилаються (подаються особисто) суб'єктом оціночної діяльності до конкурсної комісії для участі в конкурсі, відповідно до пункту 4 розділу II цього Положення;

конкурсна пропозиція - пропозиція суб'єкта оціночної діяльності щодо вартості та строку надання послуг з оцінки військового майна, умов розрахунків;

орендодавці - військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил України, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, обліковують на балансових рахунках нерухоме військове майно, ведуть відокремлене господарство, мають кошторис надходжень та видатків, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності в Збройних Силах України і мають вид господарської діяльності "Здавання в оренду власного нерухомого майна" та безпосередньо здійснюють цю діяльність;

суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, який надіслав (подав особисто) до конкурсної комісії конкурсну документацію, що відповідає умовам конкурсу.

3. Це Положення застосовується орендодавцями у випадках, якщо вартість виконання послуг з незалежної оцінки нерухомого військового майна менша 200 тис. грн.

У випадках, якщо вартість виконання послуг з незалежної оцінки нерухомого військового майна дорівнює або перевищує 200 тис. грн, закупівля цих послуг здійснюється відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

(пункт 3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 25.09.2017 р. N 493)

4. Конкурс здійснюється конкурсними комісіями (далі - комісія), утвореними у складі 5 - 7 осіб квартирно-експлуатаційними відділами (квартирно-експлуатаційними частинами, Київським квартирно-експлуатаційним управлінням) (далі - КЕВ (КЕЧ, ККЕУ)), у межах відповідальності яких розташоване нерухоме військове майно, яке планується до передачі в оренду.

Кількісний та персональний склад комісії (голова, секретар та члени комісії) визначається наказом КЕВ (КЕЧ, ККЕУ).

5. До складу комісії включаються представники КЕВ (КЕЧ, ККЕУ). Крім того, за письмовим рішенням органу військового управління, у підпорядкуванні якого перебуває орендодавець, до складу комісії може бути включено його представника (за згодою) та (або) уповноваженого представника територіального структурного підрозділу органу військового управління, на який покладено здійснення функцій внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України (за згодою).

6. Очолює комісію голова. Голова комісії в межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

надає доручення, обов'язкові до виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;

підписує протокол засідання комісії;

підписує інформаційні повідомлення про оголошення та про результати конкурсу для оприлюднення в офіційних друкованих засобах масової інформації відповідного рівня та на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

7. Секретар комісії:

забезпечує виконання доручень голови комісії;

забезпечує скликання комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

оформляє протоколи засідань комісії;

заповнює відомість підсумків голосування;

готує, підписує у голови комісії, затверджує у начальника КЕВ (КЕЧ, ККЕУ) та надсилає для оприлюднення в офіційних друкованих засобах масової інформації відповідного рівня та на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України інформаційні повідомлення про оголошення та про результати конкурсу.

8. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки, з інших поважних причин) їх повноваження наказом КЕВ (КЕЧ, ККЕУ) надаються будь-якому з членів комісії.

9. У конкурсі приймають участь суб'єкти оціночної діяльності, які:

отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;

мають чинне кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, видане відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

мають свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, видане відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 червня 2013 року N 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 937/23469;

до встановленого в інформаційному повідомленні про оголошення конкурсу терміну надали документи, передбачені пунктом 4 розділу II цього Положення.

II. Підготовка до проведення конкурсу

1. Інформація про проведення конкурсу містить:

дату, час і місце його проведення;

умови конкурсу;

інформацію про об'єкт оцінки (назва, місцезнаходження);

кінцевий термін подання документів;

строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

перелік документів, які подаються на розгляд комісії;

відомості про місцезнаходження комісії, контактні номери телефонів.

2. Інформація про проведення конкурсу публікується не пізніше ніж за 14 календарних днів до оголошеної дати проведення конкурсу в офіційних друкованих засобах масової інформації відповідного рівня та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

3. Учасники конкурсу для участі в конкурсі надсилають (або подають особисто) до комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, що в ньому містяться. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації, завіряються відміткою "Згідно з оригіналом" із зазначенням дати завірення копії, назви посади, ініціалів та прізвища уповноваженої особи, яка завіряє копію, та її особистим підписом.

(пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства оборони України від 25.09.2017 р. N 493)

4. Конкурсна документація включає:

заяву про участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності (додаток 1);

копії установчих документів суб'єкта оціночної діяльності (для юридичних осіб);

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювача;

копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

копію свідоцтва про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

конкурсну пропозицію.

5. Конкурсна пропозиція подається в окремо запечатаному конверті з відміткою "Конкурсна пропозиція".

III. Порядок проведення конкурсу

1. Засідання комісії проводиться в разі присутності більше половини її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників конкурсу.

2. Конверти з конкурсною документацією, які надійшли від учасників конкурсу, розпечатуються на засіданні комісії.

3. У разі несвоєчасного подання або подання неповного комплекту конкурсної документації до комісії відповідно до пункту 4 розділу II цього Положення комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення учасника конкурсу до участі в конкурсі та повертає йому після затвердження протоколу засідання комісії конкурсну документацію.

4. Переможець конкурсу визначається за основними критеріями згідно з Методикою визначення переможця конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності за основними критеріями (додаток 2).

Якщо два або більше учасники конкурсу отримують однакову кількість балів, розрахованих відповідно до додатка 2 до цього Положення, комісія для визначення переможця конкурсу враховує додаткові критерії, до яких належать:

досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

кількість та якість виконаних учасником конкурсу договорів на проведення оцінки майна, укладених з орендодавцями.

5. Рішення комісії щодо визначення переможця конкурсу приймається шляхом рейтингового голосування, результати якого заносяться до Відомості підсумків голосування (додаток 3).

Якщо під час рейтингового голосування два або більше учасників конкурсу мають однакову кількість голосів, то вирішальним є голос голови комісії.

6. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і протягом трьох робочих днів після проведення конкурсу затверджується начальником КЕВ (КЕЧ, ККЕУ).

7. Результати конкурсу оголошуються в тому самому порядку, в якому його було оголошено.

IV. Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

1. Конкурс вважається таким, що не відбувся:

якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі;

якщо тільки один учасник конкурсу подав конкурсну документацію, що відповідає вимогам пункту 4 розділу II цього Положення та умовам конкурсу.

У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

2. На підставі затвердженого начальником КЕВ (КЕЧ, ККЕУ) протоколу конкурсу орендодавці укладають з переможцем конкурсу договір на проведення оцінки окремо визначеного нерухомого військового майна.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного
квартирно-експлуатаційного
управління Збройних Сил України
полковник

А. М. Берназ

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсному відборі суб'єктів оціночної діяльності

Заявник ______________________________________________________________________________
                                                     (найменування заявника або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи))

Керівник _____________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________

_______________
(телефон)

________________
(телефакс)

________________
(телекс)

_____________________
(адреса електронної пошти)

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки нерухомого військового майна
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (повна назва об'єкта)

"___" ____________ 20__ року
              (дата заповнення заяви)

_________________________
(підпис керівника)

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 25.09.2017 р. N 493)

 

МЕТОДИКА
визначення переможця конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності за основними критеріями

1. До основних критеріїв конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого військового майна відносяться:

вартість виконання робіт;

строки виконання робіт з оцінки;

умови розрахунків (відстрочки платежів).

2. Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно із розрахунку, що максимально можлива кількість балів за основними критеріями дорівнює 100, у тому числі:

за критерієм "вартість виконання робіт" - 50 балів;

за критерієм "строк виконання робіт з оцінки" - 40 балів;

за критерієм "умови розрахунків (відстрочки платежів)" - 10 балів.

3. Кількість балів за критерієм "вартість виконання робіт" (Б1) визначається таким чином. Конкурсній пропозиції, яка за цим критерієм є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів (50). Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою

Б1 = Вмін / Вобчисл х 50,

де Вмін - найменша вартість виконання робіт з оцінки серед усіх, запропонованих учасниками конкурсу, грн;

Вобчисл - вартість виконання робіт з оцінки, запропонована учасником конкурсу, для якого розраховується Б1, грн.

4. Кількість балів за критерієм "строк виконання робіт" (Б2) визначається таким чином. Конкурсній пропозиції, яка за цим критерієм є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів (40). Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою

Б2 = Смін / Собчисл х 40,

де Смін - найменший строк виконання робіт з оцінки серед усіх, запропонованих учасниками конкурсу, діб;

Собчисл - строк виконання робіт з оцінки, запропонований учасником конкурсу, для якого розраховується Б2, грн.

5. Кількість балів за критерієм "умови розрахунків" (Б3) визначається таким чином. Конкурсній пропозиції, яка за критерієм "умови розрахунків" є найвигіднішою (найдовшою), присвоюється максимально можлива кількість балів (10). Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою

Б3= Робчисл / Рмакс х 10,

де Рмакс - найдовший строк відстрочки платежу серед усіх, запропонованих учасниками конкурсу, діб;

Робчисл - строк відстрочки платежу, запропонований учасником конкурсу, для якого розраховується Б3, грн.

Загальна кількість балів (Бзаг) кожного учасника конкурсу за усіма критеріями розраховується за формулою

Бзаг = Б1 + Б2 + Б3.

 

ВІДОМІСТЬ
підсумків голосування

Об'єкт оцінки
__________________________________________________________________________

N
з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

за

проти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос