Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики оценки конкурсных предложений участников конкурса по привлечению бюджетных средств для предоставления социальных услуг

Министерство социальной политики Украины
Методика, Приказ от 26.03.2015 № 332
действует с 26.06.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2015

м. Київ

N 332

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 травня 2015 р. за N 625/27070

Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

Відповідно до пункту 21 Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року N 324,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, що додається.

2. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг (Суліма О. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Мущиніна.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник
Міністра фінансів України

Р. Качур

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

МЕТОДИКА
оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає загальні підходи та порядок оцінки конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб'єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року N 324 (далі - Порядок).

2. У цій Методиці нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

зведена оціночна відомість - документ, що складається на підставі індивідуальних оціночних відомостей, в якому щодо кожної конкурсної пропозиції зазначаються бали, виставлені членами конкурсної комісії, а також загальна сума балів;

індивідуальна оціночна відомість - документ, що заповнюється членом конкурсної комісії, в якому зазначаються бали, виставлені членом конкурсної комісії щодо конкурсних пропозицій за кожним критерієм оцінки;

конкурсна комісія - постійно діючий робочий орган, що утворюється замовником соціальних послуг для організації, проведення конкурсів та розгляду конкурсних пропозицій;

критерій оцінки - показник або сукупність показників, що відображають ступінь відповідності конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

оцінка конкурсних пропозицій - перевірка відповідності конкурсної пропозиції вимогам, установленим Порядком, а також вимогам, визначеним замовником соціальних послуг, які зазначені в оголошенні про проведення конкурсу;

умови конкурсу - вимоги до учасників конкурсу та конкурсних пропозицій, визначені замовником соціальних послуг та зазначені в оголошенні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - недержавний суб'єкт, що надає соціальні послуги, який виявив намір узяти участь у конкурсі та подав конкурсну пропозицію.

Інші терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про соціальні послуги" та Порядку.

3. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється членами конкурсної комісії з дотриманням таких принципів:

конкурентність - порівняння під час оцінки двох та більше конкурсних пропозицій;

неупередженість - об'єктивна оцінка конкурсних пропозицій;

компетентність - використання при оцінці конкурсних пропозицій фахових знань та практичного досвіду членів конкурсної комісії;

колегіальність - формування під час оцінки узгодженої колективної думки членів конкурсної комісії щодо конкурсних пропозицій.

4. При оцінці конкурсних пропозицій не допускається конфлікт інтересів (термін "конфлікт інтересів", а також способи його запобігання та врегулювання вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції").

5. Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію за результатами перевірки дотримання:

строку подання конкурсних пропозицій (встановлюється, чи подано конкурсну пропозицію (у паперовій та електронній формах) за місцезнаходженням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу, протягом 30 днів з дати оприлюднення оголошення у друкованому виданні місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті замовника соціальних послуг);

вимог щодо оформлення конкурсних пропозицій, установлених Порядком та/або визначених замовником соціальних послуг та зазначених в оголошенні про проведення конкурсу.

У разі якщо оголошення про проведення конкурсу оприлюднене у друкованому виданні та/або на веб-сайті замовника соціальних послуг у різні дні, строк подання конкурсних пропозицій визначається, виходячи з пізнішої дати оприлюднення.

При поданні конкурсної пропозиції особисто датою її подання вважається дата реєстрації вхідної документації замовником соціальних послуг (дата видачі учаснику конкурсу довідки замовника соціальних послуг про одержання конкурсної пропозиції).

При надсиланні конкурсної пропозиції поштою датою її подання вважається день здавання відправлення з конкурсною пропозицією оператору поштового зв'язку.

Якщо запропонована учасником конкурсу кількість отримувачів соціальної послуги є меншою за встановлену умовами конкурсу чисельність отримувачів соціальних послуг, вважається, що конкурсна пропозиція не відповідає критерію планованої кількості отримувачів соціальної послуги.

Якщо запропонована учасником конкурсу вартість соціальної послуги перевищує обсяг бюджетних коштів, вважається, що конкурсна пропозиція не відповідає критерію вартості соціальної послуги.

6. У разі оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог, установлених Порядком та/або визначених замовником соціальних послуг, які визначені в оголошенні про проведення конкурсу, або у разі відсутності додатків до неї, передбачених пунктом 12 Порядку, приймається рішення (шляхом голосування) про відхилення конкурсної пропозиції. Після прийняття такого рішення подальша оцінка відхиленої конкурсної пропозиції не здійснюється.

7. За результатами перевірки дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій складається відомість про дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій (додаток 1). Відомості про дотримання вимог щодо конкурсних пропозицій підписуються головою та секретарем конкурсної комісії, додаються до протоколу засідання конкурсної комісії, на якому було розкрито конкурсні пропозиції, і зберігаються разом з таким протоколом.

II. Оцінка конкурсних пропозицій

1. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється протягом 5 днів після розкриття конкурсних пропозицій.

2. При оцінці конкурсні пропозиції перевіряються на відповідність умовам конкурсу за критеріями оцінки, передбаченими пунктом 19 Порядку.

3. Якщо за умовами конкурсу здійснюється соціальне замовлення двох або більше соціальних послуг, оцінка конкурсних пропозицій проводиться окремо щодо кожної такої соціальної послуги.

4. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм відповідності діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, використовуються відповідно до Критеріїв діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1039.

У разі невідповідності учасника конкурсу одному із критеріїв діяльності суб'єктів (наприклад, у разі відсутності матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальної послуги) вважається, що конкурсна пропозиція в цілому не відповідає критерію відповідності діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, що має наслідком застосування положення пункту 3 розділу III цієї Методики.

5. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм фінансового стану учасника конкурсу враховуються:

відсутність кредиторської заборгованості (що підтверджується балансом учасника конкурсу - юридичної особи за попередній рік);

можливість надання учасником конкурсу соціальної послуги за власний рахунок;

відповідність умовам конкурсу стану матеріально-технічної бази учасника конкурсу.

6. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм досвіду учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг враховуються:

надання соціальних послуг на підставі раніше укладених цивільно-правових (господарських) договорів;

виконання проектів, які передбачали надання соціальних послуг або іншу діяльність соціальної спрямованості щодо соціальних груп та/або окремих категорій осіб, які є потенційними отримувачами соціальних послуг згідно з умовами конкурсу (враховується інформація про результати соціального замовлення, підготовлена замовником соціальних послуг відповідно до пункту 37 Порядку).

7. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм кваліфікації персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, враховуються:

наявність у персоналу відповідної освіти, проходження курсів підвищення кваліфікації, спеціальних тренінгів тощо, необхідних для надання соціальної послуги згідно з умовами конкурсу;

досвід роботи персоналу з надання даної або подібних соціальних послуг отримувачам соціальних послуг, а також досвід роботи або співпраці персоналу з іншими суб'єктами, що надають соціальні послуги.

Персоналом учасника вважаються фізичні особи, які залучаються до виконання соціального замовлення на підставі трудових та цивільно-правових договорів з учасником конкурсу.

8. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм планованої кількості отримувачів соціальної послуги порівнюється запропонована учасниками конкурсу кількість отримувачів соціальної послуги у розрізі соціальних груп та/або окремих категорій осіб.

Кількість отримувачів соціальної послуги, запропонована учасниками конкурсу, не повинна бути меншою за чисельність отримувачів у розрізі відповідних соціальних груп та/або окремих категорій осіб, установлену умовами конкурсу.

9. При оцінці конкурсних пропозицій за критерієм вартості соціальної послуги порівнюються запропоновані учасниками конкурсу:

загальна вартість соціальної послуги;

співвідношення обсягу прямих і непрямих витрат у вартості соціальної послуги;

вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом одного дня (однієї людино-години).

Запропонована учасниками конкурсу вартість соціальної послуги не повинна перевищувати обсягу бюджетних коштів, що залучаються для надання соціальної послуги згідно з умовами конкурсу.

10. При оцінці конкурсних пропозицій використовується інформація, що міститься в конкурсних пропозиціях, додатках до них, а також аналітичні, інформаційні та інші матеріали, надані замовником соціальних послуг, та будь-яка інша відкрита інформація, доступна членам конкурсної комісії.

11. З метою одержання додаткової інформації для оцінки конкурсних пропозицій на засідання конкурсної комісії можуть запрошуватись учасники конкурсу (їх представники), які надають усні пояснення та відповідають на запитання членів конкурсної комісії. Пояснення та відповіді учасників конкурсу (їх представників) заносяться до протоколу засідання конкурсної комісії та враховуються при оцінці конкурсних пропозицій.

III. Процедура оцінки конкурсних пропозицій

1. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції щодо кожної соціальної послуги за кожним із критеріїв, передбачених пунктом 19 Порядку, за шкалою від 0 до 10 балів.

2. Шкала балів, за якою оцінюється зміст конкурсних пропозицій, містить такі значення:

0 балів - конкурсна пропозиція повністю не відповідає критерію оцінки;

1 - 3 бали - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у незначній мірі;

4 - 6 балів - конкурсна пропозиція частково відповідає критерію оцінки;

7 - 9 балів - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у значній мірі;

10 балів - конкурсна пропозиція повністю (максимально) відповідає критерію оцінки.

Шкалу оцінювання конкурсних пропозицій з поясненнями щодо відповідного діапазону балів наведено у додатку 2.

3. Якщо конкурсна пропозиція не відповідає одному з критеріїв оцінки, приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції як такої, що не відповідає умовам конкурсу щодо відповідної соціальної послуги. Після прийняття цього рішення подальша оцінка відхиленої конкурсної пропозиції не здійснюється.

Член конкурсної комісії, який вважає, що конкурсна пропозиція повністю не відповідає хоча б одному або декільком критеріям оцінки, та оцінив конкурсну пропозицію за таким критерієм (такими критеріями) у 0 балів, виносить на розгляд конкурсної комісії питання щодо відхилення відповідної конкурсної пропозиції, яке вирішується шляхом голосування.

4. Бали, за якими оцінено конкурсні пропозиції щодо кожної соціальної послуги, вносяться до індивідуальної оціночної відомості (додаток 3). Заповнену індивідуальну оціночну відомість підписує член конкурсної комісії і передає секретарю конкурсної комісії.

5. На підставі індивідуальних оціночних відомостей секретар конкурсної комісії складає щодо кожної соціальної послуги зведену оціночну відомість (додаток 4), яка підписується головою (головуючим на засіданні конкурсної комісії) та секретарем конкурсної комісії.

 

Начальник Управління у справах
людей похилого віку та
надання соціальних послуг

О. Суліма

 

Замовник соціальних послуг:

_________________________________________________________

Відомості про конкурс:

_________________________________________________________

Соціальна послуга:

_________________________________________________________

ВІДОМІСТЬ ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Реєстр. N конкурсної пропозиції:

 

Учасник конкурсу1:

 

Вимоги щодо конкурсної пропозиції


Дотримання строку подання конкурсних пропозицій

Так

 


Ні

 


Примітки

 


Оформлення конкурсної пропозиції відповідно до Порядку
та оголошення про проведення конкурсу

 

 

 

складення конкурсної пропозиції державною мовою

 
 

  
  


 
 

  
  


 
 

  
  


дотримання вимог, визначених Порядком і замовником соціальних послуг та зазначених в оголошенні про проведення конкурсу

Наявність додатків до конкурсної пропозиції

 

 

 

для учасника конкурсу - юридичної особи:

 

 

 

1) копія установчих документів

 

 

  
  
  


 

 

  
  
  


 

 

  
  
  


2) баланс за попередній рік

3) довідка територіального органу Державної фіскальної служби України (далі - ДФС) про відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції

для учасника конкурсу - фізичної особи - підприємця:

 

 

 

1) копія паспорта

 

  
  
  

  


 

  
  
  

  


 

  
  
  

  


2) копія податкової декларації про майновий стан і доходи та/або податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за попередній рік

3) довідка територіального органу ДФС про відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції

Результат:

 

Конкурсну пропозицію допущено до оцінки

  
  


Конкурсну пропозицію відхилено

  
  


 

Дата складання:

     "___" ____________ 20__ року

Голова конкурсної комісії
(головуючий на засіданні)

________________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар конкурсної комісії

________________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
1 Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Кількість балів

Загальне значення балів

Значення балів у розрізі критеріїв оцінки

відповідність учасника конкурсу критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги1

фінансовий стан учасника конкурсу

досвід учасника конкурсу у сфері надання соціальних послуг

кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги

планована кількість отримувачів соціальної послуги

вартість соціальної послуги

0 балів

Конкурсна пропозиція повністю не відповідає критерію оцінки

Учасник повністю не відповідає одному або декільком критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги

Учасник має кредиторську заборгованість та/або стан матеріально-технічної бази учасника повністю не відповідає умовам конкурсу

Досвід учасника у сфері надання соціальних послуг значною мірою є негативним2

У персоналу учасника відсутні відповідна освіта та досвід роботи у сфері надання соціальних послуг

Учасником запропонована кількість отримувачів соціальної послуги, що є меншою за чисельність отримувачів, установлену умовами конкурсу

Учасником запропонована вартість соціальної послуги, яка перевищує обсяг бюджетних коштів, що залучаються згідно з умовами конкурсу

1 - 3 бали

Конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у незначній мірі

Учасник відповідає критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, у незначній мірі

Учасник може надавати соціальну послугу за власний рахунок з найменшою вартісною оцінкою та/або стан його матеріально-технічної бази мінімально відповідає умовам конкурсу

Учасник не має досвіду у сфері надання соціальних послуг чи має мінімальний досвід та/або учасник має як позитивний, так і негативний досвід у сфері надання соціальних послуг

У персоналу учасника відсутні відповідна освіта або досвід роботи у сфері надання соціальних послуг та/або його персонал здебільшого не має відповідної освіти та/або має незначний досвід роботи у сфері надання соціальних послуг

Учасником запропонована мінімальна кількість отримувачів соціальної послуги, що дорівнює чисельності отримувачів, установленій умовами конкурсу

Учасником запропонована вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години, яка дорівнює обсягу бюджетних коштів, що залучаються згідно з умовами конкурсу

4 - 6 балів

Конкурсна пропозиція частково відповідає критерію оцінки

Учасник частково відповідає критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги

Учасник може надавати соціальну послугу за власний рахунок з вартісною оцінкою, що є третьою або наступною за значенням3, та/або стан його матеріально-технічної бази частково відповідає умовам конкурсу

Учасник має незначний позитивний досвід у сфері надання соціальних послуг

Частина персоналу учасника має відповідні освіту та/або досвід роботи у сфері надання соціальних послуг

Учасником запропонована третя або наступна за значенням кількість отримувачів соціальної послуги4

Учасником запропонована третя або наступна за вигідністю вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години5

7 - 9 балів

Конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у значній мірі

Учасник переважно відповідає критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги

Учасник може надавати соціальну послугу за власний рахунок з другою за значенням вартісною оцінкою та стан його матеріально-технічної бази здебільшого відповідає умовам конкурсу

Учасник має достатній позитивний (однак не найбільший серед учасників) досвід у сфері надання соціальних послуг

Персонал учасника переважно має відповідну освіту та достатній досвід роботи у сфері соціальних послуг

Учасником запропонована друга за значенням кількість отримувачів соціальної послуги

Учасником запропонована друга за вигідністю вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години

10 балів

Конкурсна пропозиція повністю (максимально) відповідає критерію оцінки

Учасник максимально відповідає критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги

Учасник може надавати соціальну послугу за власний рахунок з найвищою вартісною оцінкою та стан його матеріально-технічної бази максимально відповідає умовам конкурсу

Учасник має достатній та найбільший серед учасників конкурсу позитивний досвід у сфері надання соціальних послуг

Персонал учасника має достатній та найбільший серед інших рівень відповідної освіти та значний досвід роботи у сфері надання соціальних послуг

Учасником запропонована найбільша кількість отримувачів соціальної послуги6

Учасником запропонована найнижча вартість соціальної послуги / найнижча вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години7

____________
1 Використовуються критерії діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1039.

2 Враховуються скарги отримувачів соціальних послуг, інформація про результати соціального замовлення, підготовлена замовником соціальних послуг відповідно до пункту 37 Порядку.

3 Третьою, четвертою, п'ятою і т. д. за абсолютним значенням після максимальної вартісної оцінки соціальної послуги, запропонованої учасниками конкурсу.

4 Третя, четверта, п'ята і т. д. за абсолютним значенням після найбільшої кількості отримувачів соціальних послуг, запропонованої учасниками конкурсу.

5 Третя, четверта, п'ята і т. д. за абсолютним значенням після найнижчої вартості послуг, запропонованої учасниками конкурсу.

6 Якщо всі учасники пропонують однакову найбільшу кількість отримувачів соціальної послуги, усі конкурсні пропозиції оцінюються у 10 балів.

7 Якщо всі учасники пропонують однакову найнижчу вартість соціальної послуги / вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом однієї людино-години, усі конкурсні пропозиції оцінюються у 10 балів.

 

Замовник соціальних послуг:

_________________________________________________________

Відомості про конкурс:

_________________________________________________________

Соціальна послуга:

_________________________________________________________

ІНДИВІДУАЛЬНА ОЦІНОЧНА ВІДОМІСТЬ

Реєстр. N конкурс-
ної
пропози-
ції

Учасник конкур-
су
1

Вартість соціаль-
ної послуги
2, грн

Бали за критеріями оцінки

Сума балів

відповід-
ність учасника конкурсу критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги
3

фінан-
совий стан учасника конкурсу
4

досвід учасника конкурсу у сфері надання соціаль-
них послуг
5

кваліфіка-
ція персо-
налу учасника конкурсу
6

планова кількість отриму-
вачів соціальної послуги
7

вартість соціальної послуги8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бали, що виставляються за критеріями оцінки, мають такі значення:

0 балів - конкурсна пропозиція повністю не відповідає критерію оцінки;

1 - 3 бали - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у незначній мірі;

4 - 6 балів - конкурсна пропозиція частково відповідає критерію оцінки;

7 - 9 балів - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки у значній мірі;

10 балів - конкурсна пропозиція повністю (максимально) відповідає критерію оцінки.

Дата складання:

    "___" ____________ 20__ року

Член конкурсної комісії

________________________
(підпис)

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
1 Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

2 Пропонована учасником конкурсу загальна вартість соціальної послуги.

3 Оцінюється відповідність учасника конкурсу Критеріям діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1039.

4 Враховуються: відсутність кредиторської заборгованості; можливість надання соціальної послуги за власний рахунок (з порівнянням вартісної оцінки соціальної послуги, яка може бути надана різними учасниками за власний рахунок); відповідність умовам конкурсу матеріально-технічної бази учасника конкурсу.

5 Враховуються: надання соціальних послуг на підставі раніше укладених цивільно-правових (господарських) договорів; виконання проектів, які передбачали надання соціальних послуг або іншу діяльність соціальної спрямованості щодо соціальних груп та/або окремих категорій осіб, які є потенційними отримувачами соціальних послуг згідно з умовами конкурсу (враховується інформація про результати соціального замовлення, підготовлена замовником соціальних послуг відповідно до пункту 37 Порядку).

6 Враховуються: наявність у персоналу відповідної освіти, проходження курсів підвищення кваліфікації, спеціальних тренінгів тощо, необхідних для надання соціальної послуги згідно з умовами конкурсу; досвід роботи персоналу з надання даної або подібних соціальних послуг отримувачам соціальних послуг, а також досвід роботи або співпраці персоналу з іншими суб'єктами, що надають соціальні послуги.

7 Порівнюється запропонована учасниками конкурсу кількість отримувачів соціальної послуги у розрізі соціальних груп та/або окремих категорій осіб. Така кількість не повинна бути меншою за чисельність отримувачів соціальних послуг у розрізі відповідних соціальних груп та/або окремих категорій осіб, яка встановлена умовами конкурсу.

8 Порівнюються запропоновані різними учасниками конкурсу: загальна вартість соціальної послуги; співвідношення обсягу прямих і непрямих витрат у вартості соціальної послуги; вартість надання соціальної послуги одному отримувачу протягом одного дня (однієї людино-години).

 

Замовник соціальних послуг:

_________________________________________________________

Відомості про конкурс:

_________________________________________________________

Соціальна послуга:

_________________________________________________________

ЗВЕДЕНА ОЦІНОЧНА ВІДОМІСТЬ

Реєстр. N конкурсної пропозиції

Учасник конкурсу1

Вартість соціальної послуги2, грн

Члени конкурсної комісії3

Загальна кількість балів

Примітки4

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми балів, виставлених членами конкурсної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання:

          "___" ____________ 20__ року

Голова конкурсної комісії
(головуючий на засіданні)

_________________
(підпис)

 

________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар конкурсної комісії

_________________
(підпис)

 

________________________
(прізвище та ініціали)

____________
1 Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця.

2 Пропонована учасником конкурсу загальна вартість соціальної послуги.

3 Зазначаються прізвища та ініціали членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні конкурсної комісії, на якому здійснювалась оцінка конкурсних пропозицій.

4 Відмітки про визнання учасника переможцем конкурсу (у тому числі шляхом голосування), а також невідповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу тощо.

____________

Опрос