Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения рецензирования заключений судебных экспертов и заключений экспертных исследований

Минюст
Порядок, Приказ от 25.05.2015 № 775/5
редакция действует с 22.12.2017

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2015

м. Київ

N 775/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2015 р. за N 605/27050

Про затвердження Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 8 грудня 2017 року N 3925/5

Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу", підпунктів 65, 67 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою підвищення якості висновків судових експертів та висновків експертних досліджень

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, що додається.

2. Департаменту судової роботи (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

Порядок
проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення та оформлення результатів рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень (далі - висновки експертів), складених судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - НДУСЕ) і судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

2. Метою рецензування висновків є вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків.

3. Підставами для рецензування висновків експертів є:

1) План рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;

2) Графік проведення планових перевірок організації діяльності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ;

3) Договір або План щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта;

4) доручення Міністерства юстиції України.

(підпункт 4 пункту 3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 8.12.2017 р. N 3925/5)

Абзац шостий пункту 3 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
 юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

4. План рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України формується за пропозиціями НДУСЕ структурним підрозділом Мін'юсту, на який покладено організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної діяльності, та складається на рік.

(абзац перший пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

План рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України затверджується Міністром або заступником Міністра.

(абзац другий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

II. Проведення рецензування висновків експертів та оформлення його результатів

1. Рецензування висновків експертів проводиться співробітниками НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи.

2. На рецензування подаються якісні копії висновків експертів та додатків до них.

Під час проходження підготовки в НДУСЕ з метою отримання кваліфікації судового експерта фахівцем на рецензування подаються проекти висновків.

3. Рецензування висновків експертів здійснюється у строк:

до 30 календарних днів - щодо висновків, передбачених планом рецензування висновків судових експертів НДУСЕ;

до 14 календарних днів - в усіх інших випадках.

(абзац третій пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

4. Проведення рецензування висновків експертів забезпечується керівником НДУСЕ, який:

1) доручає керівнику відповідного структурного підрозділу організувати проведення рецензування або конкретному експерту здійснити рецензування;

2) визначає строки рецензування у межах, передбачених пунктом 3 цього розділу;

3) організовує обговорення рецензій на засіданнях відповідних структурних підрозділів.

5. Рецензія складається на бланку НДУСЕ окремо на кожний висновок експерта.

Рецензія містить розгорнуту характеристику висновку з точки зору його відповідності вимогам законодавства про судову експертизу та застосування методів і методик проведення судових експертиз.

6. У рецензії зазначаються:

1) найменування висновку, його дата і номер, прізвище, ім'я, по батькові експерта, яким складено висновок, посада і кваліфікаційний клас судового експерта (для працівників НДУСЕ), експертна спеціальність, стаж експертної роботи, дата та номер видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, ким видано та строк його дії;

2) дата складання рецензії;

3) дата надходження висновків на рецензування;

4) підстави для проведення рецензування;

5) дані про рецензента: прізвище, ім'я та по батькові, посада, кваліфікаційний клас судового експерта, експертна спеціальність, стаж експертної роботи, дата та номер видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, ким видано та строк його дії.

7. Аналізу рецензента підлягають вступна, дослідницька та заключна частини висновку:

1) у вступній частині підлягають аналізу:

повнота і чіткість опису об'єктів, що надійшли для дослідження;

відповідність питань, поставлених перед експертом у документі про призначення експертизи (залучення експерта), а також питань, що вирішувались з ініціативи експерта, редакції, зазначеній у Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року N 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за N 705/3145 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року N 1950/5);

повнота даних, що стосуються особи експерта та його кваліфікації;

обґрунтованість клопотань про надання додаткових матеріалів;

2) у дослідницькій частині підлягають аналізу:

правильність та обґрунтованість вибору схеми дослідження, методів і методик дослідження, послідовність застосування методів, відповідність сучасному стану методичного забезпечення певного виду судової експертизи;

логічна послідовність викладення, взаємозв'язок між окремими етапами дослідження; дотримання термінологічної точності в описуванні ходу та результатів дослідження;

повнота дослідження (достатність встановлених ознак для формулювання висновку);

наявність та обґрунтованість експертної оцінки результатів дослідження;

якість, наглядовість та переконливість наявних ілюстрацій;

3) у заключній частині підлягають аналізу:

аргументованість та обґрунтованість висновків, відповідність результатам дослідження та поставленим питанням.

8. Якщо рецензентом встановлено, що висновок експерта містить недоліки, у рецензії зазначаються положення нормативно-правових актів та/або методик проведення судових експертиз (методичних рекомендацій), яких не дотримано експертом під час складання висновку.

9. За результатами рецензування рецензентом надаються рекомендації щодо удосконалення роботи експерта та підвищення рівня його професійних знань.

10. Рецензія підписується рецензентом.

Рецензія обговорюється на засіданні відповідного структурного підрозділу, про що у рецензії робиться відповідний запис, який посвідчується підписом керівника структурного підрозділу із зазначенням номера протоколу та дати проведення засідання.

11. Рецензії на висновки, які були надіслані відповідно до Плану рецензування висновків судових експертів НДУСЕ, складаються у трьох примірниках.

Перший примірник надсилається НДУСЕ, яка надала висновок на рецензування, другий - голові відповідної секції науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі - НКМР), третій залишається в НДУСЕ, що проводила рецензування.

Рецензії, складені під час проведення перевірок організації діяльності судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, складаються у трьох примірниках.

Перший примірник надсилається до Міністерства юстиції України, другий - до територіального органу Міністерства юстиції України, що здійснює перевірку, третій залишається в НДУСЕ.

(абзац третій пункту 11 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

Рецензії, складені під час підготовки (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, складаються у двох примірниках. Перший примірник додається до матеріалів, що надсилаються НДУСЕ до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України. Другий примірник залишається в НДУСЕ.

Рецензії, складені за дорученням Міністерства юстиції України на висновки судових експертів НДУСЕ, складаються у трьох примірниках.

(пункт 11 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

Перший примірник надсилається до Міністерства юстиції України, другий - до НДУСЕ, що склала висновок, третій залишається в НДУСЕ, що проводила рецензування.

(пункт 11 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

Рецензії, складені за дорученням Міністерства юстиції України на висновки судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, складаються у двох примірниках.

(пункт 11 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

Перший примірник надсилається до Міністерства юстиції України, другий - залишається в НДУСЕ, що проводила рецензування.

(пункт 11 розділу ІІ доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 08.12.2017 р. N 3925/5)

 

Директор
Департаменту судової роботи

О. М. Олійник

Опрос