Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку относительно способов уведомления заявителя касательно принятого решения о предоставлении административной услуги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 29.04.2015 № 621
редакция действует с 12.10.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.04.2015

м. Київ

N 621

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 травня 2015 р. за N 586/27031

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо способів повідомлення заявника стосовно прийнятого рішення про надання адміністративної послуги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 серпня 2019 року N 465

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Порядку здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2012 року N 371, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 2012 року за N 440/20753, такі зміни:

1) підпункт 1.7 пункту 1 розділу II викласти у такій редакції:

"1.7. Переоформлення і депонування глобального сертифіката у Центральному депозитарії цінних паперів.";

2) у розділі III:

у пункті 1:

підпункт 1.2.2 підпункту 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2.2. Інформацію про Центральний депозитарій цінних паперів із зазначенням його повного найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, номера і дати укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів.";

підпункт 1.4 викласти в такій редакції:

"1.4. Баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства, при цьому:

банки подають баланс, звіт про фінансові результати за відповідними формами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України щодо складання фінансової звітності банків України, які діяли на відповідні звітні дати;

інші юридичні особи подають баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за відповідними формами, визначеними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати.";

підпункти 1.8, 1.9 викласти в такій редакції:

"1.8. Довідку про укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів, засвідчену підписом керівника та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

1.9. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.";

у пункті 3 цифри та слово "30 днів" замінити цифрами та словами "25 робочих днів";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Після реєстрації випуску акцій товариству видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, переоформлення та депонування в Центральному депозитарії цінних паперів глобального сертифіката. Раніше видані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій анулюються.".

2. Пункт 2 втратив чинність

3. Пункт 5 Порядку реєстрації випусків акцій акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", та переведення таких випусків у систему депозитарного обліку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року N 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2013 року за N 444/22976, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення акціонерного товариства про прийняте органом реєстрації рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.".

4. Пункт 6 розділу I Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2013 року за N 802/23334, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення емітента про прийняте Комісією рішення про заміну свідоцтва (свідоцтв) здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку".

5. Пункт 4 Порядку видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року N 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2013 року за N 1345/23877, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення емітента про можливість отримання дубліката свідоцтва здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.".

6. Пункт 8 розділу III Порядку анулювання викуплених акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року N 1415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1492/24024, викласти у такій редакції:

"8. Повідомлення товариства про прийняте Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення щодо реєстрації випуску акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Після реєстрації випуску акцій товариству видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, переоформлення та депонування в Центральному депозитарії цінних паперів глобального сертифіката. Раніше видані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій анулюються.".

7. Внести до Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за N 570/25347, такі зміни:

1) пункт 19 глави 1 розділу III викласти у такій редакції:

"19. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій / змін до проспекту емісії облігацій / звіту про результати розміщення облігацій (додаток 3), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.";

2) підпункт 5 пункту 5 глави 2 розділу V викласти в такій редакції:

"5) копію бюджету міста (з відповідними змінами за наявності) на дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій.";

3) у додатках 17, 18 слова

"Від аудитора:

_________
(посада)

__________
(підпис)
М. П."

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

виключити.

8. Внести до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948, такі зміни:

1) доповнити пункт 4 розділу I двома новими абзацами такого змісту:

"Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

Емітент повинен враховувати, що у разі, якщо розмір забезпечення, отриманого від страховика, перевищує розмір власного капіталу такого страховика та/або якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу і сформованих вільних резервів, такий страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування.";

2) пункт 21 глави 1 розділу III викласти в такій редакції:

"21. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій / змін до проспекту емісії облігацій / звіту про результати розміщення облігацій (додаток 5), яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій або реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду та перелік порушень.";

3) пункт 6 глави 4 розділу IV доповнити новим підпунктом такого змісту:

"8) оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску (серії) облігацій.";

4) абзац перший підпункту 2 пункту 2 глави 3 розділу V доповнити новим реченням такого змісту: "Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення про заміну свідоцтва здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.";

5) додаток 18 до Положення після слів "у зв'язку з неотриманням документів для внесення змін до проспекту емісії облігацій від" доповнити словами " / у зв'язку з реєстрацією (відмовою в реєстрації) змін до проспекту емісії облігацій".

9. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Буцу.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Опрос