Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Комиссии Министерства финансов Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Минфин
Положение, Приказ от 23.04.2015 № 460
действует с 02.06.2015

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Міністерства фінансів України.

3. До повноважень Комісії належать:

розгляд актів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 4 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) здійснюється Міністерством фінансів України, а саме: суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - суб'єкти), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, заперечень до актів перевірок (за наявності) та інших матеріалів перевірок;

вирішення питань про застосування до суб'єктів санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

визначення розміру штрафу.

4. Комісія утворюється у складі не менше 7 членів, у тому числі голови, заступника голови та секретаря.

5. Персональний склад Комісії затверджується наказом Міністерства фінансів України.

6. Член Комісії має право:

вивчати матеріали справи, подані на розгляд Комісії;

брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді.

7. Член Комісії зобов'язаний виконувати доручення голови Комісії відповідно до законодавства.

8. З метою усунення проявів корупції член Комісії зобов'язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу, якщо:

він є членом сім'ї або близькою особою (згідно з визначеннями, наведеними у законодавстві у сфері запобігання корупції) особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності члена Комісії.

За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії заявляє голова або інший член Комісії.

Відвід члену Комісії може заявити особа, щодо якої розглядається справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді справи та прийнятті рішення члена Комісії, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов'язаний повідомити члена Комісії про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі прийняття рішення про відвід або задоволення заяви про самовідвід розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

9. Основною формою роботи Комісії є засідання.

10. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

11. Засідання Комісії проводяться протягом строку, визначеного пунктом 10 Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 квітня 2015 року N 460.

У цей самий строк Комісія приймає рішення за результатами розгляду матеріалів справи.

12. Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

У разі одночасної відсутності голови та заступника голови члени Комісії обирають тимчасово виконуючого обов'язки голови Комісії.

13. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання справ здійснює секретар Комісії.

У разі відсутності секретаря Комісії голова Комісії призначає одного із членів Комісії виконувати обов'язки секретаря Комісії.

14. Комісія має право запитувати в установленому законом порядку необхідну для розгляду справи та здійснення її повноважень інформацію як від суб'єктів, так і від працівників, які брали участь у проведенні перевірки.

15. Розгляд справи на засіданні Комісії розпочинається з доповіді члена Комісії, який попередньо повинен вивчити акт та інші матеріали перевірки, що надійшли на розгляд Комісії. Після цього заслуховуються суб'єкт, працівники, які брали участь у проведенні перевірки, та інші члени Комісії, досліджуються та аналізуються подані документи.

На засіданні Комісії ведеться протокол. Протокол підписується головуючим, секретарем та всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

16. За результатами розгляду справи Комісія може прийняти одне з таких рішень:

про накладення штрафу на суб'єкта за вчинене порушення;

про закриття провадження у справі.

У разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених суб'єктом первинного фінансового моніторингу, Комісія, крім накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу, додатково може застосувати санкцію у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності.

17. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.

Особиста присутність членів Комісії на її засіданнях є обов'язковою.

18. На підставі протоколу засідання Комісії рішення Комісії оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1, 2 до Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 квітня 2015 року N 460.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії має право надати свої зауваження в письмовому вигляді головуючому на засіданні Комісії, які обов'язково долучаються до протоколу засідання Комісії.

19. Рішення Комісії може бути оскаржене суб'єктом в установленому законодавством порядку.

20. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Міністерством фінансів України.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос